HomeProfessioneelZorgverlenersLogopedistenStoornissen

B3: Dyslexie en/of dysorthografie en/of dyscalculie

Nomenclatuur (art. 36 §2, b3) (van toepassing vanaf 1 april 2017)

Dyslexie en/of dysorthografie en/of dyscalculie, bij kinderen tot en met de dag vóór de 15de verjaardag, die minstens zes maanden lager onderwijs hebben genoten, verplicht bewezen door volgende kenmerken die allen moeten worden beschreven in het bilan

 • een achterstand in de prestaties aangetoond door tests op het gebied van lezen en/of schriftelijke expressie en/of rekenen die twee scores geven kleiner of gelijk aan percentiel 16 of kleiner of gelijk aan minstens een standaardafwijking;
 • een hardnekkigheid van de stoornissen. 

De tests moeten overeenkomen met het leerjaar waarin de rechthebbende zit en voorkomen op een limitatieve lijst, goedgekeurd door de Overeenkomstencommissie. 

Bovendien moet over volgende kenmerken gerapporteerd worden in het bilan: 

 • niveau van nauwkeurigheid en/of snelheid (=automatiseren);
 • fonologische ontwikkeling (enkel voor dyslexie en dysorthografie); 
 • compensatiegedragingen, negatieve attitude, verhoogde inspanning.

Soort zittingen

Enkel individuele zittingen van dertig en van zestig minuten zijn toegelaten. 

Maximaal aantal zittingen

 • Maximaal 140 zittingen, gespreid over een ononderbroken periode van twee jaar.
 • Om therapeutische redenen mogen de zittingen van dertig minuten worden vervangen door zittingen van zestig minuten (behalve voor kinderen jonger dan tien). Het equivalent van 140 of 192 zittingen mag echter niet worden overschreden. 
 • Deze maxima voor individuele zittingen van dertig minuten moeten worden verminderd met het aantal geattesteerde zittingen voor het aanvangsbilan (verstrekking 701013 – 701083).
 • De voorschrijvende arts moet de duur van de zittingen niet preciseren op het voorschrift, behalve indien hij zittingen van zestig minuten verbiedt om medische redenen.
 • Elke geattesteerde verstrekking voor een individuele zitting van zestig minuten stemt overeen met twee geattesteerde verstrekkingen voor een individuele zitting van dertig minuten.
 • De zitting voor het evolutiebilan telt niet mee om het maximum aantal terugbetaalbare zittingen te berekenen.
 • Het maximum aantal zittingen moet worden verminderd met het aantal aangerekende zittingen ouderbegeleiding: 
  • een individuele zitting ouderbegeleiding van zestig minuten telt voor twee individuele zittingen van dertig minuten;
  • een collectieve zitting ouderbegeleiding van negentig minuten telt voor een individuele zitting van dertig minuten.
 • De maxima voor individuele zittingen van dertig minuten voor herval moeten worden verminderd met twee zittingen indien er een hervalbilan geattesteerd werd (verstrekking 704115 – 704126).

Uitsluitingen

Er is geen tegemoetkoming mogelijk indien:

 • de rechthebbende bijzonder onderwijs volgt (ook niet tijdens de vakantieperiodes);
 • de stoornissen een gevolg zijn van het aanleren van een andere taal dan de moedertaal of van een meertalige opvoeding;
 • de stoornissen het gevolg zijn van psychiatrische aandoeningen of emotionele toestanden, van relatieproblemen, van een verwaarloosd of gebrekkig schoolbezoek.

Daarnaast blijven ook alle andere uitsluitingen van §3 van toepassing.

Goed om te weten

 • Leeftijdsbeperking
  De logopedische behandeling moet beginnen vóór de leeftijd van 15 jaar, dus moet ook het bilan gerealiseerd worden vóór de vijftiende verjaardag. De rechthebbende heeft recht op twee jaar terugbetaling vanaf de datum van tenlasteneming door de verzekeringsinstelling (zelfs indien de leeftijd van de betrokkene de 14 jaar overschrijdt).
 • Verlenging van de behandeling
  Ook bij een verlenging moet het voorschrift voor de behandeling gebaseerd zijn op een test uit de limitatieve lijst.
 • Ouderbegeleiding (voor aanvragen die vanaf 1 april 2017 bij de adviserend arts toekomen)
  Voor deze stoornis kan ouderbegeleiding geattesteerd worden. Hierbij worden strategieën aangeleerd om met doelgerichte interventies de logopedische behandeling van het kind te ondersteunen en efficiënter te maken. Lees meer
 • Herval (voor aanvragen die vanaf 1 april 2017 bij de adviserend arts toekomen)
  Als het maximum aantal terugbetaalbare zittingen niet werd opgebruikt tijdens de eerste periode, is het bij herval mogelijk om een nieuw akkoord te geven mits de voorwaarden vervuld zijn. Lees meer

Checklist aanvraag

De aanvraag voor een tegemoetkoming moet onderstaande documenten bevatten.

Aanvraagformulier of standaardsjabloon 'bilan voor logopedie'
 • Aanvraagformulier: ondertekend en gedateerd door de patiënt of zijn wettelijke vertegenwoordiger.
 • Standaardsjabloon: ondertekend en gedateerd door de logopedist, de voorschrijvende arts en de patiënt of zijn wettelijke vertegenwoordiger.
Voorschrift logopedisch bilan
 • Aanvragen die bij de adviserend arts toekomen tot en met 31 maart 2017: voorschrift van een geneesheer-specialist oto-, rhino-, laryngologie (NKO/ORL), neurologie, neuropsychiatrie, neuropediatrie, neurochirurgie, inwendige geneeskunde, kindergeneeskunde, stomatologie, geriatrie of psychiatrie.
 • Aanvragen die bij de adviserend arts toekomen vanaf 1 april 2017: voorschrift van een huisarts of geneesheer-specialist met een actief Riziv-nummer.
 • Identificatie en handtekening van de voorschrijvende arts.
 • Gedateerd vóór de uitvoering van het bilan.
Logopedisch bilan
 • Verslag van de proeven uitgevoerd vóór het voorschrift van de logopedische behandeling.
 • Twee scores moeten kleiner of gelijk aan percentiel 16 of aan een standaardafwijking.
 • Minstens één test uit de limitatieve lijst.  
  • Als een test deel uitmaakt van een testbatterij moet men: 
   • twee subtests uit dezelfde batterij afnemen;
   • een andere test gebruiken uit de limitatieve lijst om het bilan te vervolledigen.
   De lijst van deze testbatterijen bevindt zich in de limitatieve lijst van tests (dyscalculie, dysorthografie, dyslexie).
  • Als een korte test werd afgenomen, moet deze aangevuld worden met een andere test uit de limitatieve lijst. 
 • Informatie betreffende:
  • een hardnekkigheid van de stoornissen en/of 
  • problemen op het niveau van nauwkeurigheid en/of snelheid (= automatiseren) en/of 
  • fonologische problemen (enkel voor dyslexie en dysorthografie) en/of 
  • compensatiegedragingen, negatieve attitude, verhoogde inspanning. 

Zit al vervat in het standaardsjabloon ‘bilan voor logopedie’.

 • Voorschrift logopedische behandeling
 • Opgemaakt door een geneesheer-specialist oto-, rhino-, laryngologie (NKO/ORL), neurologie, neuropsychiatrie, neuropediatrie, kindergeneeskunde of psychiatrie.
 • Identificatie en handtekening van de voorschrijvende arts.
 • Aard en omvang van de stoornissen.
 • Duur van de behandeling.
 • Aantal zittingen voor de gevraagde periode.
 • Gedateerd na de uitvoering van het bilan en vóór het begin van de logopedische behandeling.

Zit al vervat in het standaardsjabloon ‘bilan voor logopedie’.

CM-diensten en –voordelen