Geschiedenis: nieuwe krachtlijnen (1976-2006)

Ontstaan uit maatschappijen van onderlinge bijstand, is CM in de loop der tijden geëvolueerd tot een dynamische organisatie, die op vele terreinen actief is. Een terugblik.

CM - jouw gezondheidsfonds

Ziekenfondswet van 1990

Lange tijd gold de wet van 1894 als basis voor het ziekenfonds. Daarin kwam in 1990 eindelijk verandering. De nieuwe wet bepaalt dat ziekenfondsen verenigingen van natuurlijke personen zijn, met als doel het fysiek, psychisch en sociaal welzijn van hun leden te bevorderen. En dit zonder winstoogmerk.

Het organogram van de ziekenfondsen bevat voortaan twee in de plaats van drie niveaus: de landsbonden en de regionale verbonden (die voortaan 'ziekenfonds' heten). De plaatselijke maatschappijen verliezen hun rechtspersoonlijkheid en gaan op in de ziekenfondsen.

De interne democratie van de ziekenfondsen wordt verstevigd. Nieuwe procedures bepalen de samenstelling van de bestuursinstanties in ziekenfondsen en landsbonden. Zo moeten ziekenfondsen elke zes jaar bestuursverkiezingen organiseren, waarbij de leden de samenstelling van de algemene vergadering en de raad van bestuur bepalen.

Een controledienst ziet voortaan toe op de administratieve, financiële en boekhoudkundige verrichtingen van ziekenfondsen en landsbonden.

Diensten en beweging

Gaandeweg werden de aanvullende diensten van CM verder afgestemd op nieuwe noden en behoeften. Zo hebben CM-leden sinds het midden van de jaren '80 recht op dringende medische hulp en bijstand in het buitenland. Om haar leden  te helpen in geschillen met zorgverleners, werd na het congres van 1986 de dienst Rechtsbijstand opgericht. Negen jaar later werd deze omgevormd tot de dienst Ledenverdediging. Ook de thuiszorg kreeg meer aandacht, wat eind de jaren '90 resulteerde in het CM-Thuiszorgplan. Nieuwe initiatieven volgden elkaar in sneltempo op, met onder meer de oprichting van talloze diensten en voordelen voor jonge gezinnen (Skoebidoe).

Bij de invoering van de Vlaamse zorgverzekering in 2001 richtte CM een eigen zorgkas op: de CM-Zorgkas Vlaanderen.

Daarnaast blijft CM ijveren voor een toegankelijke en kwaliteitsvolle gezondheidszorg voor iedereen. Ook het streven naar een betere leefsituatie voor chronisch zieken en zorgbehoevenden is een voortdurende bekommernis. In dit kader sprong vooral de manifestatie, die eind september 1997 in Brussel plaatsvond, in het oog. CM en Ziekenzorg CM mobiliseerden ruim dertigduizend mensen, die maatregelen eisten ten voordele van langdurig zieken en personen met een handicap. De manifestatie maakte indruk en viel bij de overheid niet in dovemansoren.

Financiële verantwoordelijkheid

In 1995 werd de wet op de financiële verantwoordelijkheid voor de ziekenfondsen ingevoerd. Voortaan moeten de ziekenfondsen zelf instaan voor eventuele tekorten. Daarmee kwam een einde aan een discussie die sinds 1911 geregeld opflakkerde.