HomeVoordelenZiekte en behandelingZiekte-uitkeringActiviteiten tijdens een arbeidsongeschiktheid

Activiteiten tijdens een arbeidsongeschiktheid aangevangen als zelfstandige

Wil je tijdens je arbeidsongeschiktheid een activiteit uitoefenen zonder dat je volledig hersteld bent? 

Bespreek dit dan vooraf met de adviserend arts. Die kan je wegwijs maken in de verschillende mogelijkheden en het best inschatten wat binnen je mogelijkheden ligt.

Als je tijdens een periode van arbeidsongeschiktheid het werk gedeeltelijk hervat zonder toestemming van de adviserend arts, verlies je een deel van je uitkering.

Hou rekening met een termijn van 14 kalenderdagen tussen het moment dat we jouw aanvraag ontvangen en het moment waarop jij de beslissing ontvangt. Hervat nooit een activiteit tijdens je arbeidsongeschiktheid zonder toelating van de adviserend arts.

Met het oog op volledige re-integratie

Er wordt in de eerste plaats steeds gestreefd naar een volledige re-integratie op de arbeidsmarkt. 

Dit kan door een geleidelijke hervatting van je vroegere activiteiten, maar ook door een andere zelfstandige of loontrekkende activiteit aan te vatten. Hiervoor kan je maximaal achttien maanden toelating krijgen. 

 • De eerste zes maanden kan je een eventueel inkomen uit deze activiteit volledig combineren met je uitkering. 
 • Vanaf de zevende maand vermindert je uitkering met tien procent

Volledige re-integratie is niet mogelijk

Is een volledige re-integratie niet mogelijk, kan je toelating krijgen om een beperkte activiteit uit te oefenen tijdens je arbeidsongeschiktheid. Dit kan binnen je vroegere zelfstandige activiteit of binnen een andere zelfstandige of loontrekkende activiteit. Deze toelating kan voor onbeperkte duur verleend worden. 

 • De eerste zes maanden is er geen weerslag op je uitkering. 
 • Vanaf de zevende maand tot het einde van het derde jaar, volgend op de begindatum van de toelating, vermindert je uitkering met tien procent
 • Vanaf het vierde jaar wordt rekening gehouden met je fiscale inkomen van drie jaar voordien. Afhankelijk of dit inkomen al dan niet een grensbedrag overschrijdt, wordt je uitkering verminderd of geschrapt, of mag je ze volledig behouden. 

Wat te doen?

Doe je aanvraag voor een gedeeltelijke werkhervatting zo snel mogelijk en altijd vóór je het werk hervat. Hervat nooit een activiteit tijdens je arbeidsongeschiktheid zonder toelating van de adviserend arts.

 • Digitaal 
  Een aanvraag doorsturen doe je in Mijn CM op www.cm.be/gedeeltelijke-werkhervatting. Je vult de aanvraag volledig digitaal in en krijgt een kopie van je aanvraag in pdf-formaat. Wij gaan aan de slag met jouw vraag en houden jou op de hoogte.  
 • Op papier
  Kies je ervoor om je aanvraag op papier aan je ziekenfonds te bezorgen? Druk dan het formulier 'Aanvraag tot het uitoefenen van een activiteit' af en vul het in. Stuur het ingevulde formulier naar de adviserend arts van CM. De poststempel geldt als bewijs van tijdige aanvraag. Deponeer de aanvraag daarom nooit in een CM-brievenbus.

Wijziging voorwaarden activiteit

Wil je graag iets wijzigen aan de voorwaarden van de activiteit waarvoor je toelating kreeg? Laat dit dan zeker vooraf weten zodat de adviserend arts zich hierover kan uitspreken en jou een aangepaste toelating kan geven. 

Wacht op de goedkeuring van de adviserend arts om met je gewijzigde voorwaarden te starten.

Vrijwilligerswerk

Ook bij onbetaald vrijwilligerswerk voor een persoon of organisatie waarmee je geen familieband hebt (bv. begeleider speelpleinwerking, vrijwilliger Rode Kruis, begeleider wielerwedstrijden, …) moet je de adviserend arts verwittigen.  

Hiertoe stuur je het ingevulde formulier 'Aanvraag tot toestemming voor vrijwilligerswerk' naar de adviserend arts van CM

Andere activiteiten

 • Oefende je vóór je ziekte of ongeval een activiteit uit met een contract als verenigingswerker en wil je deze activiteit tijdens je arbeidsongeschiktheid verderzetten? Verwittig dan de adviserend arts met het formulier 'Vraag tot toestemming voor verenigingswerk'
 • Wil je tijdens je ziekte een activiteit starten met een contract als verenigingswerker? Vraag dan, vóór je de activiteit start, toelating aan de adviserend arts. Dat kan digitaal of op papier, zie hoger.  

Meer informatie over welke activiteiten onder verenigingswerk of onder 'diensten van burger aan burger' vallen en wie ervoor in aanmerking komt, lees je op www.verenigingswerk.be.

Stopzetting activiteit

Bezorg de adviserend arts van CM zo snel mogelijk het ingevulde formulier 'Verklaring van stopzetting van een toegelaten arbeid tijdens de arbeidsongeschiktheid’. Werd je uitkering verminderd, dan betalen we terug je volledige uitkering.

Ga ook naar


Download