HomeVoordelenZiekte en behandelingZiekte-uitkeringActiviteiten tijdens een arbeidsongeschiktheid

Activiteiten tijdens een arbeidsongeschiktheid aangevangen als werknemer of werkloze

Ben je na een periode van volledige arbeidsongeschiktheid voldoende hersteld om het werk gedeeltelijk te hervatten? Dan kun je aan de adviserend arts toestemming vragen om dit te doen zonder dat je erkenning van arbeidsongeschiktheid stopt. 

Naast de toestemming om opnieuw deeltijds aan de slag te gaan is het ook belangrijk dat je de erkenning van je arbeidsongeschiktheid in de gaten houdt. Als die verlengd wordt, stuur dan tijdig de nodige attesten door.

Als je de aanvraag van gedeeltelijke werkhervatting of de verlenging ervan laattijdig aan je ziekenfonds bezorgt, verlies je een deel van je uitkering.

Aanvraag

We raden je aan om vooraf in gesprek te gaan met je werkgever aangezien die akkoord moet gaan met de gedeeltelijke werkhervatting. Het is belangrijk dat je op je eigen ritme kan hervatten. 

De aanvraag moet gebeuren vóór je het werk deeltijds hervat. De werkdag na het indienen van je aanvraag, mag je hervatten.

 • Digitaal 
  Een aanvraag doorsturen doe je in Mijn CM op www.cm.be/gedeeltelijke-werkhervatting. Je vult de aanvraag volledig digitaal in en krijgt een kopie van je aanvraag in pdf-formaat.
  Wij gaan aan de slag met jouw vraag en houden jou op de hoogte. Ook een verlenging van je huidige toelating kun je via deze weg aanvragen. 
 • Op papier
  Kies je ervoor om je aanvraag op papier aan je ziekenfonds te bezorgen? Druk dan het formulier 'Aanvraag tot het uitoefenen van een activiteit' af en vul het in. Ook je werkgever moet hierop een deel invullen en zijn akkoord geven.
  Stuur het ingevulde formulier naar de adviserend arts van CM. De poststempel geldt als bewijs van tijdige aanvraag. Deponeer de aanvraag daarom nooit in een CM-brievenbus.

De adviserend arts beoordeelt jouw aanvraag, waarna je de beslissing ontvangt. Is er voor de beoordeling meer informatie nodig, dan contacteren we jou of nodigen we je uit voor een gesprek.

Vanaf wanneer?

Zodra je aanvraag is ingediend, mag je reeds het werk deeltijds hervatten of een job uitoefenen aangepast aan je gezondheidssituatie (bv. lichter werk of werk met verminderd rendement). Je hoeft dus de beslissing van de adviserend arts niet af te wachten.

 • De adviserend arts gaat akkoord met je deeltijdse tewerkstelling
  Je kunt deeltijds blijven werken.
  De toelating kan slechts gegeven worden voor maximaal twee jaar. Wil je nadien verder blijven werken, moet je een nieuwe aanvraag indienen, uiterlijk op de laatste werkdag van de lopende toelating.
  Afhankelijk van de situatie, behoud je een deel van of zelfs je volledige ziekte- of invaliditeitsuitkering. Lees meer over de berekening van je uitkering    
 • De adviserend arts gaat niet akkoord met je deeltijdse tewerkstelling
  Je moet meteen stoppen met werken. Voor de gewerkte dagen behoud je je beroepsinkomen en een deel van je ziekte- of invaliditeitsuitkering. Vanaf de dag van de weigering ontvang je opnieuw je volledige uitkering.

Gevolgen laattijdige aanvraag

Gebeurt de aanvraag laattijdig omdat je het werk reeds deeltijds hervatte, heeft dit financiële gevolgen.

 • De aanvraag gebeurt binnen de veertien dagen na de deeltijdse werkhervatting
  Je ziekte- of invaliditeitsuitkering wordt met 10 procent verminderd voor de periode van laattijdigheid.
 • De aanvraag gebeurt meer dan veertien dagen na de deeltijdse werkhervatting
  Je ziekte- of invaliditeitsuitkering wordt teruggevorderd voor de periode van laattijdigheid.

Wijziging voorwaarden activiteit

Wil je graag iets wijzigen aan de voorwaarden van de activiteit waarvoor je toelating kreeg, zoals bijvoorbeeld: aantal uren, andere opdracht, andere werkgever,…? Dan moet je hiervoor op voorhand een nieuwe aanvraag indienen. Bij rubriek twee duid je 'Dit betreft een eerste aanvraag' aan. 

Je nieuwe aanvraag doe je digitaal of op papier, zie hoger

De adviserend arts zal zich hierover uitspreken. Bij een positieve beoordeling ontvang je een aangepaste toelating.

Vrijwilligerswerk

Ook bij onbetaald vrijwilligerswerk voor een persoon of organisatie waarmee je geen familieband hebt (bv. begeleider speelpleinwerking, vrijwilliger Rode Kruis, begeleider wielerwedstrijden, …) moet je de adviserend arts verwittigen.  

Hiertoe stuur je het ingevulde formulier 'Aanvraag tot toestemming voor vrijwilligerswerk' naar de adviserend arts van CM

Deze activiteit heeft geen weerslag op je uitkering.

Andere activiteiten

 • Oefende je vóór je ziekte of ongeval een activiteit uit met een contract als verenigingswerker en wil je deze activiteit tijdens je arbeidsongeschiktheid verderzetten? Vraag dan toelating aan de adviserend arts. Dat kan digitaal of op papier, zie hoger. Je hebt hiervoor één maand de tijd vanaf de datum van de aangifte van je arbeidsongeschiktheid.
 • Wil je tijdens je ziekte een activiteit starten met een contract als verenigingswerker? Vraag dan, vóór je de activiteit start, toelating aan de adviserend arts. Dat kan digitaal of op papier, zie hoger.  

Meer informatie over welke activiteiten onder verenigingswerk vallen en wie ervoor in aanmerking komt, lees je op www.verenigingswerk.be.

Stopzetting activiteit

Indien je de toegelaten activiteit of het vrijwilligerswerk stopzet, moet je dit schriftelijk melden aan de adviserend arts van CM. Voor stopzetting van toegelaten arbeid doe je dit met het formulier 'Stopzetting of wijziging toegelaten arbeid'.

Ga ook naar


Download