HomeVoordelenZiekte en behandelingZiekte-uitkering

Re-integratietraject

Voor wie arbeidsongeschikt erkend is, kan een re-integratietraject opgestart worden. 

Met dit initiatief wil de regering voor sommige zieken de terugkeer naar de arbeidsmarkt vergemakkelijken via een geleidelijke werkhervatting, een aangepaste of andere job, of een beroepsherscholing. 

Je hebt een arbeidsovereenkomst

Het opstarten van een re-integratietraject moet worden aangevraagd bij de preventieadviseur-arbeidsgeneesheer. 

De aanvraag kan gebeuren door:

  • de adviserend arts van het ziekenfonds indien je arbeidsongeschikt erkend bent en een aangepast plan kan helpen om opnieuw aan de slag te gaan;
  • jezelf, zonder tussenkomst van de adviserend arts en ongeacht hoelang je reeds arbeidsongeschikt bent;
  • je behandelende arts, mits jouw toestemming;
  • je werkgever op voorwaarde dat de werknemer minstens vier maanden arbeidsongeschikt is. 

Het re-integratietraject wordt begeleid door de preventieadviseur-arbeidsgeneesheer. Die onderzoekt, samen met alle betrokkenen, de mogelijkheden tot een geleidelijke terugkeer naar de vroegere functie, of (tijdelijk of definitief) aangepast of ander werk. Is hierover overeenstemming, zal de werkgever een re-integratieplan uitwerken met concrete voorstellen. Jij moet dit goedkeuren alvorens het in voege kan gaan. 

Is een terugkeer naar de vroegere werkplek geen optie? Dan kan de adviserend arts van het ziekenfonds een re-integratietraject opstarten. Die bekijkt samen met jou en je behandelende geneesheer de mogelijkheden om terug te keren naar de arbeidsmarkt, eventueel via een herscholing of een beroepsopleiding.

Je bent werkloos

Ben je werkloos en arbeidsongeschikt erkend, dan kan de adviserend arts van het ziekenfonds een re-integratietraject opstarten. Die bekijkt samen met jou en je behandelende geneesheer de mogelijkheden om terug te keren naar de arbeidsmarkt, eventueel via een herscholing of een beroepsopleiding.

Ga ook naar


Download