Pas op voor phishing. CM stuurt je nooit een e-mail met de vraag om je persoonlijke gegevens aan te passen. Hoe herken je een valse e-mail?

Bedrag en berekening van je uitkering

Werknemers, werklozen en zelfstandigen die wegens ziekte of ongeval niet in staat zijn om te werken, kunnen van CM een uitkering ontvangen.

Hoe een ziekte-uitkering berekend wordt, is verschillend voor werknemers, werklozen en zelfstandigen. Kies hieronder wat voor jou van toepassing is.

Hoe wordt je uitkering berekend?

Als werknemer heb je meestal eerst recht op gewaarborgd loon van de werkgever. Nadien krijg je een uitkering van CM. CM berekent je uitkering op basis van de gegevens die het krijgt van je werkgever (het inlichtingenblad - deel werkgever). 

Belangrijk: Werk je deeltijds en ontvang je nog een bijkomende vergoeding van de werkloosheid? Maak dan een afspraak met de CM-consulent om je situatie te bekijken.

Hoeveel bedraagt je uitkering?

De eerste zes maanden
De eerste zes maanden krijg je 60 % van het begrensd brutoloon. Vanaf de derde maand mag de uitkering niet lager zijn dan het minimumbedrag en niet hoger dan het brutoloon.

Vanaf de zevende maand 
Je krijgt 60 % van het brutoloon, met een minimum en een maximum die afhangen van het tijdstip waarop je arbeidsongeschikt werd. De regeling is dezelfde voor gezinshoofden, alleenstaanden en samenwonenden.

Het eerste jaar wordt op de uitkeringen een bedrijfsvoorheffing van 11,11 % ingehouden. De uitkering mag niet lager zijn dan het minimumbedrag.

Vanaf het tweede jaar ('invaliditeit')
Ben je langer dan een jaar arbeidsongeschikt? Dan ontvang je een invaliditeitsuitkering:

 • Gezinshoofden: 65 % van het brutoloon
 • Alleenstaanden: 55 % van het brutoloon
 • Samenwonenden: 40 % van het brutoloon

Er geldt een minimum en een maximum die afhangen van het jaar waarin je arbeidsongeschikt werd.

Hoe wordt je uitkering berekend?

CM berekent je uitkering aan de hand van het inlichtingenblad (deel werkloosheid) en eventueel andere nodige gegevens. Die gegevens vraagt CM rechtstreeks op bij de werkloosheidsdiensten.

Belangrijk: Werk je deeltijds en ontvang je nog een bijkomende vergoeding van de werkloosheid? Maak dan een afspraak met de CM-consulent om je situatie te bekijken.

Hoeveel bedraagt je uitkering?

Eerste zes maanden
De eerste zes maanden is de ziekte-uitkering gelijk aan de werkloosheidsuitkering die je normaalgezien zou ontvangen. 

Is de werkloosheidsuitkering hoger dan 60 % van het basisloon, bepaald door je werkloosheidsinstelling? Dan wordt de ziekte-uitkering beperkt tot 60 % van dit basisloon.

Vanaf de derde maand wordt de ziekte-uitkering soms opgetrokken tot de minimumuitkering.

De eerste zes maanden wordt op de uitkeringen een bedrijfsvoorheffing van 10,09 % ingehouden; de daaropvolgende zes maanden van 11,11 %. De uitkering mag niet lager zijn dan het minimumbedrag.

Vanaf de zevende maand
Zowel gezinshoofden, alleenstaanden als samenwonenden krijgen 60 % van het brutoloon, met een minimum en een maximum die afhangen van het tijdstip waarop je arbeidsongeschikt werd.

De eerste zes maanden wordt op de uitkeringen een bedrijfsvoorheffing van 10,09 % ingehouden; de daaropvolgende zes maanden van 11,11 %. De uitkering mag niet lager zijn dan het minimumbedrag.

Vanaf het tweede jaar ('invaliditeit')
Ben je langer dan een jaar arbeidsongeschikt? Dan ontvang je een invaliditeitsuitkering:

 • Gezinshoofden: 65 % van het brutoloon
 • Alleenstaanden: 55 % van het brutoloon
 • Samenwonenden: 40 % van het brutoloon

 Er geldt een minimum en een maximum die afhangen van het jaar waarin je arbeidsongeschikt werd.

Hoe wordt je uitkering berekend?

CM berekent je uitkering op basis van de gezinslast. Je bent een gerechtigde met gezinslast als je samenwoont met een persoon die ten laste beschouwd kan worden, of als de samenwonende persoon een lager inkomen heeft dan een bepaald bedrag.

Om je gezinslasten te achterhalen, ontvang je het formulier 'Gezinslast' (formulier 225).

 • Deel A vul je zelf in. Hoe dat moet, lees je in de uitleg bij deel A van formulier 225.
 • Deel B moet de persoon invullen met wie jij op hetzelfde adres woont. Woon je alleen? Dan kan je partner, je kind, een bloed- of aanverwant tot en met de derde graad (broer, zus, grootouders) dit document invullen. Hoe dat moet, lees je in de uitleg bij deel B van formulier 225. Dit deel B moet jij trouwens ook ondertekenen.
Hoeveel bedraagt je uitkering?

Tijdens het eerste jaar
Als je minder dan acht dagen arbeidsongeschikt bent, ontvang je geen uitkering. Dit is de zogenaamde carensperiode.

Ben je langer dan zeven dagen arbeidsongeschikt, dan ontvang je een vast dagbedrag vanaf de dag waarop dat je arbeidsongeschiktheid bent. De arts vermeldt die datum op het getuigschrift van arbeidsongeschiktheid. Er worden geen uitkeringen betaald voor de periode die meer dan 14 dagen in het verleden ligt op het moment waarop je arts een eerste getuigschrift van arbeidsongeschiktheid opstelt. 

Dagbedragen vanaf 1 mei 2024:

 • met gezinslast: 77,95 euro;
 • als alleenstaande: 61,77 euro;
 • als samenwonende: 47,38 euro.
   

Vanaf het tweede jaar ('invaliditeit')
Ben je langer dan een jaar arbeidsongeschikt, dan ontvang je een invaliditeitsuitkering. Dat is niet alleen afhankelijk van je statuut maar ook van het al dan niet stopzetten van je bedrijf.

Dagbedragen zonder stopzetting van bedrijf, vanaf 1 mei 2024:

 • Met gezinslast: 77,95 euro;
 • Alleenstaande: 61,77 euro;
 • Samenwonende: 47,38 euro.

Dagbedragen met stopzetting van bedrijf, vanaf 1 mei 2024:

 • Met gezinslast: 77,95 euro;
 • Alleenstaande: 61,77 euro;
 • Samenwonende: 52,97 euro.
Recht op uitkeringen als zelfstandige

Erkent de adviserend arts van CM je arbeidsongeschiktheid? Dan heb je recht op een ziekte-uitkering als onderstaande voorwaarden vervuld zijn.

 • Het statuut van zelfstandige hebben of dit statuut pas beëindigd hebben. In het laatste geval mag dat niet meer dan dertig dagen voor het begin van de arbeidsongeschiktheid gebeurd zijn. 
 • Gedurende de twee voorafgaande kwartalen de bijdragen als zelfstandige betaald hebben aan een sociaal verzekeringsfonds.  

Word je arbeidsongeschikt en voldoe je niet aan de voorwaarden? Dan neemt CM contact mom je situatie te bekijken.

Veel gestelde vragen over:

Loon

 • Wat is een gewaarborgd loon? 
  In de eerste periode van arbeidsongeschiktheid blijft je werkgever je loon uitbetalen. Dat heet het gewaarborgd loon.
 • Wat is het begrensd bruto loon?
  Er bestaat een wettelijke maximumgrens. Wanneer jouw inkomen die grens overschrijdt, dan wordt je uitkering beperkt tot het grensbedrag.  

Invaliditeit

 • Ben je langer dan een jaar arbeidsongeschikt? 
  Dat wordt in de ziekteverzekering beschouwd als invalide. Op je invaliditeitsuitkering gebeurt geen voorheffing voor de belastingen, maar de uitkering is niet belastingvrij. De afrekening gebeurt bij de belastingaanslag van het jaar daarop. Via voorafbetalingen kun je een hoge belastingfactuur vermijden.
 • Was je verzekerd in verschillende landen en word je invalide? 
  Dan ontvang je onder bepaalde voorwaarden een afzonderlijke invaliditeitsuitkering van elk van deze landen.

Dagen en uitkeringen

Gezinssituatie

 • Wat betekent ‘samenwonend’?
  Voor de ziekte- en invaliditeitsuitkering betekent samenwonende: met iemand op hetzelfde adres wonen die een inkomen heeft dat hoger is dan een wettelijk bepaald bedrag. Het speelt geen rol of je gehuwd bent of niet.
 • Wijzigt je gezinssituatie of het inkomen van je partner?
  Breng CM meteen op de hoogte. Het is mogelijk dat je uitkering hierdoor opnieuw moet worden berekend. Als je deze wijzigingen te laat aan CM meldt, kan CM een bedrag terugvorderen of bijbetalen.