Pas op voor phishing. CM stuurt je nooit een e-mail met de vraag om je persoonlijke gegevens aan te passen. Hoe herken je een valse e-mail?

Kinesitherapeuten: veel gestelde vragen

Vragen die kinesitherapeuten zich kunnen stellen over de administratie die komt kijken bij het uitoefenen van hun beroep.

Akkoorden adviserend arts

Kiné courant 18+ voor een nieuwe pathologie

 • identificatiegegevens patiënt;
 • originele versie;
 • op papier;
 • opgemaakt door kinesitherapeut of samen met een arts:
  • opgemaakt door de kinesitherapeut: er moet een overzicht van de verschillende pathologieën en de data van hun optreden bij, inclusief kopies van de verschillende voorschriften;
  • als de kinesitherapeut de voorschrift(en) niet in zijn/haar bezit heeft: aanvraag 'mee opgemaakt' door een (huis)arts: er moet een overzicht bij van de verschillende pathologieën en de data van optreden;
 • handtekening en identificatie van de kinesistherapeut (en eventueel huisarts).

Nee, een aanvraag moet altijd op papier bezorgd worden. 

Dat is een situatie die optreedt na het begin van de kinesitherapeutische behandeling, tijdens hetzelfde kalenderjaar én die losstaat van de oorspronkelijke pathologische situatie. Meer info over interpretatieregel 1.

Kiné F kennisgeving

Zorg voor een ingevulde F-acuut lijst of F-chronisch lijst.

Tip: stuur een kopie van het voorschrift mee. Dit is niet verplicht maar het voorkomt problemen.

Ze kunnen steeds worden opgevraagd door de adviserend arts.

Algemeen: F acuut kan niet verlengd worden.

 • a)1: Orthopedie - waarde ≥ N200 én art. 14k (nomensoft Riziv):
  • Hartoperaties vallen hier niet onder;
  • Vaak opname intensieve zorg (opnameverslag of voorschrift in dossier), dan kan F05 (bv. N2700) wel;
  • Voorbeelden: 290286 (goede), 228266 (slechte) -> F a)1;
 • a)2B: Handletsels = heel specifieke situatie, komt zelden voor (er moeten verschillende ingrepen zijn aan de hand die met een formule worden opgeteld);
 • g)11: Peri-arthritis scapulohumeralis (PSH) wijst niet altijd op een frozen shoulder.

2e F in hetzelfde behandelingsjaar voor nieuwe pathologie

 • identificatiegegevens patiënt;
 • originele versie;
 • op papier;
 • overzicht van de verschillende pathologieën en de data van hun optreden;
 • opgemaakt door kinesitherapeut of samen met een arts: 
  • opgemaakt door de kinesitherapeut: er moet een overzicht van de verschillende pathologieën en de data van hun optreden bij, inclusief kopies van de verschillende voorschriften;
  • als de kinesitherapeut de voorschrift(en) niet in zijn/haar bezit heeft: aanvraag 'mee opgemaakt' door een (huis)arts: er moet een overzicht bij van de verschillende pathologieën en de data van optreden;
 • handtekening en identificatie van de kinesitherapeut;
 • de kennisgeving: bijlage 5a of 5b.

Nee, een aanvraag moet altijd op papier bezorgd worden. 

Kiné E zware aandoening

Ja, dat mag.

Nee, wij aanvaarden enkel originele aanvragen.

De eerste aanvraag moet opgemaakt worden door een arts-specialist, eventueel samen met de vereiste onderzoeken (afhankelijk van de pathologie). 

Als er een specialistisch verslag is, mag ook de huisarts de aanvraag opmaken. 

Een verlenging mag worden aangevraagd door de huisarts, samen met een recent functioneel bilan.

Betalingen en getuigschriften

Je vraagt het best aan je patiënt of hij al bij een andere kinesitherapeut of praktijk in behandeling is.

De toeslagen en de verstrekkingen waarop ze betrekking hebben, moeten op hetzelfde getuigschrift geattesteerd worden.

Op 01-06-2021 ging er een nieuwe regelgeving in voege met daarbij de integratie van de toeslagen courante en F-acute aandoeningen in de nomenclatuur. De toeslagen bij de eerste 9 (courant) of 20 (F-acuut) zittingen werden afgeschaft. Het bedrag van deze toeslagen is geïntegreerd in de zittingen. Het is niet meer mogelijk om de verhoogde honoraria bij de eerste zittingen niet te attesteren. Er is dus een onderscheid qua nomenclatuurnummer en qua bedrag voor:

 • Courante zittingen:
  • aparte codes voor de eerste 9 zittingen van een behandeling;
  • aparte codes voor de 10e t.e.m. 18e zitting van een behandeling.
 • Zittingen F-acuut:
  • aparte codes voor de eerste 20 zittingen van een behandeling;
  • aparte codes voor de 21e t.e.m. 60e (of 120e) zitting van een behandeling.

Op 01-06-2021 ging er een nieuwe regelgeving in voege met daarbij de schrapping van de pseudocode van de dossieropstart. Deze is vervangen door een nomenclatuurcode voor de intake van de patiënt.

 • Dossieropstart/intake kan slechts 1 maal per kalenderjaar terugbetaald worden los van het aantal pathologische situaties dat kalenderjaar.
 • Dossieropstart/intake kan enkel geattesteerd worden bij de eerste zitting van een behandeling (dit hoeft dus niet noodzakelijk de eerste zitting van het kalenderjaar te zijn). 

Voorbeeld: dossieropstart 639855 in combinatie met zitting 560011 (en eventueel toeslag 562671) stemt overeen met prestatiecodes 567033 (intake) en 567011 (zitting) in de nieuwe nomenclatuur. Aangezien prestatiecode 560011 in de nieuwe nomenclatuur verbonden is aan de 10e t.e.m. 18e zitting van een behandeling, kan de intake 567033 enkel in combinatie met prestatiecode 567011 (1e t.e.m. 9e zitting) geattesteerd worden.

Dit kan je online via opvragen via de beveiligde portaalsite van MyCareNet.

Als zorgverlener kan je er inloggen met je eID. Zodra je geïdentificeerd bent als zorgverlener, krijg je inzage in de verzekerbaarheidsgegevens van de patiënt voor wie jij geneeskundige verstrekkingen in de derdebetalersregeling wilt factureren. 

Enkele software hebben deze functie al in hun pakket geïntegreerd.

Er zijn drie mogelijkheden:

 • Het volledige bedrag: met inbegrip van het remgeld, zodat CM kan nagaan of het te factureren maximumbedrag werd overschreden of niet (zie maximumfactuur MAF, 4e Deel, IV.);
 • Ja: wanneer je het bedrag integraal ontvangen hebt;
 • Nee: wanneer er geen remgeld werd betaald.

Meer info vind je hier: kinesitherapeuten Riziv.

Je vindt het overzicht in de Nomensoft van het Riziv onder artikel 7 van de nomenclatuur of onder ‘honoraria, prijzen en tegemoetkomingen van kinesitherapeuten’ op de Riziv-website.

We bieden je ook dit handig overzicht aan. De tabel is enkel een hulpmiddel en vervangt de authentieke teksten niet. De bron voor deze nomenclatuurcodes is de bijlage bij het koninklijk besluit van 14 september 1984 en de opeenvolgende wijzigingen ervan zoals gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad.

Je mag ze attesteren als je patiënt het palliatief forfait heeft gekregen en de behandeling thuis plaatsvindt.

Als een patiënt met een B, C, Cd, D-profiel (ROB, RVT of CVK) in een Vlaamse instelling verblijft, kan de kinesitherapie niet meer via de nomenclatuur art. 7 kinesitherapie aangerekend worden. De financiering van deze prestaties gebeurt door de Vlaamse overheid.

Voor patiënten met een A, O-profiel (ROB of CVK) is aanrekening via de nomenclatuur wel nog mogelijk. In dat geval attesteer je het nomenclatuurnummer voor kinesitherapie in een rustoord voor bejaarden, ongeacht de plaats waar de behandeling wordt verstrekt. Dit wil zeggen dat als een rusthuisbewoner zijn eigen privé-kinesitherapeut buiten het rustoord bezoekt, je als kinesist toch de nomenclatuurnummers voor kinesitherapie in een rustoord voor bejaarden moet attesteren.

 • Als je ‘ja’ of het totale bedrag invult, wordt dit geregistreerd voor:
  • de maximumfactuur;
  • een eventuele hospitalisatieverzekering;
  • CM-Mediko Plan;
  • het CM-voordeel 'Terugbetaling remgeld voor kinderen jonger dan 6 jaar'. 
 • Als je ‘nee’ invult en toch remgeld afrekent, wordt dit voor de patiënt niet correct geregistreerd.

Communicatie en samenwerking met CM

Neem als kinesitherapeut altijd contact op met het CM-team van de regio waar je gevestigd bent.

Je kunt dat online doorgeven met je eID.

Hang deze affiche op in je wachtzaal. Of bestel een exemplaar per mail bij onze relatiebeheerder: [email protected].

Wij sturen elke patiënt een brief met als titel ‘Tegemoetkoming forfait thuisverzorging’. We geven hen daarbij het advies om deze brief te bezorgen aan de kinesitherapeut en/of verpleegkundige wanneer men een behandeling start of volgt. 

Bij het attesteren van foutieve codes ontvang je van CM een correctiedocument.

Een aanvraag moet altijd op papier gebeuren. Bijkomende info over de aanvraag kan wel via mail worden uitgewisseld.

Je mag rechtstreeks via mail antwoorden als een correctiedocument wordt teruggestuurd. Het correctiedocument hoeft niet te worden aangepast, maar soms is het duidelijker om op het gescande getuigschrift correcties aan te brengen.

We maken enkel gebruik van mail als we een geconfirmeerd e-mailadres hebben. Wil je jouw e-mailadres doorgeven zodat CM jou in de toekomst via e-mail kan contacteren? Vul je contactgegevens aan op ons beveiligd platform ProCM.

Je stuurt een mail naar onze relatiebeheerder: [email protected].

Onze programma’s gebruiken jouw adres zoals geregistreerd bij het Riziv. De brieven die ‘automatisch lopen’ hanteren dat adres. Bij contact met een zorgverlener registreren onze medewerkers soms een ander (recenter) adres. Dit kunnen we enkel gebruiken in de programma’s die toelaten een ander adres in te geven. 

Voor een correcte toepassing van je postadres wijzig je het best je adres bij Riziv.

Facturen en/of aanvragen bestemd voor een ander ziekenfonds worden systematisch teruggestuurd naar de verstrekker.

Toepassing derdebetalersregeling

Ja. Sinds 1 oktober 2015 mag je dat voor elke patiënt doen.

Wanneer je jouw verzamelstaat in tweevoud, samen met de getuigschriften, aan CM bezorgt, ontvang je het bedrag binnen de dertig dagen.

Wij bezorgen je een overzicht van de verminderde of geweigerde getuigschriften. De geweigerde getuigschriften ontvang je terug, met de reden van weigering.

Je bezorgt je getuigschriften samen met een ingevulde verzamelstaat aan CM. De verzamelstaat maak je in tweevoud op. 

Dit model van verzamelstaat bevat alle vereiste elementen.

Voorschriften

Een voorschrift bevat volgende gegevens:

 • naam van de patiënt;
 • diagnose;
 • locatie van de aandoening indien niet duidelijk in de diagnose;
 • startdatum van de behandeling indien deze niet de datum van het voorschrift is;
 • datum van voorschrift;
 • handtekening en stempel van de voorschrijvende arts;
 • bijkomende elementen: 
  • als er een schriftelijk verslag gevraagd wordt of als er een tweede zitting per dag moet gebeuren;
  • bij kennisgeving F-acuut: onder punt 1, 2, 2a en 3 moet je het nummer van de heelkundige ingreep vermelden.

De behandeling moet starten binnen de twee maanden na opmaak van het voorschrift.