Conventionering

Als geconventioneerde arts onderwerp je je volledige praktijk (honoraria en reisvergoedingen) aan de voorwaarden van het akkoord artsen-ziekenfondsen.

De conventionering heeft meerdere voordelen, zowel voor de patiënt als voor de arts. Naast een financiële aanmoediging voor de arts biedt ze patiënten toegang tot kwaliteitsvolle zorg tegen een betaalbare prijs.

Toegankelijke zorg

Door je te conventioneren, bied je je patiënten tariefzekerheid en draag je bij tot een toegankelijke en solidaire gezondheidszorg voor iedereen.

Sociaal statuut

Als gedeeltelijk of volledig geconventioneerde arts, geniet je een sociaal statuut: 

 • ofwel een jaarlijkse bijdrage als terugbetaling in de premies van de contracten voor levensverzekering en/of pensioen en/of invaliditeit; 
 • ofwel een voorbehouden recht op een rust- en/of overlevingspensioen.

Meer info over het sociaal statuut vind je op de site van het Riziv.

Praktijktoelage en telematicapremie

Als huisarts kom je in aanmerking voor een geïntegreerde premie ter ondersteuning van de praktijk en het gebruik van eHealth-diensten.

Meer info over de praktijkpremie vind je site van het Riziv.

Hoe zich conventioneren?

Elke arts die niet te kennen geeft dat hij weigert toe te treden tot het akkoord wordt automatisch als volledig geconventioneerd beschouwd. 

Artsen die zich gedeeltelijk wensen te conventioneren, moeten aangeven op welke plaatsen en tijdstippen zij de tarieven niet zullen respecteren die in het akkoord geneesheren-ziekenfondsen zijn opgenomen.

  Gedeeltelijk geconventioneerde artsen mogen maximaal driemaal per week (per blok van maximaal vier aaneengesloten uren) afwijken van de officiële tarieven en ereloonsupplementen aanrekenen voor raadplegingen, afspraken en verstrekkingen die in de spreekkamer worden georganiseerd.

  Bijkomende voorwaarde

  • De rest van de praktijk vertegenwoordigt minstens drie vierden van het totaal en wordt verricht tegen de vastgelegde honoraria uit het akkoord.

  Gedeeltelijk geconventioneerde geneesheer-specialisten mogen maximaal viermaal per week (per blok van maximaal vier aaneengesloten uren) afwijken van de officiële tarieven en ereloonsupplementen aanrekenen. Dit mag uitsluitend voor verstrekkingen (raadplegingen, afspraken, technische verstrekkingen...) aan ambulante patiënten (niet-gehospitaliseerde patiënten en patiënten buiten het dagziekenhuis of forfait).

  Bijkomende voorwaarden

  • De helft van de verstrekkingen aan ambulante patiënten wordt verricht tegen de vastgelegde honoraria uit het akkoord en dit op uren die normaal schikken voor de patiënten;
  • Op elke praktijkplaats worden gedurende een bepaalde periode verstrekkingen verricht voor ambulante patiënten tegen de vastgelegde honoraria uit het akkoord.

  Bijzondere eisen van de patiënt

  Als de patiënt bijzondere eisen stelt, is het uitzonderlijk mogelijk om de bepalingen van het akkoord niet toe te passen. De arts moet de patiënt wel vooraf informeren over de financiële gevolgen van zijn bijzondere eis.

   • Niet-dringende bezoeken die op vraag van de patiënt worden uitgevoerd buiten de uren of de normale ronde van de arts.
   • Oproepen van zieken die een ongewoon grote verplaatsing voor de arts met zich meebrengen.
   • Oproepen ’s nachts, tijdens het weekend of op een feestdag als de arts geen wachtdienst heeft en als is aangetoond dat de plaatselijke wachtdienst volstaat.
   • Raadplegingen op uitdrukkelijke vraag van de patiënt na 21 uur of op zaterdagen, zon- en feestdagen. Deze raadplegingen vormen echter geen bijzondere eis indien ze kaderen binnen de georganiseerde wachtdienst en indien de huisarts om persoonlijke redenen een toegankelijke raadpleging houdt, ontvangt op afspraak of bezoeken aflegt op deze uren en dagen.
   • Een ziekenhuisopname in een eenpersoonskamer die door of voor de patiënt wordt gevraagd om persoonlijke redenen
   • Oproepen thuis, behalve voor raadplegingen aangevraagd door de behandelend geneesheer.
   • Raadplegingen op uitdrukkelijke vraag van de patiënt na 21 uur, of op zater-, zon- en feestdagen
    Deze raadplegingen vormen echter geen bijzondere eis indien ze kaderen binnen de georganiseerde wachtdienst en indien de geneesheer-specialist om persoonlijke redenen een toegankelijke raadpleging houdt, ontvangt op afspraak of bezoeken aflegt op deze uren en dagen.
    Ook indien een patiënt op vraag van de arts verzocht wordt om zich tijdens bovenstaande tijdstippen in de spreekkamer aan te melden, wordt dit niet beschouwd als een bijzondere eis.

   Info aan patiënten

   Elke arts, geconventioneerd of niet, is verplicht is om zijn conventiestatuut op een duidelijke en verstaanbare manier kenbaar te maken. Ook de wet 'patiëntenrechten' vermeldt dat de patiënt recht heeft op informatie over de financiële gevolgen van medische handelingen. 

   De informatie kan mondeling worden gegeven en via een affiche in de wachtkamer.

   CM stelt je drie affiches ter beschikking die je kunt gebruiken om je patiënten te informeren over je conventiestatuut.

   Ook via de applicatie 'Zoek een zorgverlener' kunnen patiënten je conventiestatuut opzoeken.

   Relevante linken