Ongeval

 • In afwachting van een definitieve en volledige vergoeding door de vergoedingsplichtige, staat CM in voor de (gedeeltelijke) terugbetaling van de medische kosten en een uitkering wegens arbeidsongeschiktheid.
 • De vergoedingsplichtige is verplicht om alle gevolgen van het ongeval te vergoeden. Daarom moet die ook de terugbetalingen van CM terugbetalen als het gaat over de kosten door het ongeval.
 • Het is belangrijk dat je je voor de ondertekening van een definitieve regeling goed informeert bij je advocaat, rechtsbijstandverzekeraar of CM. Zo vermijd je dat je onvoldoende wordt vergoed voor de gevolgen van het ongeval of dat je achteraf zelf nog kosten moet dragen.
 • Omdat je voor dezelfde schade geen dubbele vergoeding mag krijgen, zal CM haar terugbetalingen aanpassen aan het bedrag dat je hebt gekregen.
  Voorbeeld: oordeelt de medische expertise dat je - ook in de toekomst - recht hebt op drie kinebeurten per week? Dan moet de tegenpartij je die volledig terugbetalen. Voor die kinebeurten krijg je dan geen terugbetaling van CM.

Alleen de schade door het ongeval moet worden vergoed.

Voorbeeld: word je tijdens een ongeval gewond aan je linkerbeen? Dan moet de vergoedingsplichtige alleen de kosten voor verzorging aan je linkerbeen betalen.

 • Medische evaluatie
  Om vast te stellen welke schade het gevolg is van het ongeval, zal meestal een medische expertise plaatsvinden. De aangestelde arts zal:
  • vaststellen vanaf wanneer je letsels in die mate gestabiliseerd zijn dat geen verbetering of verslechtering meer te verwachten is; 
  • vaststellen welke al geleden schade het gevolg is van het ongeval; 
  • beschrijven welke schade zich in de toekomst nog zal of zou kunnen voordoen ten gevolge van het ongeval. 
  • Voorbeeld
   Elk jaar moet je ter controle een scan laten doen van je linkerbeen. De vergoedingsplichtige moet die jaarlijkse kosten dragen. Of de expert bepaalt dat er mogelijks vroegtijdige artrose kan optreden ten gevolge van het ongeval. Als dit zich voordoet, moet de vergoedingsplichtige ook deze kosten dragen.
    
 • Definitieve regeling
  Eenmaal de schade werd beschreven, zal de vergoedingsplichtige trachten om alle gevolgen van het ongeval volledig en definitief te vergoeden. Dit kan door middel van een dading of minnelijke regeling. Of ten gevolge van een gerechtelijke beslissing indien een minnelijke regeling niet mogelijk is.

 • De persoon die de schade heeft veroorzaakt
  Bijvoorbeeld: diegene die een verkeersongeval veroorzaakt door overdreven snelheid of het niet verlenen van voorrang.
   
 • De persoon die verantwoordelijk is voor schade die hij niet zelf heeft veroorzaakt, zoals:
  • ouders voor de schade veroorzaakt door hun minderjarig kind;
  • leerkrachten voor de schade veroorzaakt door de leerlingen die onder hun hoede staan;
  • werkgevers voor de schade veroorzaakt door hun werknemers;
  • eigenaars/bewaarders van dieren voor de schade veroorzaakt door hun dier;
  • eigenaars van gebrekkige gebouwen en/of voorwerpen voor de schade daardoor veroorzaakt;
  • de verzekeraar van de veroorzaker of de verantwoordelijke (in de meeste gevallen).
    
 • De eigenaar of verzekeraar van het voertuig dat betrokken was in een ongeval met een zwakke weggebruiker

Wie schade aan een ander schade veroorzaakt, moet die schade vergoeden. Dat bepaalt de Belgische wetgeving.

Het algemeen principe komt erop neer dat de schadeveroorzaker het slachtoffer moet terugzetten in zijn situatie van voor het ongeval. Meestal is dat niet meer mogelijk in natura. Dan moet de schade vergoed worden.

Wat is 'schade'? Dat is niet alleen de schade die zich al heeft voorgedaan, maar ook de schade die zich waarschijnlijk in de toekomst zal voordoen.