Kinesitherapie: behandelingen F-acuut

Voor bepaalde aandoeningen is terugbetaling mogelijk als aandoening F-acuut.

Zorgverleners

Bepaalde aandoeningen treden plots op en vergen een intensieve behandeling gedurende een korte periode. Die aandoeningen mogen behandeld worden als F-acuut. Ze staan in art. 7, §14, 5° A van de nomenclatuur; de verstrekkingscodes in art. 7, §1, 5°.

Maximumaantal en nomenclatuur

Een behandeling F-acuut duurt maximum één jaar (365 of 366 dagen), vanaf de datum van de eerste zitting.

Tijdens deze periode worden maximaal zestig zittingen terugbetaald (563010, 563113, 563216, 563312, 563415, 564572, 563496 en 563570). Enkel voor de behandeling van polytraumatismen (pathologie 16) worden maximaal 120 zittingen terugbetaald. 

Als de behandeling van eenzelfde pathologie tijdens hetzelfde jaar meer zittingen vereist dan het maximum, kan de behandeling vanaf de 61ste of 121ste zitting voortgezet worden met aanrekening tegen verlaagde terugbetaling (563054, 563150, 563253, 563356, 563452, 564594 of 563533). 

Toeslag voor de eerste verstrekkingen

De toeslag wordt voor de eerste behandelingsverstrekkingen voor aandoeningen F-acuut geïntegreerd in de nomenclatuur door het creëren van nieuwe verstrekkingen van de eerste tot en met de twintigste zitting F-acuut.

Meer informatie vind je op de website van het RIZIV.

Kennisgeving

Per pathologie moet je een kennisgeving F-statuut verzenden naar de adviserend arts van CM. Er is geen terugbetaling mogelijk zolang de adviserend arts geen geldige kennisgeving ontving. 

Op de kennisgeving moeten volgende gegevens staan:

 • de identificatiegegevens van de patiënt;
 • jouw identificatiegegevens;
 • de aanvangsdatum van de behandeling;
 • de behandelde pathologie;
 • de bevestiging dat je een voorschrift hebt en je de standaarden voor verzorging kent.

De kennisgeving is ongeldig als je de tekst aanpast, commentaren toevoegt, het formulier onvolledig invult of een ander formulier gebruikt.

Verlenging

Als het behandelingsjaar afgelopen is, wordt de pathologie niet meer erkend als F-acuut. Een verlenging is dus niet mogelijk. Eventuele bijkomende zittingen moet je aanrekenen als courante kinesitherapie.

Aanvraag bijkomende zittingen

Als een nieuwe pathologie F-acuut optreedt tijdens hetzelfde behandelingsjaar (jaar van de kennisgeving), kan de adviserend arts bijkomende zittingen toestaan op basis van een aanvraag.

Die aanvraag bevat: 

 • een kennisgeving van de nieuwe pathologie;
 • een verslag van de behandelende arts met de opeenvolgende aandoeningen en hun aanvangsdatum;
  of
  een verslag van jou, opgemaakt op basis van de voorschriften, met een overzicht van de opeenvolgende aandoeningen en hun aanvangsdatum + kopieën van de voorschriften. 

De periode van de vorige kennisgeving wordt afgesloten de dag voordat de nieuwe pathologie aanvangt, ongeacht het aantal afgerekende zittingen. 

Bij een eerste nieuwe courante pathologie (die niets met de lopende F-acuut te maken heeft) tijdens het lopende kalenderjaar is geen aanvraag voor bijkomende zittingen nodig (mogelijkheid tot aanrekenen van achttien courante zittingen naast de zittingen F). 

Vanaf een tweede nieuwe courante pathologie tijdens het kalenderjaar of bij een aandoening F-chronisch, is wel een aanvraag voor bijkomende zittingen nodig, alsook een kennisgeving voor de behandeling F-chronisch. Bij deze aanvraag moeten de voorschriften van zowel de lopende F-acuut als van de courante zittingen toegevoegd worden. Je mag geen bijkomende zittingen aanrekenen voordat de adviserend arts zijn akkoord heeft gegeven.

Persoonlijk aandeel

Er is een vast persoonlijk aandeel voor kinesitherapieverstrekkingen. Meer informatie vind je op de website van het RIZIV.