Pas op voor phishing. CM stuurt je nooit een e-mail met de vraag om je persoonlijke gegevens aan te passen. Hoe herken je een valse e-mail?

Vrijwilliger bij CM: veelgestelde vragen

Ja, afhankelijk van het type engagement dat je opneemt heb je discretieplicht en/of beroepsgeheim.

Discretieplicht vertrekt vanuit het belang van de organisatie waarvoor je je engageert. Dat wil zeggen dat je geen informatie doorgeeft aan mensen buiten de organisatie. Het kan gaan over informatie van cliënten/deelnemers, maar ook om gevoelige informatie over de organisatie. Je kan informatie wel delen met medevrijwilligers of beroepskrachten indien het belangrijk is voor de hulpverlening of het functioneren van de dienst of organisatie. Schend je de discretieplicht, dan kan de organisatie een sanctie opleggen.

Beroepsgeheim gaat een pak verder dan discretieplicht. Je deelt geen informatie die je, via een vertrouwensrelatie, hebt gekregen van een cliënt/deelnemer, ook niet met de beroepskrachten of je medevrijwilligers. Schend je het beroepsgeheim, dan kan je strafrechtelijk vervolgd worden.

Iedere organisatie onder CM-vlag heeft een organisatienota waarin je rechten en plichten duidelijk worden omschreven. Ze vermeldt ook onder welk type geheimhoudingsplicht jouw engagement valt. Deze organisatienota wordt meegegeven bij de start van ieder vrijwillig engagement. 

De persoonsgegevens van vrijwilligers worden beschermd door de Europese GDPR-wetgeving. Iedere organisatie is verplicht om deze privacywetgeving nauwgezet op te volgen. Het niet naleven ervan kan door de Gegevensbeschermingsautoriteit (voorheen Privacycommissie) worden gesanctioneerd.

Hoe CM (en alle bijhorende organisaties) jouw privacy als vrijwilliger, kandidaat-vrijwilliger of oud-vrijwilliger waarborgt, lees je in de privacyverklaring voor vrijwilligers

We registreren de gegevens van elke vrijwilliger in de applicatie Saam. Zo garanderen we de veiligheid van de gegevens. 

We spreken van vrijwilligerswerk als mensen: 

  • zich inzetten in een organisatie die geen winst nastreeft;
  • dat onbezoldigd doen: vrijwilligerswerk wordt nooit betaald. Vrijwilligers mogen wel een onkostenvergoeding ontvangen, maar volgens strikte regels;
  • dat vrijwillig doen: niemand kan gedwongen worden om vrijwilligerswerk te doen. Activiteiten in privé- of familieverband, zoals het gras van de buurvrouw maaien of boodschappen voor je moeder doen, zijn geen vrijwilligerswerk. 

Uiteraard. We engageren ons om samen met iedere kandidaat-vrijwilliger op zoek te gaan naar een engagement op maat. 

Absoluut. Een engagement onder CM-vlag staat zeker niet gelijk aan een langdurig engagement. 

Er zijn meer dan voldoende uitdagingen op korte termijn, zoals een paar uur meewerken als festivalmedewerker of ondersteuning bieden bij de opbouw van een activiteit. Maar ook de organisatie van een daguitstap, weekend of vakantieweek hoeft geen zware impact te hebben op jouw agenda. 

Uiteraard. Maar in theorie moet je toelating vragen aan je leidinggevende. Vaak volstaat het om te melden bij de werkgever dat je vrijwilligerswerk doet. 

Indien je een uitkering krijgt voor ziekte of invaliditeit, moet je van de adviserend arts een akkoord en schriftelijke toelating krijgen. Een gewoon briefje van de huisdokter volstaat niet.

Hiervoor vul je het formulier 'aanvraag tot toelating voor vrijwilligerswerk’ in en bezorg je dat via de CM-brievenbus.

Onze medewerkers kunnen je ondersteunen bij deze aanvraag.

De toegestane, vrijwillige activiteit heeft geen weerslag op de uitkering. 

Ja, wij organiseren regelmatig vormingen voor onze vrijwilligers. Via jouw contactpersoon krijg je hier meer informatie over. 

Heb je ‘recht op opvang’ of heb je wettelijke verblijfsdocumenten? Dan mag je vrijwilligerswerk doen. 

Wie in een opvangcentrum verblijft, moet toelating vragen aan Fedasil. Dat kan via de maatschappelijk werker van het opvangcentrum. 

Zeker. Je moet wel steeds een individuele aangifte doen bij de RVA. De medewerkers van CM kunnen je ondersteunen bij deze aanvraag.

Belangrijk: vrijwilligen in het buitenland vraagt bijkomende acties. 

Nee, het is geen vereiste. Bij CM is iedereen welkom, zolang je maar de missie en waarden van CM onderschrijft. 

Geen probleem, onze collega’s van het vrijwilligerskompas bekijken samen met jou welk engagement op jouw lijf geschreven is. Je kan via het contactformulier je gegevens achterlaten en dan nemen zij contact met je op. 

Iedereen vanaf 16 jaar.  

Als je een uitkering krijgt van de RVA, CM of een leefloon ontvangt, gelden er wel enkele regels.

Nee, je wordt als vrijwilliger onder de CM-vlag niet aansprakelijk gesteld voor fouten die optreden tijdens de uitoefening van je vrijwilligerswerk. Alle organisaties onder CM-vlag voldoen aan de wettelijke vereisten omtrent burgerlijke aansprakelijkheid. 

Ja, je bent altijd verzekerd voor lichamelijke ongevallen als vrijwilliger. Deze verzekering dekt ook ziektes en besmettingen die je hebt opgelopen tijdens het uitvoeren van je vrijwilligerswerk. 

Ja, je bent ook verzekerd tijdens bedankingsmomenten, vormingen en andere activiteiten die georganiseerd worden in het kader van je vrijwilligerswerk. 

Ja, voor sommige engagementen wordt een omniumautoverzekering voorzien, maar niet voor alles. Als vrijwilliger ben je sowieso verzekerd tijdens je engagement en de verplaatsingen van en naar deze activiteit. 

Afhankelijk van je engagement is er een verzekeringspolis op maat beschikbaar. Als je meer wil weten over de polis of een aangifte wil doen, neem dan contact op met jouw contactpersoon. 

Ja, je kan een beroep doen op rechtsbijstand in geval van juridische geschillen door een ongeval tijdens je vrijwilligerswerk. 

  • Blijf kalm en waarschuw indien nodig onmiddellijk de hulpdiensten. 
  • Vraag contactgegevens op van mogelijke getuigen. 
  • Laat je bij lichamelijk letsel onderzoeken door een dokter en voeg het medisch attest toe aan je aangifte. 
  • Breng je betreffende dienst of contactpersoon bij CM binnen 24 uur op de hoogte van het ongeval of de schade, zodat zij contact met je kunnen opnemen voor verdere opvolging. 
  • Bij vandalisme of schade door vluchtmisdrijf aan je voertuig, laat altijd een proces-verbaal (PV) opstellen door de politie. 

Voor verplaatsingen met het openbaar vervoer dien je een onkostennota in te dienen met de nodige bewijsstukken, zoals tickets. 

Voor verplaatsingen met een gemotoriseerd voertuig (auto, brommer enzovoort) en met de fiets betalen we het wettelijk maximumbedrag dat volgens de geldende normen geïndexeerd wordt. 

Verplaatsingen te voet worden niet gecompenseerd. 

Als vrijwilliger word je aangemoedigd om te carpoolen waar mogelijk. Enkel de chauffeur kan de onkosten van de verplaatsing inbrengen. 

CM volgt de bedragen zoals aangegeven door het Vlaams Steunpunt Vrijwilligerswerk. Kijk voor de meest actuele bedragen op www.vlaanderenvrijwilligt.be.

Ja, als vrijwilliger heb je recht op een reële kostenvergoeding, tenzij anders bepaald. Dit betekent dat kosten die je maakt in functie van je engagement bij CM worden terugbetaald. Je brengt hiervoor bij je dienst of contactpersoon een onkostennota in met bewijsstukken, zoals rekeningen of bonnetjes. Het onkostenformulier kan je ook bij hen krijgen. 

Ja, als vrijwilliger krijg je je gemaakte kilometers vergoed. Elke verplaatsing die je maakt in het kader van je vrijwilligerswerk bij CM, zoals naar activiteiten, klanten of om taken uit te voeren, wordt vergoed. 

Als je een forfaitaire vergoeding ontvangt, valt de kilometervergoeding binnen het forfait, behalve voor vrijwilligers van CM-Mobiel. 

Ja, alle vrijwilligers krijgen hun vervoersonkosten terugbetaald voor verplaatsingen naar omkaderende activiteiten zoals vormingen, bedankingsfeesten en intervisies. Dit geldt ook voor vrijwilligers met een forfaitaire vergoeding. 

Verplaatsingen naar het welzijnsforum en de netwerkontmoeting worden terugbetaald voor Gezonde Buurt-vrijwilligers, leden van de participatieraad en leden van de netwerkraad.

Ja, voor vormingen die losstaan van het vormingsplan en dus niet verplicht zijn voor je engagement, worden geen kilometers terugbetaald. Bijvoorbeeld een 'open vorming' van de gezondheidsacademie. 

Tijdens het onthalen van nieuwe vrijwilligers en bij elke activiteit zal dit echter duidelijk worden vermeld, zodat je op de hoogte bent van de kilometervergoeding.

Zeker. Er is een uitgebreid aanbod van vormingen waar je als CM-vrijwilliger gratis aan kan deelnemen. We voorzien ook onthaalmomenten voor nieuwe vrijwilligers. Je wordt hiervoor uitgenodigd door je contactpersoon.