HomeWin oordoppen op maat

Reglement oordoppenwedstrijd


 • De wedstrijd wordt georganiseerd door Landsbond der Christelijke Mutualiteiten, waarvan het hoofdkantoor gevestigd is aan de Haachtsesteenweg 579 postbus 40 te 1031 Brussel (hierna 'CM' genoemd). 
 • De wedstrijd loopt van juni tot en met 15 september 2019, opgedeeld in drie wedstrijdperiodes.  
 • Deelname is altijd gratis. 
 • Elke deelnemer kan slechts eenmaal deelnemen per wedstrijd. Bij meerdere antwoorden, deelnames of inzendingen houdt CM enkel rekening met de eerst ontvangen deelname.  
 • Een deelname is volledig en bevestigd na het volledig invullen van het deelnemersformulier. 
 • Laattijdige, onvolledige of foute inzendingen worden niet in aanmerking genomen. 
 • De bekendmaking van de winnaar(s) gebeurt op de eerstvolgende werkdag van de volgende maand. 
 • De gratis wedstrijd staat open voor alle personen die op het Belgische grondgebied wonen, met uitzondering van de personeelsleden van CM en van de sociaal-educatieve diensten en bewegingen van CM. 
 • Er wordt maximaal een prijs toegekend per adres/woonplaats waar meerdere personen samenwonen als gezin. 
 • CM behoudt zich het recht voor de wedstrijd of een deel ervan te wijzigen, uit te stellen, in te korten of in te trekken indien de omstandigheden dit vereisen. CM kan daarvoor niet aansprakelijk gesteld worden. Druk-, spel-, zet- of andere fouten kunnen niet ingeroepen worden als grond voor welke verplichting dan ook vanwege CM. 
 • Over het wedstrijdreglement, de organisatie en/of de uitslag van de wedstrijd wordt geen correspondentie gevoerd (briefwisseling, mails en/of telefoongesprekken). Alle bijkomende mededelingen en/of publicaties in verband met de wedstrijd gelden als punt van reglement. Alle beslissingen vanwege CM zijn zonder verhaal. 
 • Er geldt geen enkele aankoopverplichting voor de wedstrijd. 
 • Geen enkele prijs is inruilbaar tegen speciën of andere voordelen in natura. 
 • De winnaar ontvangt een waardebon met een geldigheidsdatum van drie maanden. Als de prijs niet binnen deze periode afgehaald wordt, is er geen recht meer. 
 • In geval van misbruiken, misleiding of bedrog behoudt CM zich uitdrukkelijk het recht voor de betrokken deelnemer(s) zonder meer van deelname aan deze en/of andere wedstrijden van CM uit te sluiten. 
 • Iedere deelnemer verleent, door zijn loutere deelname, automatisch en onvoorwaardelijk aan CM de toestemming tot publicatie van zijn naam, woonplaats en, in voorkomend geval, foto, alsook zijn identificatie als deelnemer of winnaar van de wedstrijd en verzaakt aan alle rechten daaromtrent. 
 • De persoonsgegevens die CM verzamelt over de deelnemers vallen onder toepassing van artikel 4 §1 van de wet van 8 december 1992 met betrekking tot de bescherming van de persoonlijke levenssfeer. Zij zullen worden opgenomen in een bestand dat voor intern gebruik en/of voor direct mailing kan worden aangewend. Indien je geen lid bent van CM, kan CM je gegevens (tel., e-mail) eenmalig gebruiken om je te contacteren in verband met CM-diensten en -voordelen. De deelnemers hebben wel vrije toegang tot deze gegevens om er zo nodig de verbetering en/of doorhaling van te vragen. 
 • Door hun deelname aan de wedstrijd verbinden de deelnemers zich tot de onvoorwaardelijke en volledige aanvaarding van huidig reglement. Voor het geval het een wedstrijd betreft via internet, telefoon of sms: deelname aan de wedstrijd impliceert aanvaarding van de beperkingen van het internet, het sms- en IVR-verkeer, met name de technische prestaties, het risico op onderbrekingen en, meer in het algemeen, de risico's die inherent zijn aan elke online activiteit of overdracht via sms of IVR. Bijgevolg kan CM hiervoor in geen geval aansprakelijk worden gesteld.