Logopedische stoornissen

Als logopedist vind je hier alle logopedische stoornissen waarvoor de ziekteverzekering terugbetaalt (artikel 36 van de nomenclatuur).

In deze rubriek vind je een overzicht van alle logopedische stoornissen waarvoor de ziekteverzekering terugbetaalt. Elke fiche is opgemaakt volgens een duidelijk stramien met een aantal vaste rubrieken zoals het soort zittingen, het maximaal aantal zittingen en een checklist voor een volledige en correcte aanvraag. 

Nomenclatuur (art. 36 §2, a)

Mondelinge taal- of spraakstoornis die een beperking is bij het voortzetten van: 

 • een beroep waardoor hij ofwel aan de sociale zekerheid van de werknemers ofwel aan het sociaal statuut van de zelfstandigen onderworpen wordt; de werkzoekenden zijn gelijkgesteld met die categorie van rechthebbenden; 
 • een omscholing die door het College van geneesheren-directeurs is toegestaan; 
 • een leerovereenkomst die werd erkend overeenkomstig de voorwaarden bepaald bij de reglementering betreffende de voortdurende vorming van de middenstand.

Soort zittingen

Enkel individuele zittingen van dertig minuten zijn toegelaten.

Maximaal aantal zittingen

 • Maximaal 55 zittingen, gespreid over een ononderbroken periode van twee jaar.
 • Deze maxima voor individuele zittingen van dertig minuten moeten worden verminderd met het aantal geattesteerde zittingen voor het aanvangsbilan (verstrekking 701013 – 701083).
 • De zitting voor het evolutiebilan telt niet mee om het maximum aantal terugbetaalbare zittingen te berekenen.

Uitsluitingen

Studenten kunnen geen aanspraak maken op de terugbetaling.

Daarnaast blijven ook alle uitsluitingen van §3 van toepassing.

Checklist aanvraag

De aanvraag voor een tegemoetkoming moet onderstaande documenten bevatten.

  
Aanvraagformulier of standaardsjabloon ‘bilan voor logopedie’ 
 
 • Aanvraagformulier: ondertekend en gedateerd door de patiënt of zijn wettelijke vertegenwoordiger.
 • Standaardsjabloon: ondertekend en gedateerd door de logopedist, de voorschrijvende arts en de patiënt of zijn wettelijke vertegenwoordiger.
Voorschrift logopedisch bilan
 • Voorschrift van een huisarts of arts-specialist met een actief Riziv-nummer.
 • Identificatie en handtekening van de voorschrijvende arts.
 • Gedateerd vóór de uitvoering van het bilan.
Logopedisch bilan
 • Verslag van de proeven uitgevoerd vóór het voorschrift van de logopedische behandeling.
 • Zit al vervat in het standaardsjabloon ‘bilan voor logopedie’.
Voorschrift logopedische behandeling
 
 • Opgemaakt door een arts-specialist in oto-, rhino-, laryngologie (NKO/ORL), neurologie, neuropsychiatrie, psychiatrie, pediatrische neurologie, neurochirurgie, inwendige geneeskunde, oncologie, gastro-enterologie, pediatrie, stomatologie, fysische geneeskunde of heelkunde.
 • Identificatie en handtekening van de voorschrijvende arts.
 • Gedateerd na de uitvoering van het bilan en vóór het begin van de logopedische behandeling.
 • Zit al vervat in het standaardsjabloon ‘bilan voor logopedie’.

Nomenclatuur (art. 36 §2, b1)

Taal- of spraakstoornissen: afasie, meer bepaald: verworven taalstoornissen ten gevolge van een hersenletsel van vasculaire, toxische, tumorale, infectieuze of traumatische oorsprong.

Soort zittingen

Individuele zittingen van dertig of zestig minuten en collectieve zittingen van zestig minuten zijn toegelaten.

Maximaal aantal zittingen

 • De behandeling kan worden verlengd na de ononderbroken periode van twee jaar, tot een totale ononderbroken periode van maximaal vier jaar vanaf het begin van de door CM terugbetaalde behandeling, maar een akkoord wordt telkens slechts voor één jaar gegeven.
 • Maximaal 288 zittingen, gespreid over een ononderbroken periode van vier jaar.
 • Om therapeutische redenen kunnen zittingen van dertig minuten vervangen worden door zittingen van zestig minuten (behalve voor kinderen jonger dan tien jaar), zonder dat het equivalent van maximaal 288 individuele zittingen van dertig minuten overschreden wordt.
 • Deze maxima voor individuele zittingen van dertig minuten moeten worden verminderd met het aantal geattesteerde zittingen voor het aanvangsbilan (verstrekking 701013 – 701083).
 • Elke geattesteerde verstrekking voor een individuele zitting van zestig minuten stemt overeen met twee geattesteerde verstrekkingen voor een individuele zitting van dertig minuten.
 • De zitting voor het evolutiebilan telt niet mee om het maximum aantal terugbetaalbare zittingen te berekenen.
 • De maxima voor individuele zittingen van dertig minuten voor herval moeten worden verminderd met twee zittingen indien er een hervalbilan geattesteerd werd (verstrekking 704115 – 704126).

Uitsluitingen

Er is geen terugbetaling mogelijk bij verblijf in een:

 • psychiatrisch verzorgingstehuis (PVT) (725xxx…);
 • rustoord voor bejaarden (ROB);
 • rust- en verzorgingstehuis (RVT).

Daarnaast blijven ook alle andere uitsluitingen van §3 van toepassing.

Belangrijk

 • Start behandeling
  De behandeling moet beginnen binnen de zes maanden volgend op het begin van de aandoening.
 • Herval 
  Als het maximum aantal terugbetaalbare zittingen niet werd opgebruikt tijdens de eerste periode, is het bij herval mogelijk om een nieuw akkoord te geven mits de voorwaarden vervuld zijn. 

Checklist aanvraag

De aanvraag voor een terugbetaling moet onderstaande documenten bevatten.

  
Aanvraagformulier of standaardsjabloon ‘bilan voor logopedie’  
 • Aanvraagformulier: ondertekend en gedateerd door de patiënt of zijn wettelijke vertegenwoordiger.
 • Standaardsjabloon: ondertekend en gedateerd door de logopedist, de voorschrijvende arts en de patiënt of zijn wettelijke vertegenwoordiger.
Voorschrift logopedisch bilan
 • Voorschrift van een huisarts of arts-specialist met een actief Riziv-nummer.
 • Identificatie en handtekening van de voorschrijvende arts.
 • Gedateerd vóór de uitvoering van het bilan.
Logopedisch bilan
 • Verslag van de proeven uitgevoerd vóór het voorschrift van de logopedische behandeling.
 • Zit al vervat in het standaardsjabloon ‘bilan voor logopedie’.
Voorschrift logopedische behandeling
 
 • Opgemaakt door een arts-specialist oto-, rhino-, laryngologie (NKO/ORL), neurologie, neuropsychiatrie, psychiatrie, pediatrische neurologie, neurochirurgie, inwendige geneeskunde, oncologie, gastro-enterologie, pediatrie, geriatrie, stomatologie, fysische geneeskundige of heelkunde.
 • Identificatie en handtekening van de voorschrijvende arts.
 • Etiologie, aard en omvang van de stoornissen.
 • Gedateerd na de uitvoering van het bilan en vóór het begin van de logopedische behandeling.
 • Zit al vervat in het standaardsjabloon ‘bilan voor logopedie’.

Nomenclatuur (art. 36 §2, b2)

Stoornissen in de receptieve of expressieve taalontwikkeling aangetoond door een taaltest waarvan het resultaat lager is dan of gelijk is aan het derde percentiel, waarbij geen intelligentiestoornis is (totaal IQ 86 of meer, gemeten met een individuele test) en geen ernstige gehoorstoornis (het gemiddeld gehoorverlies bedraagt aan het beste oor niet meer dan 40 dB HL). De testen moeten voorkomen op een limitatieve lijst, goedgekeurd door de Commissie voor de overeenkomsten.

Soort zittingen

Enkel zittingen van dertig minuten zijn toegelaten.

Maximaal aantal zittingen

 • Maximaal 190 zittingen, gespreid over een ononderbroken periode van twee jaar.
 • Deze maxima voor individuele zittingen van dertig minuten moeten worden verminderd met het aantal geattesteerde zittingen voor het aanvangsbilan (verstrekking 701013 – 701083).
 • De zitting voor het evolutiebilan telt niet mee om het maximum aantal terugbetaalbare zittingen te berekenen.
 • Het maximum aantal zittingen moet worden verminderd met het aantal aangerekende zittingen ouderbegeleiding: 
  • een individuele zitting ouderbegeleiding van zestig minuten telt voor twee individuele zittingen van dertig minuten;
  • een collectieve zitting ouderbegeleiding van negentig minuten telt voor een individuele zitting van dertig minuten.
 • De maxima voor individuele zittingen van dertig minuten voor herval moeten worden verminderd met twee zittingen indien er een hervalbilan geattesteerd werd (verstrekking 704115 – 704126).

Uitsluitingen

Er is geen terugbetaling mogelijk voor:

 • spraakstoornissen zoals sigmatisme, rhotacisme, lambdacisme, kappacisme, broddelen;
 • een aanvraag die volgt op een logopedische behandeling van B3 (leerproblemen);
 • taalstoornissen ten gevolge van het aanleren van een andere taal dan de moedertaal of een veeltalige opvoeding.

Daarnaast blijven ook alle uitsluitingen van §3 van toepassing.

Belangrijk

 • Laattijdige afname IQ-test
  Er kan geen akkoord gegeven worden voor de behandeling van taalontwikkelingsstoornissen vóór de datum waarop het IQ werd gemeten.
  Voorbeeld: aanvraag logopedische therapie met als startdatum 15 februari. Op 28 februari ontvangt de adviserend arts de resultaten van het IQ-onderzoek afgenomen op 20 februari. Er kan slechts een goedkeuring gegeven worden vanaf 20 februari.
 • Verlenging van de behandeling
  Tests in functie van een verlenging moeten ook deel uitmaken van de limitatieve lijst. 
 • Ouderbegeleiding   
  Voor deze stoornis kan ouderbegeleiding geattesteerd worden. Hierbij worden strategieën aangeleerd om met doelgerichte interventies de logopedische behandeling van het kind te ondersteunen en efficiënter te maken.
 • Herval   
  Als het maximum aantal terugbetaalbare zittingen niet werd opgebruikt tijdens de eerste periode, is het bij herval mogelijk om een nieuw akkoord te geven mits de voorwaarden vervuld zijn.

Checklist aanvraag

De aanvraag voor een terugbetaling moet onderstaande documenten bevatten.

  
Aanvraagformulier of standaardsjabloon ‘bilan voor logopedie’ 
 • Aanvraagformulier: ondertekend en gedateerd door de patiënt of zijn wettelijke vertegenwoordiger.
 • Standaardsjabloon: ondertekend en gedateerd door de logopedist, de voorschrijvende arts en de patiënt of zijn wettelijke vertegenwoordiger.
Voorschrift logopedisch bilan
 • Voorschrift van een huisarts of arts-specialist met een actief Riziv-nummer.
 • Identificatie en handtekening van de voorschrijvende arts.
 • Gedateerd vóór de uitvoering van het bilan.
Logopedisch bilan
 • Verslag van de proeven uitgevoerd vóór het voorschrift van de logopedische behandeling.
 • Resultaten van een taaltest uitgevoerd vóór het voorschrift van de logopedische behandeling en voorkomend op de limitatieve lijst waarvan minstens twee subtests afgenomen werden. Minstens één subtest moet een resultaat aantonen kleiner dan of gelijk aan percentiel drie.
  Als een test deel uitmaakt van een testbatterij moet men: 

  • twee subtests uit dezelfde batterij afnemen;
  • een andere test gebruiken uit de limitatieve lijst om het bilan te vervolledigen.

  De lijst van deze testbatterijen bevindt zich in de limitatieve lijst van tests.

 • Zit al vervat in het standaardsjabloon ‘bilan voor logopedie’.
IQ
 • Het totale IQ, gemeten door een individuele test die voorkomt op de limitatieve lijst, bedraagt 86 of meer. 
 • De aanvraag omvat:
  • de naam van de gebruikte test;
  • het in een precies uitgedrukt cijfer van het totaal IQ;
  • de datum van afname.
Audiogram
 • Het gemiddelde gehoorverlies aan het beste oor moet minder dan 40 dB HL bedragen.
Voorschrift logopedische behandeling
 
 • Opgemaakt door een arts-specialist oto-, rhino-, laryngologie (NKO/ORL), neurologie, neuropsychiatrie, psychiatrie, pediatrische neurologie, neurochirurgie, inwendige geneeskunde, oncologie, gastro-enterologie, pediatrie, stomatologie, fysische geneeskundige, heelkunde.
 • Identificatie en handtekening van de voorschrijvende arts.
 • Het voorschrift bevestigt het behandelingsvoorstel dat in het verslag van de logopedische evaluatie is gedaan.
 • Gedateerd na de uitvoering van het bilan en vóór het begin van de logopedische behandeling.
 • Zit al vervat in het standaardsjabloon ‘bilan voor logopedie’.

 

Nomenclatuur (art. 36 §2, b3)

Dyslexie, dysorthografie of dyscalculie, bij kinderen tot en met de dag vóór de 15de verjaardag, die minstens zes maanden lager onderwijs hebben genoten, verplicht bewezen door volgende kenmerken die allen moeten worden beschreven in het bilan

 • een achterstand in de prestaties aangetoond door tests op het gebied van lezen en/of schriftelijke expressie en/of rekenen die twee scores geven kleiner of gelijk aan percentiel 16 of kleiner of gelijk aan minstens een standaardafwijking;
 • een hardnekkigheid van de stoornissen. 

De tests moeten overeenkomen met het leerjaar waarin de rechthebbende zit en voorkomen op een limitatieve lijst, goedgekeurd door de Overeenkomstencommissie. 

Bovendien moet over volgende kenmerken gerapporteerd worden in het bilan: 

 • niveau van nauwkeurigheid en/of snelheid (=automatiseren);
 • fonologische ontwikkeling (enkel voor dyslexie en dysorthografie); 
 • compensatiegedragingen, negatieve attitude, verhoogde inspanning.

Soort zittingen

Enkel individuele zittingen van dertig en van zestig minuten zijn toegelaten. 

Maximaal aantal zittingen

 • Maximaal 140 zittingen, gespreid over een ononderbroken periode van twee jaar.
 • Om therapeutische redenen mogen de zittingen van dertig minuten worden vervangen door zittingen van zestig minuten (behalve voor kinderen jonger dan tien). Het equivalent van 140 of 192 zittingen mag echter niet worden overschreden. 
 • Deze maxima voor individuele zittingen van dertig minuten moeten worden verminderd met het aantal geattesteerde zittingen voor het aanvangsbilan (verstrekking 701013 – 701083).
 • De voorschrijvende arts moet de duur van de zittingen niet preciseren op het voorschrift.
 • Elke geattesteerde verstrekking voor een individuele zitting van zestig minuten stemt overeen met twee geattesteerde verstrekkingen voor een individuele zitting van dertig minuten.
 • De zitting voor het evolutiebilan telt niet mee om het maximum aantal terugbetaalbare zittingen te berekenen.
 • Het maximum aantal zittingen moet worden verminderd met het aantal aangerekende zittingen ouderbegeleiding: 
  • een individuele zitting ouderbegeleiding van zestig minuten telt voor twee individuele zittingen van dertig minuten;
  • een collectieve zitting ouderbegeleiding van negentig minuten telt voor een individuele zitting van dertig minuten.
 • De maxima voor individuele zittingen van dertig minuten voor herval moeten worden verminderd met twee zittingen indien er een hervalbilan geattesteerd werd (verstrekking 704115 – 704126).

Uitsluitingen

Er is geen terugbetaling mogelijk indien: 

 • de rechthebbende bijzonder onderwijs volgt (ook niet tijdens de vakantieperiodes);
 • de stoornissen een gevolg zijn van het aanleren van een andere taal dan de moedertaal of van een meertalige opvoeding;
 • de stoornissen het gevolg zijn van psychiatrische aandoeningen of emotionele toestanden, van relatieproblemen, van een verwaarloosd of gebrekkig schoolbezoek.

Daarnaast blijven ook alle andere uitsluitingen van §3 van toepassing.

Belangrijk

 • Leeftijdsbeperking
  De logopedische behandeling moet beginnen vóór de leeftijd van 15 jaar, dus moet ook het bilan gerealiseerd worden vóór de vijftiende verjaardag. De rechthebbende heeft recht op twee jaar terugbetaling vanaf de datum van tenlasteneming door de verzekeringsinstelling (zelfs indien de leeftijd van de betrokkene de 14 jaar overschrijdt). 
 • Verlenging van de behandeling
  Ook bij een verlenging moet het voorschrift voor de behandeling gebaseerd zijn op een test uit de limitatieve lijst.
 • Ouderbegeleiding 
  Voor deze stoornis kan ouderbegeleiding geattesteerd worden. Hierbij worden strategieën aangeleerd om met doelgerichte interventies de logopedische behandeling van het kind te ondersteunen en efficiënter te maken.
 • Herval 
  Als het maximum aantal terugbetaalbare zittingen niet werd opgebruikt tijdens de eerste periode, is het bij herval mogelijk om een nieuw akkoord te geven mits de voorwaarden vervuld zijn.

Checklist aanvraag

De aanvraag voor een terugbetaling moet onderstaande documenten bevatten.

  
Aanvraagformulier of standaardsjabloon 'bilan voor logopedie'
 
 • Aanvraagformulier: ondertekend en gedateerd door de patiënt of zijn wettelijke vertegenwoordiger.
 • Standaardsjabloon: ondertekend en gedateerd door de logopedist, de voorschrijvende arts en de patiënt of zijn wettelijke vertegenwoordiger.
Voorschrift logopedisch bilan
 • Voorschrift van een huisarts of arts-specialist met een actief Riziv-nummer.
 • Identificatie en handtekening van de voorschrijvende arts.
 • Gedateerd vóór de uitvoering van het bilan.
Logopedisch bilan
 • Verslag van de proeven uitgevoerd vóór het voorschrift van de logopedische behandeling.
 • Twee scores moeten kleiner of gelijk aan percentiel 16 of aan een standaardafwijking.
 • Minstens één test uit de limitatieve lijst.  
  • Als een test deel uitmaakt van een testbatterij moet men: 

   • twee subtests uit dezelfde batterij afnemen;
   • een andere test gebruiken uit de limitatieve lijst om het bilan te vervolledigen.

   De lijst van deze testbatterijen bevindt zich in de limitatieve lijst van tests (dyscalculie, dysorthografie, dyslexie).

  • Als een korte test werd afgenomen, moet deze aangevuld worden met een andere test uit de limitatieve lijst. 
 • Informatie betreffende:
  • een hardnekkigheid van de stoornissen en/of 
  • problemen op het niveau van nauwkeurigheid en/of snelheid (= automatiseren) en/of 
  • fonologische problemen (enkel voor dyslexie en dysorthografie) en/of 
  • compensatiegedragingen, negatieve attitude, verhoogde inspanning. 
 • Zit al vervat in het standaardsjabloon ‘bilan voor logopedie’.
 • Voorschrift logopedische behandeling
   
 • Opgemaakt door een arts-specialist oto-, rhino-, laryngologie (NKO/ORL), neurologie, neuropsychiatrie, psychiatrie, pediatrische neurologie, neurochirurgie, inwendige geneeskunde, oncologie, gastro-enterologie, pediatrie, stomatologie, fysische geneeskundige of heelkunde.
 • Identificatie en handtekening van de voorschrijvende arts.
 • Het voorschrift bevestigt het behandelingsvoorstel dat in het verslag van de logopedische evaluatie is gedaan.
 • Gedateerd na de uitvoering van het bilan en vóór het begin van de logopedische behandeling.
 • Zit al vervat in het standaardsjabloon ‘bilan voor logopedie’.

Nomenclatuur (art. 36 §2, b4)

Stoornissen ten gevolge van gespleten lippen, gespleten gehemelte of gespleten tandkassen.

Soort zittingen

Enkel individuele zittingen van dertig minuten zijn toegelaten.

Maximaal aantal zittingen

 • Leeftijdsgebonden 
  • Kinderen jonger dan 3 jaar
   Eén akkoord voor een periode tot en met de dag vóór de derde verjaardag.
   Maximaal aantal zittingen: dertig individuele zittingen van minstens dertig minuten.
  • Kinderen van 3 tot en met 19 jaar
   Acht akkoorden van telkens maximaal een jaar. Een kortere periode kan ook.
   De akkoorden hoeven niet op elkaar aan te sluiten.
   Maximaal aantal zittingen: 75 individuele zittingen van minstens dertig minuten.
 • Deze maxima voor individuele zittingen van dertig minuten moeten worden verminderd met het aantal geattesteerde zittingen voor het aanvangsbilan (verstrekking 701013 – 701083).
 • De zitting voor het evolutiebilan telt niet mee om het maximum aantal terugbetaalbare zittingen te berekenen.

Belangrijk

 • Ongebruikte zittingen
  De ongebruikte zittingen in het kader van een jaarlijks akkoord kunnen niet worden overgedragen naar een volgende periode.

Checklist aanvraag

De aanvraag voor een terugbetaling moet onderstaande documenten bevatten.

  
Aanvraagformulier of standaardsjabloon ‘bilan voor logopedie’
 • Aanvraagformulier: ondertekend en gedateerd door de patiënt of zijn wettelijke vertegenwoordiger.
 • Standaardsjabloon: ondertekend en gedateerd door de logopedist, de voorschrijvende arts en de patiënt of zijn wettelijke vertegenwoordiger.
Voorschrift logopedisch bilan
 • Voorschrift van een huisarts of arts-specialist met een actief Riziv-nummer.
 • Identificatie en handtekening van de voorschrijvende arts.
 • Gedateerd vóór de uitvoering van het bilan.
Logopedisch bilan
 • Verslag van de proeven uitgevoerd vóór het voorschrift van de logopedische behandeling.
 • Zit al vervat in het standaardsjabloon ‘bilan voor logopedie’.
Voorschrift logopedische behandeling
 
 • Opgemaakt door een arts-specialist oto-, rhino-, laryngologie (NKO/ORL), neurologie, neuropsychiatrie, psychiatrie, pediatrische neurologie, neurochirurgie, inwendige geneeskunde, oncologie, gastro-enterologie, pediatrie, stomatologie, fysische geneeskundige of heelkunde.
 • Identificatie en handtekening van de voorschrijvende arts.
 • Gedateerd na de uitvoering van het bilan en vóór het begin van de logopedische behandeling.
 • Zit al vervat in het standaardsjabloon ‘bilan voor logopedie’.

Nomenclatuur (art. 36 §2, b5)

Verworven stoornissen ten gevolge van een radiotherapeutische of chirurgische behandeling (hoofd en hals).

Soort zittingen

Enkel individuele zittingen van dertig minuten en collectieve zittingen van zestig minuten zijn toegelaten. 

Maximaal aantal zittingen

 • Maximaal 55 zittingen, gespreid over een ononderbroken periode van twee jaar.
 • Deze maxima voor individuele zittingen van dertig minuten moeten worden verminderd met het aantal geattesteerde zittingen voor het aanvangsbilan (verstrekking 701013 – 701083).
 • De zitting voor het evolutiebilan telt niet mee om het maximum aantal terugbetaalbare zittingen te berekenen.

Checklist aanvraag

De aanvraag voor een terugbetaling moet onderstaande documenten bevatten.

  
Aanvraagformulier of standaardsjabloon 'bilan voor logopedie'
 
 • Aanvraagformulier: ondertekend en gedateerd door de patiënt of zijn wettelijke vertegenwoordiger.
 • Standaardsjabloon: ondertekend en gedateerd door de logopedist, de voorschrijvende arts en de patiënt of zijn wettelijke vertegenwoordiger.
Voorschrift logopedisch bilan
 • Voorschrift van een huisarts of arts-specialist met een actief Riziv-nummer.
 • Identificatie en handtekening van de voorschrijvende arts.
 • Gedateerd vóór de uitvoering van het bilan.
Logopedisch bilan
 • Verslag van de proeven uitgevoerd vóór het voorschrift van de logopedische behandeling.
 • Zit al vervat in het standaardsjabloon ‘bilan voor logopedie’.
Voorschrift logopedische behandeling
 
 • Opgemaakt door een arts-specialist oto-, rhino-, laryngologie (NKO/ORL), neurologie, neuropsychiatrie, psychiatrie, pediatrische neurologie, neurochirurgie, inwendige geneeskunde, oncologie, gastro-enterologie, pediatrie, stomatologie, fysische geneeskundige of heelkunde.
 • Identificatie en handtekening van de voorschrijvende arts.
 • Gedateerd na de uitvoering van het bilan en vóór het begin van de logopedische behandeling.
 • Zit al vervat in het standaardsjabloon ‘bilan voor logopedie’.

Nomenclatuur (art. 36 §2, b6.1)

Verworven spraakstoornissen: traumatische of proliferatieve dysglossieën, meer bepaald stoornissen ten gevolge van een structurele anomalie (aangeboren, traumatisch of tumoraal) van de perifere articulatieorganen.

Soort zittingen

Enkel individuele zittingen van dertig minuten zijn toegelaten.

Maximaal aantal zittingen

 • Maximaal 149 zittingen, gespreid over een ononderbroken periode van twee jaar.
 • Deze maxima voor individuele zittingen van dertig minuten moeten worden verminderd met het aantal geattesteerde zittingen voor het aanvangsbilan (verstrekking 701013 – 701083).
 • De zitting voor het evolutiebilan telt niet mee om het maximum aantal terugbetaalbare zittingen te berekenen.

Checklist aanvraag

De aanvraag voor een terugbetaling moet onderstaande documenten bevatten.

  
Aanvraagformulier of standaardsjabloon 'bilan voor logopedie'
 
 • Aanvraagformulier: ondertekend en gedateerd door de patiënt of zijn wettelijke vertegenwoordiger.
 • Standaardsjabloon: ondertekend en gedateerd door de logopedist, de voorschrijvende arts en de patiënt of zijn wettelijke vertegenwoordiger.
Voorschrift logopedisch bilan
 • Voorschrift van een huisarts of arts-specialist met een actief Riziv-nummer.
 • Identificatie en handtekening van de voorschrijvende arts.
 • Gedateerd vóór de uitvoering van het bilan.
Logopedisch bilan
 • Verslag van de proeven uitgevoerd vóór het voorschrift van de logopedische behandeling.
 • Zit al vervat in het standaardsjabloon ‘bilan voor logopedie’.
Voorschrift logopedische behandeling
 
 • Opgemaakt door een arts-specialist oto-, rhino-, laryngologie (NKO/ORL), neurologie, neuropsychiatrie, psychiatrie, pediatrische neurologie, neurochirurgie, inwendige geneeskunde, oncologie, gastro-enterologie, pediatrie, stomatologie, fysische geneeskundige of heelkunde.
 • Identificatie en handtekening van de voorschrijvende arts.
 • Gedateerd na de uitvoering van het bilan en vóór het begin van de logopedische behandeling.
 • Zit al vervat in het standaardsjabloon ‘bilan voor logopedie’.

Nomenclatuur (art. 36 §2, b6.2)

Verworven spraakstoornissen: dysartrieën, meer bepaald verworven motorische spraakstoornissen ten gevolge van een centraal of perifeer zenuwletsel.

Soort zittingen

Enkel zittingen van dertig minuten zijn toegelaten.

Maximaal aantal zittingen

 • Maximaal 176 zittingen, gespreid over een ononderbroken periode van twee jaar.
 • Deze maxima voor individuele zittingen van dertig minuten moeten worden verminderd met het aantal geattesteerde zittingen voor het aanvangsbilan (verstrekking 701013 – 701083).
 • De zitting voor het evolutiebilan telt niet mee om het maximum aantal terugbetaalbare zittingen te berekenen.

Belangrijk

 • Cumulverbod 
  Een rechthebbende die bijvoobeeld dysfagie en dysartrie vertoont, kan geen akkoord krijgen voor beide stoornissen. De aanvraag moet gebeuren op grond van de meest uitgesproken stoornis.

Checklist aanvraag

De aanvraag voor een terugbetaling moet onderstaande documenten bevatten.

  
Aanvraagformulier of standaardsjabloon 'bilan voor logopedie'
 
 • Aanvraagformulier: ondertekend en gedateerd door de patiënt of zijn wettelijke vertegenwoordiger.
 • Standaardsjabloon: ondertekend en gedateerd door de logopedist, de voorschrijvende arts en de patiënt of zijn wettelijke vertegenwoordiger.
Voorschrift logopedisch bilan
 • Voorschrift van een huisarts of arts-specialist met een actief Riziv-nummer.
 • Identificatie en handtekening van de voorschrijvende arts.
 • Gedateerd vóór de uitvoering van het bilan.
Logopedisch bilan
 • Verslag van de proeven uitgevoerd vóór het voorschrift van de logopedische behandeling.
 • Zit al vervat in het standaardsjabloon ‘bilan voor logopedie’.
Voorschrift logopedische behandeling
 
 • Opgemaakt door een arts-specialist oto-, rhino-, laryngologie (NKO/ORL), neurologie, neuropsychiatrie, psychiatrie, pediatrische neurologie, neurochirurgie, inwendige geneeskunde, oncologie, gastro-enterologie, pediatrie, stomatologie, fysische geneeskundige of heelkunde.
 • Identificatie en handtekening van de voorschrijvende arts.
 • Duur van de behandeling.
 • Aantal zittingen voor de gevraagde periode.
 • Gedateerd na de uitvoering van het bilan en vóór het begin van de logopedische behandeling.
 • Zit al vervat in het standaardsjabloon ‘bilan voor logopedie’.

Nomenclatuur (art. 36 §2, b6.3)

Chronische spraakstoornissen:

 • ten gevolge van neuromusculaire aandoeningen opgenomen in de lijst die gehanteerd wordt door de referentiecentra voor neuromusculaire aandoeningen,
 • of ten gevolge van de ziekte van Parkinson of van de ziekte van Huntington,
 • of ten gevolge van hersenverlamming bij kinderen tot de leeftijd van 3 jaar, geattesteerd door de neuroloog,
 • met uitsluiting van dementie of symptomen van beginnende dementie.

Soort zittingen

Enkel individuele zittingen van dertig minuten zijn toegelaten.

Maximaal aantal zittingen

 • Gespreid over een ononderbroken periode van twee jaar, worden maximaal 520 zittingen toegestaan. Nadien kan, per jaar, voor elke eventuele verlenging een akkoord van 260 zittingen worden gegeven.
 • Deze maxima voor individuele zittingen van dertig minuten moeten worden verminderd met het aantal geattesteerde zittingen voor het aanvangsbilan (verstrekking 701013 – 701083).
 • De zitting voor het evolutiebilan telt niet mee om het maximum aantal terugbetaalbare zittingen te berekenen.

Verlenging

De duur van de terugbetaling voor de behandeling van chronische spraakstoornissen is niet beperkt tot twee jaar. Er kan telkens een nieuw akkoord gegeven worden, als een nieuwe logopedische behandeling de spraakstoornis significant kan verbeteren.

Belangrijk

 • Neuromusculaire aandoeningen
  De term 'neuromusculaire aandoeningen' verwijst niet naar aandoeningen die of enkel neurologisch of enkel musculair van aard zijn. De desbetreffende neuromusculaire ziekten worden vermeld op deze pagina van de Riziv-website (niet-exhaustieve lijst).
 • Aantal bilans
  Het evolutiebilan (704012 – 704082) mag maximaal driemaal per jaar geattesteerd worden indien ze voorgeschreven werden en deel uitmaken van een akkoord van de adviserend arts.

Checklist aanvraag

De aanvraag voor een terugbetaling moet onderstaande documenten bevatten.

  
Aanvraagformulier of standaardsjabloon ‘bilan voor logopedie’ 
 • Aanvraagformulier: ondertekend en gedateerd door de patiënt of zijn wettelijke vertegenwoordiger.
 • Standaardsjabloon: ondertekend en gedateerd door de logopedist, de voorschrijvende arts en de patiënt of zijn wettelijke vertegenwoordiger.
Voorschrift logopedisch bilan
 • Voorschrift van een huisarts of arts-specialist met een actief Riziv-nummer.
 • Identificatie en handtekening van de voorschrijvende arts.
 • Gedateerd vóór de uitvoering van het bilan.
Logopedisch bilan
 • Verslag van de proeven uitgevoerd vóór het voorschrift van de logopedische behandeling.
 • Zit al vervat in het standaardsjabloon ‘bilan voor logopedie’.
Voorschrift logopedische behandeling
 
 • Opgemaakt door een arts-specialist neurologie of pediatrische neurologie, en dit – als de etiologie MS, neuromusculaire ziekten of hersenverlamming is – in het kader van zijn activiteit in een met het Riziv of met de gefedereerde entiteiten geconventioneerd revalidatiecentrum gespecialiseerd in de integrale tenlasteneming van patiënten met deze aandoeningen.
 • Identificatie en handtekening van de voorschrijvende arts.
 • Etiologie, aard en omvang van de stoornissen.
 • Gedateerd na de uitvoering van het bilan en vóór het begin van de logopedische behandeling.
 • Zit al vervat in het standaardsjabloon ‘bilan voor logopedie’.

Nomenclatuur (art. 36 §2, b6.4)

Stotteren. De ernst van het stotteren wordt gemeten door een test die voorkomt op een limitatieve lijst, goedgekeurd door de Commissie voor de overeenkomsten met de logopedisten. De score op de test dient te worden vermeld op het schriftelijke verslag van het bilan.

Soort zittingen

Zowel individuele zittingen van dertig minuten als individuele en collectieve zittingen van zestig minuten zijn toegestaan. 

Maximaal aantal zittingen

 • Maximaal 128 zittingen, gespreid over een ononderbroken periode van twee jaar.
 • Deze maxima voor individuele zittingen van dertig minuten moeten worden verminderd met het aantal geattesteerde zittingen voor het aanvangsbilan (verstrekking 701013 – 701083).
 • Elke geattesteerde verstrekking voor een individuele zitting van zestig minuten stemt overeen met twee geattesteerde verstrekkingen voor een individuele zitting van dertig minuten.
 • De zitting voor het evolutiebilan telt niet mee om het maximum aantal terugbetaalbare zittingen te berekenen.
 • Het maximum aantal zittingen moet worden verminderd met het aantal aangerekende zittingen ouderbegeleiding: 
  • een individuele zitting ouderbegeleiding van zestig minuten telt voor twee individuele zittingen van dertig minuten;
  • een collectieve zitting ouderbegeleiding van negentig minuten telt voor een individuele zitting van dertig minuten.
 • De maxima voor individuele zittingen van dertig minuten voor herval moeten worden verminderd met twee zittingen indien er een hervalbilan geattesteerd werd (verstrekking 704115 – 704126).

Belangrijk

 • Ouderbegeleiding 
  Voor deze stoornis kan ouderbegeleiding geattesteerd worden. Hierbij worden strategieën aangeleerd om met doelgerichte interventies de logopedische behandeling van het kind te ondersteunen en efficiënter te maken.
 • Herval 
  Als het maximum aantal terugbetaalbare zittingen niet werd opgebruikt tijdens de eerste periode, is het bij herval mogelijk om een nieuw akkoord te geven mits de voorwaarden vervuld zijn. 

Checklist aanvraag

De aanvraag voor een terugbetaling moet onderstaande documenten bevatten.

  
Aanvraagformulier of standaardsjabloon 'bilan voor logopedie'
 
 • Aanvraagformulier: ondertekend en gedateerd door de patiënt of zijn wettelijke vertegenwoordiger.
 • Standaardsjabloon: ondertekend en gedateerd door de logopedist, de voorschrijvende arts en de patiënt of zijn wettelijke vertegenwoordiger.
Voorschrift logopedisch bilan
 • Voorschrift van een huisarts of arts-specialist met een actief Riziv-nummer.
 • Identificatie en handtekening van de voorschrijvende arts.
 • Gedateerd vóór de uitvoering van het bilan.
Logopedisch bilan
 • Verslag van de test die voorkomt op de limitatieve lijst en uitgevoerd is vóór het voorschrift van de logopedische behandeling.
 • Zit al vervat in het standaardsjabloon ‘bilan voor logopedie’.
Voorschrift logopedische behandeling
 
 • Opgemaakt door een arts-specialist oto-, rhino-, laryngologie (NKO/ORL), neurologie, neuropsychiatrie, psychiatrie, pediatrische neurologie, neurochirurgie, inwendige geneeskunde, oncologie, gastro-enterologie, pediatrie, stomatologie, fysische geneeskundige of heelkunde.
 • Identificatie en handtekening van de voorschrijvende arts.
 • Gedateerd na de uitvoering van het bilan en vóór het begin van de logopedische behandeling.
 • Zit al vervat in het standaardsjabloon ‘bilan voor logopedie’.

Nomenclatuur (art. 36 §2, b6.5)

Veelvuldige functionele stoornissen in relatie tot een orthodontische stoornis.

Soort zittingen

Individuele zittingen van dertig minuten zijn toegelaten. 

Maximaal aantal zittingen

 • Maximaal twintig zittingen zijn toegestaan gedurende een eenmalige ononderbroken periode van twaalf maanden.
 • Dit maximum voor individuele zittingen van dertig minuten moet worden verminderd met het aantal geattesteerde zittingen voor het aanvangsbilan (verstrekking 701013 – 701083).

Belangrijk

 • Cumul
  Er kan tegelijkertijd een goedkeuring gegeven worden voor een logopedische behandeling van andere stoornissen vermeld in artikel 36 §2 en stoornissen in het kader van een interceptieve orthodontische behandeling. Maar er kan slechts één zitting per dag worden vergoed.

Checklist aanvraag

De aanvraag voor een terugbetaling moet onderstaande documenten bevatten.

  
Aanvraagformulier of standaardsjabloon 'bilan voor logopedie'
 
 • Aanvraagformulier: ondertekend en gedateerd door de patiënt of zijn wettelijke vertegenwoordiger.
 • Standaardsjabloon: ondertekend en gedateerd door de logopedist, de voorschrijvende arts en de patiënt of zijn wettelijke vertegenwoordiger.
Voorschrift logopedisch bilan
 • Voorschrift van een huisarts of arts-specialist met een actief Riziv-nummer.
 • Een orthodontist of tandarts mag dus geen bilan voorschrijven. 
 • Identificatie en handtekening van de voorschrijvende arts.
 • Gedateerd vóór de uitvoering van het bilan.
Logopedisch bilan
 • Verslag van de proeven uitgevoerd vóór het voorschrift van de logopedische behandeling.
 • Zit al vervat in het standaardsjabloon ‘bilan voor logopedie’.
Voorschrift logopedische behandeling
 
 • Opgemaakt door een arts-specialist oto-, rhino-, laryngologie (NKO/ORL) of stomatologie, door een algemeen tandarts of een tandarts-specialist in de orthodontie.
 • Identificatie en handtekening van de voorschrijvende arts.
 • Gedateerd na de uitvoering van het bilan en vóór het begin van de logopedische behandeling.
 • Zit al vervat in het standaardsjabloon ‘bilan voor logopedie’.

Nomenclatuur (art. 36 §2, c1)

Verworven stemstoornis: sequelen van laryngectomie.

Soort zittingen

Individuele zittingen van dertig minuten en collectieve zittingen van zestig minuten zijn toegelaten. 

Maximaal aantal zittingen

 • Maximaal 90 zittingen, gespreid over een ononderbroken periode van twee jaar.
 • Deze maxima voor individuele zittingen van dertig minuten moeten worden verminderd met het aantal geattesteerde zittingen voor het aanvangsbilan (verstrekking 701013 – 701083).
 • De zitting voor het evolutiebilan telt niet mee om het maximum aantal terugbetaalbare zittingen te berekenen.

Checklist aanvraag

De aanvraag voor een terugbetaling moet onderstaande documenten bevatten.

  
Aanvraagformulier of standaardsjabloon 'bilan voor logopedie'
 
 • Aanvraagformulier: ondertekend en gedateerd door de patiënt of zijn wettelijke vertegenwoordiger.
 • Standaardsjabloon: ondertekend en gedateerd door de logopedist, de voorschrijvende arts en de patiënt of zijn wettelijke vertegenwoordiger.
Voorschrift logopedisch bilan
 • Voorschrift van een huisarts of arts-specialist met een actief Riziv-nummer.
 • Identificatie en handtekening van de voorschrijvende arts.
 • Gedateerd vóór de uitvoering van het bilan.
Logopedisch bilan
 • Verslag van de proeven uitgevoerd vóór het voorschrift van de logopedische behandeling.
 • Zit al vervat in het standaardsjabloon ‘bilan voor logopedie’.
Voorschrift logopedische behandeling
 
 • Opgemaakt door een arts-specialist oto-, rhino-, laryngologie (NKO/ORL), neurologie, neuropsychiatrie, psychiatrie, pediatrische neurologie, neurochirurgie, inwendige geneeskunde, oncologie, gastro-enterologie, pediatrie, stomatologie, fysische geneeskundige of heelkunde.
 • Identificatie en handtekening van de voorschrijvende arts.
 • Gedateerd na de uitvoering van het bilan en vóór het begin van de logopedische behandeling.
 • Zit al vervat in het standaardsjabloon ‘bilan voor logopedie’.

Nomenclatuur (art. 36 §2, c2)

Dysfunctie van de larynx en/of stemplooien aangetoond op basis van: 

 • laryngoscopie en stroboscopie
 • en perceptuele gegevens, akoestische en aerodynamische metingen met tests en criteria opgenomen in de door de commissie goedgekeurde lijst van tests voor stemstoornissen 
 • en metingen van de impact van de stemproblemen op de levenskwaliteit van de patiënt met tests en criteria opgenomen in de goedgekeurde lijst van tests en proeven voor stemstoornissen.

Soort zittingen

Enkel individuele zittingen van dertig minuten zijn toegelaten. 

Maximaal aantal zittingen

 • Gespreid over een ononderbroken periode van twee jaar worden maximaal tachtig zittingen toegestaan.
 • Dit maximum voor individuele zittingen van dertig minuten moet worden verminderd met het aantal geattesteerde zittingen voor het aanvangsbilan (verstrekking 701013 – 701083).
 • De zitting voor het evolutiebilan telt niet mee om het maximum aantal terugbetaalbare zittingen te berekenen.
 • Het maximum aantal zittingen moet worden verminderd met het aantal aangerekende zittingen ouderbegeleiding: 
  • een individuele zitting ouderbegeleiding van zestig minuten telt voor twee individuele zittingen van dertig minuten;
  • een collectieve zitting ouderbegeleiding van negentig minuten telt voor een individuele zitting van dertig minuten.
 • De maxima voor individuele zittingen van dertig minuten voor herval moeten worden verminderd met twee zittingen indien er een hervalbilan geattesteerd werd (verstrekking 704115 – 704126).

Uitsluitingen

Stemstoornissen zoals acute functionele afonie (geen stem), dysfonie (heesheid), fonastenie (stemzwakte) en stemwisselingsstoornissen komen niet in aanmerking. 

Daarnaast blijven ook alle andere uitsluitingen van §3 van toepassing.

Belangrijk

 • Ouderbegeleiding  
  Voor deze stoornis kan ouderbegeleiding geattesteerd worden. Hierbij worden strategieën aangeleerd om met doelgerichte interventies de logopedische behandeling van het kind te ondersteunen en efficiënter te maken.
 • Herval   
  Als het maximum aantal terugbetaalbare zittingen niet werd opgebruikt tijdens de eerste periode, is het bij herval mogelijk om een nieuw akkoord te geven mits de voorwaarden vervuld zijn.

Checklist aanvraag

De aanvraag voor een terugbetaling moet onderstaande documenten bevatten.

  
Aanvraagformulier of standaardsjabloon 'bilan voor logopedie'
 
 • Aanvraagformulier: ondertekend en gedateerd door de patiënt of zijn wettelijke vertegenwoordiger.
 • Standaardsjabloon: ondertekend en gedateerd door de logopedist, de voorschrijvende arts en de patiënt of zijn wettelijke vertegenwoordiger.
Voorschrift logopedisch bilan
 • Voorschrift van een huisarts of arts-specialist met een actief Riziv-nummer.
 • Identificatie en handtekening van de voorschrijvende arts.
 • Gedateerd vóór de uitvoering van het bilan.
Logopedisch bilan
 • Verslag van de proeven uitgevoerd vóór het voorschrift van de logopedische behandeling.
 • Volgende onderzoeken moeten worden uitgevoerd:
  • laryngoscopie en stroboscopie door een NKO-arts;
  • auditief-perceptuele beoordeling van de stem; 
  • psycho-akoestische meting van het stemgeluid;
  • meting van de impact op de levenskwaliteit.
 • Zit al vervat in het standaardsjabloon ‘bilan voor logopedie’.
Voorschrift logopedische behandeling
 
 • Opgemaakt door een arts-specialist oto-, rhino-, laryngologie (NKO/ORL), neurologie, neuropsychiatrie, psychiatrie, pediatrische neurologie, neurochirurgie, inwendige geneeskunde, oncologie, gastro-enterologie, pediatrie, stomatologie, fysische geneeskundige of heelkunde.
 • Identificatie en handtekening van de voorschrijvende arts.
 • Gedateerd na de uitvoering van het bilan en vóór het begin van de logopedische behandeling.
 • Zit al vervat in het standaardsjabloon ‘bilan voor logopedie’.

Nomenclatuur (art. 36 §2, d)

Aan de rechthebbende met gehoorstoornissen die een gemiddeld gehoorverlies van minstens 40 dB HL aan het beste oor met zich meebrengen.

Soort zittingen

Enkel individuele zittingen van dertig minuten zijn toegelaten. 

Maximaal aantal zittingen

 • Gespreid over een ononderbroken periode van twee jaar worden maximaal 520 zittingen toegestaan. Nadien kan, per jaar, voor elke eventuele verlenging een akkoord van 260 zittingen worden gegeven.
 • Dit maximum voor individuele zittingen van dertig minuten moet worden verminderd met het aantal geattesteerde zittingen voor het aanvangsbilan (verstrekking 701013 – 701083).
 • De zitting voor het evolutiebilan telt niet mee om het maximum aantal terugbetaalbare zittingen te berekenen.
 • Het maximum aantal zittingen moet worden verminderd met het aantal aangerekende zittingen ouderbegeleiding: 
  • een individuele zitting ouderbegeleiding van zestig minuten telt voor twee individuele zittingen van dertig minuten;
  • een collectieve zitting ouderbegeleiding van negentig minuten telt voor een individuele zitting van dertig minuten.

Belangrijk

 • Verlenging
  De ononderbroken periode van twee jaar mag worden verlengd op basis van een voorschrift van de geneesheer-specialist in de revalidatie, verbonden aan een geconventioneerd revalidatiecentrum gespecialiseerd in de behandeling van deze aandoeningen. De behandeling kan zo vaak als nodig verlengd worden.
 • Cumul revalidatiecentrum
  Patiënten met gehoorstoornissen moeten een revalidatieprogramma met logopedie volgen of gevolgd hebben in een geconventioneerd revalidatiecentrum dat gespecialiseerd is in het behandelen van deze problematiek. Men kan dus zowel mono- als multidisciplinaire therapie volgen in dezelfde periode maar niet op dezelfde dag.
 • Ouderbegeleiding   
  Voor deze stoornis kan ouderbegeleiding geattesteerd worden. Hierbij worden strategieën aangeleerd om met doelgerichte interventies de logopedische behandeling van het kind te ondersteunen en efficiënter te maken. 

Checklist aanvraag

De aanvraag voor een terugbetaling moet onderstaande documenten bevatten.

  
Aanvraagformulier of standaardsjabloon 'bilan voor logopedie'
 
 • Aanvraagformulier: ondertekend en gedateerd door de patiënt of zijn wettelijke vertegenwoordiger.
 • Standaardsjabloon: ondertekend en gedateerd door de logopedist, de voorschrijvende arts en de patiënt of zijn wettelijke vertegenwoordiger.
Voorschrift logopedisch bilan
 • Voorschrift van een huisarts of arts-specialist met een actief Riziv-nummer.
 • Identificatie en handtekening van de voorschrijvende arts.
 • Gedateerd vóór de uitvoering van het bilan.
Logopedisch bilan
 • Verslag van de proeven uitgevoerd vóór het voorschrift van de logopedische behandeling.
 • Zit al vervat in het standaardsjabloon ‘bilan voor logopedie’.
Voorschrift logopedische behandeling
 
 • Opgemaakt door een arts-specialist oto-, rhino-, laryngologie (NKO/ORL), neurologie of pediatrische neurologie. De voorschrijver moet verbonden zijn aan een geconventioneerd revalidatiecentrum gespecialiseerd in deze problematiek.
 • Identificatie en handtekening van de voorschrijvende arts.
 • Gedateerd na de uitvoering van het bilan en vóór het begin van de logopedische behandeling.
 • Zit al vervat in het standaardsjabloon ‘bilan voor logopedie’.

Nomenclatuur (art. 36 §2, e)

Dysfagie die de orale voedings- en vochtopname bedreigt of met een risico op aspiratie.

Soort zittingen

Enkel individuele zittingen van dertig minuten zijn toegelaten.

Maximaal aantal zittingen

 • Maximaal 65 zittingen, gespreid over een ononderbroken periode van twee jaar.
 • Deze maxima voor individuele zittingen van dertig minuten moeten worden verminderd met het aantal geattesteerde zittingen voor het aanvangsbilan (verstrekking 701013 – 701083).
 • De zitting voor het evolutiebilan telt niet mee om het maximum aantal terugbetaalbare zittingen te berekenen.
 • De maxima voor individuele zittingen van dertig minuten voor herval moeten worden verminderd met twee zittingen indien er een hervalbilan geattesteerd werd (verstrekking 704115 – 704126).

Kinderen jonger dan drie jaar

Voor kinderen jonger dan 3 jaar waarbij geen fluoroscopisch onderzoek (VFES of FEES) kan worden uitgevoerd, dient het dossier goed gemotiveerd opgestuurd te worden naar de adviserend arts van het ziekenfonds. 

Vervolgens wordt het dossier voorgelegd aan de Commissie voor overeenkomsten met de logopedisten. 

Het dossier moet volgende elementen bevatten om in aanmerking te komen: 

 • medische verantwoording waarom bij het kind geen van beide vermelde objectieve onderzoeken kan worden uitgevoerd;
 • alle gegevens uit het medisch dossier van de patiënt die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met of een verklaring kunnen zijn voor de stoornis waarvoor terugbetaling wordt aangevraagd;
 • therapeutische plan van de voorgestelde slikrevalidatie waarin minstens vermeld wordt hoe het voedingsproces wordt gestimuleerd, op basis waarvan verbetering verwacht wordt en hoe de risico’s worden ingeschat.

Belangrijk

 • Evolutiebilan
  Men kan maximaal driemaal per jaar een evolutiebilan attesteren.
 • Herval   
  Als het maximum aantal terugbetaalbare zittingen niet werd opgebruikt tijdens de eerste periode, is het bij herval mogelijk om een nieuw akkoord te geven mits de voorwaarden vervuld zijn. 

Checklist aanvraag

De aanvraag voor een terugbetaling moet onderstaande documenten bevatten.

  
Aanvraagformulier of standaardsjabloon 'bilan voor logopedie'
 
 • Aanvraagformulier: ondertekend en gedateerd door de patiënt of zijn wettelijke vertegenwoordiger.
 • Standaardsjabloon: ondertekend en gedateerd door de logopedist, de voorschrijvende arts en de patiënt of zijn wettelijke vertegenwoordiger.
Voorschrift logopedisch bilan
 • Voorschrift van een huisarts of arts-specialist met een actief Riziv-nummer.
 • Identificatie en handtekening van de voorschrijvende arts.
 • Gedateerd vóór de uitvoering van het bilan.
Logopedisch bilan
 • Verslag van de proeven uitgevoerd vóór het voorschrift van de logopedische behandeling.
 • Zit al vervat in het standaardsjabloon ‘bilan voor logopedie’.
Resultaat van het fluoroscopisch onderzoek
 
 • Een van de volgende onderzoeken wordt bij het voorschrift gevoegd: 
  • VFES (Video Fluoroscopic Evaluation of Swallowing);
  • FEES (Fiberoptic Endoscopic Evaluation of Swallowing).
Voorschrift logopedische behandeling
 
 • Opgemaakt door een arts-specialist oto-, rhino-, laryngologie (NKO/ORL), neurologie, neuropsychiatrie, psychiatrie, pediatrische neurologie, neurochirurgie, inwendige geneeskunde, oncologie, gastro-enterologie, pediatrie, geriatrie, stomatologie, fysische geneeskundige of heelkunde.
 • Identificatie en handtekening van de voorschrijvende arts.
 • Gedateerd na de uitvoering van het bilan en vóór het begin van de logopedische behandeling.
 • Zit al vervat in het standaardsjabloon ‘bilan voor logopedie’.

Nomenclatuur (art. 36 §2, f)

Ernstige expressieve en/of receptieve taalstoornissen die hardnekkig blijven voortduren na de vijfde verjaardag en die ernstig interfereren met de sociale communicatie en/of dagelijkse activiteiten waarbij mondeling taalgebruik komt kijken, in afwezigheid van een pervasieve ontwikkelingsstoornis, een gehoorstoornis (het gemiddeld gehoorverlies bedraagt aan het beste oor niet meer dan 40 dB HL), een intelligentiestoornis [performantieel of non-verbaal IQ of OQ (ontwikkelingsquotiënt) van 86 of meer, gemeten met een individuele test] of een omgevingsgebrek dat de dysfasie kan verklaren.
 

De stoornis moet worden aangetoond door middel van individueel afgenomen genormeerde tests waarvoor de resultaten voor minstens één aspect (expressief of receptief) in minstens drie domeinen [fonologie (inclusief de metafonologie), woordenschat/semantiek, morfologie, syntaxis] kleiner of gelijk zijn aan twee standaardafwijkingen onder het gemiddelde. Deze tests moeten voorkomen op een limitatieve lijst, goedgekeurd door de Commissie voor de overeenkomsten met de logopedisten.

Soort zittingen

Individuele zittingen van dertig en zestig minuten zijn toegelaten. 

Maximaal aantal zittingen

 • Gespreid over een ononderbroken periode van twee jaar, worden maximaal 384 zittingen van dertig minuten toegestaan. Nadien kan, per jaar, voor elke eventuele verlenging een akkoord van 96 zittingen van dertig minuten worden gegeven tot en met de leeftijd van 17 jaar.
 • Deze maxima voor individuele zittingen van dertig minuten moeten worden verminderd met het aantal geattesteerde zittingen voor het aanvangsbilan (verstrekking 701013 – 701083).
 • Elke geattesteerde verstrekking voor een individuele zitting van zestig minuten stemt overeen met twee geattesteerde verstrekkingen voor een individuele zitting van dertig minuten.
 • De zitting voor het evolutiebilan telt niet mee om het maximum aantal terugbetaalbare zittingen te berekenen.
 • Het maximum aantal zittingen moet worden verminderd met het aantal aangerekende zittingen ouderbegeleiding: 
  • een individuele zitting ouderbegeleiding van zestig minuten telt voor twee individuele zittingen van dertig minuten;
  • een collectieve zitting ouderbegeleiding van negentig minuten telt voor een individuele zitting van dertig minuten.

Maximale duur van het akkoord

 • Fase 1
  Akkoorden van maximaal een jaar, gespreid over een ononderbroken periode van twee jaar.
 • Fase 2 
  Eventuele verlenging met periodes van een jaar, tot en met de leeftijd van 17 jaar en op voorwaarde dat betrokkene het normaal onderwijs blijft volgen (dus niet het buitengewoon onderwijs).

Uitsluitingen

 • Spraakstoornissen zoals sigmatisme, rhotacisme, lambdacisme, kappacisme, broddelen.
 • Taalstoornissen ten gevolge van het aanleren van een andere taal dan de moedertaal of een veeltalige opvoeding.
 • Een aanvraag F die volgt op een logopedische behandeling van B3 (leerproblemen).
 • Alle andere uitsluitingen van §3.

Belangrijk

 • Plaats van de behandeling
  Gedurende de ononderbroken periode van twee jaar mag de rechthebbende slechts vijf keer per kalendermaand op school behandeld worden. Zittingen op school zijn niet meer toegelaten na de ononderbroken periode van twee jaar.
 • Ouderbegeleiding   
  Voor deze stoornis kan ouderbegeleiding geattesteerd worden. Hierbij worden strategieën aangeleerd om met doelgerichte interventies de logopedische behandeling van het kind te ondersteunen en efficiënter te maken. 

Checklist aanvraag

De aanvraag voor een terugbetaling moet onderstaande documenten bevatten.

  
Aanvraagformulier of standaardsjabloon 'bilan voor logopedie'
 
 • Aanvraagformulier: ondertekend en gedateerd door de patiënt of zijn wettelijke vertegenwoordiger.
 • Standaardsjabloon: ondertekend en gedateerd door de logopedist, de voorschrijvende arts en de patiënt of zijn wettelijke vertegenwoordiger.
Voorschrift logopedisch bilan
 • Opgemaakt door een arts-specialist pediatrische neurologie.
 • Identificatie en handtekening van de voorschrijvende arts.
 • Gedateerd vóór de uitvoering van het bilan.
Logopedisch bilan
 • Het kind moet minstens 5 jaar zijn op het moment dat het bilan wordt opgesteld.
 • De anamnese die de afwezigheid bewijst van omgevingsfactoren die de dysfasie kunnen verklaren.
 • Resultaten kleiner of gelijk aan twee standaardafwijkingen (≤ pc3) voor een taaltest die voorkomt op de limitatieve lijst (cf. testfiches ) voor drie van de vier domeinen:
  • fonologie (inclusief de metafonologie);
  • woordenschat/semantiek;
  • morfologie;
  • syntaxis.
 • Verslag van de proeven uitgevoerd vóór het voorschrift van de logopedische behandeling.
 • Zit al vervat in het standaardsjabloon ‘bilan voor logopedie’.
Audiogram
 • Gemiddeld gehoorverlies bedraagt aan het beste oor niet meer dan 40 dB HL.
Intelligentiequotiënt
 
 • Performantieel of non-verbaal IQ of OQ (ontwikkelingsquotiënt) bedraagt 86 of meer, gemeten met een individuele test die voorkomt op de limitatieve lijst.
Voorschrift logopedische behandeling
 
 • Opgemaakt door een arts-specialist pediatrische neurologie.
 • Identificatie en handtekening van de voorschrijvende arts.
 • Gedateerd na de uitvoering van het bilan en vóór het begin van de logopedische behandeling.
 • Zit al vervat in het standaardsjabloon ‘bilan voor logopedie’.

Nomenclatuur

Spraak-, slik- en taalstoornissen gerelateerd aan het Locked-in syndroom (LIS).

Soort zittingen

Enkel individuele zittingen van dertig minuten zijn toegelaten.

Maximaal aantal zittingen

 • Gespreid over een ononderbroken periode van één jaar, worden maximaal 150 zittingen van minstens dertig minuten toegestaan. 
 • Dit maximum voor individuele zittingen van dertig minuten moet worden verminderd met het aantal geattesteerde zittingen voor het aanvangsbilan (verstrekking 701013 – 701083).
 • Voor alle verlengingen mag een akkoord worden gegeven voor maximaal honderd zittingen per jaar van minstens dertig minuten.
 • De zitting voor het evolutiebilan telt niet mee om het maximum aantal terugbetaalbare zittingen te berekenen.

Checklist aanvraag

De aanvraag voor een terugbetaling moet onderstaande documenten bevatten.

  
Aanvraagformulier of standaardsjabloon 'bilan voor logopedie'
 
 • Aanvraagformulier: ondertekend en gedateerd door de patiënt of zijn wettelijke vertegenwoordiger.
 • Standaardsjabloon: ondertekend en gedateerd door de logopedist, de voorschrijvende arts en de patiënt of zijn wettelijke vertegenwoordiger.
Voorschrift logopedisch bilan
 • Opgemaakt door een huisarts of een arts-specialist met een actief Riziv-nummer.
 • Identificatie en handtekening van de voorschrijvende arts.
 • Gedateerd vóór de uitvoering van het bilan.
Medisch getuigschrift
 • Opgemaakt door een geneesheer-specialist in neurologie, neuropsychiatrie, pediatrische neurologie of neurochirurgie, die verklaart dat de patiënt lijdt aan het Locked-In Syndroom
Logopedisch bilan
 • Verslag van de proeven 
 • Gedateerd vóór de uitvoering van het bilan.
 • Zit al vervat in het standaardsjabloon ‘bilan voor logopedie’.
Voorschrift logopedische behandeling
 
 • Opgemaakt door een arts-specialist neurologie, neuropsychiatrie, pediatrische neurologie of neurochirurgie 
 • Identificatie en handtekening van de voorschrijvende arts. 
 • Gedateerd na de uitvoering van het bilan en vóór het begin van de logopedische behandeling. 
 • Zit al vervat in het standaardsjabloon ‘bilan voor logopedie’.