Pas op voor phishing. CM stuurt je nooit een e-mail met de vraag om je persoonlijke gegevens aan te passen. Hoe herken je een valse e-mail?

Werkverwijdering

Houdt je werksituatie gezondheidsrisico’s in voor moeder en kind? Dan kan de arbeidsgeneesheer beslissen dat je niet meer mag werken in die situatie.

Voordat er sprake is van werkverwijdering, moet je werkgever bekijken of ander werk zonder gezondheidsrisico's mogelijk is. Kan dat niet? Dan moet je tijdelijk volledig of gedeeltelijk stoppen met werken. Werkverwijdering kan op twee manieren: 

 • tijdens je zwangerschap;
 • na de geboorte, tot maximaal vijf maanden na de bevalling.

De arbeidsgeneesheer bepaalt de duur.

Bezorg CM deze documenten

 • een attest ingevuld door de werkgever, samen met het attest over de beslissing tot verplichte werkverwijdering door de arbeidsgeneesheer (zowel bij werkverwijdering tijdens de zwangerschap als na de geboorte);
   
 • een medisch attest van je arts met daarop de vermoedelijke bevallingsdatum. Krijg je een meerling en gaat het om werkverwijdering tijdens je zwangerschap? Dan moet dat ook op het medisch attest staan.

Bezorg CM een inlichtingenblad

Je krijgt van CM een inlichtingenblad en een bewijs van werkhervatting. Dat inlichtingenblad moet je zo snel mogelijk invullen en terugbezorgen aan CM. Je werkgever krijgt de vraag naar de loongegevens rechtstreeks van CM.

Bezorg CM bewijs van werkhervatting

Ten laatste acht dagen na het einde van de werkverwijdering stuur je het bewijs van werkhervatting ingevuld terug naar CM.

Terugbetalingen

Werkverwijdering voor de bevalling

Gedurende de verplichte werkverwijdering voor de bevalling krijgen werknemers uit de privésector, contractuele werknemers uit de publieke sector en onthaalouders twee keer per maand een uitkering van CM.

Bij volledige werkverwijdering bedraagt de uitkering 78,237 procent van het begrensd brutoloon.

Bij gedeeltelijke werkverwijdering wordt er rekening gehouden met het loon dat je verdient door het werk dat je nog uitoefent. Bij een gedeeltelijke werkverwijdering zijn de procedure en uitkering anders dan bij een volledige werkverwijdering:

 • Je werkt bij 1 werkgever

  Je krijgt er een alternatief werk of je mag er slechts een deel van je gewone werkzaamheden verderzetten, waardoor je loonverlies lijdt. Je uitkering bedraagt 60 % van het verschil tussen het gemiddelde brutodagloon dat je verdiende vóór de werkverwijdering en het brutodagloon uit het alternatief werk.

  Is dat verschil hoger dan het wettelijk bepaalde maximumbedrag? Dan ontvang je 60 % van dit maximumbedrag. Elke maand is een inkomensverklaring van je werkgever vereist. 

 • Je werkt bij 2 werkgevers

  Bij de ene moet je het werk stopzetten wegens de risico's voor jou en je kind; bij de andere kun je verder werken omdat er geen gezondheidsrisico’s zijn. 

  De uitkering bedraagt 60 % van het loon uit de activiteit(en) die je stopzette. Is je loon uit de stopgezette activiteit(en) hoger dan het wettelijk bepaalde maximumbedrag? Dan ontvang je 60 % van dat maximumbedrag.

 • Je hebt als werknemer ook een zelfstandige activiteit

  Als werknemer moet je stoppen omdat het werk risico's inhoudt voor jou en je kind. Wil je je zelfstandige activiteit verderzetten? Dan heb je toestemming nodig van de adviserend arts. Vul daarvoor dit aanvraagformulier in. 

  Je uitkering wordt berekend zoals hierboven en met 10 % verminderd.

Werkverwijdering na de bevalling

 • Voor werkneemsters die na de bevalling het werk niet mogen hervatten van de arbeidsgeneesheer omdat ze borstvoeding geven, bedraagt de uitkering 60 % van het begrensd brutoloon.
 • Bij gedeeltelijke werkverwijdering wordt er rekening gehouden met het loon dat je verdient door de hernomen activiteit, op dezelfde manier zoals vermeld bij ‘werkverwijdering voor de bevalling’.
 • Wil je een zelfstandige activiteit uitoefenen tijdens deze periode? Dan heb je toestemming nodig van de adviserend arts van CM. Je uitkering wordt met 10 % verminderd.