Privacybeleid CM-jobsite

CM respecteert je privacy in overeenstemming met de geldende wetgeving.

CM - jouw gezondheidsfonds

Vind snel de informatie die je zoekt.

Inleiding

De Christelijke Mutualiteit Vlaanderen en haar partners (verder: CM) is een organisatie die in heel België aanwezig is. CM verbindt zich ertoe de persoonlijke levenssfeer van externe en interne kandidaten te beschermen. Wanneer een kandidaat onze vacaturepagina’s bezoekt (www.cmjobs.be) of de site met interne vacatures gebruikt, verzamelt CM informatie (persoonlijke gegevens) over de kandidaat (bijvoorbeeld met webformulieren). CM verzamelt en verwerkt de persoonsgegevens over de kandidaat overeenkomstig de van toepassing zijnde wetgeving op de bescherming van de persoonlijke levenssfeer. Deze privacyverklaring beoogt de kandidaat te informeren over de verwerking van de rekruterings- en selectiegegevens door CM en is van toepassing op de selectie- en rekruteringsactiviteiten van CM.

Deze privacyverklaring wordt soms gewijzigd om aan de geldende wetgeving te voldoen of om veranderingen in de werking te melden.

Gelieve deze pagina regelmatig te raadplegen om kennis te nemen van eventuele wijzigingen want wijzigingen worden niet vooraf gemeld.

Enkele verduidelijkende begrippen

 • CM
  De term “CM” dekt hier, enkel in het kader van rekruterings- en selectieactiviteiten, verschillende juridische entiteiten met eigen activiteiten of activiteiten die nauw bij die van CM en de aanverwante bewegingen aansluiten ( Landsbond der Christelijke Mutualiteiten, de Christelijke Mutualiteit Vlaanderen, Ocarina, ALTEO, Enéo, Enéo Sports, Solival, Kazou, Samana, MOB Verzekeringen CM-Vlaanderen, Société Mutualiste MC Assure …).
   
 • Persoonsgegevens
  Alle informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon (“de betrokkene”) (dus bijvoorbeeld geen vennootschap); als identificeerbaar wordt beschouwd een natuurlijke persoon die direct of indirect kan worden geïdentificeerd, met name aan de hand van een identificator zoals een naam, een identificatienummer, locatiegegevens, een online identificator, of van een of meer elementen die kenmerkend zijn voor de fysieke, fysiologische, genetische, psychische, economische, culturele of sociale identiteit van die natuurlijke persoon.
   
 • Verwerking
  Een bewerking of een geheel van bewerkingen met betrekking tot persoonsgegevens, al dan niet uitgevoerd via een geautomatiseerde procedure, zoals het verzamelen, vastleggen, ordenen, structureren, opslaan, bijwerken of wijzigen, opvragen, raadplegen, gebruiken, verstrekken door middel van doorzending, verspreiden of op andere wijze ter beschikking stellen, aligneren of combineren, afschermen, wissen of vernietigen van gegevens.
   
 • Verwerkingsverantwoordelijke
  Een natuurlijke persoon of rechtspersoon, een overheidsinstantie, een dienst of een orgaan die/dat, alleen of samen met anderen, het doel van en de middelen voor de verwerking van persoonsgegevens vaststelt.
   
 • Verwerker
  Een natuurlijke persoon of rechtspersoon, een overheidsinstantie, een dienst of een ander orgaan die/dat ten behoeve van de verwerkingsverantwoordelijke persoonsgegevens verwerkt.

Wie is verwerkingsverantwoordelijke van jouw gegevens?

Je persoonsgegevens worden verwerkt:

 • door de Landsbond der Christelijke Mutualiteiten, Haachtsesteenweg 579, bus 40, 1031 Schaarbeek, België, met ondernemingsnummer 0411.702.543;
   
 • door de Christelijke Mutualiteit Vlaanderen, Haachtsesteenweg 579, bus 40, 1031 Schaarbeek, België, met ondernemingsnummer 0874.853.490;
   
 • door de Mutualité Chrétiennes, Chaussée de Haecht 579, bus 40, 1031 Schaerbeek, met ondernemingsnummer 411.784.794.

Doeleinden

Persoonlijke informatie (kandidaatsgegevens) die een kandidaat aan CM mededeelt zullen door CM enkel gebruikt worden in het kader van een effectieve, efficiënte en verantwoorde selectie- en rekruteringsprocedure. CM verzamelt en verwerkt de gegevens afkomstig van spontane kandidaturen en antwoordt op de aangeboden vacatures.

CM verwerkt de gegevens van de kandidaat uitsluitend met het oog op rekrutering waarbij volgende doeleinden beoogd worden:

 • de gegevens betreffende de kandidaat in overeenstemming brengen met de openstaande vacatures waarvoor de selectie loopt; 
 • de selectie- en rekruteringsprocedures mededelen; 
 • de kandidaten contacteren om gesprekken en tests te plannen; 
 • de kandidaten informeren over andere, gepaste openstaande vacatures of informeren met nieuws over CM en haar aanverwante bewegingen;
 • wervingsreserves aanleggen voor functies waarvoor CM weet dat er regelmatig of in de nabije toekomst vacatures zullen zijn.

Welke persoonsgegevens verwerkt CM van een kandidaat?

CM verzamelt en verwerkt de (verplichte en facultatieve) gegevens die een kandidaat rechtstreeks verstrekt bij het invullen van formulieren en het versturen van CV’s met motivatiebrieven als bijlage naar de rekruteringssite van CM. CM verzamelt en verwerkt ook de gegevens die de kandidaat mededeelde bij een persoonlijk contact, een telefoongesprek, per mail of brief.

De kandidaatsgegevens omvatten bijvoorbeeld, zonder zich daartoe te beperken, volgende informatie:

 • identificatiegegevens: naam, voornaam, adres, telefoonnummer, e-mailadres … 
 • persoonlijke kenmerken: leeftijd, geslacht, geboortedatum, geboorteplaats, burgerlijke staat, nationaliteit … 
 • vrijetijdsbesteding en interesses; 
 • opleiding en vorming (universitaire opleiding en dergelijke, talenkennis, technische kennis, certificaten …) 
 • beroep en betrekking (beroepservaring, vorige werkgevers, referenties …) 

De geboortedatum dient om eventuele dubbels in de gegevensbank te neutraliseren.

CM verwerkt geen gevoelige gegevens over de kandidaat zoals raciale of etnische afkomst, politieke opvattingen, godsdienstige of levensbeschouwelijke overtuiging, lidmaatschap van een vakvereniging, gezondheid of seksualiteit.

Indien CM, wegens bepaalde omstandigheden vertrouwelijke gegevens over de kandidaat zou verzamelen, zal hieromtrent vooraf aan de kandidaat zijn uitdrukkelijke toestemming gevraagd worden. Merk op dat de kandidaat door aan de CM ongevraagde gevoelige gegevens te verstrekken, de kandidaat ermee instemt dat CM deze gegevens voor rekruteringsdoeleinden gebruikt.

Kandidaatsgegevens die verzameld en behandeld worden moeten toereikend, terzake dienend en niet overmatig zijn ten opzichte van de welbepaalde doeleinden waarvoor deze gegevens verzameld en verwerkt worden. De gegevens van de kandidaat moeten zo juist mogelijk zijn en indien nodig door de kandidaat en CM bijgewerkt worden overeenkomstig de van toepassing zijnde wetgeving.

Van wie of van welke bron krijgt CM gegevens over jou?

Het betreft gegevens die afkomstig zijn van jezelf wanneer je jouw kandidatuur indient.

Welke medewerkers verwerken jouw persoonsgegevens?

Jouw persoonsgegevens worden zorgvuldig en vertrouwelijk verwerkt door de bevoegde medewerkers om hun taken uit te voeren in het kader van de omschreven activiteiten. De medewerkers zijn hiertoe gebonden door het beroepsgeheim en dienen de discretieplicht na te leven. Dit wordt wettelijk (Wet op de Kruispuntbank, wet over het Rijksregister, art. 458 Strafwetboek, Arbeidswetgeving) en deontologisch opgelegd. Bovendien vereist CM dat haar medewerkers een geheimhoudingsverklaring ondertekenen.

Openbaar maken van gegevens

CM verkoopt geen gegevens over de kandidaat aan derden en wisselt deze evenmin uit. CM kan zich verplicht zien om bepaalde gegevens betreffende de kandidaat aan derden, zoals de gerechtelijke en administratieve instanties, bekend te maken overeenkomstig de geldende wetgeving.

Overdracht

De site www.cmjobs.be en de site met de interne werkaanbiedingen bij CM voor selectie en rekrutering met vacatures en doorgroeimogelijkheden, geven aan de kandidaat de mogelijkheid om online te solliciteren (zowel voor spontane kandidaturen als voor door CM voorgestelde openstaande werkaanbiedingen). De kandidaat kan zijn voorkeur voor een specifieke functie te kennen geven voor een of andere CM-entiteit tijdens het proces van online kandidaatstelling. De gegevens betreffende zijn kandidatuur worden aan de rekruterings- en selectieverantwoordelijke voor de betrokken functie en/of eenheid doorgegeven. Gegevensoverdracht betreffende de kandidaturen tussen de verschillende entiteiten en binnen eenzelfde entiteit voor een andere functie gebeurt enkel met het oog op selectie en rekrutering.

De overdracht en verwerking van de kandidaatsgegevens naar de andere CM-entiteiten gebeuren overeenkomstig betrouwbare veiligheidsmaatregelen.

Bewaartermijn

CM bewaart de kandidaatsgegevens tijdens het selectie- en rekruteringsproces. Met het oog op het aanleggen van een wervingsreserve voor alle CM-entiteiten, worden de kandidaatsgegevens maximaal 10 jaar bewaard. Na afloop van de bewaringsperiode zullen de kandidaatsgegevens uit het systeem van CM verwijderd worden.

Hoe worden jouw gegevens beveiligd?

CM neemt passende maatregelen om de veiligheid, de integriteit en de beschikbaarheid van je gegevens te waarborgen, rekening houdend met de stand van de techniek, de omvang en de context van de verwerkingsdoeleinden en het type persoonsgegevens.. Deze maatregelen zijn tevens erop gericht om de gegevens te beschermen tegen de wijziging of de toegang door onbevoegden, en tegen iedere andere niet toegelaten verwerking, ongeoorloofde of toevallige vernietiging en toevallig verlies.

De toegang tot de kandidaatsgegevens is binnen CM beperkt tot de medewerkers van CM die aan de rekrutering meewerken. Zij moeten de persoonlijke levenssfeer van de kandidaten alsook de vertrouwelijkheid van de informatie die deze verstrekken, respecteren.

In het kader van technische of gespecialiseerde taken die CM hen toevertrouwt worden verwerkers van CM evenwel ertoe gebracht kandidaatsgegevens in opdracht van CM te verwerken (interimkantoor, assessmentcenter, technische beheerder van de site …). Deze verwerkers garanderen gelijkaardige, adequate veiligheidsmaatregelen overeenkomstig de geldende wetgeving.

De kandidaat speelt ook een belangrijke rol bij de beveiliging van de gegevens die hij verstrekt. Hij moet op ieder ogenblik de vertrouwelijkheid van zijn paswoord nagaan en de correcte procedure volgen voor het openen en sluiten van een sessie op de rekruteringssite van CM.

Rechten van de kandidaat

De betrokken persoon beschikt over bepaalde rechten met betrekking tot zijn persoonsgegevens voor zover deze niet in strijd zijn met de wettelijke verplichtingen waaraan CM onderworpen is of de aan CM toevertrouwde taken van openbaar belang.

 • Recht van inzage
  Als betrokkene heb je inzagerecht in de gegevens die op jou betrekking hebben en die door CM worden verwerkt. Wanneer je hierom verzoekt, kan er een kopij van jouw persoonsgegevens worden afgeleverd. Je kan een kopij opvragen van je persoonsgegevens voor zover dit geen inbreuk maakt op de rechten en vrijheden van anderen. 
   
 • Recht op rectificatie of aanpassing van je gegevens
  Je kunt op elk moment verzoeken om onjuiste gegevens te corrigeren of om jouw gegevens te vervolledigen. Voor de aanpassing van jouw gegevens betreffende jouw burgerlijke staat, richt je je in de eerste plaats tot de dienst bevolking van jouw gemeente. CM kan echter de gegevens van het nationale register, dat de authentieke bron van sociale zekerheid is, niet wijzigen. Vergeet niet om ons zo snel mogelijk op de hoogte te stellen van elke verandering in jouw situatie. 
   
 • Je toestemming intrekken
  Als de verwerking van jouw persoonsgegevens gebaseerd is op jouw toestemming, heb je het recht om jouw toestemming op elk gewenst moment in te trekken zonder een reden op te geven. Het intrekken van je toestemming verandert niets aan de geldigheid van de verwerkingen die gebeurd zijn voor die intrekking. 
   
 • Geautomatiseerde individuele besluitvorming (profilering)
  Je hebt het recht om niet uitsluitend aan een geautomatiseerde besluitvorming, inclusief profilering, te worden onderworpen. Sommige gegevensverwerkingen verlopen immers volledig geautomatiseerd zonder tussenkomst van de medewerker. Als je het niet eens bent met het verloop van een volledig geautomatiseerd proces, kun je CM contacteren. Zo kun je toch een tussenkomst van een CM-medewerker vragen of laten weten waarom je dit betwist. 
   
 • Recht van bezwaar
  Ben je het niet eens met de manier waarop CM bepaalde gegevens verwerkt? Dan kun je je daartegen verzetten. 
  • Zonder reden, in geval van verzet tegen behandeling voor direct marketing en prospectiedoeleinden; 
  • Als jouw gegevens worden verwerkt in het kader van een taak van algemeen belang, moet je jouw specifieke situatie motiveren. CM kan deze gegevens nog steeds verwerken als er dwingende gerechtvaardigde redenen zijn voor die verwerking die voorrang hebben op jouw belangen of de uitoefening van een rechtsvordering; 
  • Als jouw gegevens worden verwerkt voor wetenschappelijke of historische onderzoeksdoeleinden of voor statistische doeleinden, kun je bezwaar maken om redenen die verband houden met jouw specifieke situatie. Tenzij de verwerking noodzakelijk is om een taak van algemeen belang te vervullen.
    
 • Recht op gegevenswissing (recht op vergetelheid)
  Je hebt het recht om jouw persoonsgegevens te wissen indien blijkt dat CM deze gegevens onrechtmatig verwerkt:
  • Als de gegevens niet langer nodig zijn voor de doeleinden van de behandeling; 
  • Als je jouw toestemming hebt ingetrokken en er geen andere wettelijke basis is voor deze behandeling; 
  • Als jouw verzet tegen de verwerking gegrond is; 
  • Als de behandeling illegaal is; 
  • Als het wissen wettelijk is opgelegd; 
  • Als de gegevens betrekking hebben op een kind jonger dan 16 jaar en zijn verzameld via een applicatie of website ("Information Society Service"). 
    
 • Recht op beperking van de verwerking
  Je kunt het gebruik van jouw persoonsgegevens beperken: 

  • Tot de tijd om de juistheid te controleren van de gegevens die je betwist; 
  • Als je je verzet tegen het illegaal verwijderen van gegevens die door CM zijn verwerkt; 
  • Als je je verzet tegen het verwijderen van gegevens die CM niet langer nodig heeft, maar die noodzakelijk zijn om een recht voor de rechtbank te vinden, uit te oefenen of te verdedigen; 
  • Tot de tijd om te controleren of de legitieme redenen voor CM voorrang hebben op het jouwe in het geval je je verzet tegen de behandeling van deze gegevens door een beroep te doen op jouw specifieke situatie.

  CM zal dan de verwerking van dergelijke persoonsgegevens tot hun bewaring moeten beperken. Elke andere verwerking is toegestaan met jouw toestemming, of voor de vaststelling, uitoefening of verdediging van een recht in een gerechtelijke zaak of om een derde partij te beschermen, of om belangrijke redenen van openbaar belang. Indien dit het geval is, zal CM je op de hoogte brengen voordat deze beperkende behandeling wordt opgeheven.
   

 • Recht op overdraagbaarheid van de gegevens
  Je hebt het recht om de persoonsgegevens die je aan CM hebt verstrekt, aan jou of rechtstreeks aan een derde te laten overdragen. Dit kan voor zover dit niet door privacywetgeving of andere wettelijke regels wordt beperkt. Dit recht kan alleen worden uitgeoefend als jouw gegevens uitsluitend verwerkt werden op basis van jouw toestemming of een contract en als deze verwerking gebeurt met behulp van geautomatiseerde processen. Dit betreft dus geen verplichte verzekering of aanvullende verzekering. In geval van mutatie zendt CM de wettelijk verplichte informatie door naar de nieuwe verzekeraar.

Hoe kun je je rechten uitoefenen?

Indien je een van bovenstaande privacyrechten wenst uit te oefenen, kun je altijd contact met ons opnemen.

Wees altijd zo specifiek mogelijk als je je rechten wilt uitoefenen. Enkel op die manier kan CM je vraag concreet en correct behandelen. Om zeker te zijn dat de betrokkene zijn eigen privacyrechten wenst uit te oefenen, kan CM ter identificatie om een kopij van de identiteitskaart verzoeken.

Hoe kun je contact opnemen of een klacht indienen?

 • Algemeen
  Je kunt voor een vraag, opmerking of aanvraag voor de uitoefening van je rechten altijd contact met ons opnemen:
  • via het online contactformulier of aanvraagformulier voor je recht van inzage; 
 • Data Protection Officer
  Indien je vindt dat bovenstaande kanalen je niet kunnen helpen, dan kan je ook onze Data Protection Officer contacteren. Dit kan zowel:
  • schriftelijk: door een brief te sturen t.a.v. de Data Protection Officer naar Landsbond der Christelijke Mutualiteiten, Haachtsesteenweg 579, 1031 Schaarbeek, België;
  • per mail: naar [email protected]
 • Gegevensbeschermingsautoriteit
  Je kunt je rechtstreeks tot ons wenden of je kunt contact opnemen met de Gegevensbeschermingsautoriteit.
  Contactgegevens: 
  • www.gegevensbeschermingsautoriteit.be/contact; 
  • Gegevensbeschermingsautoriteit Drukpersstraat 35, 1000 Brussel. 

Laatste bijwerking 20-12-2022