Wat te doen bij het aanstellen van een bewindvoerder of vertrouwenspersoon?

Als je door ziekte of handicap niet in staat bent om voor jezelf te zorgen, kun je een bewindvoerder of vertrouwenspersoon aanstellen.

Het kan altijd: door ziekte of handicap ben je - tijdelijk of blijvend - niet meer in staat om voor jezelf, je goederen, financiën en bezittingen te zorgen. Dan kun je een bewindvoerder of vertrouwenspersoon aanstellen.

Een bewindvoerder is niet hetzelfde als een vertrouwenspersoon.

Bewindvoerder

Als iemand wilsonbekwaam wordt, kan een vrederechter (tijdelijk) een bewindvoerder aanstellen die beslissingen neemt in diens plaats. 

Elke belanghebbende kan de procedure in gang zetten:

 • de zorgbehoevende zelf;
 • elke betrokken persoon (familielid, huisarts, buur …);
 • de procureur des Konings.

Laat een medisch attest invullen

Laat een gedetailleerd medisch attest invullen. Het attest mag niet ouder zijn dan vijftien dagen.

Dien je verzoekschrift in

Dien een elektronisch verzoekschrift samen met het medisch attest in:

Stel een vertrouwenspersoon aan

Stel eventueel een vertrouwenspersoon aan die kan bemiddelen tussen de bewindvoerder en de zorgbehoevende.

De vrederechter beslist

De vrederechter wint inlichtingen in en gaat eventueel op huisbezoek. Daarna nodigt hij alle betrokken partijen uit. Hij beslist over het aanstellen van een bewindvoerder.

Raadpleeg het dossier digitaal

De zorgbehoevende persoon, de bewindvoerder en de vertrouwenspersoon kunnen het dossier digitaal raadplegen. Via het register kun je ook online documenten (verzoeken, verslagen …) indienen of ontvangen van het bevoegde vredegerecht.

Wie wordt aangesteld?

De vrederechter beslist wie hij als bewindvoerder aanstelt. Meestal is dat iemand uit de onmiddellijke omgeving van de persoon, maar hij kan ook iemand anders aanduiden.

Je kunt vooraf een voorkeursverklaring opstellen. Daarin bepaal je zelf wie je als bewindvoerder of vertrouwenspersoon wenst als je in de toekomst juridisch onbekwaam wordt. 
Je legt de verklaring af voor:

 • de vrederechter van je woon- of verblijfplaats;
 • een notaris met een notariële akte.

Elke vrederechter moet de voorkeursverklaring respecteren. Zo vermijd je dus dat hij een bewindvoerder aanstelt die je niet kent.

Wat zijn de taken van een bewindvoerder?

De taak van de bewindvoerder kan ruim of heel specifiek omschreven worden.

Mogelijke taken zijn:

 • (een deel van) het budget beheren van de zorgbehoevende persoon;
 • het algemeen welzijn bewaken van de zorgbehoevende persoon (bv. opname in een instelling);
 • de roerende en onroerende goederen beheren van de zorgbehoevende persoon. Hij moet dit doen als een ‘goede huisvader’.

Bepaalde zaken vereisen een bijzondere machtiging van de vrederechter. Dat is bv. het geval voor de aankoop en verkoop van onroerende goederen, het aangaan van leningen en het aanvaarden of verwerpen van een erfenis.

De bewindvoerder is niet bevoegd voor persoonlijke zaken: huwen of scheiden, een kind erkennen, stemrecht uitoefenen of euthanasie vragen. Een vrederechter kan de zorgbehoevende persoon toelaten die handelingen zelf te stellen.

De bewindvoerder kan voor zijn taak een vergoeding krijgen van maximaal 3 procent van de inkomsten van de zorgbehoevende. De controle gebeurt door de vrederechter via het jaarlijks op te maken financiële verslag en de staat van de goederen.

Meer informatie

Voor meer informatie kun je contact opnemen met Zorglijn

Vertrouwenspersoon

Naast een bewindvoerder, kan er ook een vertrouwenspersoon gekozen worden door:

 • de zorgbehoevende zelf;
 • iemand die diens belang verdedigt (bv. een familielid);
 • de vrederechter.

De vertrouwenspersoon is de brug tussen de (externe) bewindvoerder en de zorgbehoevende persoon.

De vrederechter duidt een vertrouwenspersoon aan op verzoek, bij aanvang van het beheer of tijdens.

Wat zijn de taken van een vertrouwenspersoon?

Een vertrouwenspersoon heeft als taak:

 • toezicht op de uitoefening van het beheer;
 • vertegenwoordiging;
 • belangenverdediging.

De vertrouwenspersoon krijgt inzage van volledig beheer en heeft het recht gehoord te worden door de vrederechter.