HomeVoordelenZiekte en behandelingTarieven en terugbetalingenCoronavirus

Ziekenfondsen steunen vaccinatiecampagne tegen Covid-19

CM ondersteunt, samen met alle andere Belgische ziekenfondsen, de vaccinatiecampagne tegen Covid-19.

Bij CM komt jouw gezondheid op de eerste plaats. Daarom ondersteunen wij, samen met alle andere Belgische ziekenfondsen*, de lopende vaccinatiecampagne tegen Covid-19. 

Wat is de rol van de ziekenfondsen?

De ziekenfondsen vervullen specifiek voor deze campagne de volgende opdrachten: 

  • aanleveren van digitale contactgegevens van alle leden;
  • aanleveren van rijksregisternummer van leden die risicopatiënt zijn;
  • algemeen sensibiliseren en informeren over Covid-19-vaccinaties. 

Contactgegevens

De overheid zal jou per brief uitnodigen om je te laten vaccineren. 

Indien CM beschikt over jouw gsm-nummer en/of e-mailadres, zal het die gegevens ook overmaken aan de vaccinatiedatabase van de overheid. Op die manier kun je via je gsm-nummer en/of e-mailadres aanvullende communicatie krijgen over je vaccinatie tegen Covid-19. 

Risicopatiënten

De Hoge Gezondheidsraad heeft een aantal criteria vastgelegd om te bepalen wie risicopatiënt is en als gevolg daarvan meer kans heeft om in het ziekenhuis terecht te komen als hij besmet wordt met het coronavirus. 

Vanuit de criteria van de Hoge Gezondheidsraad detecteren de ziekenfondsen de risicopatiënten op basis van de gegevens over terugbetalingen van geneesmiddelen of medische behandelingen waarover ze beschikken. De selectie van de risicopatiënten gebeurt onder toezicht van de verantwoordelijke arts-directeur van CM.

Indien je een risicopatiënt bent die in aanmerking komt voor een vervroegde vaccinatie, heeft CM jouw rijksregisternummer overgemaakt aan de vaccinatiedatabase van de overheid, overeenkomstig de samenwerkingsovereenkomst die door de verschillende regio's is bekrachtigd. In de vaccinatiedatabase komt dus alleen jouw rijksregisternummer. Er worden geen medische gegevens vanuit jouw dossier meegedeeld. 

Ook door je huisarts kan je gedetecteerd worden als risicopatiënt. In dat geval zal de huisarts de gegevens doorspelen aan de vaccinatiedatabase.

De uitwisseling van deze gegevens gebeurt op een beveiligde manier en is goedgekeurd door het Informatiebeveiligingscomité op het overleg van 08-02-2021 (ref IVC/KSZG/21/074). 

De overgemaakte persoonsgegevens (alleen voor de finaliteit zoals hier beschreven te gebruiken - niet voor andere doelen) zullen uiterlijk vijf werkdagen na het einde van coronapandemie vernietigd worden. 

Extra vaccin

Selectie van risicopatiënten in het kader van de toediening van een extra dosis Covid-19-vaccin na primaire vaccinatie.

Uit de beschikbare gegevens blijkt dat personen met een verminderde immuniteit, veroorzaakt door een bepaalde aandoening of door een behandeling, minder antistoffen aanmaken na de basisvaccinatie met 1 of 2 vaccins. De meest recente wetenschappelijke gegevens tonen aan dat bij deze risicogroepen met een ernstige afweerstoornis het toedienen van een extra dosis mRNA-vaccin (momenteel Pfizer of Moderna) kan resulteren in een toename van antistoffen.

Naar analogie van de gezamenlijke aanpak van de vaccinatiecampagne zoals reeds hoger vermeld door de ziekenfondsen en behandelend artsen is het noodzakelijk nogmaals alle krachten te bundelen voor de selectie van deze risicopatiënten. In deze fase (einde fase 2) van de strategie zullen personen met een verminderde immuniteit, veroorzaakt door een bepaalde aandoening of door een behandeling, een extra dosis toegediend krijgen teneinde hun immuniteit te optimaliseren.

De betrokken (risico-)personen zullen automatisch worden uitgenodigd op basis van de gegevens van hun ziekenfonds en/of behandelende arts.

Wij stellen alles in het werk om deze opdracht tot een goed einde te brengen. Uiteraard blijven wij daarnaast ook onze informatierol vervullen. We staan erop om onze leden betrouwbare, actuele en wetenschappelijk getoetste informatie te geven.

De uitwisseling van deze gegevens gebeurt op een beveiligde manier en is goedgekeurd door het Informatiebeveiligingscomité (IVC/KSZG/21/324).

Hoe kun je nagaan of je op de lijst van risicopersonen staat?

Op www.myhealthviewer.be of www.mijngezondheid.belgie.be kun je zelf nakijken of je op de lijst van risicopatiënten staat. Voor verdere vragen, gelieve je huisarts te raadplegen.

Zowel op de website van je ziekenfonds als bij je huisapotheker kun je algemene informatie verkrijgen over de selectie van risicopatiënten. Je ziekenfonds en huisapotheker kunnen je niet toevoegen op de vaccinatielijst. 

Wat als je niet op de lijst staat en toch een verhoogd risico loopt?

Er is een kleine kans dat je een risicopatiënt bent, en dat je vanaf 13 september niet op de lijst voorkomt. Ziekenfondsen beschikken voor hun selectie namelijk niet over nieuwe informatie van na 1 april 2021. Een ander voorbeeld: je hebt een aangeboren afweerstoornis waarvoor geen behandeling nodig is, en je hebt hiervoor nog nooit een huisarts geraadpleegd.

In dat geval maak je best een afspraak met je vaste huisarts. Die kan je altijd toevoegen aan de lijst met risicopatiënten, ook na half september. Mensen zonder vaste huisarts maken best een afspraak met een huisarts naar keuze, zodat deze een medisch dossier kan opmaken en je kan toevoegen aan de lijst zodat je ook wordt uitgenodigd voor vaccinatie.

Als je voor je medische behandeling enkel gevolgd wordt door een specialist, kan deze contact nemen met de huisarts om je alsnog toe te voegen aan de lijst.

Meer info?

Wens je meer informatie over de vaccinatiecampagne in Vlaanderen, eveneens over de verwerking van jouw gegevens en jouw rechten? 

Je kunt daarvoor ook terecht op de volgende websites: 

Voor de andere regio’s: 

* Landsbond der Christelijke Mutualiteiten, Nationaal Verbond van Socialistische Mutualiteiten, Landsbond van de Onafhankelijke Ziekenfondsen, Landsbond van Liberale Mutualiteiten, Landsbond van de Neutrale Ziekenfondsen, Hulpkas voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering, Kas der geneeskundige verzorging van HR Rail