HomeProfessioneelZorgverlenersArtsenForfaits chronisch zieken

Incontinentieforfait

Het incontinentieforfait is een jaarlijkse tegemoetkoming in de kosten voor incontinentiemateriaal van zwaar zorgbehoevenden.

In 2021 bedraagt het forfait 528,20 euro. Het bedrag is gekoppeld aan de gezondheidsindex en wordt jaarlijks op 1 januari aangepast.

Alvorens de tegemoetkoming opnieuw te verkrijgen, moeten er minstens twaalf maanden verstreken zijn sinds de vorige beslissing tot toekenning.

Ga ook naar