Kies hier je regio

Zo krijg je ook regionale informatie over voordelen, activiteiten en nieuwe initiatieven.

Kies hier je regio

Vul je regio of ziekenfonds in. Zo krijg je ook regionale informatie over voordelen, activiteiten en nieuwe initiatieven.

CM-ziekenfonds

Maximumfactuur (MAF): plafondbedragen medische kosten

Er zijn twee categorieën: Sociale MAF en Inkomens-MAF. 

Vanaf 1 januari 2017 worden niet alleen de grensbedragen voor het jaarinkomen jaarlijks geïndexeerd, maar ook de remgeldplafonds.

Sociale MAF

Plafondbedrag: 459 euro per jaar.

Is van toepassing voor bepaalde sociale categorieën, bijvoorbeeld voor wie recht heeft op de verhoogde tegemoetkoming, behalve indien dit toegekend werd op basis van een integratietegemoetkoming en de partner een inkomen heeft.

Inkomens-MAF

Het jaarlijkse plafondbedrag voor de medische kosten is afhankelijk van het netto belastbaar gezinsinkomen van het derde jaar voorafgaand aan dat waarvoor het recht op de MAF wordt onderzocht. 

Jaarinkomen Plafondbedrag
Bedragen geldig sinds 1 januari 2017
Tot 18.231,97 459
18.231,98 – 28.028,25 663
28.028,25 – 37.824,56 1.020
37.824,57 – 47.212,66 1.428
Vanaf 47.212,67 1.836

Extra bescherming voor kinderen

  • Voor kinderen jonger dan negentien jaar geldt steeds een plafond van 663 euro, ongeacht het gezinsinkomen. Als het gezinsplafond 459 euro bedraagt, is uiteraard dit bedrag van toepassing.
  • Voor kinderen met bijkomende kinderbijslag is een plafond van 450 euro van toepassing indien ze:
    • op 4 juli 2002 bijkomende kinderbijslag ontvingen;
    • en tijdens het betreffende kalenderjaar recht hebben op bijkomende kinderbijslag.

Extra bescherming voor chronisch zieken

Het plafondbedrag kan met 102 euro worden verminderd:

  • als je het statuut chronische aandoening hebt;
  • of indien het remgeld voor een gezinslid in de twee voorgaande jaren telkens minstens 459 euro bedroeg. 
    Voorbeeld: als het remgeld van een gezinslid zowel in 2015 als in 2016 opliep tot 459 euro of meer, wordt het plafondbedrag in 2017 voor het hele gezin met 102 euro verlaagd.

Extra bescherming in behartigenswaardige situaties

Indien het gezinsinkomen sinds het refertejaar (zie paragraaf 'Inkomens-MAF') is verminderd, kan je een herziening van de inkomenscategorie aanvragen.

Bij de berekening wordt dan rekening gehouden met het 'huidige' jaarinkomen. Hiertoe wordt het inkomen van de laatste zes volledige kalendermaanden vóór de aanvraag vermeerderd met zesmaal het inkomen van de laatste volledige kalendermaand vóór de aanvraag.  

De herziening moet leiden tot een nieuwe inkomenscategorie met een remgeldplafond van 459 of 663 euro. Dit plafond kan nog verlaagd worden indien je in aanmerking komt voor de extra bescherming voor chronisch zieken (zie boven).

Zowel voor de aanvraag tot herziening als voor meer informatie over de berekening kan je terecht bij je regionaal CM-ziekenfonds.

Veelgestelde vragen

Wens je meer informatie?