Kinesitherapie: courante behandelingen

Het gaat om verstrekkingen opgenomen in art. 7, §1, 1° van de nomenclatuur. De toepassingsregels staan in art. 7, §10.

De verstrekkingen voor courante kinesitherapie zijn behandelingen die niet vallen onder:

Maximumaantal en nomenclatuur

Per kalenderjaar en voor eenzelfde pathologie mag je maximaal achttien zittingen aanrekenen:

 • tot en met de 9e zitting: 567011, 567055, 567092, 567136, 567232;
 • van de 10e tot en met de 18e zitting: 560011, 560114, 560210, 560313, 560534;
 • van de 1e tot en met de 18e zitting: 560416, 564395, 560571. 

Voor de eerste reeks van achttien courante zittingen tijdens een kalenderjaar volstaat een medisch voorschrift. Er is geen voorafgaandelijke aanvraag nodig. 

Als de behandeling van eenzelfde pathologie tijdens hetzelfde kalenderjaar meer dan achttien zittingen vereist, kan ze vanaf de 19e zitting voortgezet worden met overschrijdingszittingen met verlaagde terugbetaling (560055, 560151, 560254, 560350, 560453, 564410 of 560615). 

 • De overschrijdingszittingen geattesteerd tot en met 31 juli 2021 zijn onbeperkt.
 • Vanaf 1 augustus 2021 kunnen maximaal 54 overschrijdingszittingen per kalenderjaar worden geattesteerd, ongeacht het aantal pathologische situaties.

Toeslag voor het opstarten van een uitgebreid kinesitherapiedossier

De toeslag voor het opstarten van een kinesitherapiedossier voor courante aandoeningen is geïntegreerd in de nomenclatuur onder de noemer 'Intake van de patiënt bij de eerste zitting van een behandeling'.

Meer informatie vind je op de website van het RIZIV.

Toeslag voor de eerste verstrekkingen

De toeslag voor de eerste behandelingsverstrekkingen voor courante aandoeningen is geïntegreerd in de nomenclatuur door het creëren van nieuwe verstrekkingen van de eerste tot en met de negende zitting in de courante pathologie.

Meer informatie vind je op de website van het RIZIV.

Aanvraag bijkomende zittingen

Bij een nieuwe courante pathologie tijdens hetzelfde kalenderjaar kan de adviserend arts bijkomende zittingen toestaan op basis van een aanvraag.

Per kalenderjaar kan de adviserend arts tweemaal een reeks van achttien bijkomende courante zittingen toestaan. Je mag geen bijkomende zittingen aanrekenen alvorens de adviserend arts toestemming heeft verleend. Het akkoord van de adviserend arts voor achttien bijkomende verstrekkingen verbiedt niet dat je het eventuele saldo van de achttien vorige verstrekkingen attesteert.

Dien de aanvraag in per brief, geadresseerd aan de adviserend arts.

Die aanvraag bevat

 • ofwel een aanvraagformulier, opgesteld door jou, met:
  • jouw gegevens;
  • gegevens van de patiënt;
  • opsomming van de opeenvolgende pathologische situaties en datum van optreden;
  • jouw handtekening;
  • kopieën van de voorschriften voor de behandelingen;
 • ofwel een verslag van de behandelende arts met de opeenvolgende pathologische situaties en datum van optreden.

Persoonlijk aandeel

Er is een vast persoonlijk aandeel voor kinesitherapieverstrekkingen. Meer informatie vind je op de website van het RIZIV.