HomeVoordelenZiekte en behandelingZiekte-uitkeringActiviteiten tijdens een arbeidsongeschiktheid

Activiteiten tijdens een arbeidsongeschiktheid als werknemer

Ben je na een periode van volledige arbeidsongeschiktheid voldoende hersteld om het werk gedeeltelijk te hervatten? Dan kun je aan de adviserend arts toestemming vragen om dit te doen zonder dat je erkenning van arbeidsongeschiktheid stopt. 

Heb je toestemming, moet je evenwel nog steeds attesten opsturen om - indien nodig - je erkenning van arbeidsongeschiktheid te laten verlengen.

Aanvraag

De aanvraag moet gebeuren vóór je het werk deeltijds hervat met het formulier 'Aanvraag tot het uitoefenen van een activiteit'. Ook je werkgever moet hierop een deel invullen en zijn akkoord geven. 

Stuur het ingevulde formulier naar de adviserend arts van je regionaal CM-ziekenfonds. De poststempel geldt als bewijs van tijdige aanvraag. Deponeer de aanvraag daarom nooit in een CM-brievenbus.

Je kunt het formulier ook uiterlijk de laatste werkdag voor de werkhervatting tegen ontvangstbewijs afgeven aan je ziekenfonds.

Vanaf wanneer?

Zodra je aanvraag is ingediend, mag je reeds het werk deeltijds hervatten of een job uitoefenen aangepast aan je gezondheidssituatie (bv. lichter werk of werk met verminderd rendement). Je hoeft dus de beslissing van de adviserend arts niet af te wachten.

 • De adviserend arts gaat akkoord met je deeltijdse tewerkstelling
  Je kunt deeltijds blijven werken.
  De toelating kan slechts gegeven worden voor maximaal twee jaar. Wil je nadien verder blijven werken, moet je een nieuwe aanvraag indienen, uiterlijk op de laatste werkdag van de lopende toelating.
  Afhankelijk van de situatie, behoud je een deel van of zelfs je volledige ziekte- of invaliditeitsuitkering. Lees meer over de berekening van je uitkering    
 • De adviserend arts gaat niet akkoord met je deeltijdse tewerkstelling
  Je moet meteen stoppen met werken. Voor de gewerkte dagen behoud je je beroepsinkomen en een deel van je ziekte- of invaliditeitsuitkering. Vanaf de dag van de weigering ontvang je opnieuw je volledige uitkering.

Gevolgen laattijdige aanvraag

Gebeurt de aanvraag laattijdig omdat je het werk reeds deeltijds hervatte, heeft dit financiële gevolgen.

 • De aanvraag gebeurt binnen de veertien dagen na de deeltijdse werkhervatting
  Je ziekte- of invaliditeitsuitkering wordt met 10 procent verminderd voor de periode van laattijdigheid.
 • De aanvraag gebeurt meer dan veertien dagen na de deeltijdse werkhervatting
  Je ziekte- of invaliditeitsuitkering wordt teruggevorderd voor de periode van laattijdigheid.

Wijziging voorwaarden activiteit

Wil je graag iets wijzigen aan de voorwaarden van de activiteit waarvoor je toelating kreeg? Laat dit dan zeker vooraf weten zodat de adviserend arts zich hierover kan uitspreken en jou een aangepaste toelating kan geven.

Vrijwilligerswerk

Ook bij onbetaald vrijwilligerswerk voor een persoon of organisatie waarmee je geen familieband hebt (bv. begeleider speelpleinwerking, vrijwilliger Rode Kruis, begeleider wielerwedstrijden, …) moet je de adviserend arts verwittigen.  

Hiertoe stuur je het ingevulde formulier 'Aanvraag tot toestemming voor vrijwilligerswerk' naar de adviserend arts van je regionaal CM-ziekenfonds

Deze activiteit heeft geen weerslag op je uitkering.

Andere activiteiten

Meer informatie over welke activiteiten onder verenigingswerk vallen en wie ervoor in aanmerking komt, lees je op www.verenigingswerk.be.

Stopzetting activiteit

Indien je de toegelaten activiteit of het vrijwilligerswerk stopzet, moet je dit schriftelijk melden aan de adviserend arts van je regionaal CM-ziekenfonds. Voor stopzetting van toegelaten arbeid doe je dit met het formulier 'Stopzetting of wijziging toegelaten arbeid'.

Ga ook naar


Download