Logopedisten

Als logopedist vind je hier informatie over artikel 36 van de nomenclatuur.

Dit artikel bepaalt de voorwaarden voor de terugbetaling voor logopedische behandelingen. 

Aanvraagprocedure

Logopedie (bilan en behandeling) wordt enkel terugbetaald als de adviserend arts van CM zijn akkoord geeft. Maar wat moet je hiervoor precies doen? Volg het stappenplan.

  De arts geeft de patiënt een voorschrift voor het aanvangsbilan (de testing). De arts in kwestie moet een huisarts of een arts-specialist zijn met een actief Riziv-nummer.

  De logopedist voert het bilan uit.

  Een bevoegd arts-specialist schrijft een voorschrift voor de behandeling.

  De logopedist of patiënt bezorgt CM de nodige documenten. Hierbij zijn twee mogelijkheden:

  1. Ofwel:
  • aanvraagformulier voor de terugbetaling, ondertekend door de patiënt of zijn wettelijke vertegenwoordiger;
  • voorschrift van het aanvangsbilan;
  • kopie van het logopedisch bilan;
  • voorschrift van de logopedische behandeling.
  1. Ofwel:

  De logopedist start de behandeling.

  Richtlijnen voor een bilan

   Een bilan is steeds getypt en bevat onderstaande elementen:

   • identificatie van de logopedist en de patiënt;
   • omschrijving van het bilan (aard, datum en plaats van opmaak);
   • identificatie van de stoornis waarvoor de terugbetaling wordt aangevraagd;
   • beschrijving van de problematiek;
   • onderzoeksgegevens;
   • therapievoorstel;
   • handtekening van de logopedist. 

   Klik hier voor een meer gedetailleerd overzicht

   Een bilan in het kader van leerstoornissen (B3) moet bijkomend volgende gegevens bevatten:

   • anamnese (huidig leerjaar van het kind met zijn didactische leeftijd, schoolloopbaan en taalsituatie);
   • evaluatie specifiek voor de stoornis (dyslexie, dysorthografie, dyscalculie).

   Uitsluitingen terugbetaling

    Voor een logopedische behandeling is er geen terugbetaling door de ziekteverzekering indien de rechthebbende:

    • buitengewoon onderwijs volgt (deze beperking geldt alleen voor behandelingen voorzien onder §2, b), 2°; §2, b), 3° en §2, f); 
    • behandeld en/of gehuisvest wordt in een door de gemeenschappen/gewesten erkende en gesubsidieerde instelling, waar de functie van logopedist begrepen is in de erkenningsnormen;
    • ter verpleging is opgenomen in een dienst die is erkend onder de kenletter G, T, A, Sp of K;
    • verblijft in een PVT, ROB of RVT; 
    • wordt gerevalideerd in een inrichting die met het Riziv of met de gefedereerde entiteiten een overeenkomst heeft gesloten die de behandeling door een logopedist dekt (deze uitsluiting geldt niet voor rechthebbenden met stoornissen omschreven in §2, b), 6°, 6.3 en §2, d).

    Een terugbetaling is eveneens uitgesloten voor stoornissen als gevolg van:

    • psychiatrische aandoeningen of emotionele toestanden:
     • relatieproblemen;
     • een verwaarloosd of gebrekkig schoolbezoek (bv. wegens ziekte);
     • het aanleren van een andere taal dan de moedertaal of van een veeltalige opvoeding; 
    • enkelvoudige stoornissen zoals sigmatisme, rhotacisme, lambdacisme, kappacisme, broddelen; 
    • stemstoornissen zoals acute functionele afonie of dysfonie, fonastenie, stemwisselingsstoornissen;
    • stoornissen voorzien onder §2, b), 2° en §2, f) die volgen op een logopedische behandeling van dyslexie en/of dysorthografie en/of dyscalculie.

    Ouderbegeleiding

    Via ouderbegeleiding krijgen personen die het kind opvoeden praktische strategieën aangeleerd om de logopedische behandeling van het kind efficiënt te ondersteunen.

    Voor deze ouderbegeleiding is geen aparte aanvraag bij de adviserend arts nodig.

     Ouderbegeleiding kan worden geattesteerd voor volgende stoornissen:

     • B2: Stoornissen in de receptieve en/of expressieve taalontwikkeling
     • B3: Dyslexie en/of dysorthografie en/of dyscalculie
     • B6.4: Stotteren
     • C2: Dysfunctie van de larynx en/of stemplooien
     • D: Gehoorstoornissen
     • F: Dysfasie

     De volledige lijst vind je hier terug.

     Deze verstrekkingen mogen maximaal tien keer aangerekend worden per stoornis per kind, verspreid over de duur van de behandeling.

     Het maximum aantal behandelingszittingen van de stoornis moet worden verminderd met het aantal aangerekende zittingen ouderbegeleiding. Er bestaan individuele en collectieve zittingen:

     • een individuele zitting ouderbegeleiding wordt gelijkgesteld met twee individuele behandelingszittingen van dertig minuten;
     • een collectieve zitting ouderbegeleiding wordt gelijkgesteld met een individuele behandelingszitting van dertig minuten.

     Herval

     Als het maximum aantal terugbetaalbare zittingen niet werd opgebruikt tijdens de eerste periode, is het bij herval mogelijk om een nieuw akkoord te geven mits de voorwaarden vervuld zijn.

     Dit is enkel van toepassing voor volgende stoornissen:

     • B1: Afasie
     • B2: Stoornissen in de receptieve en/of expressieve taalontwikkeling
     • B3: Dyslexie en/of dysorthografie en/of dyscalculiei
     • B6.4: Stotteren
     • C2: Dysfunctie van de larynx en/of stemplooien
     • E: Dysfagie

     De volledige lijst vind je hier terug.

     Wat zijn de voorwaarden?

     • De patiënt hervalt minimaal zes maanden en maximaal twee jaar na het einde van de periode waar een akkoord van twee of vier jaar voor was.
     • Het bilan in het kader van herval moet voorgeschreven zijn voor de behandeling hervat wordt.
     • Het bilan geeft een indicatie om de behandeling te hervatten en een voorstel van therapeutisch plan.
     • De behandeling van het herval moet worden voorgeschreven na opmaak van het bilan
     • Het volledige dossier wordt overgemaakt aan de adviserend arts.
     • De adviserend arts geeft een akkoord voor een jaar voor het totaal aantal resterende zittingen van de container die niet terugbetaald werden gedurende de volledige behandeling, met een maximum dat varieert naargelang de stoornis (container herval).
     Stoornis Maximaal aantal terugbetaalbare individuele zittingen van dertig minuten
       Voor de volledige duur van de behandeling (totale container, eventueel herval inbegrepen)Voor de behandeling van het herval gedurende maximaal één jaar (container herval)
     AfasieB128886
     Stoornissen in de receptieve en/of expressieve taalontwikkelingB219057
     Dyslexie en/of dysorthografie
     en/of dyscalculie
     B314042
     StotterenB6.412838
     Dysfunctie van de larynx
     en/of stemplooien
     C28024
     DysfagieE6520

     Nuttige links naar de Riziv-site