Contacteer ons

HomeGebruiksvoorwaarden

Privacyverklaring CM

De Christelijke Mutualiteit (hierna: CM) respecteert je privacy in overeenstemming met de geldende wetgeving, ongeacht of je lid bent of niet, een zorgverlener, geïnteresseerd om te werken bij CM of een bezoeker van de website www.cm.be. 
CM streeft ernaar om je op een transparante en duidelijke manier te informeren over: 
 • wat is een verwerking van persoonsgegevens?
 • voor welke doeleinden verwerkt CM jouw persoonsgegevens?
 • welke persoonsgegevens verwerkt CM van jou en op welke manier?
 • wat zijn jouw rechten betreffende je persoonsgegevens en hoe kun je ze uitoefenen?
 • hoe kun je ons contacteren?

Wat is een verwerking van persoonlijke gegevens? Enkele verduidelijkende begrippen

 • Persoonsgegevens
  Alle informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon ('de betrokkene') (dus bv. geen vennootschap). Als identificeerbaar wordt beschouwd een natuurlijke persoon die direct of indirect kan worden geïdentificeerd, met name aan de hand van een identificator zoals een naam, een identificatienummer, locatiegegevens, een online identificator of van een of meer elementen die kenmerkend zijn voor de fysieke, fysiologische, genetische, psychische, economische, culturele of sociale identiteit van die natuurlijke persoon. 
 • Verwerking
  Een bewerking of een geheel van bewerkingen met betrekking tot persoonsgegevens of een geheel van persoonsgegevens, al dan niet uitgevoerd via geautomatiseerde procedés, zoals het verzamelen, vastleggen, ordenen, structureren, opslaan, bijwerken of wijzigen, opvragen, raadplegen, gebruiken, verstrekken door middel van doorzending, verspreiden of op andere wijze ter beschikking stellen, aligneren of combineren, afschermen, wissen of vernietigen van gegevens. 
 • Verwerkingsverantwoordelijke
  Een natuurlijke persoon of rechtspersoon, een overheidsinstantie, een dienst of een ander orgaan die/dat, alleen of samen met anderen, het doel van en de middelen voor de verwerking van persoonsgegevens vaststelt. 
 • Verwerker
  Een natuurlijke persoon of rechtspersoon, een overheidsinstantie, een dienst of een ander orgaan die/dat ten behoeve van de verwerkingsverantwoordelijke persoonsgegevens verwerkt.
>>Top

 

Wie verwerkt jouw gegevens?

Je persoonsgegevens worden verwerkt: 

 • door de Landsbond der Christelijke Mutualiteiten, Haachtsesteenweg 579, bus 40, 1031 Schaarbeek, België met ondernemingsnummer 0411.702.543;
 • door de regionale ziekenfondsen waar je bent bij aangesloten of die aangesproken worden om jouw dossier te behandelen.  
 • door de MOB (Maatschappij van Onderlinge Bijstand) CM-Vlaanderen, met zetel Haachtsesteenweg 579, bus 40, 1031 Schaarbeek, België, met ondernemingsnummer 851.601.503 of voor de Franstalige ziekenfondsen bij de société mutualiste Solimut, met zetel Haachtsesteenweg 579, bus 40, 1031 Schaarbeek, België, met ondernemingsnummer 471.458.008. 

Leden die zich aansluiten bij CM, worden immers lid van het door hen gekozen regionaal ziekenfonds, van de Landsbond der Christelijke Mutualiteiten en voor de aanvullende verzekering van de MOB CM-Vlaanderen of voor de Franstalige ziekenfondsen bij Solimut. 

 

Waarvoor mag CM jouw persoonsgegevens verwerken (algemeen)?

Het verwerken van je persoonsgegevens is noodzakelijk: 

 • om je te identificeren, te contacteren en je correct te adviseren; 
 • voor het beheer van je dossier; 
 • voor een goede sociale zekerheid. 


Als ziekenfonds heeft CM immers volgende hoofdopdrachten: 

 • deelnemen aan de uitvoering van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen (wet van 14 juli 1994);
 • financieel tegemoetkomen voor haar leden in de kosten voortspruitend uit de preventie en behandeling van ziekte en invaliditeit of het toekennen van uitkeringen in geval van arbeidsongeschiktheid of wanneer zich een toestand voordoet waarbij het fysiek, psychisch of sociaal welzijn wordt bevorderd (dit is de aanvullende verzekering, de CM-diensten en -voordelen);
 • verlenen van hulp, voorlichting, begeleiding en bijstand met het oog op het bevorderen van het fysiek, psychisch of sociaal welzijn, onder meer bij het vervullen van de hogervermelde opdrachten (art 3. Wet van 6-8-1990 betreffende de ziekenfondsen en de landsbonden van ziekenfondsen).

>>Top

 

Waarvoor mag CM jouw persoonsgegevens verwerken in het kader van de verplichte ziekteverzekering en de sociale zekerheid?

In het kader van de verplichte verzekering geneeskundige verzorging en uitkeringen verwerkt CM alle noodzakelijke persoonsgegevens om de volgende hoofdopdrachten en doelstellingen naar behoren te kunnen uitvoeren. 

 • Voor de verzekerbaarheid van de leden: beheer van je rechten tot terugbetaling van gezondheidszorg (maximumfactuur, verhoogde tegemoetkoming), als gerechtigde of persoon ten laste.
 • Voor de tegemoetkoming in de gezondheidskosten in België en in het buitenland, als lid of zorgverlener: beheer van alle al dan niet terugbetaalbare preventieve of gezondheidszorgprestaties en benodigdheden die door erkende zorgverstrekkers en verzorgingsinstellingen in België of in het buitenland verleend en aan CM meegedeeld werden.
 • Voor de machtigingen door de adviserend arts voor bepaalde gezondheidszorg of benodigdheden en voor de functionele revalidatie.
 • Voor het beheer van dossiers uitkeringen: arbeidsongeschiktheid, zwangerschap, evaluatie, betalingen, socio-professionele herinschakelingstraject.
 • Voor het beheer van geschillen: betwistingen van de beslissingen van CM en/of van het Riziv, terugvorderingen van onverschuldigde betalingen, terugvorderingen van de gezondheidskosten en uitkeringen veroorzaakt door een aansprakelijke derde.
 • Voor de informatie en begeleiding, al dan niet proactief, van personen, desgevallend via de dienst Maatschappelijk Werk, om hen toe te laten hun rechten volledig te laten gelden en om hun fysiek, psychisch of sociaal welzijn te bevorderen.
 • Voor het beheer van je contacten met onze diensten door om het even welk gebruikt kanaal: face to face, brief, telefoon, sms, email, chat, website, … 
 • Voor het goede beheer en de verbetering van onze diensten, van het stelsel van de sociale zekerheid en van de volksgezondheid en voor de fraudebestrijding, dankzij audits, enquêtes, studies, wetenschappelijke, statistische of historische onderzoeken en door middel van veiligheid- en beschermingsmaatregelen voor personen, goederen en gegevens.
 • Voor het naleven van onze wettelijke verplichtingen onder andere als verzekeringsinstelling ten opzichte van de Controledienst van de Ziekenfondsen, van het Riziv, van de Kruispuntbank van de sociale zekerheid. 
>>Top

 

Welke zijn de wettelijke bepalingen voor de verwerking van jouw gegevens in het kader van de verplichte verzekering en de sociale zekerheid?

Voor het beheer van de verplichte verzekering verwerkt CM de gegevens op basis van volgende artikels in de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

 • Artikel 6.1 c: voldoen aan de wettelijke verplichtingen die rusten op CM. 
 • Artikel 6.1 e: taak van algemeen belang. 
 • Artikel 6.1 f: gerechtvaardigde belangen ( veiligheid, bescherming). 
 • Artikel 6.1 d en artikel 9.2 c: vitale belangen van de betrokkene. 
 • Artikel 9.2 b: sociale zekerheids- en sociale beschermingsrecht. 
 • Artikel 9.2 f: de verwerking is noodzakelijk voor de instelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering. 
 • Artikel 9.2 g: redenen van zwaarwegend algemeen belang op basis van Belgisch recht. 
 • Artikel 9.2 h: beoordeling van de werkcapaciteit, gezondheidszorg of sociale zorg, beheer van de gezondheidszorg of diensten voor sociale bescherming. 
 • Artikel 9.2 i: om redenen van algemeen belang op het gebied van volksgezondheid. 
 • Artikel 9.2 j en artikel 89: archivering, wetenschappelijk of historisch onderzoek of statistieken. 
 • Artikel 87: nationaal identificatienummer/rijksregisternummer. 


Daartoe baseren we ons onder meer op de volgende specifieke wetten en hun uitvoeringsbesluiten.

 • Wet van 6 augustus 1990 over de ziekenfondsen en de landsbonden van ziekenfondsen betreffende de verplichte verzekering en de aanvullende verzekering. 
 • Wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994, KB van 3 juli 1996 en andere. 
 • Wet van 15 januari 1990 over de oprichting van de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid, KB van 4 februari 1997 en andere. 
 • Wet van 8 augustus 1983 tot regeling van een Rijksregister van de natuurlijke personen, en KB van 5 december 1986 over het gebruik ervan in de ziekte- en invaliditeitsverzekering. 
 • Wet van 21 augustus 2008 over het platform eHealth. 
 • Wet van 11 april 1995 tot invoering van het Handvest van de sociaal verzekerde. 
 • Wet van 22 augustus 2002 over de rechten van de patiënt. 

>>Top

 

Hoelang bewaren we jouw gegevens in kader van verplichte verzekering?

CM zal jouw persoonsgegevens bewaren en gebruiken voor zover dit noodzakelijk is voor de naleving van de wettelijke verplichtingen en binnen het kader van onze activiteiten. CM is voor het bewaren van bepaalde persoonsgegevens gebonden aan wettelijke bewaartermijnen. Schrijft de wet geen termijn voor, dan kunnen de persoonsgegevens worden bewaard gedurende een termijn die CM zelf noodzakelijk acht voor het efficiënt uitvoeren van de verplichte verzekering.

>>Top

 

Waarvoor mag CM jouw persoonsgegevens verwerken in het kader van de aanvullende verzekering?

CM biedt een uitgebreid pakket aan diensten en voordelen in aanvulling op jouw verplichte ziekteverzekering. Ook hier moet CM bepaalde persoonsgegevens kunnen verzamelen en verwerken: 

 • om te kunnen beoordelen of je dossier in orde is alvorens je te laten genieten van de diensten en voordelen;
 • om deze diensten en voordelen voor jou te organiseren, desgevallend met de hulp van verwerkers van CM;
 • om je al dan niet proactief te informeren en te begeleiden om je toe te laten je rechten volledig te laten gelden en om je fysiek, psychisch of sociaal welzijn te bevorderen;
 • voor het beheer van je contacten met onze diensten door om het even welk gebruikt kanaal: face to face, telefoon, sms, email, chat, website, brief…;
 • voor het goede beheer en de verbetering van onze diensten, van het stelsel van de sociale zekerheid en van de volksgezondheid en voor de fraudebestrijding, dankzij audits, enquêtes , studies, wetenschappelijke, statistische of historische onderzoeken en door middel van veiligheid- en beschermingsmaatregelen voor personen, goederen en gegevens;
 • voor het naleven van onze wettelijke verplichtingen onder andere als verzekeringsinstelling ten opzichte van de Controledienst van de Ziekenfondsen.

>>Top

 

Welke zijn de wettelijke bepalingen voor de verwerking van jouw gegevens in het kader van de aanvullende verzekering?

Voor het beheer van de aanvullende verzekering verwerkt CM de gegevens op basis van volgende artikels in de Algemene Verordening Gegevensbescherming. 

 • Artikel 6.1 c: voldoen aan de wettelijke verplichtingen die rusten op CM.
 • Artikel 6.1 e: vervullen van een taak van algemeen belang.
 • Artikel 6.1 f: gerechtvaardigde belangen (veiligheid, bescherming).
 • Artikel 6.1 d en artikel 9.2 c: vitale belangen van de betrokkene.
 • Artikel 9.2 b: sociale zekerheids- en sociale beschermingsrecht.
 • Artikel 9.2 f: de verwerking is noodzakelijk voor de instelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering.
 • Artikel 9.2 g: redenen van zwaarwegend algemeen belang op basis van Belgisch recht.
 • Artikel 9.2 h: voor doeleinden van preventieve of arbeidsgeneeskunde, voor de beoordeling van de arbeidsgeschiktheid van de werknemer, medische diagnosen, het verstrekken van gezondheidszorg of sociale diensten of behandelingen dan wel het beheren van gezondheidszorgstelsels en -diensten of sociale stelsels en diensten.
 • Artikel 9.2 i: om redenen van algemeen belang op het gebied van volksgezondheid.
 • Artikel 9.2 j en artikel 89: archivering, wetenschappelijk of historisch onderzoek. 
 • Artikel 87: nationaal identificatienummer/rijksregisternummer.


Daartoe baseren we ons onder meer op de volgende specifieke wetten en hun uitvoeringsbesluiten.

 • Wet van 6 augustus 1990 over de ziekenfondsen en de landsbonden van ziekenfondsen betreffende de verplichte verzekering en de aanvullende verzekering.
 • Wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994, KB van 3 juli 1996 en andere.
 • Wet van 15 januari 1990 over de oprichting van de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid, KB van 4 februari 1997 en andere.
 • Wet van 8 augustus 1983 tot regeling van een Rijksregister van de natuurlijke personen, en KB van 5 december 1986 over het gebruik ervan in de ziekte- en invaliditeitsverzekering.
 • Wet van 21 augustus 2008 over het platform eHealth.
 • Wet van 22 augustus 2002 over de rechten van de patiënt.

 >>Top

 

Hoelang bewaren we jouw gegevens in kader van aanvullende verzekering?

CM zal jouw persoonsgegevens bewaren en gebruiken voor zover dit noodzakelijk is voor de naleving van de wettelijke verplichtingen en binnen het kader van onze activiteiten. CM is in bepaalde gevallen gebonden aan wettelijke bewaartermijnen voor het bewaren van bepaalde persoonsgegevens. Schrijft de wet geen termijn voor, dan kunnen de persoonsgegevens worden bewaard gedurende een termijn die CM zelf noodzakelijk acht voor het efficiënt uitvoeren van de aanvullende verzekering.

>>Top

 

Waarvoor mag CM jouw persoonsgegevens verwerken in het kader van de facultatieve verzekeringen?

 • CM-Mediko Plan, CM-Hospitaalplan, CM Hospitaalfix en Fix Extra
  Als je CM-lid bent, kan je, mits betaling van een premie een facultatieve CM-verzekering afsluiten: CM-Mediko Plan, CM-Hospitaalplan, CM Hospitaalfix en Fix Extra. Deze verzekeringen worden georganiseerd door de Maatschappij van onderling bijstand (MOB)–Verzekeringen CM-Vlaanderen met zetel Haachtsesteenweg 579, bus 40, 1031 Schaarbeek, België. Deze laatste is dus de verwerkingsverantwoordelijke van de persoonsgegevens met betrekking tot deze facultatieve verzekeringen.
  De Nederlandstalige CM-ziekenfondsen verwerken, als verzekeringsagent, deze persoonsgegevens op instructie van de MOB Verzekeringen CM-Vlaanderen.
 • MC Assure
  Als je CM-lid bent, kan je, mits betaling van een premie een facultatieve CM-verzekering afsluiten: Hospi + 100, Hospi + 200, Dento +. Deze verzekeringen worden georganiseerd door de 'verzekeringsmaatschappij van onderlinge bijstand MC Assure' met zetel Haachtsesteenweg 579, bus 40, 1031 Schaarbeek, België. Deze laatste is dus de verwerkingsverantwoordelijke van de persoonsgegevens met betrekking tot deze facultatieve verzekeringen.
  De Franstalige CM-ziekenfondsen verwerken, als verzekeringsagent, deze persoonsgegevens op instructie van MC Assure.  

>>Top

 

Waarvoor mag CM jouw persoonsgegevens verwerken in het kader van promotie, telefoongesprekken, camerabewaking en andere?

 • Promotie, direct marketing, ledenwerving
  CM verzamelt en verwerkt je persoonsgegevens in de mate dat je hiervoor je toestemming rechtstreeks aan CM of aan een derde (adressenbestandenmakelaars, …) hebt gegeven: naar aanleiding van een wedstrijd, een beurs, in het kader van een App, inschrijving op een newsletter, activiteit, …
  CM verwerkt je gegevens voor deze doeleinden voor maximaal drie jaar voor niet-leden, vanaf de ontvangst van 'opt-in' en voor ex-leden te rekenen vanaf mutatie.
 • Uitwisseling met andere entiteiten of derden mits je toestemming
  In de mate dat je hiervoor je toestemming hebt gegeven wisselt CM gegevens uit bijvoorbeeld met de CM-Zorgkas, de MOB Verzekeringen CM-Vlaanderen, MC-Assure of universiteiten. Dit om je dossier vlotter te kunnen laten behandelen of voor andere doeleinden waarvoor je je toestemming hebt gegeven (deelname aan enquêtes, …). 
 • Opname van chat- en telefoongesprekken
  CM kan in sommige gevallen via haar telefoon of chatgesprekken de informatie beluisteren en opnemen. Dit om onze dienstverlening te verbeteren of in het kader van bewijsvoering bij betwisting. Hierover word je steeds op voorhand geïnformeerd door een ingesproken boodschap.
  De bewaartermijn voor telefoongesprekken bedraagt:
  • drie maanden voor opleiding en coaching van de medewerkers en verbetering van de diensten;
  • achttien maanden in het kader van klachten.
  De bewaartermijn voor chatgesprekken bedraagt:
  • drie maanden voor opleiding en coaching van de medewerkers en verbetering van de diensten;
  • 24 maanden in het kader van klachten. 
 • Camerabewaking
  CM kan camera’s gebruiken in en rond de kantoren en gebouwen waar het actief is. Als het om bewakingscamera’s gaat, respecteert CM de wettelijke regels.
  De bewaartermijn voor beeldopnames door bewakingscamera’s bedraagt: 
  • maximaal één jaar:
  • uitzondering: deze termijn kan worden verlengd als blijkt dat de beelden nuttig kunnen zijn en enige bewijswaarde hebben voor bijvoorbeeld een misdrijf. 
 • Aanwerving van nieuwe medewerkers
  Hiervoor is er een aparte privacy policy.
>>Top

 

Welke persoonsgegevens verwerkt CM van jou?

Naargelang de gegevens die je meedeelt en in functie van de verschillende doelstellingen als Landsbond en ziekenfonds, verwerkt CM naargelang het type betrokken personen de volgende categorieën.

 • Gewone persoonsgegevens
  • Identificatiegegevens: naam, voornaam, adres, telefoonnummer, e-mailadres, …
  • Elektronische identificatiegegevens: IP-adressen, cookies, verbindingsmomenten, … 
  • Persoonlijke kenmerken: leeftijd, geslacht, geboortedatum, geboorteplaats, burgerlijke staat, nationaliteit. 
  • Samenstelling van het gezin. 
  • Financiële bijzonderheden: rekeningnummer, betalingen, … 
  • Fysieke gegevens: grootte, gewicht, … 
  • Psychische gegevens: persoonlijkheid, karakter, … 
  • Leefgewoonten: tabak, alcoholverbruik, verplaatsingen, … 
  • Vrijetijdsbesteding en interesses. 
  • Lidmaatschappen. 
  • Consumptiegewoonten. 
  • Woningkenmerken. 
  • Opleiding en vorming. 
  • Beroep en betrekking. 
  • Beeldopnamen: camerabewaking, foto’s, video’s. 
  • Geluidopname: callcenters. 

 • Bijzondere persoonsgegevens 
  • Gegevens uit het Rijksregister en het rijksregisternummer van CM-leden: naam, voornaam, officiële hoofdverblijfplaats, geboortedatum, overlijdensdatum en plaats, geslacht, burgerlijke staat, nationaliteit, samenstelling van het gezin.
  • Sociale gegevens: gegevens uit de Kruispuntbank van de sociale zekerheid of die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de sociale zekerheid. Historiek bijdragebons werknemer, werkloos, pensioen, aansluiting, verzekerbaarheid, Riziv-nummer van zorgverstrekkers, ... 
  • Persoonsgegevens met betrekking tot de gezondheid zijn gegevens waarmee informatie over de gezondheidstoestand van iemand wordt gegeven. Medische verslagen en diagnoses, ziekenhuisgegevens, graad van hulpbehoevendheid, terugbetalingen van gezondheidszorgprestaties, arbeidsongeschiktheid, zwangerschap, geneesmiddelen, genetische gegevens, ...
  • In het kader van geschillen zal CM ook strafrechtelijke en administratieve veroordelingen en strafbare feiten verwerken: terugvorderingen van gezondheidszorg en uitkeringen veroorzaakt door een aansprakelijke derde, fraude. 
  • Op een indirecte manier kan CM in het kader van wetenschappelijk onderzoek uit de gegevens die ze verwerkt gevoelige gegevens afleiden zoals ras, etnische afkomst, politieke opvattingen, religieuze of levensbeschouwelijke overtuigingen, seksueel gedrag of seksuele geaardheid.
>>Top

 

Van wie of van welke bron krijgt CM gegevens over jou?

Het betreft voornamelijk gegevens die afkomstig zijn: 

 • van jezelf, je wettelijke vertegenwoordiger of iemand die hiervoor een mandaat of je akkoord heeft gekregen; 
 • van de zorgverleners (ziekenhuizen, artsen, verpleegkundigen, ...) die je geraadpleegd hebt, onder andere via de derdebetalersregeling; 
 • via de Kruispuntbank van de sociale zekerheid van instellingen van sociale zekerheid en van overheidsdiensten (Federale overheidsdienst Financiën, …); 
 • van het Riziv.
>>Top

 

Welke medewerkers verwerken jouw persoonsgegevens?

Jouw persoonsgegevens worden zorgvuldig en vertrouwelijk verwerkt door de bevoegde medewerkers om hun taken uit te voeren in het kader van de omschreven activiteiten. De medewerkers zijn hiertoe gebonden door het beroepsgeheim en dienen de discretieplicht na te leven. Dit wordt wettelijk (Wet op de Kruispuntbank, wet over het Rijksregister, art 458 Strafwetboek, arbeidswet) en deontologisch opgelegd. Bovendien vereist CM dat haar medewerkers een geheimhoudingsverklaring ondertekenen.

Bepaalde verwerkingen van gegevens gebeuren op een volledig geautomatiseerde manier zonder tussenkomst van een medewerker, maar op basis van de criteria zoals voorzien in het kader van de verplichte en aanvullende verzekering. (bv. tarifering van terugbetalingen, gerechtigde op verhoogde tegemoetkoming, maximumfactuur, …). 

>>Top

 

Aan wie geeft CM jouw persoonsgegevens door?

Jouw persoonsgegevens mogen worden doorgegeven aan: 

 • jezelf, jouw wettelijke vertegenwoordiger (bewindvoerder, bemiddelaar, …), jouw vertegenwoordiger (professionele raadsman, advocaat, …) of iemand die hiervoor een mandaat of jouw akkoord heeft gekregen, dit rechtstreeks of door de tussenkomst van de beroepsbeoefenaar in de gezondheidszorg van jouw keuze; 
 • een toegelaten derde (persoon, instelling, overheid) enkel op basis van een wet, contract, bestaande machtiging van een Sectoraal Comité (Sociale zekerheid, en gezondheid, Rijksregister); 
 • je zorgverleners (ziekenhuizen, artsen, verpleegkundigen, ...), op jouw verzoek of in het kader van onze wettelijke opdrachten (verzekerbaarheid, globaal medisch dossier, derdebetalersregeling, …) via beveiligde kanalen (eHealth platform, MyCarenet, Refac, …); 
 • MOB Verzekeringen CM-Vlaanderen (of desgevallend aan de SMA MC Assure) voor je facultatieve verzekeringen mits jouw toestemming of een machtiging van het sectoraal Comité van de Sociale zekerheid en de Gezondheid en van het Rijksregister; 
 • CM-Zorgkas voor de Vlaamse sociale bescherming mits jouw toestemming of een machtiging; 
 • instellingen van de sociale zekerheid via het Nationaal Intermutualistisch college (NIC) en de Kruispuntbank van de sociale zekerheid: 
  • Rijksdienst voor de Sociale zekerheid( RSZ) 
  • Rijksdienst voor de sociale verzekeringen der Zelfstandigen (RSVZ)
  • Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening (RVA)
  • Rijksinstituut voor Ziekte-en Invaliditeitsverzekering (Riziv)
  • Rijksdienst voor Jaarlijkse vakantie (RJV)
  • Rijksdienst voor Pensioen 
  • Fedris (Federaal agentschap voor beroepsrisico’s) 

Het Nationaal Intermutualistisch College werkt als een filter zodat derden niet weten bij welk ziekenfonds je aangesloten bent. Meer info over de werking van de Kruispuntbank van de sociale zekerheid vind je op https://www.ksz-bcss.fgov.be/nl.

 • het Riziv en de Controledienst van de Ziekenfondsen in het kader van hun wettelijke controleopdrachten; 
 • onze bedrijfsrevisoren die gehouden zijn door een vertrouwelijkheidsplicht; 
 • tegenpartijen, hun advocaten, gerechtsdeurwaarders, deskundigen en aan Justitie ingeval van geschillen; 
 • alle instellingen om je een voordeel toe te kennen op basis van een bevoorrecht statuut (verhoogde tegemoetkoming, …); 
 • je schuldeisers en hun gerechtsdeurwaarders in het kader van een procedure tot uitvoering (beslag, overdracht, ...); 
 • onze verwerkers:
  • Mutas ingeval van dringende zorg en assistentie in het buitenland; 
  • het Intermutualistisch Agentschap (IMA) : statistieken voor het beheer van de sociale zekerheid en van de Volksgezondheid; 
  • sommige CM-entiteiten waaronder vzw’s voor zover ze voor jou diensten en voordelen van CM organiseren of uitvoeren : Kazou, Intersoc, Samana, OKRA, Thuiszorgwinkels, Jeunesse &Santé, Altéo, Enéo, Qualias, ... 
  • Doccle als digital platform voornamelijk voor de opslag van documenten. Mits je toestemming (Doccle-account en activatie CM-link) kan je ook je documenten raadplegen en de functionaliteiten van Doccle gebruiken; 
  • ICT-verwerkers; 
  • mailingfirma’s; 
  • onze advocaten, gerechtsdeurwaarders en deskundigen.
>>Top

 

In welke andere situaties kan CM jouw gegevens verwerken?

 • Bezoek aan CM-website
  Ingeval er een formulier in te vullen is op de website, worden de meegedeelde gegevens verwerkt afhankelijk van de door de context bepaalde doeleinden waarin deze werden opgevraagd (bv. informatieaanvraag, inschrijving voor een activiteit, informatie over vrijwilligerswerk).
  Wat CM verwerkt en de gebruiker niet ziet (bv. je IP-adres, het browsertype, besturingssysteem van je computer en het aantal bezoeken en de bezochte pagina's): zie cookiebeleid.
 • Ik wil voor CM werken
  Zie aparte privacyverklaring
 • Ik ben zorgverlener
  In dat geval verwerkt CM enkel de persoonsgegevens met betrekking tot jouw activiteiten als zorgverlener en dit in het kader van de hoger beschreven doelstellingen. Wij zijn in het bijzonder gemachtigd om jouw naam en adres te publiceren die we ontvangen van het Riziv om onze leden te informeren over jouw conventionering. Indien gewenst, kan je deze gegevens verbeteren
>>Top

 

Wanneer kunnen jouw gegevens buiten de Europese Economische Ruimte (EER) worden doorgegeven?

Jouw gegevens kunnen buiten de EER (= Europese Unie, Noorwegen, Lichtenstein en IJsland) gestuurd worden als dat: 

 • bepaald is in de verplichte verzekering (reden van algemeen belang art 49 1.d);
 • nodig is voor de uitvoering van maatregelen die getroffen moeten worden vooraleer het contract af te sluiten en op jouw verzoek;
 • nodig is voor jouw levensbelang;
 • in jouw belang nodig is om een contract af te sluiten met een derde of een met een derde afgesloten of nog te sluiten contract uit te voeren;
 • een verwerkingsovereenkomst en de vereiste contractuele clausules;
 • en of je uitdrukkelijk hebt toegestemd.
>>Top

 

Hoe worden jouw gegevens beveiligd?

 • We nemen passende maatregelen om de veiligheid, de integriteit en de beschikbaarheid van je gegevens te waarborgen, rekening houdend met de stand van de techniek, de omvang en de context van de verwerkingsdoeleinden en het type persoonsgegevens. 
 • CM neemt gepaste fysieke, administratieve, organisatorische en technische veiligheidsmaatregelen om je persoonsgegevens te beschermen tegen verlies, onbevoegde toegang, onbevoegd gebruik en onbevoegde onthulling. 
 • CM legt haar verwerkers contractueel dezelfde veiligheidsmaatregelen op.
>>Top

 

Welke zijn jouw rechten op het vlak van persoonsgegevens?

De betrokken persoon beschikt over bepaalde rechten met betrekking tot zijn persoonsgegevens voor zover deze niet in strijd zijn met de wettelijke verplichtingen of de aan toevertrouwde taken van openbaar belang waaraan CM onderworpen is.

 • Recht van inzage
  Als betrokkene heb je inzagerecht in de gegevens die op jou betrekking hebben en die door CM worden verwerkt. Indien je hierom verzoekt kan er een kopij van jouw persoonsgegevens worden afgeleverd. 
  Je kan een kopij opvragen van je persoonsgegevens voor zover dit geen inbreuk maakt op de rechten en vrijheden van anderen.
 • Recht op rectificatie of aanpassing van je gegevens
  Je kunt op elk moment verzoeken om onjuiste gegevens te corrigeren of om jouw gegevens te vervolledigen.
  Voor de aanpassing van jouw gegevens betreffende jouw burgerlijke staat, richt je je in de eerste plaats tot de dienst bevolking van jouw gemeente. CM kan echter de gegevens van het nationale register, dat de authentieke bron van sociale zekerheid is, niet wijzigen.
  Vergeet niet om ons zo snel mogelijk op de hoogte te stellen van elke verandering in jouw situatie.
 • Je toestemming intrekken
  Als de verwerking van jouw persoonsgegevens gebaseerd is op jouw toestemming, heb je het recht om jouw toestemming op elk gewenst moment in te trekken zonder een reden op te geven. Het intrekken van je toestemming verandert niets aan de geldigheid van de verwerkingen die gebeurd zijn vóór die intrekking. 
 • Geautomatiseerde individuele besluitvorming (profilering) 
  Je hebt het recht om niet uitsluitend aan een geautomatiseerde besluitvorming, inclusief profilering, te worden onderworpen. Sommige gegevensverwerkingen verlopen immers volledig geautomatiseerd zonder tussenkomst van de medewerker.
  Als je het niet eens bent met het verloop van een volledig geautomatiseerd proces, kun je CM contacteren. Zo kun je toch een tussenkomst van een CM-medewerker vragen of laten weten waarom je dit betwist. 
 • Recht van bezwaar
  Ben je het niet eens met de manier waarop CM bepaalde gegevens verwerkt, dan kun je je daartegen verzetten. 
  • Zonder reden, in geval van verzet tegen behandeling voor direct marketing en prospectiedoeleinden.
  • Als jouw gegevens worden verwerkt in het kader van een taak van algemeen belang, moet je redenen aanvoeren die verband houden met jouw specifieke situatie. CM kan deze gegevens echter nog steeds verwerken als er dwingende gerechtvaardigde redenen zijn voor die verwerking die voorrang hebben op jouw belangen of de uitoefening van een rechtsvordering. 
  • Als jouw gegevens worden verwerkt voor wetenschappelijke of historische onderzoeksdoeleinden of voor statistische doeleinden, kan je bezwaar maken om redenen die verband houden met jouw specifieke situatie, tenzij de verwerking noodzakelijk is om een taak van algemeen belang te vervullen.
 • Recht op gegevenswissing (recht op vergetelheid)
  Je hebt het recht om jouw persoonsgegevens te wissen indien blijkt dat CM deze gegevens onrechtmatig verwerkt: 
  • als de gegevens niet langer nodig zijn voor de doeleinden van de behandeling; 
  • als je jouw toestemming hebt ingetrokken en er geen andere wettelijke basis is voor deze behandeling; 
  • als jouw verzet tegen de verwerking gegrond is; 
  • als de behandeling illegaal is; 
  • als het wissen wettelijk is opgelegd; 
  • als de gegevens betrekking hebben op een kind jonger dan 16 jaar en zijn verzameld via een applicatie of website (Information Society Service).  
 • Recht op beperking van de verwerking
  Je kan het gebruik van jouw persoonsgegevens beperken: 
  • tot de tijd om de juistheid te controleren van de gegevens die je betwist; 
  • als je je verzet tegen het illegaal verwijderen van gegevens die door CM zijn verwerkt; 
  • als je je verzet tegen het verwijderen van gegevens die CM niet langer nodig heeft, maar die noodzakelijk zijn om een recht voor de rechtbank te vinden, uit te oefenen of te verdedigen; 
  • tot de tijd om te controleren of de legitieme redenen voor CM voorrang hebben op het jouwe in het geval je je verzet tegen de behandeling van deze gegevens door een beroep te doen op jouw specifieke situatie. 
  CM zal dan de verwerking van dergelijke persoonsgegevens tot hun bewaring moeten beperken. Elke andere verwerking is toegestaan met jouw toestemming, of voor de vaststelling, uitoefening of verdediging van een recht in een gerechtelijke zaak of om een derde partij te beschermen, of om belangrijke redenen van openbaar belang. Indien dit het geval is, zal CM je op de hoogte brengen voordat deze beperkende behandeling wordt opgeheven.
 • Recht op overdraagbaarheid van de gegevens 
  Je hebt het recht om de persoonsgegevens die je aan CM hebt verstrekt, rechtstreeks aan jou of aan een derde te laten overdragen. Dit kan voor zover dit niet door privacywetgeving of andere wettelijke regels wordt beperkt. Dit recht kan echter alleen worden uitgeoefend als jouw gegevens uitsluitend verwerkt werden op basis van jouw toestemming of een contract, en als deze verwerking gebeurt met behulp van geautomatiseerde processen. Dit betreft dus geen verplichte verzekering of aanvullende verzekering.
  In geval van mutatie zendt CM echter de informatie die zij wettelijk verplicht is aan de nieuwe verzekeraar door te sturen.
>>Top

 

Hoe kun je je rechten uitoefenen?

Indien je een van bovenstaande privacyrechten wenst uit te oefenen, kun je altijd contact met ons opnemen

Wees altijd zo specifiek mogelijk als je je rechten wilt uitoefenen. Enkel op die manier kan CM je vraag concreet en correct behandelen. Om zeker te zijn dat de betrokkene zijn eigen privacyrechten wenst uit te oefenen, kan CM ter identificatie om een kopij van de identiteitskaart verzoeken.

>>Top

 

Hoe kan je contact opnemen of een klacht indienen?

 • Algemeen
  Je kan voor een vraag, opmerking of aanvraag voor de uitoefening van je rechten altijd contact met ons opnemen: 
 • Data protection officer
  Indien je vindt dat bovenstaande kanalen je niet kunnen helpen, kan je ook onze data protection officer contacteren. Dit kan zowel: 
  • door een brief te sturen naar Landsbond der Christelijke Mutualiteiten, t.a.v. de data protection officer, Haachtsesteenweg 579, 1031 Schaarbeek, België; 
  • per mail naar privacy@cm.be.
 • Gegevensbeschermingsautoriteit
  Naast de mogelijkheid om je rechtstreeks tot ons te wenden, heb je ook de mogelijkheid om contact op te nemen met de Gegevensbeschermingsautoriteit (voorheen: Privacycommissie): Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer, Drukpersstraat 35, 1000 Brussel, www.privacycommission.be/nl/contact.
>>Top