HomeVoordelenZiekte en behandelingZiekte-uitkeringActiviteiten tijdens een arbeidsongeschiktheid

Activiteiten tijdens een arbeidsongeschiktheid als zelfstandige

Wil je tijdens je arbeidsongeschiktheid een activiteit uitoefenen zonder dat je volledig hersteld bent? 

Bespreek dit dan vooraf met de adviserend arts. Die kan je wegwijs maken in de verschillende mogelijkheden en het best inschatten wat binnen je mogelijkheden ligt.

Met het oog op volledige re-integratie

Er wordt in de eerste plaats steeds gestreefd naar een volledige re-integratie op de arbeidsmarkt. 

Dit kan door een geleidelijke hervatting van je vroegere activiteiten, maar ook door een andere zelfstandige of loontrekkende activiteit aan te vatten. Hiervoor kan je maximaal achttien maanden toelating krijgen. 

  • De eerste zes maanden kan je een eventueel inkomen uit deze activiteit volledig combineren met je uitkering. 
  • Vanaf de zevende maand vermindert je uitkering met tien procent

Volledige re-integratie is niet mogelijk

Is een volledige re-integratie niet mogelijk, kan je toelating krijgen om een beperkte activiteit uit te oefenen tijdens je arbeidsongeschiktheid. Dit kan binnen je vroegere zelfstandige activiteit of binnen een andere zelfstandige of loontrekkende activiteit. Deze toelating kan voor onbeperkte duur verleend worden. 

  • De eerste zes maanden is er geen weerslag op je uitkering. 
  • Vanaf de zevende maand tot het einde van het derde jaar, volgend op de begindatum van de toelating, vermindert je uitkering met tien procent
  • Vanaf het vierde jaar wordt rekening gehouden met je fiscale inkomen van drie jaar voordien. Afhankelijk of dit inkomen al dan niet een grensbedrag overschrijdt, wordt je uitkering verminderd of geschrapt, of mag je ze volledig behouden. 

Wat te doen?

Hervat nooit een activiteit tijdens je arbeidsongeschiktheid zonder toelating van de adviserend arts. 

De aanvraag gebeurt zo snel mogelijk voor de werkhervatting met het formulier 'Aanvraag tot het uitoefenen van een activiteit'. Stuur het ingevulde formulier naar de adviserend arts van je regionaal CM-ziekenfonds. Deponeer de aanvraag nooit in een CM-brievenbus. Je kunt het formulier ook tegen ontvangstbewijs afgeven aan je ziekenfonds.

Wijziging voorwaarden activiteit

Wil je graag iets wijzigen aan de voorwaarden van de activiteit waarvoor je toelating kreeg? Laat dit dan zeker vooraf weten zodat de adviserend arts zich hierover kan uitspreken en jou een aangepaste toelating kan geven.

Vrijwilligerswerk

Ook bij onbetaald vrijwilligerswerk voor een persoon of organisatie waarmee je geen familieband hebt (bv. begeleider speelpleinwerking, vrijwilliger Rode Kruis, begeleider wielerwedstrijden, …) moet je de adviserend arts verwittigen.  

Hiertoe stuur je het ingevulde formulier 'Aanvraag tot toestemming voor vrijwilligerswerk' naar de adviserend arts van je regionaal CM-ziekenfonds

Andere activiteiten

Meer informatie over welke activiteiten onder verenigingswerk of onder 'diensten van burger aan burgen' vallen en wie ervoor in aanmerking komt, lees je op www.verenigingswerk.be.

Stopzetting activiteit

Neem meteen contact op met de plaatselijke CM-consulent als je de activiteit stopzet. Zo kan het nodige gedaan worden om zo vlug mogelijk je volledige uitkering te ontvangen.

Ga ook naar


Download