HomeVoordelenZiekte en behandelingZiekte-uitkeringAangifte en verlenging arbeidsongeschiktheid

Aangifte en verlenging arbeidsongeschiktheid (werknemers en werklozen)

Je moet tijdig en op correcte wijze je ziekenfonds verwittigen als je: 

 • arbeidsongeschikt wordt; 
 • na een periode van erkenning verder arbeidsongeschikt blijft. 

Zoniet verlies je een deel van je ziektevergoeding.

Correct aangeven

Een correcte aangifte van arbeidsongeschiktheid gebeurt steeds met een getuigschrift van arbeidsongeschiktheid, ook bekend als het document ‘Vertrouwelijk’. Je kunt dit formulier downloaden of aanvragen zodat je steeds een blanco exemplaar in huis hebt.

 • Gebruik steeds een getuigschrift waarop je arts de begin- en einddatum van je arbeidsongeschiktheid moet vermelden.
 • Vul zelf het bovenste luik volledig in en bevestig een gele klever op het attest. Kruis aan dat het om een begin van een arbeidsongeschiktheid gaat. 
 • Het tweede luik moet je arts volledig invullen (ook de waarschijnlijke einddatum) en ondertekenen.
  Bij een volledige week arbeidsongeschiktheid, moet je arts de zondag als einddatum vermelden. Zo niet, verlies je je uitkering voor de zaterdag (waar je recht op hebt).
 • Stuur het getuigschrift online door via dit webformulier. Of verzend het originele getuigschrift (geen kopie) gefrankeerd en onder gesloten omslag met vermelding ‘Aangifte arbeidsongeschiktheid’ via bpost naar de adviserend arts van je ziekenfonds. De poststempel geldt als datum van aangifte.
  Het ingevulde attest kun je ook afgeven aan de adviserend arts tegen ontvangstbewijs. Maar deponeer je aangifte nooit in een CM-brievenbus.

Correct verlengen

Indien je na een periode van arbeidsongeschiktheid nog niet aan de slag kan, moet je opnieuw een getuigschrift van arbeidsongeschiktheid indienen om de erkenning te laten verlengen. Dit moet enkel gedurende het eerste jaar van je arbeidsongeschiktheid.

 • Vul zelf het bovenste luik volledig in. Kruis aan dat het om een verlenging van de arbeidsongeschiktheid gaat. 
 • Laat het tweede luik door je arts invullen. 
 • Bezorg het getuigschrift op dezelfde wijze als bij de eerste aangifte. 

Tijdig indienen

Het getuigschrift moet binnen onderstaande termijn worden bezorgd aan de adviserend arts van je ziekenfonds.

     
Bedienden28 dagen*7 dagen**
Arbeiders14 dagen*7 dagen**
Werklozen en andere personen
die niet (meer) werken bij de aanvang
van de arbeidsongeschiktheid
(bv. interimarissen van wie het contract afloopt)
7 dagen**7 dagen**
Onthaalouders die kinderopvang doen
voor een over-koepelende organisatie
zoals Kind & Gezin of een OCMW
7 dagen**7 dagen**

Bij herval: 

 • binnen de veertien kalenderdagen na de werkhervatting
  (tijdens het eerste jaar arbeidsongeschiktheid) 
 • binnen de drie maanden na de werkhervatting
  (vanaf het tweede jaar arbeidsongeschiktheid)
7 dagen**
Eerste aangifteVerlenging

* Kalenderdagen, te rekenen vanaf de eerste ziektedag.
** Kalenderdagen, te rekenen vanaf de dag na het begin van de ziekte of van de verlenging.

Ben je tijdens de aangiftetermijn opgenomen in het ziekenhuis, wordt de termijn verlengd met het aantal hospitalisatiedagen.

Vastbenoemde ambtenaren moeten geen aangifte doen bij het ziekenfonds. Voor hen bestaat een specifieke regeling, waarbij ze worden verder betaald door de werkgever.

Goed om te weten

 • Zorg ervoor dat je aangifte zo volledig mogelijk is ingevuld. Als er elementen ontbreken, kan de adviserend arts immers geen beslissing nemen.
 • Bezorg ook je werkgever een doktersattest met de periode van arbeidsongeschiktheid. Meer informatie hierover vind je in je arbeidsreglement.

Ga ook naar


Download