HomeVoor professionelenZorgverlenersKinesitherapeuten

Behandelingen F-chronisch


Voor bepaalde aandoeningen met een chronisch karakter en een intensieve behandeling vergen gedurende een langere periode, is terugbetaling mogelijk als aandoening F-chronisch. 

De aandoeningen staan in art. 7, §14, 5° B van de nomenclatuur; de verstrekkingscodes in art. 7, §1, 6°.

Maximumaantal en nomenclatuur

Een behandeling F-chronisch loopt tot het einde van het tweede kalenderjaar volgend op het kalenderjaar van de eerste zitting of van de verlenging. 

Tijdens deze periode is terugbetaling mogelijk van: 

 • maximaal zestig zittingen (1ste tot 60ste : 563614, 563710, 563813, 563916, 564012, 564631, 564174, 564093, 639656, 639671, 639693, 639715, 639730, 639833, 639774 en 639752);
 • plus twintig zittingen (61ste tot 80ste : 564270, 564292, 564314, 564336, 564351, 564653 en 564373). 

Het maximumaantal van zestig zittingen (1ste tot 60ste) geldt ook voor de behandeling van lymfoedeem (pathologie 60), waarbij beide types van verstrekking moeten worden samengeteld.

Als tijdens hetzelfde jaar de behandeling van eenzelfde pathologie meer zittingen vereist dan het maximum, kan de behandeling vanaf de 81ste zitting voortgezet worden met aanrekening tegen verlaagde terugbetaling (563651, 563754, 563850, 563953, 564056, 564675, 564130). 

Kennisgeving

Per pathologie moet je een kennisgeving F-chronisch verzenden naar de adviserend arts van het ziekenfonds. Er is geen terugbetaling mogelijk zolang de adviserend arts geen geldige kennisgeving ontving. 

De kennisgeving omvat minstens

 • de identificatiegegevens van de patiënt;
 • jouw identificatiegegevens;
 • de aanvangsdatum van de behandeling;
 • de behandelde pathologie;
 • de bevestiging dat je een voorschrift hebt en je de standaarden voor verzorging kent. 

De kennisgeving is ongeldig indien je de tekst aanpast, commentaren toevoegt, het formulier onvolledig invult of een ander formulier gebruikt. 

Verlenging

Na afloop van de geldigheidsduur van de kennisgeving kan de behandeling van dezelfde pathologie verlengd worden, mits je een nieuwe kennisgeving indient. 

Loopt er al een behandelingsperiode voor een andere pathologie F-chronisch, wordt de verlenging niet toegestaan.

Aanvraag bijkomende zittingen

Als een nieuwe pathologie F-chronisch optreedt tijdens de looptijd van de kennisgeving, kan de adviserend arts bijkomende zittingen toestaan op basis van een aanvraag

Die aanvraag bevat

 • een kennisgeving van de nieuwe pathologie;
 • een verslag van de behandelende arts met de opeenvolgende aandoeningen en hun aanvangsdatum 
  of 
  een verslag van jou, opgemaakt op basis van de voorschriften, met een overzicht van de opeenvolgende aandoeningen en hun aanvangsdatum + kopieën van de voorschriften. 

Het aantal bijkomende zittingen per nieuwe pathologie F-chronisch bedraagt maximaal 60 + 20 zittingen, geldig gedurende het lopende kalenderjaar. Tijdens de twee daaropvolgende kalenderjaren kan je per kalenderjaar slechts 60 + 20 zittingen aanrekenen voor de twee behandelingen samen. 

Bij een eerste nieuwe courante pathologie (die niets met de lopende F-chronisch te maken heeft) tijdens het lopende kalenderjaar is geen aanvraag voor bijkomende zittingen nodig (mogelijkheid tot aanrekenen van achttien courante zittingen naast de zittingen F). 

Vanaf een tweede nieuwe courante pathologie tijdens het kalenderjaar of bij een aandoening F-acuut, is wel een aanvraag voor bijkomende zittingen nodig, alsook een kennisgeving voor de behandeling F-acuut. Bij deze aanvraag moeten de voorschriften van zowel de lopende F-chronisch als de courante zittingen toegevoegd worden. Je mag geen bijkomende zittingen aanrekenen alvorens de adviserend arts zijn akkoord heeft gegeven. 

Behandeling van lymfoedeem

Aan de terugbetaling van de behandeling van lymfoedeem (pathologie 60) met zittingen F-chronisch (639656, 639671, 639693, 639715, 639730, 639833, 639774 en 639752) zijn medische voorwaarden gekoppeld. 

 • Bij eenzijdige aantasting van een bovenste of onderste lidmaat door een postradiotherapeutisch of postchirurgisch lymfoedeem 
  • Ofwel toont een perimetrie uitgevoerd op het hele lidmaat of een volumetrie van de hand of voet een verschil van 5 tot 10 procent aan ten opzichte van het contralaterale lidmaat. De metingen moeten worden uitgevoerd volgens de protocollen van het Riziv
  • Ofwel bevestigt een lymfoscintigrafie in drie stappen de ernst van de diagnose als aan twee minder belangrijke criteria is voldaan volgens de lymfoscintigrafische classificatie van de oedemen. 
 • Bij de behandeling van andere types lymfoedeem
  Een lymfoscintigrafie in drie stappen moet de diagnose bevestigen waarbij aan twee minder belangrijke criteria is voldaan volgens de lymfoscintigrafische classificatie van de oedemen.

De perimetrie, de volumetrie, een kopie van het lymfoscintigrafisch protocol of het verslag over de klinische noodzakelijkheid om de behandeling te verlengen, bewaar je in het kinesitherapeutisch dossier. 

Een lymfoscintigrafie is niet vereist

 • voor kinderen jonger dan 14 jaar bij wie een lymfoscintigrafie in drie stappen niet aangewezen is; 
 • bij gemotiveerde fysische onmogelijkheid om zulk onderzoek uit te voeren. 

In deze gevallen bezorgt de specialist een gemotiveerd verslag aan de adviserend arts, waarin de diagnose en de nood aan behandeling worden gerechtvaardigd. Het verslag bewaar je in het kinesitherapeutisch dossier.

Goed om te weten: het cervico-faciaal lymfoedeem valt niet onder de aandoeningen F-chronisch. 

Ga ook naar


Download