Kinesitherapie: behandelingen F-chronisch

Voor bepaalde aandoeningen is terugbetaling van kinesitherapiebehandelingen mogelijk als aandoening F-chronisch.

Bepaalde aandoeningen met een chronisch karakter vergen voor een langere periode een intensieve behandeling en worden behandeld als F-chronisch. Deze aandoeningen staan in art. 7, §14, 5° B van de nomenclatuur; de verstrekkingscodes in art. 7, §1, 6°.

Maximumaantal en nomenclatuur

Een behandeling F-chronisch loopt tot het einde van het tweede kalenderjaar volgend op het kalenderjaar van de eerste zitting of van de verlenging. 

Per kalenderjaar is er recht op terugbetaling van: 

 • maximaal zestig zittingen (1ste tot 60ste: 563614, 563710, 563813, 563916, 564012, 564631, 564174, 564093, 639656, 639671, 639693, 639715, 639730, 639833, 639774 en 639752);
 • plus twintig zittingen met een lagere terugbetaling (61ste tot 80ste: 564270, 564292, 564314, 564336, 564351, 564653 en 564373).

Het maximumaantal van zestig zittingen (eerste tot zestigste) geldt ook voor de behandeling van lymfoedeem (pathologie 60), waarbij beide types van verstrekking moeten worden samengeteld.

Als tijdens hetzelfde jaar de behandeling van eenzelfde pathologie meer zittingen vereist dan het maximum, kan de behandeling vanaf de 81ste zitting voortgezet worden met aanrekening tegen verlaagde terugbetaling (563651, 563754, 563850, 563953, 564056, 564675, 564130). 

Kennisgeving

Per pathologie moet je een kennisgeving F-chronisch verzenden naar de adviserend arts van CM. Er is geen terugbetaling mogelijk zolang de adviserend arts geen geldige kennisgeving ontving.

Volgende gegevens moeten op de kennisgeving staan:

 • de identificatiegegevens van de patiënt;
 • jouw identificatiegegevens;
 • de aanvangsdatum van de behandeling;
 • de behandelde pathologie;
 • de bevestiging dat je een voorschrift hebt en je de standaarden voor verzorging kent.

De kennisgeving is ongeldig als je de tekst aanpast, commentaren toevoegt, het formulier onvolledig invult of een ander formulier gebruikt.

Verlenging

Als de kennisgeving niet meer geldig is, kan de behandeling van dezelfde pathologie verlengd worden op voorwaarde dat je een nieuwe kennisgeving indient.

Loopt er al een behandelingsperiode voor een andere pathologie F-chronisch? Dan wordt de verlenging niet toegestaan.

Aanvraag bijkomende zittingen

Als een nieuwe pathologie F-chronisch optreedt tijdens de looptijd van de kennisgeving, kan de adviserend arts bijkomende zittingen toestaan op basis van een aanvraag.

Die aanvraag bevat:

 • een kennisgeving van de nieuwe pathologie;
 • een verslag van de behandelende arts met de opeenvolgende aandoeningen en hun aanvangsdatum; 
  of 
  een verslag van jou, opgemaakt op basis van de voorschriften, met een overzicht van de opeenvolgende aandoeningen en hun aanvangsdatum + kopieën van de voorschriften. 

Het aantal bijkomende zittingen per nieuwe pathologie F-chronisch bedraagt maximaal 60 + 20 zittingen, geldig gedurende het lopende kalenderjaar. Tijdens de twee daaropvolgende kalenderjaren kun je per kalenderjaar slechts 60 + 20 zittingen aanrekenen voor de twee behandelingen samen.

Bij een eerste nieuwe courante pathologie (die niets met de lopende F-chronisch te maken heeft) tijdens het lopende kalenderjaar is geen aanvraag voor bijkomende zittingen nodig (mogelijkheid tot aanrekenen van achttien courante zittingen naast de zittingen F). 

Vanaf een tweede nieuwe courante pathologie tijdens het kalenderjaar of bij een aandoening F-acuut, is wel een aanvraag voor bijkomende zittingen nodig, en een kennisgeving voor de behandeling F-acuut. Bij deze aanvraag moeten de voorschriften van zowel de lopende F-chronisch als de courante zittingen toegevoegd worden. Je mag geen bijkomende zittingen aanrekenen voordat de adviserend arts zijn akkoord heeft gegeven. 

Behandeling van lymfoedeem

Er zijn medische voorwaarden gekoppeld aan de terugbetaling van de behandeling van lymfoedeem (pathologie 60) met zittingen F-chronisch (639656, 639671, 639693, 639715, 639730, 639833, 639774 en 639752).

  • Ofwel toont een perimetrie uitgevoerd op het hele lidmaat of een volumetrie van de hand of voet een verschil van 5 tot 10 procent aan ten opzichte van het contralaterale lidmaat. De metingen moeten worden uitgevoerd volgens de protocollen van het RIZIV
  • Ofwel bevestigt een lymfoscintigrafie in drie stappen de ernst van de diagnose als aan twee minder belangrijke criteria is voldaan volgens de lymfoscintigrafische classificatie van de oedemen. 

  Een lymfoscintigrafie in drie stappen moet de diagnose bevestigen waarbij aan twee minder belangrijke criteria is voldaan volgens de lymfoscintigrafische classificatie van de oedemen.

  De perimetrie, de volumetrie, een kopie van het lymfoscintigrafisch protocol of het verslag over de klinische noodzakelijkheid om de behandeling te verlengen, bewaar je in het kinesitherapeutisch dossier. 

  Een lymfoscintigrafie is niet vereist

  • voor kinderen jonger dan 14 jaar bij wie een lymfoscintigrafie in drie stappen niet aangewezen is;
  • bij gemotiveerde fysische onmogelijkheid om dit onderzoek uit te voeren. 

  In deze gevallen bezorgt de specialist een gemotiveerd verslag aan de adviserend arts, waarin de diagnose en de nood aan behandeling worden gerechtvaardigd. Het verslag bewaar je in het kinesitherapeutisch dossier.

  Persoonlijk aandeel

  Er is een vast persoonlijk aandeel voor kinesitherapieverstrekkingen. Meer informatie vind je op de website van het RIZIV.