CM-voordeel

 • Tegemoetkoming lidgeld tot 20 euro per jaar. 
 • Kamptegemoetkoming van 5 euro per kampdag.

De kamptegemoetkoming kan je combineren met de tegemoetkomingen voor openluchtklassen, sportkampen en speelplein. In totaal wordt tot 100 euro per jaar terugbetaald. 

Voorwaarden

 • Het deelnemende kind:
  • is lid van CM op het moment dat het lidgeld betaald wordt of gedurende de volledige duur van het kamp;
  • heeft recht op kinderbijslag (enkel voor de kamptegemoetkoming).
 • De jeugdvereniging richt zich specifiek tot kinderen en jongeren en een regelmatige werking uitbouwen die voldoet aan de definitie jeugdwerk.*
 • Het jeugdkamp is:*
  • georganiseerd door een jeugdvereniging die erkend is erkend als landelijke georganiseerde jeugdvereniging door het ‘Agentschap Sociaal Cultureel Werk voor Jeugd en Volwassenen’ van de Vlaamse overheid (uitgezonderd Kazou-vakanties).
  • georganiseerd door een voorziening die door het Vlaamse Agentschap voor Personen met een Handicap erkend is als MPI of MFC;
  • ingericht als monitorcursus door verenigingen die hiertoe gemachtigd zijn.

*Onder voorbehoud van goedkeuring door de Controledienst voor de ziekenfondsen

Wat te doen?

De tegemoetkoming wordt op je rekening overgeschreven.

Goed om te weten

 • De tegemoetkoming is niet van toepassing voor Kazou-vakanties, omdat je als CM-lid voor deze jeugdvakanties al een voordeel geniet. 

Ga ook naar


Download


CM-diensten en -voordelen