Aangifte arbeidsongeschiktheid

Je bent arbeidsongeschikt als je door een ziekte, ongeval of zwangerschap niet kan werken. Dien je getuigschrift arbeidsongeschiktheid (ook wel 'vertrouwelijk' genoemd) zo snel mogelijk in.

Wanneer moet je aangifte doen?

Je moet CM op tijd verwittigen als je arbeidsongeschikt wordt of blijft. Hoeveel tijd je hebt hangt af van je statuut.

  Bedienden hebben 28 kalenderdagen de tijd om aangifte te doen vanaf de eerste ziektedag. Arbeiders hebben 14 dagen de tijd om aangifte te doen vanaf de start van hun ziektedag. Voor onthaalouders, bij herval en voor verlenging gelden andere termijnen.

   Eerste aangifteVerlenging
  Bedienden28 dagen*7 dagen**
  Arbeiders14 dagen*7 dagen**
  Onthaalouders die kinderopvang doen
  voor een overkoepelende organisatie
  zoals Kind & Gezin of een OCMW
  7 dagen**7 dagen**

  Bij herval

  • Binnen de veertien kalenderdagen
   na de werkhervatting (tijdens het
   eerste jaar arbeidsongeschiktheid). 
  • Binnen de drie maanden na de
   werkhervatting (vanaf het tweede
   jaar arbeidsongeschiktheid).
  7 dagen** 

  * Kalenderdagen, te rekenen vanaf de eerste ziektedag.
  ** Kalenderdagen, te rekenen vanaf de dag na het begin van de ziekte of van de verlenging.

  Ben je tijdens de aangiftetermijn opgenomen in het ziekenhuis? Dan wordt de termijn verlengd met het aantal hospitalisatiedagen.

  Vastbenoemde ambtenaren moeten geen aangifte doen bij CM. Voor hen bestaat een specifieke regeling. Vraag meer info bij je werkgever.

  Doe aangifte bij CM, binnen de 7 kalenderdagen vanaf de eerste ziektedag.

   Eerste aangifteVerlenging
  Werklozen en andere personen die niet
  (meer) werken bij de aanvang van de
  arbeidsongeschiktheid (vb. interimmers
  van wie het contract afloopt).
  7 dagen*7 dagen*

  Bij herval

  • Binnen de veertien kalenderdagen
   na de werkhervatting (tijdens het
   eerste jaar arbeidsongeschiktheid).
  • Binnen de drie maanden na de
   werkhervatting (vanaf het tweede
   jaar arbeidsongeschiktheid).
    
  7 dagen* 

  * Kalenderdagen, te rekenen vanaf de dag na het begin van de ziekte of van de verlenging.

  Ben je tijdens de aangiftetermijn opgenomen in het ziekenhuis? Dan wordt de termijn verlengd met het aantal hospitalisatiedagen.

  Doe aangifte bij CM, binnen de 7 kalenderdagen vanaf de eerste ziektedag.

  Belangrijk: ook zelfstandigen moeten op tijd het getuigschrift van arbeidsongeschiktheid laten invullen door een arts. CM betaalt enkel dagen uit tot 14 dagen voor de datum waarop de arts het getuigschrift opstelde.

   Eerste aangifteVerlenging
  Zelfstandigen7 dagen*7 dagen*

  Bij herval

  • Binnen de veertien kalenderdagen
   na de werkhervatting (tijdens het
   eerste jaar arbeidsongeschiktheid).
  • Binnen de drie maanden na de
   werkhervatting (vanaf het tweede
   jaar arbeidsongeschiktheid).
  7 dagen* 

  * Kalenderdagen, te rekenen vanaf de dag na het begin van de arbeidsongeschiktheid of van de verlenging. 

  Ben je tijdens de aangiftetermijn opgenomen in het ziekenhuis? Dan wordt de termijn verlengd met het aantal hospitalisatiedagen.

  Wat moet je doen?

  De eerste stap om je aangifte arbeidsongeschiktheid in orde te brengen, is het getuigschrift ervan (formulier 'Vertrouwelijk') correct invullen en indienen. Het attest bestemd voor je werkgever hoef je niet te bezorgen aan CM. 

  Getuigschrift aanvragen

  Je kan het getuigschrift van arbeidsongeschiktheid (formulier 'Vertrouwelijk')  online aanvragen of downloaden:

  Getuigschrift invullen

  Vul het document correct en volledig in.

  • Vul zelf het bovenste luik volledig in en plak een gele klever op het attest. Kruis aan dat het om een begin van een arbeidsongeschiktheid gaat. 
  • Het tweede luik moet je arts volledig invullen en ondertekenen.
  • Bij een volledige week arbeidsongeschiktheid moet je arts zondag als einddatum vermelden. 

  Hoe geef je je arbeidsongeschiktheid aan?

  Is het getuigschrift door jou en je arts ingevuld? Geef dan je aangifte van arbeidsongeschiktheid door aan CM. Dat kan online of schriftelijk.

   Neem een scan of een foto van je getuigschrift. Voeg die toe als bijlage bij dit formulier.

   Stuur het aangifteformulier (formulier 'Vertrouwelijk') via bpost naar de adviserend arts van CM

   • Stuur het originele getuigschrift op (geen kopie) per post met vermelding ‘Aangifte arbeidsongeschiktheid’. De poststempel geldt als datum van aangifte.
   • Het ingevulde getuigschrift kan je ook afgeven aan de adviserend arts tegen ontvangstbewijs.
   • Deponeer je aangifte nooit in een CM-brievenbus.
   • Ben je werknemer? Bezorg ook je werkgever een doktersattest met de periode van arbeidsongeschiktheid. Meer informatie hierover vind je in je arbeidsreglement.

   Woon of werk je in het buitenland? Dan gelden er andere voorwaarden.

    Je woont of verblijft tijdelijk in een EU-land, IJsland, Liechtenstein, Noorwegen of Zwitserland.

    • Ofwel laat je een getuigschrift van arbeidsongeschiktheid in België invullen door een arts en stuur je dit op naar de adviserend arts van CM.  
    • Ofwel laat je een getuigschrift van arbeidsongeschiktheid invullen door een arts in je verblijfsland en stuur je dit op naar de adviserend arts van CM. Deze mogelijkheid geldt niet voor Nederland.

    Je woont of verblijft tijdelijk in Nederland.

    • Ofwel doe je aangifte in Nederland bij het Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWV), liefst telefonisch op het betalende nummer 0900 92 94 vanuit Nederland of +31 88 898 20 01 vanuit België. Het UWV zal je controleren en de medische gegevens doorsturen naar de adviserend arts van CM.
    • Ofwel laat je een getuigschrift van arbeidsongeschiktheid in België invullen door een arts en stuur je dit op naar de adviserend arts van CM. 

    Je woont of verblijft tijdelijk in Albanië, Algerije, Bosnië-Herzegovina, Macedonië, Marokko, Montenegro, Servië, Tunesië of Turkije.

    • De aangifte moet, liefst binnen de twee dagen, in je verblijfsland gebeuren bij de bevoegde sociale zekerheidsinstelling. Die zal je controleren en de medische gegevens doorsturen naar de adviserend arts van CM. 

    Je woont of verblijft tijdelijk in een ander land.

    • Laat een getuigschrift van arbeidsongeschiktheid in België invullen door een arts en stuur dit op naar de adviserend arts van CM.

    Je bent sociaal verzekerd in een EU-land, IJsland, Liechtenstein, Noorwegen of Zwitserland.

    • Laat dit formulier in België invullen door een arts. Stuur het formulier naar de instantie van het betrokken land die bevoegd is om je recht op ziekte-uitkering te beoordelen.
    • Voor Nederlandse werknemers die in België wonen, is de procedure vastgelegd in de arbeidsovereenkomst. Zij moeten zich binnen de twee dagen ziek melden bij de werkgever. 

    Je bent sociaal verzekerd in Albanië, Algerije, Bosnië-Herzegovina, Macedonië, Marokko, Montenegro, Servië, Tunesië of Turkije.

    • Laat dit formulier in België invullen door een arts en bezorg het onmiddellijk aan CM. CM zorgt voor een bijkomende medische controle en de aangifte bij het buitenlandse orgaan. 

    Je bent sociaal verzekerd in een ander land.

    • Volg de richtlijnen die je kreeg van je buitenlandse werkgever en van de sociale zekerheidsinstelling van het land waar je verzekerd bent.

    Wat bij laattijdige aangifte?

    Als je bij een eerste aangifte of verlenging van je arbeidsongeschiktheid CM te laat verwittigt, verlies je voor de periode van laattijdigheid tien procent van de uitkering.

    In bepaalde situaties kan je bij het Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering (Riziv) een aanvraag indienen om de sanctie op te heffen.

    Om de sanctie op te heffen, moet je aan twee voorwaarden voldoen.

    • Het inkomensverlies door de laattijdige aangifte bedraagt meer dan 25 euro.
    • Je bevindt je in een van onderstaande situaties: 

     De laattijdige aangifte is het gevolg van overmacht. De volgende situaties worden niet als overmacht beschouwd.

     • Je wist niet dat de aangifte binnen een bepaalde termijn moest gebeuren.
     • Je was te goeder trouw.
     • Je kreeg foutieve informatie van je werkgever, je arts, het ziekenhuis, een familielid ...
     • De brief ging verloren bij de post (behalve bij een staking, maar daar houdt CM rekening mee). 

     Je bevindt je in een moeilijke financiële situatie als het totale inkomen van je gezin in het jaar voor de ziekte lager was dan 18.855,63 euro, verhoogd met 3.490,68 euro per bijkomend gezinslid. In dit geval moet je de nodige documenten bezorgen om dit te bewijzen.

     Belangrijk: een moeilijke financiële gezinssituatie kan je maar één keer in een periode van drie jaar inroepen om de sanctie op te heffen.