HomeVoordelenZiekte en behandelingZiekte-uitkeringBerekening

Berekening van de uitkering voor zelfstandigen

Om recht te hebben op de volledige uitkering, moet de arbeidsongeschiktheid tijdig en correct worden aangegeven.

Om je uitkering te berekenen, ontvang je een inlichtingenblad, dat je zo snel mogelijk ingevuld terugbezorgt aan je ziekenfonds.

Tijdens het eerste jaar arbeidsongeschiktheid

 • Je bent minder dan acht dagen arbeidsongeschikt
  Je ontvangt geen uitkering. Dit is de zogenaamde carensperiode.
 • Je bent langer dan zeven dagen arbeidsongeschikt
  Je ontvangt een vast dagbedrag vanaf de dag waarop het getuigschrift van arbeidsongeschiktheid door de arts wordt opgesteld en ondertekend. De dagen voorafgaand aan het opstellen en ondertekenen van dit getuigschrift worden niet vergoed. 

  Dagbedrag 
  Bedragen vanaf 1 september 2021  
  Met gezinslast64,91 euro
  Alleenstaande51,69 euro
  Samenwonende39,64 euro

Door een tijdelijke maatregel in het kader van de Covid-19-crisis kunnen sommige zelfstandigen die arbeidsongeschikt erkend werden op 1 maart 2020 of later een aanvullende crisisuitkering ontvangen. Lees meer

Vanaf het tweede jaar arbeidsongeschiktheid

Wie langer dan een jaar arbeidsongeschikt is, ontvangt een invaliditeitsuitkering. Deze is niet alleen afhankelijk van het statuut maar ook van het al dan niet stopzetten van het bedrijf.

Dagbedrag
Bedragen vanaf 1 september 2021
Zonder stopzetting bedrijf
Met gezinslast64,91 euro
Alleenstaande51,69 euro
Samenwonende39,64 euro
Met stopzetting bedrijf
Met gezinslast64,91 euro
Alleenstaande 51,69 euro
Samenwonende44,32 euro

Op je invaliditeitsuitkering gebeurt geen voorheffing voor de belastingen. De uitkering is nochtans niet belastingvrij. De afrekening gebeurt bij de belastingaanslag van het jaar daarop. Via voorafbetalingen kun je een hoge belastingfactuur vermijden.

Goed om te weten

 • Het eerste jaar wordt in principe op de uitkeringen een bedrijfsvoorheffing van 11,11 procent ingehouden. De uitkering mag evenwel niet lager zijn dan het minimumbedrag.
 • Bij de berekening van je uitkering wordt de zaterdag steeds beschouwd als een vergoedbare dag.
 • De term 'Samenwonende' heeft andere betekenis dan in het courante taalgebruik. In de omgangstaal staat ‘Samenwonende’ voor: met iemand samenwonen zonder dat er een huwelijksband is. Voor de ziekte- en invaliditeitsuitkering betekent ‘Samenwonende’: met iemand samenwonen die een inkomen heeft dat hoger is dan een wettelijk bepaald bedrag. Wie dat is en of men al dan niet gehuwd is, speelt hierbij geen rol.
 • Informeer meteen je ziekenfonds indien je gezinssituatie of het inkomen van je partner wijzigt. Want het is mogelijk dat je uitkering hierdoor moet worden herberekend. Indien je deze wijzigingen te laat aan je ziekenfonds meldt, kan dat een terugvordering of bijbetaling van uitkeringen tot gevolg hebben. 
 • Was je verzekerd in verschillende landen en word je invalide? Dan ontvang je onder bepaalde voorwaarden een afzonderlijke invaliditeitsuitkering van elk van deze landen. Meer info

Ga ook naar


Download