Privacyverklaring CM-verzekeringen

MOB Verzekeringen CM-Vlaanderen (hierna: CM-verzekeringen) respecteert je privacy in overeenstemming met de geldende wetgeving, ongeacht of je lid bent of niet, een zorgverlener, geïnteresseerd om te werken bij CM-verzekeringen of een bezoeker van de website www.cm.be/verzekeringen.

CM - jouw gezondheidsfonds

Wat is een verwerking van persoonlijke gegevens?

 • Persoonsgegevens
  Alle informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon ('de betrokkene') (dus bv. geen vennootschap). Als identificeerbaar wordt beschouwd een natuurlijke persoon die direct of indirect kan worden geïdentificeerd, met name aan de hand van een identificator zoals een naam, een identificatienummer, locatiegegevens, een online identificator of van een of meer elementen die kenmerkend zijn voor de fysieke, fysiologische, genetische, psychische, economische, culturele of sociale identiteit van die natuurlijke persoon. 
   
 • Verwerking
  Een bewerking of een geheel van bewerkingen met betrekking tot persoonsgegevens of een geheel van persoonsgegevens, al dan niet uitgevoerd via geautomatiseerde procedés, zoals het verzamelen, vastleggen, ordenen, structureren, opslaan, bijwerken of wijzigen, opvragen, raadplegen, gebruiken, verstrekken door middel van doorzending, verspreiden of op andere wijze ter beschikking stellen, aligneren of combineren, afschermen, wissen of vernietigen van gegevens. 
   
 • Verwerkingsverantwoordelijke
  Een natuurlijke persoon of rechtspersoon, een overheidsinstantie, een dienst of een ander orgaan die/dat, alleen of samen met anderen, het doel van en de middelen voor de verwerking van persoonsgegevens vaststelt. 
   
 • Verwerker
  Een natuurlijke persoon of rechtspersoon, een overheidsinstantie, een dienst of een ander orgaan die/dat ten behoeve van de verwerkingsverantwoordelijke persoonsgegevens verwerkt.

Wie verwerkt jouw gegevens?

Je persoonsgegevens worden verwerkt door de MOB Verzekeringen CM-Vlaanderen, hierna CM-verzekeringen, met zetel Haachtsesteenweg 579, 1031 Schaarbeek, België, met ondernemingsnummer 851.601.503.

Waarvoor mag CM-verzekeringen jouw persoonsgegevens verwerken?

Het verwerken van je persoonsgegevens is noodzakelijk:

 • om je te identificeren, te contacteren en correct te adviseren; 
 • voor het beheer van je verzekeringen.

CM-verzekeringen biedt aan CM-leden een aangepast pakket van verzekeringen aan. CM-verzekeringen moet hiervoor bepaalde persoonsgegevens kunnen verzamelen en verwerken:

 • om te kunnen beoordelen of je voldoet aan de voorwaarden om aan te sluiten bij de door CM-verzekeringen aangeboden verzekeringen;
 • om de verzekeringen te kunnen aanbieden en beheren, desgevallend met de hulp van verwerkers van CM-verzekeringen;
 • om je al dan niet proactief te informeren over onze verzekeringen en je de tegemoetkomingen uit te keren waarop je recht hebt;
 • voor het beheer van je contacten met onze diensten door om het even welk gebruikt kanaal: face to face, telefoon, sms, e-mail, chat, website, brief; 
 • voor het goed beheer en optimalisatie van onze verzekeringen, dankzij audits, enquêtes, studies, wetenschappelijke, statistische of historische onderzoeken en door middel van veiligheids- en beschermingsmaatregelen voor personen, goederen en gegevens;
 • voor de optimalisatie van onze dienstverlening;
 • voor het naleven van onze wettelijke verplichtingen als verzekeringsonderneming ten overstaan van de toezichthouders (Controledienst voor de ziekenfondsen, Nationale Bank van België …).

Welke zijn de wettelijke bepalingen voor de verwerking van jouw gegevens?

Voor het beheer van haar facultatieve verzekeringen verwerkt CM-verzekeringen de gegevens van haar verzekerden op basis van de volgende artikels in de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

 • Artikel 6.1. a: toestemming.
 • Artikel 6.1. c: voldoen aan de wettelijke verplichtingen die rusten op CM-verzekeringen. 
 • Artikel 6.1. f: gerechtvaardigde belangen. 
 • Artikel 9.2. a: uitdrukkelijke toestemming voor gezondheidsgegevens. 
 • Artikel 9.2. f: de verwerking is noodzakelijk voor de instelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering. 
 • Artikel 9.2. j en artikel 89: archivering, wetenschappelijk of historisch onderzoek of statistieken.

Daartoe baseert CM-verzekeringen zich onder meer op de volgende specifieke wetten en uitvoeringsbesluiten.

 • Wet van 6 augustus 1990 betreffende de ziekenfondsen en de landsbonden van ziekenfondsen en haar uitvoeringsbesluiten.
 • Wet van 26 april 2010 houdende diverse bepalingen inzake de organisatie van de aanvullende ziekteverzekering.
 • Wet van 4 april 2014 betreffende de verzekeringen en haar uitvoeringsbesluiten.
 • Wet van 13 maart 2016 op het statuut van en het toezicht op de verzekerings- of herverzekeringsondernemingen en haar uitvoeringsbesluiten en -reglementen.

Hoelang bewaart CM-verzekeringen jouw gegevens?

CM-verzekeringen zal jouw persoonsgegevens bewaren en gebruiken voor zover dit noodzakelijk is voor de naleving van de wettelijke verplichtingen en binnen het kader van onze activiteiten. CM-verzekeringen is in bepaalde gevallen gebonden aan wettelijke bewaartermijnen voor het bewaren van bepaalde persoonsgegevens. Schrijft de wet geen termijn voor, dan kunnen de persoonsgegevens worden bewaard gedurende een termijn die CM-verzekeringen zelf noodzakelijk acht voor het efficiënt uitvoeren van de verzekeringsovereenkomst.

Waarvoor mag CM-verzekeringen jouw persoonsgegevens verwerken in het kader van promotie, telefoongesprekken, camerabewaking en andere?

 • Promotie, direct marketing, ledenwerving
  CM-verzekeringen verzamelt en verwerkt je persoonsgegevens in de mate dat je hiervoor je toestemming rechtstreeks aan CM-verzekeringen of aan een derde (adressenbestandenmakelaars …) hebt gegeven: naar aanleiding van een wedstrijd, een beurs, in het kader van een App, inschrijving op een newsletter, activiteit …
  CM-verzekeringen verwerkt je gegevens voor deze doeleinden voor maximaal drie jaar voor niet-leden, vanaf de ontvangst van 'opt-in' en voor ex-leden te rekenen vanaf mutatie.
   
 • Uitwisseling met andere entiteiten of derden mits je toestemming
  In de mate dat je hiervoor je toestemming hebt gegeven wisselt CM-verzekeringen gegevens uit met bijvoorbeeld de Landsbond der Christelijke Mutualiteiten en de MOB Diensten en Verrichtingen. Dit om je dossier vlotter te kunnen laten behandelen of voor andere doeleinden waarvoor je je toestemming hebt gegeven (deelname aan enquêtes …).
   
 • Opname van chat-, video- en telefoongesprekken
  CM-verzekeringen kan in sommige gevallen via haar telefoon-, video- of chatgesprekken de informatie beluisteren en opnemen. Dit om onze dienstverlening te verbeteren of in het kader van bewijsvoering bij betwisting. Hierover word je steeds op voorhand geïnformeerd door een ingesproken boodschap.
  De bewaartermijn voor telefoongesprekken bedraagt:

  • 3 maanden voor opleiding en coaching van de medewerkers en verbetering van de diensten;
  • 18 maanden in het kader van klachten.

  De bewaartermijn voor chatgesprekken bedraagt:

  • 3 maanden voor opleiding en coaching van de medewerkers en verbetering van de diensten; 
  • 24 maanden in het kader van klachten. 
 • Camerabewaking
  CM-verzekeringen kan camera’s gebruiken in en rond de kantoren en gebouwen waar het actief is. Als het om bewakingscamera’s gaat, respecteert CM-verzekeringen de wettelijke regels.
  De bewaartermijn voor beeldopnames door bewakingscamera’s bedraagt: 
  • maximaal één jaar;
  • uitzondering: deze termijn kan worden verlengd wanneer blijkt dat de beelden nuttig kunnen zijn en enige bewijswaarde hebben voor bijvoorbeeld een misdrijf.  
 • Aanwerving van nieuwe medewerkers
  CM-verzekeringen doet voor de aanwerving van nieuwe medewerkers een beroep op de HR-departementen (in functie van de plaats van tewerkstelling) van respectievelijk de Landsbond van Christelijke Mutualiteiten (LCM) en CM Vlaanderen. Hiervoor is er een aparte privacy policy.

Welke persoonsgegevens verwerkt CM-verzekeringen van jou?

Naargelang de gegevens die je meedeelt en in functie van de verschillende doelstellingen verwerkt CM-verzekeringen naargelang het type betrokken personen de volgende categorieën.

 • Gewone persoonsgegevens
  • Identificatiegegevens: naam, voornaam, adres, telefoonnummer, e-mailadres …
  • Elektronische identificatiegegevens: IP-adressen, cookies, verbindingsmomenten … 
  • Persoonlijke kenmerken: leeftijd, geslacht, geboortedatum, geboorteplaats, burgerlijke staat, nationaliteit. 
  • Samenstelling van het gezin. 
  • Financiële bijzonderheden: rekeningnummer, betalingen … 
  • Fysieke gegevens: grootte, gewicht … 
  • Psychische gegevens: persoonlijkheid, karakter … 
  • Leefgewoonten: tabak, alcoholverbruik, verplaatsingen … 
  • Vrijetijdsbesteding en interesses. 
  • Lidmaatschappen. 
  • Consumptiegewoonten. 
  • Woningkenmerken. 
  • Opleiding en vorming. 
  • Beroep en betrekking. 
  • Beeldopnamen: camerabewaking, foto’s, video’s. 
  • Geluidopname: callcenters.
 • Bijzondere persoonsgegevens 
  • Gegevens uit het Rijksregister en het rijksregisternummer van CM-leden: naam, voornaam, officiële hoofdverblijfplaats, geboortedatum, overlijdensdatum en plaats, geslacht, burgerlijke staat, nationaliteit, samenstelling van het gezin.
  • Sociale gegevens: gegevens uit de Kruispuntbank van de sociale zekerheid of die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de sociale zekerheid: aansluiting CM, verzekerbaarheid, bankrekeningnummer voor terugbetalingen ... 
  • Persoonsgegevens met betrekking tot de gezondheid zijn gegevens waarmee informatie over de gezondheidstoestand van iemand wordt gegeven. Medische verslagen en diagnoses, ziekenhuisgegevens, graad van hulpbehoevendheid, terugbetalingen van gezondheidszorgprestaties, arbeidsongeschiktheid, zwangerschap, geneesmiddelen, genetische gegevens ...
  • In het kader van geschillen zal CM-verzekeringen ook strafrechtelijke en administratieve veroordelingen en strafbare feiten verwerken: terugvorderingen van gezondheidszorg en uitkeringen veroorzaakt door een aansprakelijke derde, fraude. 
  • Op een indirecte manier kan CM-verzekeringen in het kader van wetenschappelijk onderzoek uit de gegevens die ze verwerkt gevoelige gegevens afleiden zoals ras, etnische afkomst, politieke opvattingen, religieuze of levensbeschouwelijke overtuigingen, seksueel gedrag of seksuele geaardheid.

Van wie of van welke bron krijgt CM-verzekeringen gegevens over jou?

Het betreft voornamelijk gegevens die afkomstig zijn:

 • van jezelf, je wettelijke vertegenwoordiger of iemand die hiervoor een mandaat of je akkoord heeft gekregen; 
 • van de zorgverleners (ziekenhuizen, artsen, verpleegkundigen ...) die je geraadpleegd hebt, onder andere via de derdebetalersregeling; 
 • van de Landsbond van Christelijke Mutualiteiten (LCM) en van je ziekenfonds: 
  • omdat je CM-lid moet zijn om je bij CM-verzekeringen aan te sluiten;
  • indien je CM-verzekeringen en je ziekenfonds hiervoor de toestemming hebt gegeven (bv. gegevens uit de verplichte ziekteverzekering).

Welke medewerkers verwerken jouw persoonsgegevens?

Jouw persoonsgegevens worden zorgvuldig en vertrouwelijk verwerkt door de bevoegde medewerkers om hun taken uit te voeren in het kader van de omschreven activiteiten. De medewerkers zijn hiertoe gebonden door het beroepsgeheim en dienen de discretieplicht na te leven. Dit wordt wettelijk (Wet op de Kruispuntbank, wet over het Rijksregister, art 458 Strafwetboek, arbeidswet) en deontologisch opgelegd. Bovendien vereist CM-verzekeringen dat haar medewerkers een geheimhoudingsverklaring ondertekenen.

Bepaalde verwerkingen van gegevens gebeuren op een volledig geautomatiseerde manier zonder tussenkomst van een medewerker (bv. berekening van de verschuldigde verzekeringspremie, tarifering van terugbetalingen). 

Aan wie geeft CM-verzekeringen jouw persoonsgegevens door?

Jouw persoonsgegevens mogen worden doorgegeven aan:

 • jezelf, jouw wettelijke vertegenwoordiger (bewindvoerder, bemiddelaar …), jouw vertegenwoordiger (professionele raadsman, advocaat …) of iemand die hiervoor een mandaat of jouw akkoord heeft gekregen, dit rechtstreeks of door de tussenkomst van de beroepsbeoefenaar in de gezondheidszorg van jouw keuze; 
 • een toegelaten derde (persoon, instelling, overheid) enkel op basis van een wet of contract;
 • je zorgverleners (ziekenhuizen, artsen, verpleegkundigen ...) op jouw verzoek of mits jouw toestemming;
 • LCM of jouw ziekenfonds in zoverre je hiervoor de toestemming hebt gegeven aan CM-verzekeringen, bijvoorbeeld wanneer je nog recht hebt op een bijkomende terugbetaling via de 'Diensten en Verrichtingen' van je ziekenfonds; 
 • de Controledienst van de Ziekenfondsen in het kader van zijn wettelijke controleopdrachten; 
 • onze bedrijfsrevisoren die gehouden zijn door een vertrouwelijkheidsplicht; 
 • tegenpartijen, hun advocaten, gerechtsdeurwaarders, deskundigen en aan justitie ingeval van geschillen; 
 • je schuldeisers en hun gerechtsdeurwaarders in het kader van een procedure tot uitvoering (beslag, overdracht ...); 
 • onze verwerkers:
  • de Landsbond der Christelijke Mutualiteiten; 
  • CM Vlaanderen (die optreedt als verzekeringstussenpersoon voor CM-verzekeringen) waar je bent bij aangesloten of die aangesproken wordt om jouw dossier te behandelen;
  • Doccle als digitaal platform voornamelijk voor de opslag van documenten: mits je toestemming (Doccle-account en activatie CM-verzekeringen-link) kan je ook je documenten raadplegen en de functionaliteiten van Doccle gebruiken; 
  • ICT-verwerkers; 
  • mailingfirma’s; 
  • onze advocaten en gerechtsdeurwaarders, deskundigen.

In welke andere situaties kan CM-verzekeringen jouw gegevens verwerken?

 • Bezoek aan de website van CM-verzekeringen (www.cm.be/verzekeringen)
  Ingeval er een formulier in te vullen is op de website, worden de meegedeelde gegevens verwerkt afhankelijk van de door de context bepaalde doeleinden waarin deze werden opgevraagd (bv. informatieaanvraag).
  Wat CM-verzekeringen verwerkt en de gebruiker niet ziet (bv. je IP-adres, het browsertype, besturingssysteem van je computer en het aantal bezoeken en de bezochte pagina's): zie cookiebeleid.
 • Ik wil voor CM-verzekeringen werken
  Zie aparte privacyverklaring.

Wanneer kunnen jouw gegevens buiten de Europese Economische Ruimte (EER) worden doorgegeven?

Jouw gegevens kunnen buiten de EER (= Europese Unie, Noorwegen, Liechtenstein en IJsland) gestuurd worden als:

 • dit nodig is voor de uitvoering van maatregelen die getroffen moeten worden vooraleer het contract af te sluiten en op jouw verzoek;
 • dit nodig is voor jouw levensbelang;
 • dit in jouw belang nodig is om een contract af te sluiten met een derde of een met een derde afgesloten of nog te sluiten contract uit te voeren;
 • dit mogelijk is krachtens een verwerkingsovereenkomst die de juiste contractuele clausules bevat;
 • jij er uitdrukkelijk voor hebt toegestemd.

Hoe worden jouw gegevens beveiligd?

 • We nemen passende maatregelen om de veiligheid, de integriteit en de beschikbaarheid van je gegevens te waarborgen, rekening houdend met de stand van de techniek, de omvang en de context van de verwerkingsdoeleinden en het type persoonsgegevens. 
 • CM-verzekeringen neemt gepaste fysieke, administratieve, organisatorische en technische veiligheidsmaatregelen om je persoonsgegevens te beschermen tegen verlies, onbevoegde toegang, onbevoegd gebruik en onbevoegde onthulling. 
 • CM-verzekeringen legt haar verwerkers contractueel dezelfde veiligheidsmaatregelen op.

Welke zijn jouw rechten op het vlak van persoonsgegevens?

De betrokken persoon beschikt over bepaalde rechten met betrekking tot zijn persoonsgegevens voor zover deze niet in strijd zijn met de wettelijke verplichtingen.

 • Recht van inzage
  Als betrokkene heb je inzagerecht in de gegevens die op jou betrekking hebben en die door CM-verzekeringen worden verwerkt. Indien je hierom verzoekt kan er een kopij van jouw persoonsgegevens worden afgeleverd. 
  Je kunt een kopij opvragen van je persoonsgegevens voor zover dit geen inbreuk maakt op de rechten en vrijheden van anderen.
   
 • Recht op rectificatie of aanpassing van je gegevens
  Je kunt op elk moment verzoeken om onjuiste gegevens te corrigeren of om jouw gegevens te vervolledigen.
  Voor de aanpassing van jouw gegevens betreffende jouw burgerlijke staat, richt je je in de eerste plaats tot de dienst bevolking van jouw gemeente. CM en jouw ziekenfonds (dat jouw administratieve gegevens verwerkt en doorgeeft aan CM-verzekeringen) kunnen echter de gegevens van het nationale register, dat de authentieke bron van sociale zekerheid is, niet wijzigen. 
  Vergeet niet om ons zo snel mogelijk op de hoogte te stellen van elke verandering in jouw situatie.
   
 • Je toestemming intrekken
  Als de verwerking van jouw persoonsgegevens gebaseerd is op jouw toestemming, heb je het recht om jouw toestemming op elk gewenst moment in te trekken zonder een reden op te geven. Het intrekken van je toestemming verandert niks aan de geldigheid van de verwerkingen die gebeurd zijn vóór die intrekking.
  Indien je jouw toestemming zou intrekken voor de verwerking van: 
  • jouw gezondheidsgegevens die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de verzekeringsovereenkomst, kan CM-verzekeringen de overeenkomst niet uitvoeren en komen ingediende kosten niet in aanmerking voor een eventuele schaderegeling door de maatschappij. 
  • jouw gezondheidsgegevens uit de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen die we bijvoorbeeld opvragen bij jouw ziekenfonds of LCM voor een correcte uitbetaling van de waarborg hospitalisatie en een automatische betaling van de tegemoetkomingen in het kader van ambulante verzorging zul je alle bewijsstukken in verband met een schadegeval zelf moeten overmaken aan CM-verzekeringen. Hierdoor moet de verwerking volledig manueel worden uitgevoerd en is het mogelijk dat je bepaalde tegemoetkomingen waarop je recht hebt laattijdig ontvangt. 
  • jouw gegevens uit het verzekeringsdossier die CM-verzekeringen doorgeeft aan jouw ziekenfonds wanneer je mogelijk recht hebt op bijkomende terugbetalingen via 'Diensten en Voordelen', zul je alle bewijsstukken voor deze bijkomende terugbetalingen zelf moeten overmaken aan jouw ziekenfonds. Hierdoor moet de verwerking volledig manueel worden uitgevoerd en is het mogelijk dat je bepaalde terugbetalingen waarop je recht hebt laattijdig ontvangt.  
 • Geautomatiseerde individuele besluitvorming (profilering) 
  Je hebt het recht om niet uitsluitend aan een geautomatiseerde besluitvorming, inclusief profilering, te worden onderworpen. Sommige gegevensverwerkingen verlopen immers volledig geautomatiseerd zonder tussenkomst van de medewerker.
  Als je het niet eens bent met het verloop van een volledig geautomatiseerd proces, kun je CM-verzekeringen contacteren. Zo kun je een tussenkomst van een medewerker van CM-verzekeringen vragen of laten weten waarom je dit betwist. 
   
 • Recht van bezwaar
  Ben je het niet eens met de manier waarop CM-verzekeringen bepaalde gegevens verwerkt, dan kun je je daartegen verzetten. 
  • Zonder reden, in geval van verzet tegen behandeling voor direct marketing en prospectiedoeleinden.
  • Als jouw gegevens worden verwerkt in het kader van een taak van algemeen belang, moet je redenen aanvoeren die verband houden met jouw specifieke situatie. CM-verzekeringen kan deze gegevens echter nog steeds verwerken als er dwingende gerechtvaardigde redenen zijn voor die verwerking die voorrang hebben op jouw belangen of de uitoefening van een rechtsvordering. 
  • Als jouw gegevens worden verwerkt voor wetenschappelijke of historische onderzoeksdoeleinden of voor statistische doeleinden, kun je bezwaar maken om redenen die verband houden met jouw specifieke situatie, tenzij de verwerking noodzakelijk is om een taak van algemeen belang te vervullen.
    
 • Recht op gegevenswissing (recht op vergetelheid)
  Je hebt het recht om jouw persoonsgegevens te wissen indien blijkt dat CM-verzekeringen deze gegevens onrechtmatig verwerkt: 
  • als de gegevens niet langer nodig zijn voor de doeleinden van de behandeling; 
  • als je jouw toestemming hebt ingetrokken en er geen andere wettelijke basis is voor deze behandeling; 
  • als jouw verzet tegen de verwerking gegrond is; 
  • als de behandeling illegaal is; 
  • als het wissen wettelijk is opgelegd; 
  • als de gegevens betrekking hebben op een kind jonger dan 16 jaar en zijn verzameld via een applicatie of website (Information Society Service).  
 • Recht op beperking van de verwerking
  Je kunt het gebruik van jouw persoonsgegevens beperken: 

  • tot de tijd om de juistheid te controleren van de gegevens die je betwist; 
  • als je je verzet tegen het illegaal verwijderen van gegevens die door CM-verzekeringen zijn verwerkt; 
  • als je je verzet tegen het verwijderen van gegevens die CM-verzekeringen niet langer nodig heeft, maar die noodzakelijk zijn om een recht voor de rechtbank te vinden, uit te oefenen of te verdedigen; 
  • tot de tijd om te controleren of de legitieme redenen voor CM-verzekeringen voorrang hebben op het jouwe in het geval je je verzet tegen de behandeling van deze gegevens door een beroep te doen op jouw specifieke situatie. 

  CM-verzekeringen zal dan de verwerking van dergelijke persoonsgegevens tot hun bewaring moeten beperken. Elke andere verwerking is toegestaan met jouw toestemming, of voor de vaststelling, uitoefening of verdediging van een recht in een gerechtelijke zaak of om een derde partij te beschermen, of om belangrijke redenen van openbaar belang. Indien dit het geval is, zal CM-verzekeringen je op de hoogte brengen voordat deze beperkende behandeling wordt opgeheven.

 • Recht op overdraagbaarheid van de gegevens 
  Je hebt het recht om de persoonsgegevens die je aan CM-verzekeringen hebt verstrekt, rechtstreeks aan jou of aan een derde te laten overdragen. Dit kan voor zover dit niet door privacywetgeving of andere wettelijke regels wordt beperkt. Dit recht kan echter alleen worden uitgeoefend als jouw gegevens uitsluitend verwerkt werden op basis van jouw toestemming of een contract, en als deze verwerking gebeurt met behulp van geautomatiseerde processen.
  Bij mutatie of overstap naar een andere verzekeraar geeft CM-verzekeringen de aanvangsdatum en einddatum van jouw CM-verzekeringen door aan jouw nieuwe verzekeraar zodat je (wanneer toepasselijk) kunt genieten van een kortere wachttijd of kortere periode van voorafbestaandheid.

Hoe kun je je rechten uitoefenen?

Indien je een van bovenstaande privacyrechten wenst uit te oefenen, kun je altijd contact met ons opnemen.

Wees altijd zo specifiek mogelijk als je je rechten wilt uitoefenen. Enkel op die manier kan CM-verzekeringen je vraag concreet en correct behandelen. Om zeker te zijn dat de betrokkene zijn eigen privacyrechten wenst uit te oefenen, kan CM-verzekeringen ter identificatie om een kopij van de identiteitskaart verzoeken.

Hoe kun je contact opnemen of een klacht indienen?

 • Algemeen
  Je kunt voor een vraag, opmerking of aanvraag voor de uitoefening van je rechten altijd contact met ons opnemen: 
  via het online contactformulier;
  • via 'Mijn CM' voor de rectificatie van ledengegevens;
  • per brief naar MOB Verzekeringen CM-Vlaanderen, Haachtsesteenweg 579, 1031 Schaarbeek, België;
  • telefonisch naar het servicecenter van CM of het servicecenter van CM-verzekeringen (078 151 151); 
  • via een afspraak bij CM;
  • gewoon langsgaan bij je CM-consulent
    
 • Data protection officer
  Indien je vindt dat bovenstaande kanalen je niet kunnen helpen, kan je ook onze data protection officer contacteren. Dit kan zowel: 
  • door een brief te sturen naar MOB Verzekeringen CM-Vlaanderen, t.a.v. de data protection officer, Haachtsesteenweg 579, 1031 Schaarbeek, België; 
  • per mail naar [email protected].
    
 • Gegevensbeschermingsautoriteit
  Naast de mogelijkheid om je rechtstreeks tot ons te wenden, heb je ook de mogelijkheid om contact op te nemen met de Gegevensbeschermingsautoriteit (voorheen: Privacycommissie): Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer, Drukpersstraat 35, 1000 Brussel, www.privacycommission.be/nl/contact.