HomeProfessioneelZorgverlenersArtsenDerdebetalersregelingFacturatie

Elektronische facturatie (eFact): de eenvoudigste manier

Als huisarts of specialist kan je je facturaties in de derdebetalersregeling elektronisch invoeren voor consultaties, huisbezoeken en technische verstrekkingen

NIEUW VOOR HUISARTSEN VANAF 1 JANUARI 2021

 • Betalingen eFact tot 31 december 2020
  Huisartsen maakten als eerste type zorgverlener de overstap van derdebetaler op papier naar een digitaal systeem. Daarom werd in deze opstartfase beslist om betalingen eFact apart te houden van de andere financiële verrichtingen met huisartsen.
  Hoe verliep dat in de praktijk?
  • Aparte betaling van elke eFact-factuur.
  • Eén betaling betrof één welbepaalde factuur. 
  • Als huisarts had je de keuze om afgesproken correcties terug te betalen of om deze te laten compenseren met betalingen voor de volgende facturatie. 
 • Nieuw vanaf 1 januari 2021
  CM past ook voor betalingen eFact de wettelijk voorziene principes van betalingen/compensatie toe zoals deze bepaald worden door art. 206bis van de gecoördineerde wet van 14 juli 1994*. 
  Wat houdt dit in? 
  • CM zal rekening houden met alle te betalen en terug te vorderen facturaties bij betaling van de eFact-facturatie. Dit geldt voor facturaties die opgemaakt worden met hetzelfde Riziv-nummer en hetzelfde bankrekeningnummer. Dit betekent dat in één betaling een of meerdere facturen kunnen worden opgenomen, naargelang er nog niet (terug)betaalde facturen zijn die werden geregistreerd voor hetzelfde Riziv-nummer en bankrekeningnummer.
  • In geval van dagelijkse facturatie kunnen er meerdere facturen in één betaling worden opgenomen (bv. de facturatie die we op donderdagavond ontvangen, zal samen worden betaald met de facturatie van vrijdagavond).
  • Indien je periodiek factureert (eenmaal per week of eenmaal per maand), zullen er enkel bij correcties meerdere facturen in één betaling worden opgenomen. 
  • Voor een dergelijke ‘samengestelde’ betaling worden de betaalde facturen opgesomd in een betaalbrief. 
  • Indien je verschillende rekeningnummers gebruikt voor je eFact-facturatie (bv. je werkt in meerdere praktijken met andere rekeningnummers) worden je betalingen voor die verschillende rekeningnummers niet gemengd. 
  • Voor inhoudelijke vragen over de prestaties waarvoor we een correctie uitvoeren, kun je contact opnemen met je UCP.
*Art. 206bis § 1. In het kader van de verzekering voor geneeskundige verzorging, kan elke som die door de verzekeringsinstellingen aan een zorgverlener moet worden betaald, van rechtswege door de verzekeringsinstellingen worden aangewend ter betaling van de door de zorgverlener verschuldigde bedragen die hij ten onrechte heeft ontvangen, of ter voldoening van iedere andere schuldvordering die is ontstaan krachtens deze wet, haar uitvoeringsbesluiten en verordeningen en van de overeenkomsten en akkoorden afgesloten krachtens dezelfde wet.

De facturatie verloopt via MyCareNet en wordt opgemaakt volgens de instructies voor de facturatie op magnetische of elektronische drager, zoals vastgelegd door het Riziv. Een huisarts kan via dit circuit geen globaal medisch dossier openen (102771). Dit kan wel digitaal gefactureerd worden via het eGMD.

Voor het gebruik van eTar (enkel voor huisartsen) en eFact is geen geïnformeerde toestemming van de patiënt of therapeutische relatie nodig.

Voor de facturatie heb je software nodig die het NIC homologeerde of waarvan de homologatieprocedure aan de gang is

Voordelen

 • De elektronische facturatie is eenvoudiger en verloopt sneller dan de papieren procedure.
 • De betalingstermijn bedraagt maximaal vijftien dagen in plaats van dertig dagen voor huisartsen en twee maanden voor specialisten.
  Als je elektronische facturatie aanvaard wordt, ontvang je eerst een afrekenbestand en daarna je betaling. Deze betaling wordt maximaal vijftien dagen na ontvangst van je zending uitgevoerd. Volgende factoren spelen hierin ook nog een rol: prioriteitsregels (ontvangstdatum zendingen, wettelijke betalingstermijnen) en de terbeschikkingstelling van fondsen door het Riziv.
 • De behandeling van je facturatie verloopt zonder verzending van papieren (overzichtsfactuur, getuigschriften, bewijsstukken, …).
 • Voor patiënten zonder verhoogde tegemoetkoming gebeurt de rechtvaardiging van de toepassing van de derdebetalersregeling via je software.

Info opvragen

Met het oog op een correcte facturatie, kan je tijdens het contact met je patiënt via MyCareNet volgende informatie opvragen:

 • verzekerbaarheid patiënt (in vele softwarepakketten automatische gecontroleerd);
 • heeft je patiënt recht op de derdebetalersregeling?; 
 • het tarief dat je per prestatie kan factureren (eTar)
 • een betalingsverbintenis op voorwaarde dat de nomenclatuurregels gerespecteerd zijn (bv. vernieuwingstermijn, verboden cumuls). Deze regels zal het ziekenfonds controleren als het je facturatie controleert. 

Veelgestelde vragen over de elektronische facturatie

Hoe vaak mag je elektronisch factureren? Hoe volg je je zendingen op? Kan je ook huisbezoeken elektronisch factureren? Een antwoord op deze en andere vragen vind je op de pagina 'Veelgestelde vragen over eFact'.

Veelgestelde vragen over de derdebetalersregeling

Ga ook naar