Kies hier je regio

Zo krijg je ook regionale informatie over voordelen, activiteiten en nieuwe initiatieven.

Kies hier je regio

Vul je regio of ziekenfonds in. Zo krijg je ook regionale informatie over voordelen, activiteiten en nieuwe initiatieven.

CM-ziekenfonds

Maximumfactuur (MAF): plafondbedragen medische kosten

Er zijn twee categorieën: Sociale MAF en Inkomens-MAF. 

Vanaf 1 januari 2017 worden niet alleen de grensbedragen voor het jaarinkomen jaarlijks geïndexeerd, maar ook de remgeldplafonds.

Sociale MAF

Plafondbedrag: 459 euro per jaar.

Is van toepassing voor bepaalde sociale categorieën, bijvoorbeeld voor wie recht heeft op de verhoogde tegemoetkoming, behalve indien dit toegekend werd op basis van een integratietegemoetkoming en de partner een inkomen heeft.

Inkomens-MAF

Het jaarlijkse plafondbedrag voor de medische kosten is afhankelijk van het netto belastbaar gezinsinkomen van het derde jaar voorafgaand aan dat waarvoor het recht op de MAF wordt onderzocht. 

Jaarinkomen Plafondbedrag
Bedragen geldig sinds 1 januari 2017
Tot 18.231,97 459
18.231,98 – 28.028,25 663
28.028,25 – 37.824,56 1.020
37.824,57 – 47.212,66 1.428
Vanaf 47.212,67 1.836

Extra bescherming voor kinderen

 • Voor kinderen jonger dan negentien jaar geldt steeds een plafond van 663 euro, ongeacht het gezinsinkomen. Als het gezinsplafond 459 euro bedraagt, is uiteraard dit bedrag van toepassing.
 • Voor kinderen met bijkomende kinderbijslag is een plafond van 450 euro van toepassing indien ze:
  • op 4 juli 2002 bijkomende kinderbijslag ontvingen;
  • en tijdens het betreffende kalenderjaar recht hebben op bijkomende kinderbijslag.

Extra bescherming voor chronisch zieken

Het plafondbedrag kan met 102 euro worden verminderd:

 • als je het statuut chronische aandoening hebt;
 • of indien het remgeld voor een gezinslid in de twee voorgaande jaren telkens minstens 459 euro bedroeg. 
  Voorbeeld: als het remgeld van een gezinslid zowel in 2015 als in 2016 opliep tot 459 euro of meer, wordt het plafondbedrag in 2017 voor het hele gezin met 102 euro verlaagd.

Extra bescherming in behartigenswaardige situaties

In een aantal situaties kan rekening gehouden worden met het huidige inkomen in plaats van het inkomen van het derde jaar voorafgaand aan dat waarvoor het recht op de MAF wordt onderzocht. Dat kan als twee voorwaarden vervuld zijn:

 • je inkomen is sinds dat refertejaar aanzienlijk verminderd;
 • je bevindt je in een van volgende situaties
  • je beroepsactiviteit is stopgezet;
  • je bent als zelfstandige voor meer dan een kwartaal vrijgesteld van de bijdragen aan je sociaal verzekeringsfonds; 
  • je bent minstens zes maanden gecontroleerd volledig werkloos; 
  • je bent minstens zes maanden arbeidsongeschikt. 

Veelgestelde vragen

Wens je meer informatie?