Algemene voorwaarden Skoebidoe-website

De Skoebidoe-website heeft een louter informatieve waarde. De website geeft een zo volledig en correct mogelijk overzicht van de CM-diensten en -voordelen.

hand en voet

Geldigheid informatie

 • Algemeen
  De website geeft een zo volledig en correct mogelijk overzicht van de CM-diensten en -voordelen. Ze geldt onder voorbehoud van goedkeuring door de Controledienst voor de Ziekenfondsen. Het is evenwel niet mogelijk alle bijzonderheden op te nemen. Voor een gedetailleerde omschrijving van de rechten en plichten van de leden en van het ziekenfonds zijn enkel de statuten rechtsgeldig.
  Ook voor de items over de ziekteverzekering kunnen niet alle bepalingen worden vermeld. Voor gedetailleerde informatie kun je terecht bij de plaatselijke CM-consulent.
  Wijzigingen in de ziekteverzekering en in het pakket CM-diensten en -voordelen worden zo snel mogelijk ingebracht. Nieuwe CM-diensten en -voordelen hebben geen terugwerkende kracht, tenzij dat in de statuten is vermeld.
  Aan de informatie, berekeningen en adviezen die in de app en op de website zijn vermeld, kunnen geen rechten of aanspraken worden ontleend. Bij twijfel of betwisting gelden enkel de statuten en huishoudelijke reglementen. 
 • Verjaringstermijn
  Het recht op een tegemoetkoming of een terugbetaling vervalt na twee jaar, tenzij anders bepaald in de statuten. 
 • Diensten en voordelen enkel voor CM-leden
  De CM-diensten en -voordelen richten zich tot CM-leden, zowel gerechtigden als personen ten laste. Om een voordeel te genieten, moet de direct betrokkene bij CM aangesloten zijn. Een CM-voordeel wordt enkel toegekend als betrokkene in orde is met de betaling van de CM-bijdrage. De Skoebidoe-website is vrij te consulteren voor CM-leden en niet-leden.
 • Gezondheidsinformatie
  De gemiddelde baby bestaat niet en elk kind heeft zijn eigen ritme. Het is perfect mogelijk dat je kindje sommige beschreven acties nog niet kan of beschreven evoluties nog niet heeft doorgemaakt. Maak je je toch ongerust, aarzel dan niet om je arts of hulpverlener te raadplegen. De gezondheidsinformatie is louter informatief en vervangt geenszins het advies van de zorgverleners. 
 • Auteursrechten
  Je kunt de informatie gratis downloaden, kopiëren en afdrukken voor persoonlijk gebruik. Mits bronvermelding mag ze ook worden gepubliceerd of verspreid voor activiteiten zonder winstoogmerk. De informatie mag evenwel niet worden gecommercialiseerd zonder voorafgaand schriftelijk akkoord van CM. 
 • Geschillen
  De site en de app vallen onder de toepassing van de Belgische wetgeving. Bij geschil zijn enkel de Belgische rechtbanken bevoegd. 
 • Informatie over CM-verzekeringen
  Voor de volledige voorwaarden van CM-MediKo Plan, CM-Hospitaalplan, CM-Hospitaalfix of CM-Hospitaalfix Extra verwijzen we naar de uitgebreide algemene voorwaarden, die kunnen worden verkregen in je CM-kantoor of via www.cm.be/verzekeringen. Bij twijfel of betwisting gelden enkel de statuten.
  MOB verzekeringen CM-Vlaanderen, verzekeringsonderneming met maatschappelijke zetel in België en toegelaten onder nummer 150/01 om de tak 2 “ziekte” te beoefenen. 

Jouw gegevens en privacy