HomeJobsite

Privacybeleid CM-jobsite sollicitatie

1. Inleiding

De Christelijke Mutualiteit en haar partners (zie details hieronder, die wij verder in deze tekst met « CM » zullen benoemen) is een organisatie die in heel België aanwezig is. CM verbindt zich ertoe de persoonlijke levenssfeer van externe en interne kandidaten te beschermen. Wanneer een kandidaat onze vacaturepagina’s bezoekt (www.cmjobs.be) of de site met interne vacatures gebruikt, verzamelt CM informatie (persoonlijke gegevens) over de kandidaat (bijvoorbeeld met de Web-formulieren). CM verzamelt en verwerkt de persoonsgegevens over de kandidaat overeenkomstig de van toepassing zijnde wetgeving op de bescherming van de persoonlijke levenssfeer. Deze privacyverklaring beoogt de kandidaat te informeren over de verwerking van de rekruterings- en selectiegegevens door CM en is van toepassing op de selectie- en rekruteringsactiviteiten van CM.

Deze privacyverklaring wordt soms gewijzigd om aan de geldende wetgeving te voldoen of om veranderingen in de werking te melden.

Gelieve deze pagina regelmatig te raadplegen om kennis te nemen van eventuele wijzigingen want wijzigingen worden niet vooraf gemeld.

De term « CM » dekt hier, enkel in het kader van de rekruterings- en selectieactiviteiten, verschillende juridische entiteiten met eigen activiteiten of activiteiten die nauw bij die van CM en de aanverwante bewegingen aansluiten (Landsbond der Christelijke Mutualiteiten, 19 regionale CM-ziekenfondsen, Jeunesse&Santé, Altéo, Féma-Essor, Enéo, Sport Seniors, Solival Wallonie-Bruxelles, Centrale d’achat Qualias, Solimut, Kazou, OKRA, Samana, Intersoc, KMI, MOB CM-Vlaanderen, MOB Verzekeringen CM-Vlaanderen, SMA MC Assure, …)

2. Doeleinden

Persoonlijke informatie (kandidaatsgegevens) die een kandidaat aan CM mededeelt zullen door CM enkel gebruikt worden in het kader van een effectieve, efficiënte en verantwoordelijke selectie- en rekruteringsprocedure. CM verzamelt en verwerkt de gegevens afkomstig van spontane kandidaturen en antwoordt op de aangeboden vacatures. CM verwerkt de gegevens van de kandidaat uitsluitend met het oog op rekrutering waarbij volgende doeleinden beoogd worden: de gegevens betreffende de kandidaat in overeenstemming brengen met de openstaande vacatures waarvoor de selectie loopt, de selectie- en rekruteringsprocedures mededelen, de kandidaten contacteren om gesprekken en tests te plannen, de kandidaten informeren over andere, gepaste openstaande vacatures of informeren met nieuws over CM en haar aanverwante bewegingen en wervingsreserves aanleggen voor functies waarvoor CM weet dat er regelmatig of in de nabije toekomst vacatures zullen zijn. Onder "verwerking" wordt verstaan elke bewerking of elk geheel van bewerkingen met betrekking tot persoonsgegevens, al dan niet uitgevoerd met behulp van geautomatiseerde procedures, zoals het verzamelen, vastleggen, ordenen, bewaren, bijwerken, wijzigen, opvragen, raadplegen, gebruiken, verstrekken door middel van doorzending, verspreiden of op enigerlei andere wijze ter beschikking stellen, samenbrengen, met elkaar in verband brengen, evenals het afschermen, uitwissen of vernietigen van persoonsgegevens.

3. Gegevens over de kandidaat

CM verzamelt en verwerkt de (verplichte en facultatieve) gegevens die een kandidaat rechtstreeks verstrekt bij het invullen van formulieren en het versturen van CV’s met motivatiebrieven als bijlage naar de rekruteringssite van CM. CM verzamelt en verwerkt ook de gegevens die de kandidaat mededeelde bij een persoonlijk contact, een telefoongesprek, per mail of brief. De kandidaatsgegevens omvatten bijvoorbeeld, zonder zich daartoe te beperken, volgende informatie: de burgerlijke staat (naam, adres, geboortedatum, enz.), opleiding (universitaire opleiding, enz.), beroepservaring (vorige werkgevers, referenties, enz.) en de technische kennis (talen, sociale wetgeving,…). 

De geboortedatum dient om eventuele dubbels in de gegevensbank te neutraliseren. CM verwerkt geen gevoelige gegevens over de kandidaat zoals raciale of etnische afkomst, politieke opvattingen, godsdienstige of levensbeschouwelijke overtuiging, lidmaatschap van een vakvereniging, gezondheid of seksualiteit. Indien CM, wegens bepaalde omstandigheden vertrouwelijke gegevens over de kandidaat zou verzamelen, zal hieromtrent vooraf aan de kandidaat zijn uitdrukkelijke instemming gevraagd worden. Merk op dat de kandidaat door aan de CM ongevraagde gevoelige gegevens te verstrekken, ermee instemt dat CM deze gegevens voor rekruteringsdoeleinden gebruikt. 

Kandidaatsgegevens die verzameld en behandeld worden moeten toereikend, terzake dienend en niet overmatig zijn ten opzichte van de welbepaalde doeleinden waarvoor deze gegevens verzameld en verwerkt worden. De gegevens van de kandidaat moeten zo juist mogelijk zijn en indien nodig door de kandidaat en CM bijgewerkt worden overeenkomstig de van toepassing zijnde wetgeving.

4. Openbaar maken van gegevens

CM verkoopt geen gegevens over de kandidaat aan derden en wisselt deze evenmin uit. CM kan zich verplicht zien om bepaalde gegevens betreffende de kandidaat aan derden zoals de gerechtelijke en administratieve instanties bekend te maken overeenkomstig de geldende wetgeving.

5. Overdracht

De site www.cmjobs.be en de site met de interne werkaanbiedingen bij CM voor selectie en rekrutering met vacatures en doorgroeimogelijkheden, geven aan de kandidaat de mogelijkheid om online te solliciteren (zowel voor spontane kandidaturen als voor door CM voorgestelde openstaande werkaanbiedingen). De kandidaat kan zijn voorkeur voor een specifieke functie te kennen geven voor een of andere CM-entiteit tijdens het proces van online kandidaatstelling. De gegevens betreffende zijn kandidatuur worden aan de rekruterings- en selectieverantwoordelijke voor de betrokken functie en/of eenheid doorgegeven. Gegevensoverdracht betreffende de kandidaturen tussen de verschillende entiteiten en binnen eenzelfde entiteit voor een andere functie gebeurt enkel met het oog op selectie en rekrutering.

Door de condities van deze privacyverklaring te aanvaarden, stemt de kandidaat ermee in dat de gegevens betreffende zijn kandidatuur doorgegeven worden aan de rekruteerders van de verschillende CM-entiteiten en de aanverwante bewegingen en dat deze laatsten hem contacteren om de rekruteringsactiviteit op gang te brengen.

De overdracht en verwerking van de kandidaatsgegevens naar de andere CM-entiteiten gebeuren overeenkomstig betrouwbare veiligheidsmaatregelen.

6. Gegevensbewaring

CM bewaart de kandidaatsgegevens tijdens het selectie- en rekruteringsproces. Met het oog op het aanleggen van een wervingsreserve voor alle CM-entiteiten, worden de kandidaatsgegevens maximaal 10 jaar bewaard. Na afloop van de bewaringsperiode zullen de kandidaatsgegevens uit het systeem van CM verwijderd worden.

7. Veiligheid

CM neemt zowel technische, fysieke als organisatorische veiligheidsmaatregelen om de integriteit, vertrouwelijkheid en beschikbaarheid van de kandidaatsgegevens te waarborgen. Deze maatregelen zijn tevens erop gericht om de gegevens te beschermen tegen de wijziging of de toegang door onbevoegden, en tegen iedere andere niet toegelaten verwerking, ongeoorloofde of toevallige vernietiging en toevallig verlies.

De toegang tot de kandidaatsgegevens is binnen CM beperkt tot de medewerkers van CM die aan de rekrutering meewerken. Zij moeten de persoonlijke levenssfeer van de kandidaten alsook de vertrouwelijkheid van de informatie die deze verstrekken, respecteren.

In het kader van technische of gespecialiseerde taken die CM hen toevertrouwt worden verwerkers van CM evenwel ertoe gebracht kandidaatsgegevens in opdracht van CM te verwerken (interimkantoor, assessmentcenter, technische beheerder van de site, …). Deze verwerkers garanderen gelijkaardige, adequate veiligheidsmaatregelen overeenkomstig de geldende wetgeving.

De kandidaat speelt ook een belangrijke rol bij de beveiliging van de gegevens die hij verstrekt. Hij moet op ieder ogenblik de vertrouwelijkheid van zijn paswoord nagaan en de correcte procedure volgen voor het openen en sluiten van een sessie op de rekruteringssite van CM.

8. Rechten van de kandidaat

De kandidaat heeft recht op toegang tot de gegevens die CM over hem bewaart. CM verstrekt toegang tot deze gegevens via een online beschikbaar selfservicesysteem op www.cmjobs.be of op de interne tewerkstellingspagina’s.

De kandidaat beschikt bij CM over een recht op rechtzetting van de onjuiste gegevens die op hem betrekking hebben. Hij heeft ook het recht om de schrapping of het verbod op het gebruik van de hem betreffende gegevens te vragen wanneer deze feitelijk onjuist, onvolledig of niet relevant zijn ten opzichte van de finaliteit waarvoor CM ze verwerkt (het selfservicesysteem vergemakkelijkt ook de rechtzetting van deze gegevens). Als een kandidaat niet in staat is het selfservicesysteem te gebruiken, kan hij CM contacteren (cf. §9) om kosteloos zijn recht op toegang, rechtzetting of verzet uit te oefenen. CM kan eveneens kandidaatsgegevens verzamelen en verwerken (bijvoorbeeld testgegevens) die niet vanuit het selfservicesysteem toegankelijk zijn. Door CM te contacteren (cf. §9) kan de kandidaat zijn recht op toegang en rechtzetting uitoefenen. CM zal de aanvragen van de kandidaat behandelen en de fouten tijdig rechtzetten.

9. Contact

Voor elke aanvraag, vraag, commentaar of probleem betreffende deze privacyverklaring of over de activiteiten met betrekking tot het verzamelen en verwerken van gegevens betreffende de kandidaat door CM, kun je mailen naar hr@cm.be of een brief sturen naar het postadres van LCM – Dienst HR – Haachtsesteenweg 579 – 1031 Schaarbeek.

Deze informatie mag enkel gebruikt worden in het kader van de verwerking van persoonlijke inlichtingen.

Laatste bijwerking op 07/11/2013