Perinatale kinesitherapie

Perinatale kinesitherapie kan je enkel aanrekenen als die voorgeschreven werd ter voorbereiding van een bevalling of in het kader van postnatale revalidatie.

De behandeling van zwangere of pas bevallen vrouwen voor andere aandoeningen, voorgeschreven buiten dit specifieke kader, moet je aanrekenen als courante behandeling, behandeling zware aandoening, of behandeling F-acuut of F-chronisch.
De verstrekkingen staan in art. 7, §1, 4° van de nomenclatuur; de toepassingsregels in art. 7, §13.

Aanvraag

Voor perinatale kinesitherapie is geen aanvraag of kennisgeving vereist.

Maximumaantal en nomenclatuur

Per zwangerschap kan je maximaal negen perinatale zittingen aanrekenen (naast eventuele zittingen tijdens een ziekenhuisopname).

Als er tegelijkertijd een andere behandeling (courante, F-acuut, F-chronisch of zware aandoening) loopt, kan je maar één zitting per dag aanrekenen: ofwel de perinatale, ofwel de andere.

Als in hetzelfde kalenderjaar een eerste courante pathologie volgt op de perinatale behandeling, moet je geen aanvraag indienen voor bijkomende courante zittingen.

Persoonlijk aandeel

Er is een vast persoonlijk aandeel voor kinesitherapieverstrekkingen. Meer informatie vind je op de website van het RIZIV.