Kies hier je regio

Zo krijg je ook regionale informatie over voordelen, activiteiten en nieuwe initiatieven.

Kies hier je regio

Vul je regio of ziekenfonds in. Zo krijg je ook regionale informatie over voordelen, activiteiten en nieuwe initiatieven.

CM-ziekenfonds

Zorgforfait

Het zorgforfait is een jaarlijkse tegemoetkoming voor chronisch zieken die sterk afhankelijk zijn van anderen. Het jaarbedrag varieert naargelang de mate van verlies aan zelfredzaamheid en bedraagt in 2017:

 • 302,60 euro 
 • 453,92 euro 
 • 605,21 euro 
De tegemoetkoming wordt jaarlijks geïndexeerd.

Voorwaarden

 • Hoge uitgaven voor gezondheidszorg
  In het betrokken en voorafgaande kalenderjaar een totaal aan remgeld hebben van minstens: 
  • 365 euro/jaar (chronisch zieken met verhoogde tegemoetkoming).
   De berekening van de uitgaven gebeurt zoals voor de maximumfactuur (MAF). Hierdoor worden een aantal uitgaven niet meegerekend. In tegenstelling tot de MAF, wordt er evenwel enkel rekening gehouden met het remgeld van de chronisch zieke zelf.
 • Verlies aan zelfredzaamheid
  • Voor de tegemoetkoming van 302,60 euro
   Zich in een van de volgende situaties bevinden:
   • minstens zes maanden erkend zijn als rechthebbende met een zware aandoening in het kader van kinesitherapie of fysiotherapie;
  • Voor de tegemoetkoming van 453,92 euro
   Zich in een van de volgende situaties bevinden:
   • voldoen aan de afhankelijkheidsvoorwaarden voor de toekenning van de integratietegemoetkoming voor gehandicapten (minstens 12 punten);
   • voldoen aan de afhankelijkheidsvoorwaarden voor de toekenning van de tegemoetkoming hulp aan bejaarden met een handicap (minstens 12 punten);
   • recht hebben op een tegemoetkoming voor hulp van derden (mindervaliden);
   • als invalide met gezinslast, recht hebben op een tegemoetkoming voor hulp van derden;
   • als invalide zonder gezinslast, recht hebben op een uitkering als gerechtigde met gezinslast wegens een behoefte aan hulp van derden.
  • Voor de tegemoetkoming van 605,21 euro
   Minstens drie maanden recht hebben op het forfait B of C in het kader van de thuisverpleging.

Wat te doen?

Het ziekenfonds beschikt over de nodige gegevens, zodat het zorgforfait in principe automatisch wordt uitbetaald indien je aan beide voorwaarden voldoet. Als de zelfredzaamheid in de loop van het jaar afneemt en je aanspraak maakt op een hogere tegemoetkoming, zal ook de regularisatie automatisch gebeuren.

Ontvang je geen tegemoetkoming en denk je in aanmerking te komen voor het zorgforfait, neem je het best contact op met de dienst Maatschappelijk Werk.

Goed om te weten

 • Het zorgforfait kan worden gecumuleerd met het incontinentieforfait, het forfait palliatieve zorg en het PVS-forfait. 
 • Het zorgforfait mag niet worden verward met de zorgverzekering, die tegemoetkomt in de niet-medische kosten van zwaar zorgbehoevende thuiszorgpatiënten.

Wens je meer informatie?