HomeSint Michielsbond

Witamy w funduszu CM

Opieka zdrowotna w Belgii należy do najlepszych w Europie. Każdy, kto mieszka i/lub pracuje w Belgii, ma obowiązek przystąpienia do funduszu zdrowia.

Opieka zdrowotna najlepszej jakości

Opieka zdrowotna w Belgii należy do najlepszych w Europie. Każdy, kto mieszka i/lub pracuje w Belgii, ma obowiązek przystąpienia do funduszu zdrowia. Opłacanie składek na ubezpieczenia społeczne zapewnia Państwu ochronę ubezpieczeniową w razie choroby, wypadku, leczenia szpitalnego i innych zdarzeń.

CM jest największym funduszem zdrowia w Belgii i spełnia podwójną rolę:

  • zwraca część poniesionych przez Państwa kosztów na opiekę zdrowotną;
  • zapewnia Państwu dochód zastępczy, jeśli z powodu choroby lub wypadku będą Państwo niezdolni do pracy.

Ponadto CM oferuje pakiet dodatkowych usług i korzyści.

Jakie dokumenty otrzymają Państwo od CM?

Farmaceuci, szpitale i niektórzy świadczeniodawcy mogą sprawdzać Państwa dane dotyczące ubezpieczenia zdrowotnego przez internet, przy pomocy belgijskiego numeru identyfikacyjnego z krajowego rejestru ewidencji ludności (rijksregisternummer). Numer ten znajduje się na Państwa elektronicznym dowodzie osobistym (eID), dlatego podmioty te będą Państwa prosić o jego okazanie.

Karta ISI+

Osoby, które nie spełniają warunków wymaganych do posiadania karty eID, otrzymują kartę ISI+, na której podany jest wspomniany numer identyfikacyjny. Karta ISI+ jest więc wydawana dzieciom poniżej 12. roku życia i osobom, które nie posiadają eID, ale są objęte ubezpieczeniem społecznym w Belgii (np. pracownicy przygraniczni i członkowie ich rodzin).

Żółte naklejki

Naklejki te zawierają wszystkie informacje potrzebne funduszowi CM. Należy je umieszczać na każdym dostarczanym do niego dokumencie.

Gdy ubezpieczony potrzebuje lekarza

W razie choroby najlepiej udać się najpierw do lekarza pierwszego kontaktu. Udzieli on Państwu porady, zastosuje leczenie i w razie potrzeby skieruje do lekarza specjalisty. Po zapłaceniu za wizytę u lekarza otrzymają Państwo od niego zaświadczenie o udzielonych świadczeniach. Dokument ten można (w ciągu 2 lat od dnia udzielenia świadczenia) przekazać do funduszu zdrowia, aby otrzymać częściowy zwrot poniesionych kosztów medycznych. Na dokument ten należy nakleić żółtą naklejkę i dostarczyć go w zaklejonej kopercie do CM, najlepiej wrzucając go do skrzynki na listy CM. Wykaz wszystkich skrzynek na listy CM można znaleźć w języku niderlandzkim na stronie internetowej www.cm.be. Należny zwrot kosztów zostanie następnie przelany na Państwa rachunek bankowy.

Gdy ubezpieczony wskutek choroby lub wypadku nie może pracować

W takiej sytuacji musi o tym jak najszybciej powiadomić pracodawcę, przedkładając mu zaświadczenie lekarskie. W ciągu 48 godzin winien też zawiadomić fundusz CM, używając do tego celu oficjalnego formularza zgłoszenia niezdolności do pracy – „Aangifte van arbeidsongeschiktheid”.

Gdy ubezpieczony potrzebuje leków

Lekarz pierwszego kontaktu lub lekarz specjalista może przepisać Państwu leki. Należy wówczas wiedzieć, że niektóre z nich są w (częściowo) refundowane z ubezpieczenia zdrowotnego, a inne nie. Mogą też Państwo tego nie zauważyć, ponieważ w aptece pobierany jest jedynie tzw. udział własny za leki. Pozostałą część należności farmaceuta rozlicza bezpośrednio z Państwa funduszem zdrowia. Dlatego podczas zakupu w aptece należy przedłożyć swój dowód eID lub kartę ISI+. Więcej informacji na temat refundacji kosztów leków można uzyskać od swojego lekarza.

Na zakup niektórych leków refundowanych potrzebne jest dodatkowe pozwolenie od lekarza orzecznika z funduszu zdrowia. Państwa lekarz udzieli Państwu wszelkich potrzebnych informacji w tym zakresie.

Gdy ubezpieczony trafi do szpitala

W niektórych sytuacjach ani lekarz pierwszego kontaktu, ani specjalista nie jest w stanie udzielić potrzebnej pomocy medycznej. Konieczne będzie wówczas leczenie szpitalne. To bardzo ważne, aby pacjent posiadał w takiej sytuacji ważne ubezpieczenie zdrowotne.

Więcej informacji w Państwa języku na temat pobytu w szpitalu można znaleźć na stronie internetowej www.cm.be/international.

Jakie dodatkowe korzyści oferuje ubezpieczenie w CM?

Opłacając składki na ubezpieczenie zdrowotne w funduszu CM zyskują Państwo prawo do korzystania z szerokiego pakietu usług i korzyści. Na przykład z okazji narodzin dziecka otrzymują Państwo atrakcyjne prezenty urodzinowe. Dodatkowe korzyści są zapewnione także w zakresie świadczeń okulistycznych, leczenia u osteopaty i chiropraktyka (kręgarza). Fundusz CM oferuje też wsparcie finansowe osobom uprawiającym sport.

Więcej informacji na temat naszych usług i korzyści można znaleźć na stronie internetowej www.cm.be/voordelen.

Polski konsultant CM w Brukseli

  • E-mail: polska.smb@cm.be
  • Telefon: +32 473 52 05 55
  • Adres: Lakensestraat 156, 1000 Bruksela

CM Sint-Michielsbond (numer przedsiębiorstwa: 0476.573.668) działa jako agent ubezpieczeniowy dla CM-Vlaanderen MOB Insurance i jest zarejestrowany w rejestrze pośredników ubezpieczeniowych pod numerem 1018c. W przypadku sporu obowiązują jedynie ogólne warunki handlowe, które znajdują się pod adresem www.cm.be/verzekeringen. Brane będą pod uwagę tylko przepisy ubezpieczeniowe CM zredagowane w języku niderlandzkim. Tylko te służą do interpretacji umowy ubezpieczenia.