Charter: hier staan we voor, hier gaan we voor

Het honderdjarige bestaan van de Landsbond in 2006 was de ideale gelegenheid om de fundamentele doelstellingen en strategische keuzes van CM te actualiseren en af te lijnen.

Daarover werd een ruim debat gevoerd in alle CM-bestuursinstanties. Het resultaat van de besprekingen staat samengevat in twaalf krachtlijnen, ons charter.

Solidariteit is de boodschap

CM engageert zich voor de gezondheid en het welzijn van alle mensen, ziek of gezond, oud of jong, arm of rijk. Initiatieven gebaseerd op solidariteit zijn de beste garantie om deze doelstelling te realiseren. Daarom kiest CM resoluut voor een maximale verplichte ziekte- en invaliditeitsverzekering.

Geen winstoogmerk

Een solidaire verplichte ziekte- en invaliditeitsverzekering moet het exclusieve terrein blijven van ziekenfondsen, die deze taak van algemeen belang zonder winstoogmerk ter harte nemen. Winstoogmerk in de ziekteverzekering leidt onvermijdelijk tot risicoselectie en het doorschuiven van de zorgfactuur naar de zieke.

Geen besparingen op de rug van de patiënt

Om de ziekteverzekering doeltreffend te houden, dient men op lange termijn een afdoende en stabiele financiering te voorzien. Een sluipende privatisering door systematische remgeldverhogingen en hogere supplementen, is voor CM onaanvaardbaar.

Volwaardige partner bij het beleid

CM neemt als volwaardige partner haar verantwoordelijkheid op bij de uittekening van het beleid voor de ziekte- en invaliditeitsverzekering en van het gezondheids- en welzijnsbeleid. En dat in het belang van haar leden. CM rekent voor haar activiteiten op meer erkenning en waardering van de overheid.

Voorrang voor het overlegmodel

CM is en blijft voorstander van het paritaire overleg tussen ziekenfondsen en zorgverleners. De overheid moet dat overleg laten functioneren en respecteren.

Correct beheer als een goede huisvader

CM past als verantwoordelijk ziekenfonds de verplichte ziekte- en invaliditeitsverzekering correct toe. De overheid moet ziekenfondsen die deze opdracht gewetensvol uitvoeren, belonen. Het systeem van financiële verantwoordelijkheid moet worden gekoppeld aan betere beheersinstrumenten voor de ziekenfondsen.

De leden op de eerste plaats

CM is er voor haar leden. Dat maakt ze met haar vijfduizend medewerkers elke dag waar. De leden kunnen bij CM terecht voor duidelijke informatie, een proactieve dienstverlening op maat, bijstand en verdediging.

Diensten en voordelen met visie

CM onderscheidt zich door haar breed aanbod van diensten en voordelen mét visie. Zo verstevigt ze de band met haar leden en toont ze zich als een dynamisch ziekenfonds. Diensten en voordelen die niet tot de werking van de ziekenfondsen behoren, moeten wettelijk worden ingeperkt en op stringente wijze worden gecontroleerd door de Controledienst voor de Ziekenfondsen.

Met veel respect voor vrijwilligers

CM is een dynamische beweging. Als tegenwicht voor de individualisering en vereenzaming van de samenleving, biedt ze haar leden de kans zich te engageren naar eigen mogelijkheden en interesses.

Niet alleen ziekenfonds, maar ook gezondheidsfonds

CM trekt resoluut de kaart van 'gezondheidsfonds'. Met diverse initiatieven zet ze haar leden aan tot een gezonder leven.

Medisch-sociale initiatieven met eigen accenten

CM ontwikkelt en ondersteunt medisch-sociale initiatieven. Deze moeten beantwoorden aan een reële behoefte, een meerwaarde betekenen én zichtbaar deel uitmaken van de CM-dienstverlening.

Niet alleen in eigen land, maar ook ver daarbuiten

Via een duurzame samenwerking deelt CM haar rijke kennis en ervaring met partnerorganisaties in het buitenland. Ze ondersteunt mutualistische bewegingen die ijveren voor een kwaliteitsvolle en toegankelijke gezondheidszorg, gebaseerd op solidariteit.