HomeVoordelenZiekte en behandelingZiekte-uitkeringAangifte en verlenging arbeidsongeschiktheid

Aangifte en verlenging arbeidsongeschiktheid (zelfstandigen)

Je moet tijdig en op correcte wijze je ziekenfonds verwittigen als je: 

 • arbeidsongeschikt wordt; 
 • na een periode van erkenning verder arbeidsongeschikt blijft. 

Zoniet verlies je een deel van je ziektevergoeding.

In principe is de ziekte-uitkering pas mogelijk vanaf de datum dat je arts dit getuigschrift heeft ondertekend. Door de coronacrisis wordt hiervan afgeweken indien de erkende arbeidsongeschiktheid aanvat in de periode vanaf 1 maart 2020 tot en met 30 september 2021. In dit geval wordt de ziekte-uitkering toegekend vanaf de begindatum van de ziekte.

Correct aangeven

Een correcte aangifte van arbeidsongeschiktheid gebeurt steeds met een getuigschrift van arbeidsongeschiktheid, ook bekend als het document ‘Vertrouwelijk’. Je kunt dit formulier downloaden of aanvragen zodat je steeds een blanco exemplaar in huis hebt.

 • Gebruik steeds een getuigschrift waarop je arts de begin- en einddatum van je arbeidsongeschiktheid moet vermelden.
 • Vul zelf het bovenste luik volledig in en bevestig een gele klever op het attest. Kruis aan dat het om een begin van een arbeidsongeschiktheid gaat. 
 • Het tweede luik moet je arts volledig invullen (ook de waarschijnlijke einddatum) en ondertekenen. Om geen uitkering te verliezen, moet dit gebeuren op de eerste dag van je arbeidsongeschiktheid.
  Bij een volledige week arbeidsongeschiktheid, moet je arts de zondag als einddatum vermelden. Zo niet, verlies je je uitkering voor de zaterdag (waar je recht op hebt).
 • Stuur het getuigschrift online door via dit webformulier. Of verzend het originele getuigschrift (geen kopie) gefrankeerd en onder gesloten omslag met vermelding ‘Aangifte arbeidsongeschiktheid’ via bpost naar de adviserend arts van je ziekenfonds. De poststempel geldt als datum van aangifte.
  Het ingevulde attest kun je ook afgeven aan de adviserend arts tegen ontvangstbewijs. Maar deponeer je aangifte nooit in een CM-brievenbus.

Correct verlengen

Indien je na een periode van arbeidsongeschiktheid nog niet aan de slag kan, moet je opnieuw tijdig een getuigschrift van arbeidsongeschiktheid laten opstellen en indienen om de erkenning te laten verlengen. Dit moet enkel gedurende het eerste jaar van je arbeidsongeschiktheid.

 • Vul zelf het bovenste luik volledig in. Kruis aan dat het om een verlenging van de arbeidsongeschiktheid gaat. 
 • Laat het tweede luik door je arts invullen vóór het verstrijken van de voorgaande periode, zodat je geen uitkeringen verliest. 
 • Bezorg het getuigschrift op dezelfde wijze als bij de eerste aangifte. 

Tijdig indienen

Zodra je niet kunt werken door ziekte of ongeval, laat je tijdig een getuigschrift arbeidsongeschiktheid invullen door je arts, en bezorg je dit binnen onderstaande termijn aan de adviserend arts van je ziekenfonds.


Eerste aangifteVerlenging
   

Zelfstandigen

7 dagen*

2 dagen*

Bij herval: 

 • binnen de veertien kalenderdagen
  na de werkhervatting
  (tijdens het eerste jaar
  arbeidsongeschiktheid) 
 • binnen de drie maanden
  na de werkhervatting
  (vanaf het tweede jaar
  arbeidsongeschiktheid)

2 dagen*

* Het gaat om kalenderdagen, te rekenen vanaf de dag na het begin van de arbeidsongeschiktheid. 

Ben je tijdens de aangiftetermijn opgenomen in het ziekenhuis, wordt de termijn verlengd met het aantal hospitalisatiedagen.

Goed om te weten

Zorg ervoor dat je aangifte zo volledig mogelijk is ingevuld. Als er elementen ontbreken, kan de adviserend arts immers geen beslissing nemen.

Ga ook naar


Download