Privacyverklaring

Inleiding 

De Christelijke Mutualiteit (hierna CM) respecteert je privacy in overeenstemming met de geldende wetgeving, ongeacht of je lid bent of niet, een zorgverlener, of een bezoeker op de website https://jongeren.cm.be.

 

Het doel van deze verklaring is om je beknopt uit te leggen hoe jouw persoonsgegevens worden verwerkt in verband met de website https://jongeren.cm.be. Wil je weten hoe CM in het algemeen met jouw persoonsgegevens omgaat, dan kan je voor een meer algemeen overzicht de algemene privacyverklaring van CM raadplegen.

 

CM streeft ernaar om je op een transparante en duidelijke manier te informeren over de volgende zaken.

 • Wat is een verwerking van persoonsgegevens? Enkele definities. 
 • Als verwerkingsverantwoordelijke, voor welke doeleinden verwerkt CM jouw persoonsgegevens in verband met de website https://jongeren.cm.be?
 • Welke persoonsgegevens verwerkt CM van jou in verband met de website https://jongeren.cm.be en op welke manier? 
 • Wat zijn jouw rechten betreffende je persoonsgegevens en hoe kun je ze uitoefenen? 
 • Hoe kun je ons contacteren? 

Wat is een verwerking van persoonsgegevens? Enkele verduidelijkende begrippen (art.4 GDPR) 

 

Persoonsgegevens

Alle informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon ('de betrokkene') (dus geen vennootschap bv.). Als identificeerbaar wordt beschouwd een natuurlijke persoon die direct of indirect kan worden geïdentificeerd, met name aan de hand van een identificator zoals een naam, een identificatienummer, locatiegegevens, een online identificator of van een of meer elementen die kenmerkend zijn voor de fysieke, fysiologische, genetische, psychische, economische, culturele of sociale identiteit van die natuurlijke persoon. 

 

Verwerking

Een bewerking of een geheel van bewerkingen met betrekking tot persoonsgegevens of een geheel van persoonsgegevens, al dan niet uitgevoerd via geautomatiseerde procedés, zoals het verzamelen, vastleggen, ordenen, structureren, opslaan, bijwerken of wijzigen, opvragen, raadplegen, gebruiken, verstrekken door middel van doorzending, verspreiden of op andere wijze ter beschikking stellen, aligneren of combineren, afschermen, wissen of vernietigen van gegevens. 

 

Verwerkingsverantwoordelijke

Een natuurlijke persoon of rechtspersoon, een overheidsinstantie, een dienst of een ander orgaan die/dat, alleen of samen met anderen, het doel van en de middelen voor de verwerking van persoonsgegevens vaststelt.

 

Verwerker

Een natuurlijke persoon of rechtspersoon, een overheidsinstantie, een dienst of een ander orgaan die/dat ten behoeve van de verwerkingsverantwoordelijke persoonsgegevens verwerkt.

Waarvoor verwerkt CM je gegevens in verband met de website: https://jongeren.cm.be?

Je persoonsgegevens worden verwerkt door de verwerkingsverantwoordelijke: 

 • Christelijke Mutualiteit Vlaanderen, Haachtsesteenweg 579, bus 40, 1031 Schaarbeek, België, met ondernemingsnummer 0874.853.490. 

 

Doeleinden: Waarvoor mag CM jouw persoonsgegevens verwerken?

 • In verband met de website https://jongeren.cm.be
 • Ingeval er een formulier in te vullen is op de website, worden de meegedeelde gegevens verwerkt afhankelijk van de door de context bepaalde doeleinden waarin deze werden opgevraagd (bijvoorbeeld: een informatieaanvraag, inschrijving voor een activiteit, reviewformulier ...). De review wordt gepubliceerd op de website, zonder vermelding van jouw persoonsgegevens. Mogelijks contacteren wij je wel indien we vragen hebben bij jouw review. 

 

Wat CM verwerkt en de gebruiker niet ziet (bijvoorbeeld je IP-adres, het browsertype, besturingssysteem van je computer en het aantal bezoeken en de bezochte pagina's) en meer info hierover vind je in de cookie policy

 

Productpagina 

Voor de aankoop van producten word je doorverwezen naar de webshop van derde partijen. Raadpleeg de privacyverklaring op hun website om meer te weten over hoe zij jouw persoonsgegevens verwerken.

 

Promotie, direct-marketing, ledenwerving 

CM verzamelt en verwerkt je persoonsgegevens in de mate dat je hiervoor je toestemming rechtstreeks aan CM of aan een derde (bv. adressenbestandenmakelaars ...) hebt gegeven: naar aanleiding van een wedstrijd, een beurs, in het kader van een app, inschrijving op een nieuwsbrief, activiteit ...

 

Hoelang bewaren we jouw gegevens ? 

We bewaren en gebruiken jouw persoonsgegevens in de mate dat dit nodig is om te voldoen aan onze wettelijke verplichtingen. Indien de wet- of regelgeving geen specifieke termijnen voorschrijft, worden de gegevens slechts bewaard gedurende de periode die nodig is voor de uitvoering de verwerkingsactiviteiten.

Welke persoonsgegevens verwerkt CM van jou en hoe?

Categorieën persoonsgegevens

 • Gewone persoonsgegevens (identificatiegegevens): naam, voornaam, adres, telefoonnummer, e-mailadres ...
 • Elektronische identificatiegegevens: IP-adressen, cookies, verbindingsmomenten ...

 

Van wie of van welke bron krijgt CM gegevens over jou? 

Het betreffen voornamelijk gegevens die afkomstig zijn van jezelf. 

 

Wie verwerkt jouw persoonsgegevens ? 

Jouw persoonsgegevens worden zorgvuldig en vertrouwelijk verwerkt door de bevoegde medewerkers om hun taken uit te voeren in het kader van de omschreven activiteiten.

 

De medewerkers zijn hiertoe gebonden door het beroepsgeheim en dienen de discretieplicht na te leven. Dit wordt wettelijk (Wet op de Kruispuntbank, wet over het Rijksregister, art 458 Strafwetboek, Arbeidswet) en deontologisch opgelegd. 

Bovendien vereist CM dat haar medewerkers een geheimhoudingsverklaring ondertekenen. 

 

Aan wie geeft CM jouw persoonsgegevens door? 

Jouw persoonsgegevens mogen doorgegeven worden aan : 

 • jezelf, jouw wettelijke vertegenwoordiger (bewindvoerder, bemiddelaar ...); 
 • jouw vertegenwoordiger (professionele raadsman, advocaat ...) of iemand die hiervoor een mandaat of jouw akkoord heeft gekregen;
 • aan een toegelaten derde (persoon, instelling, overheid) enkel op basis van een wet, contract; 
 • aan onze verwerkers (ICT-verwerkers, mailingfirma’s);
 • aan onze vrijwilligers (zie Privacy Policy Vrijwilligers).

Beveiliging van je gegevens 

 • We nemen passende maatregelen om de veiligheid, de integriteit en de beschikbaarheid van je gegevens te waarborgen, rekening houdend met de stand van de techniek, de omvang en de context van de verwerkingsdoeleinden en de type persoonsgegevens.
 • CM neemt gepaste fysieke, administratieve, organisatorische en technische veiligheidsmaatregelen om je persoonsgegevens te beschermen tegen verlies, onbevoegde toegang, onbevoegd gebruik en onbevoegde onthulling. 
 • CM legt haar verwerkers contractueel dezelfde veiligheidsmaatregelen op. 

Rechten betreffende je persoonsgegevens 

De betrokken persoon beschikt over bepaalde rechten met betrekking tot de persoonsgegevens voor zover deze niet in strijd zijn met de wettelijke verplichtingen of de aan CM toevertrouwde taken van openbaar belang waaraan CM onderworpen is. 

 

Recht van inzage 

Als betrokkene heb je inzagerecht in de gegevens die op jou betrekking hebben en die door CM worden verwerkt. Indien je hierom verzoekt, kan er een kopij van jouw persoonsgegevens worden afgeleverd.

 

Je kunt een kopij opvragen van je persoonsgegevens voor zover dit geen inbreuk maakt op de rechten en vrijheden van anderen.

 

Recht op rectificatie of aanpassing van je gegevens 

Je kunt op elk moment verzoeken om onjuiste gegevens te corrigeren of om je gegevens te vervolledigen. 

 

Je toestemming intrekken 

Als de verwerking van jouw persoonsgegevens gebaseerd is op je toestemming, dan heb je het recht om jouw toestemming op elk gewenst moment in te trekken zonder opgeven van een reden. Het intrekken van je toestemming verandert niks aan de geldigheid van de verwerkingen die gebeurd zijn vóór die intrekking.

 

Recht van bezwaar 

Ben je het niet eens met de manier waarop CM bepaalde gegevens verwerkt, dan kun je je daartegen verzetten. 

 • Zonder reden, in geval van verzet tegen behandeling voor direct marketing en prospectiedoeleinden.
 • Als je gegevens worden verwerkt in het kader van een taak van algemeen belang, moet je redenen aanvoeren die verband houden met je specifieke situatie. CM kan deze gegevens echter nog steeds verwerken als er legitieme en dwingende redenen zijn voor de verwerking ervan en de behandeling voorrang heeft op jouw belangen of de uitoefening van jouw rechten in een rechtszaak. 
 • Als je gegevens worden verwerkt voor wetenschappelijke of historische onderzoeksdoeleinden of voor statistische doeleinden, dan kun je bezwaar maken om redenen die verband houden met jouw specifieke situatie, tenzij de verwerking noodzakelijk is om een taak van algemeen belang te vervullen.

 

Recht op gegevenswissing (recht op vergetelheid) 

Je hebt het recht om jouw persoonsgegevens te wissen indien blijkt dat CM deze gegevens onrechtmatig verwerkt: 

 • als de gegevens niet langer nodig zijn voor de doeleinden van de behandeling; 
 • als je jouw toestemming hebt ingetrokken en er geen andere wettelijke basis is voor deze behandeling; 
 • als jouw verzet tegen de verwerking gegrond is; 
 • als de behandeling illegaal is; 
 • als het wissen wettelijk is opgelegd; 
 • als de gegevens betrekking hebben op een kind jonger dan 16 jaar en zijn verzameld via een applicatie of website ('Information Society Service'). 

 

Recht op beperking van de verwerking 

Je kunt het gebruik van jouw persoonsgegevens beperken tot: 

 • de tijd om de juistheid te controleren van de gegevens die je betwist; 
 • als je je verzet tegen het illegaal verwijderen van gegevens die door CM zijn verwerkt; 
 • als je je verzet tegen het verwijderen van gegevens die CM niet langer nodig heeft, maar die noodzakelijk zijn om een recht voor de rechtbank te vinden, uit te oefenen of te verdedigen; 
 • de tijd om te controleren of de legitieme redenen voor CM voorrang hebben op het jouwe in het geval je je verzet tegen de behandeling van deze gegevens door een beroep te doen op uw specifieke situatie. 

 

CM zal dan de verwerking van dergelijke persoonsgegevens tot hun bewaring moeten beperken. Elke andere verwerking is toegestaan met je toestemming, of voor de vaststelling, uitoefening of verdediging van een recht in een gerechtelijke zaak of om een derde partij te beschermen, of om belangrijke redenen van openbaar belang. 

Indien dit het geval is, zal CM je op de hoogte brengen voordat deze beperkende behandeling wordt opgeheven. 

 

Recht op overdraagbaarheid van de gegevens 

Je hebt het recht om de persoonsgegevens die je aan CM hebt verstrekt, rechtsreeks aan jou of aan een derde te laten overdragen. Dit kan voor zover dit niet door de privacywetgeving of andere wettelijke regels wordt beperkt. Dit recht kan echter alleen worden uitgeoefend als je gegevens uitsluitend zijn gebaseerd op jouw toestemming of een contract en als deze verwerking gebeurt met behulp van geautomatiseerde processen. 

Uitoefening van je rechten 

 • Indien je een van bovenstaande privacyrechten wenst uit te oefenen, dan kun je altijd contact met ons opnemen. De hierboven vermelde rechten kunnen worden uitgeoefend overeenkomstig de voorschriften en beperkingen zoals bepaald in de wetgeving. De tekst van de Algemene Verordening Gegevensbescherming heeft voorrang op hetgeen hierboven is vermeld in verband met deze privacyrechten.

 

 • Wees altijd zo specifiek mogelijk als je je rechten wilt uitoefenen. Enkel op die manier kan CM je vraag concreet en correct behandelen. Om zeker te zijn dat de betrokkene zijn eigen privacyrechten wenst uit te oefenen, kan CM ter identificatie om een kopij van de identiteitskaart verzoeken.

Contact of klacht

Algemeen 

Je kunt voor een vraag, opmerking of aanvraag voor de uitoefening van je rechten altijd contact met ons opnemen via [email protected]

 

Data Protection Officer 

Indien je vindt dat bovenstaande kanalen je niet kunnen helpen, dan kun je ook onze 'Data Protection Officer' contacteren. 

Dit kan: 

 • schriftelijk: door een brief te sturen t.a.v. de Data Protection Officer naar Landsbond der Christelijke Mutualiteiten, Haachtsesteenweg 579, 1031 Schaarbeek, België;
 • per mail: naar [email protected].

 

Gegevensbeschermingsautoriteit 

Naast de mogelijkheid om je rechtstreeks tot ons te wenden, heb je ook de mogelijkheid om contact op te nemen met de Gegevensbeschermingsautoriteit (voorheen Privacycommissie) en er indien nodig klacht in te dienen: 

GDPR - Privacyverklaring - 2022