Pas op voor phishing. CM stuurt je nooit een e-mail met de vraag om je persoonlijke gegevens aan te passen. Hoe herken je een valse e-mail?

  • Home
  • Geschiedenis
  • Geschiedenis: op weg naar het volgende millennium (1976-2010)

Geschiedenis: op weg naar het volgende millennium (1976-2010)

Ontstaan uit maatschappijen van onderlinge bijstand, is CM in de loop der tijden geëvolueerd tot een dynamische organisatie, die op vele terreinen actief is. Een terugblik.

CM - jouw gezondheidsfonds

Ziekenfondswet van 1990

Lange tijd gold de wet van 1894 als basis voor het ziekenfonds. Daarin kwam in 1990 eindelijk verandering. De nieuwe wet bepaalt dat ziekenfondsen verenigingen van natuurlijke personen zijn, met als doel het fysiek, psychisch en sociaal welzijn van hun leden te bevorderen. En dit zonder winstoogmerk.

Het organogram van de ziekenfondsen bevat voortaan twee in de plaats van drie niveaus: de landsbonden en de regionale verbonden (die voortaan 'ziekenfonds' heten). De plaatselijke maatschappijen verliezen hun rechtspersoonlijkheid en gaan op in de ziekenfondsen.

De interne democratie van de ziekenfondsen wordt verstevigd. Nieuwe procedures bepalen de samenstelling van de bestuursinstanties in ziekenfondsen en landsbonden. Zo moeten ziekenfondsen elke zes jaar bestuursverkiezingen organiseren, waarbij de leden de samenstelling van de algemene vergadering en de raad van bestuur bepalen.

Een controledienst ziet voortaan toe op de administratieve, financiële en boekhoudkundige verrichtingen van ziekenfondsen en landsbonden.

Financiële verantwoordelijkheid

In 1995 werd de wet op de financiële verantwoordelijkheid voor de ziekenfondsen ingevoerd. Voortaan moeten de ziekenfondsen zelf instaan voor eventuele tekorten. Daarmee kwam een einde aan een discussie die sinds 1911 geregeld opflakkerde.

Diensten en beweging

Gaandeweg werden de aanvullende diensten van CM verder afgestemd op nieuwe noden en behoeften. Zo hebben CM-leden sinds het midden van de jaren '80 recht op dringende medische hulp en bijstand in het buitenland. Om haar leden  te helpen in geschillen met zorgverleners, werd na het congres van 1986 de dienst Rechtsbijstand opgericht, die ondertussen omgevormd is tot de dienst Ledenverdediging. Ook de thuiszorg kreeg meer aandacht, wat eind de jaren '90 resulteerde in het CM-Thuiszorgplan

Daarnaast blijft CM ijveren voor een toegankelijke en kwaliteitsvolle gezondheidszorg voor iedereen. Ook het streven naar een betere leefsituatie voor chronisch zieken en zorgbehoevenden is een voortdurende bekommernis. In dit kader sprong vooral de manifestatie, die eind september 1997 in Brussel plaatsvond, in het oog. CM en Ziekenzorg CM mobiliseerden ruim dertigduizend mensen, die maatregelen eisten ten voordele van langdurig zieken en personen met een handicap. De manifestatie maakte indruk en viel bij de overheid niet in dovemansoren.

Vlaamse sociale bescherming

Bij de invoering van de Vlaamse zorgverzekering in 2001 richtte CM een eigen zorgkas op: de CM-Zorgkas Vlaanderen.

100 jaar Landsbond der Christelijke Mutualiteiten: charter 2006

Het honderdjarige bestaan van de Landsbond in 2006 was de ideale gelegenheid om de fundamentele doelstellingen en strategische keuzes van CM te actualiseren. Na ruim debat in alle CM-bestuursinstanties werden twaalf krachtlijnen vastgelegd in een charter.

Solidariteit is de boodschap
CM engageert zich voor de gezondheid en het welzijn van alle mensen, ziek of gezond, oud of jong, arm of rijk. Initiatieven gebaseerd op solidariteit zijn de beste garantie om deze doelstelling te realiseren. Daarom kiest CM resoluut voor een maximale verplichte ziekte- en invaliditeitsverzekering.

Geen winstoogmerk
Een solidaire verplichte ziekte- en invaliditeitsverzekering moet het exclusieve terrein blijven van ziekenfondsen, die deze taak van algemeen belang zonder winstoogmerk ter harte nemen. Winstoogmerk in de ziekteverzekering leidt onvermijdelijk tot risicoselectie en het doorschuiven van de zorgfactuur naar de zieke.

Geen besparingen op de rug van de patiënt
Om de ziekteverzekering doeltreffend te houden, dient men op lange termijn een afdoende en stabiele financiering te voorzien. Een sluipende privatisering door systematische remgeldverhogingen en hogere supplementen, is voor CM onaanvaardbaar.

Volwaardige partner bij het beleid
CM neemt als volwaardige partner haar verantwoordelijkheid op bij de uittekening van het beleid voor de ziekte- en invaliditeitsverzekering en van het gezondheids- en welzijnsbeleid. En dat in het belang van haar leden. CM rekent voor haar activiteiten op meer erkenning en waardering van de overheid.

Voorrang voor het overlegmodel
CM is en blijft voorstander van het paritaire overleg tussen ziekenfondsen en zorgverleners. De overheid moet dat overleg laten functioneren en respecteren.

Correct beheer als een goede huisvader
CM past als verantwoordelijk ziekenfonds de verplichte ziekte- en invaliditeitsverzekering correct toe. De overheid moet ziekenfondsen die deze opdracht gewetensvol uitvoeren, belonen. Het systeem van financiële verantwoordelijkheid moet worden gekoppeld aan betere beheersinstrumenten voor de ziekenfondsen.

De leden op de eerste plaats
CM is er voor haar leden. Dat maakt ze met haar vijfduizend medewerkers elke dag waar. De leden kunnen bij CM terecht voor duidelijke informatie, een proactieve dienstverlening op maat, bijstand en verdediging.

Diensten en voordelen met visie
CM onderscheidt zich door haar breed aanbod van diensten en voordelen mét visie. Zo verstevigt ze de band met haar leden en toont ze zich als een dynamisch ziekenfonds. Diensten en voordelen die niet tot de werking van de ziekenfondsen behoren, moeten wettelijk worden ingeperkt en op stringente wijze worden gecontroleerd door de Controledienst voor de Ziekenfondsen.

Met veel respect voor vrijwilligers
CM is een dynamische beweging. Als tegenwicht voor de individualisering en vereenzaming van de samenleving, biedt ze haar leden de kans zich te engageren naar eigen mogelijkheden en interesses.

Niet alleen ziekenfonds, maar ook gezondheidsfonds
CM trekt resoluut de kaart van 'gezondheidsfonds'. Met diverse initiatieven zet ze haar leden aan tot een gezonder leven.

Medisch-sociale initiatieven met eigen accenten
CM ontwikkelt en ondersteunt medisch-sociale initiatieven. Deze moeten beantwoorden aan een reële behoefte, een meerwaarde betekenen én zichtbaar deel uitmaken van de CM-dienstverlening.

Niet alleen in eigen land, maar ook ver daarbuiten
Via een duurzame samenwerking deelt CM haar rijke kennis en ervaring met partnerorganisaties in het buitenland. Ze ondersteunt mutualistische bewegingen die ijveren voor een kwaliteitsvolle en toegankelijke gezondheidszorg, gebaseerd op solidariteit.