Betalingen en getuigschriften

Je vraagt het best aan je patiënt of hij al bij een andere kinesitherapeut of praktijk in behandeling is.

De toeslagen en de verstrekkingen waarop ze betrekking hebben, moeten op hetzelfde getuigschrift geattesteerd worden.

Op 01-06-2021 ging er een nieuwe regelgeving in voege met daarbij de integratie van de toeslagen courante en F-acute aandoeningen in de nomenclatuur. De toeslagen bij de eerste 9 (courant) of 20 (F-acuut) zittingen werden afgeschaft. Het bedrag van deze toeslagen is geïntegreerd in de zittingen. Het is niet meer mogelijk om de verhoogde honoraria bij de eerste zittingen niet te attesteren. Er is dus een onderscheid qua nomenclatuurnummer en qua bedrag voor:

 • Courante zittingen:
  • aparte codes voor de eerste 9 zittingen van een behandeling;
  • aparte codes voor de 10e t.e.m. 18e zitting van een behandeling.
 • Zittingen F-acuut:
  • aparte codes voor de eerste 20 zittingen van een behandeling;
  • aparte codes voor de 21e t.e.m. 60e (of 120e) zitting van een behandeling.

Op 01-06-2021 ging er een nieuwe regelgeving in voege met daarbij de schrapping van de pseudocode van de dossieropstart. Deze is vervangen door een nomenclatuurcode voor de intake van de patiënt.

 • Dossieropstart/intake kan slechts 1 maal per kalenderjaar terugbetaald worden los van het aantal pathologische situaties dat kalenderjaar.
 • Dossieropstart/intake kan enkel geattesteerd worden bij de eerste zitting van een behandeling (dit hoeft dus niet noodzakelijk de eerste zitting van het kalenderjaar te zijn). 

Voorbeeld: dossieropstart 639855 in combinatie met zitting 560011 (en eventueel toeslag 562671) stemt overeen met prestatiecodes 567033 (intake) en 567011 (zitting) in de nieuwe nomenclatuur. Aangezien prestatiecode 560011 in de nieuwe nomenclatuur verbonden is aan de 10e t.e.m. 18e zitting van een behandeling, kan de intake 567033 enkel in combinatie met prestatiecode 567011 (1e t.e.m. 9e zitting) geattesteerd worden.

Dit kan je online via opvragen via de beveiligde portaalsite van MyCareNet.

Als zorgverlener kan je er inloggen met je eID. Zodra je geïdentificeerd bent als zorgverlener, krijg je inzage in de verzekerbaarheidsgegevens van de patiënt voor wie jij geneeskundige verstrekkingen in de derdebetalersregeling wil factureren. 

Enkele software hebben deze functie al in hun pakket geïntegreerd.

Er zijn drie mogelijkheden:

 • Het volledige bedrag: met inbegrip van het remgeld, zodat CM kan nagaan of het te factureren maximumbedrag werd overschreden of niet (zie maximumfactuur MAF, 4e Deel, IV.);
 • Ja: wanneer je het bedrag integraal ontvangen hebt;
 • Nee: wanneer er geen remgeld werd betaald.

Meer info vind je hier: kinesitherapeuten Riziv.

Je vindt het overzicht in de Nomensoft van het Riziv onder artikel 7 van de nomenclatuur of onder ‘honoraria, prijzen en tegemoetkomingen van kinesitherapeuten’ op de Riziv-website.

We bieden je ook dit handig overzicht aan. De tabel is enkel een hulpmiddel en vervangt de authentieke teksten niet. De bron voor deze nomenclatuurcodes is de bijlage bij het koninklijk besluit van 14 september 1984 en de opeenvolgende wijzigingen ervan zoals gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad.

Je mag ze attesteren als je patiënt het palliatief forfait heeft gekregen en de behandeling thuis plaatsvindt.

Als een patiënt met een B, C, Cd, D-profiel (ROB, RVT of CVK) in een Vlaamse instelling verblijft, kan de kinesitherapie niet meer via de nomenclatuur art. 7 kinesitherapie aangerekend worden. De financiering van deze prestaties gebeurt door de Vlaamse overheid.

Voor patiënten met een A, O-profiel (ROB of CVK) is aanrekening via de nomenclatuur wel nog mogelijk. In dat geval attesteer je het nomenclatuurnummer voor kinesitherapie in een rustoord voor bejaarden, ongeacht de plaats waar de behandeling wordt verstrekt. Dit wil zeggen dat als een rusthuisbewoner zijn eigen privé-kinesitherapeut buiten het rustoord bezoekt, je als kinesist toch de nomenclatuurnummers voor kinesitherapie in een rustoord voor bejaarden moet attesteren.

 • Als je ‘ja’ of het totale bedrag invult, wordt dit geregistreerd voor:
  • de maximumfactuur;
  • een eventuele hospitalisatieverzekering;
  • CM-Mediko Plan;
  • het CM-voordeel 'Terugbetaling remgeld voor kinderen jonger dan 6 jaar'. 
 • Als je ‘nee’ invult en toch remgeld afrekent, wordt dit voor de patiënt niet correct geregistreerd.