Pas op voor phishing. CM stuurt je nooit een e-mail met de vraag om je persoonlijke gegevens aan te passen. Hoe herken je een valse e-mail?

Privacyverklaring RMOB CM Brussel

De Regionale Maatschappij Onderlinge Bijstand CM Brussel (RMOB CM Brussel) respecteert je privacy in overeenstemming met de geldende wetgeving, ongeacht of je lid bent of niet, een zorgverlener, geïnteresseerd om te werken bij RMOB CM Brussel of een bezoeker van de website www.cm.be.

CM - jouw gezondheidsfonds

Wat is een verwerking van persoonlijke gegevens? Enkele verduidelijkende begrippen

 • Persoonsgegevens
  Alle informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon ("de betrokkene") (dus bijvoorbeeld geen vennootschap); als identificeerbaar wordt beschouwd een natuurlijke persoon die direct of indirect kan worden geïdentificeerd, met name aan de hand van een identificator zoals een naam, een identificatienummer, locatiegegevens, een online identificator of van een of meer elementen die kenmerkend zijn voor de fysieke, fysiologische, genetische, psychische, economische, culturele of sociale identiteit van die natuurlijke persoon; 
 • Verwerking
  Een bewerking of een geheel van bewerkingen met betrekking tot persoonsgegevens of een geheel van persoonsgegevens, al dan niet uitgevoerd via geautomatiseerde procedés, zoals het verzamelen, vastleggen, ordenen, structureren, opslaan, bijwerken of wijzigen, opvragen, raadplegen, gebruiken, verstrekken door middel van doorzending, verspreiden of op andere wijze ter beschikking stellen, aligneren of combineren, afschermen, wissen of vernietigen van gegevens; 
 • Verwerkingsverantwoordelijke
  Een natuurlijke persoon of rechtspersoon, een overheidsinstantie, een dienst of een ander orgaan die/dat, alleen of samen met anderen, het doel van en de middelen voor de verwerking van persoonsgegevens vaststelt; 
 • Verwerker
  Een natuurlijke persoon of rechtspersoon, een overheidsinstantie, een dienst of een ander orgaan die/dat ten behoeve van de verwerkingsverantwoordelijke persoonsgegevens verwerkt;  

Waarvoor verwerkt RMOB CM Brussel je gegevens in het algemeen?

Wie is verwerkingsverantwoordelijke van jouw gegevens?

Je persoonsgegevens worden verwerkt door de RMOB CM Brussel, Haachtsesteenweg 579, 1031 Schaarbeek, België met ondernemingsnummer 0713.670.669. 

Doelstellingen: waarvoor mag RMOB CM Brussel jouw persoonsgegevens verwerken? 

In het algemeen is het verwerken van je persoonsgegevens noodzakelijk om:

 • je te identificeren, te contacteren en je correct te adviseren;
 • voor het beheer van je dossier;
 • voor een goede sociale zekerheid.

Als regionaal ziekenfonds wil RMOB CM Brussel in een geest van vooruitziendheid, wederzijdse bijstand en solidariteit het fysieke, psychologische en sociale welzijn van de Brusselse begunstigden bevorderen. Als zodanig neemt het deel aan de uitvoering van het Brusselse stelsel van sociale bescherming en voert het alle opdrachten uit die hem zijn toevertrouwd.

RMOB CM Brussel gebruikt je gegevens in het kader van de Brusselse sociale bescherming.

In het kader van de Brusselse sociale bescherming verwerkt RMOB CM Brussel alle noodzakelijke persoonsgegevens om de volgende hoofdopdrachten en doelstellingen naar behoren te kunnen uitvoeren.

 • Voor de verzekerbaarheid van de leden : beheer van  je rechten tot terugbetaling  van gezondheidszorgen ), als gerechtigde of persoon ten laste;
 • Voor de tussenkomst in de gezondheidskosten in België en in het buitenland, als lid of zorgverlener: beheer van alle al dan niet terugbetaalbare  preventieve of gezondheidszorgprestaties en benodigdheden die door erkende zorgverstrekkers en verzorgingsinstellingen in België of in het buitenland verleend en aan RMOB CM Brussel meegedeeld werden;
 • Voor de machtigingen door de adviserende geneesheer voor bepaalde gezondheidszorg of benodigdheden en voor de functionele revalidatie;
 • Voor het beheer van  geschillen : betwistingen van de beslissingen van RMOB CM Brussel, terugvorderingen van onverschuldigde betalingen, terugvorderingen van de gezondheidskosten en uitkeringen veroorzaakt door een aansprakelijke derde; 
 • Voor de informatie en begeleiding , al dan niet proactief, van personen, desgevallend via de Dienst Maatschappelijk werk, om hen toe te laten hun rechten volledig te laten gelden en om hun fysiek, psychisch of sociaal welzijn te bevorderen;
 • Voor het beheer van je contacten met onze diensten door om het even welke gebruikte kanaal : face to face, brief, telefoon, SMS, email, chat, website, …
 • Voor het goede beheer en de verbetering van onze diensten, van het stelsel van de sociale zekerheid en van de volksgezondheid en voor de fraudebestrijding, dankzij audits, enquêtes , studies, wetenschappelijke, statistische of historische onderzoeken en door middel van veiligheid- en beschermingsmaatregelen voor personen, goederen en gegevens;
 • Voor het naleven van onze wettelijke verplichtingen in het bijzonder als Brusselse verzekeringsinstelling ten opzichte van de Controledienst van de Ziekenfondsen, van Iriscare en van de Kruispuntbank van de sociale zekerheid.

Welke zijn de wettelijke bepalingen voor de verwerking van jouw gegevens in het kader van de Brusselse sociale bescherming?

Voor het beheer van de verplichte verzekering verwerkt RMOB CM Brussel de gegevens op basis van volgende artikels in de Algemene Verordening Gegevensbescherming:

 • Artikel 6.1. c : voldoen aan de wettelijke verplichtingen die rusten op CM 
 • Artikel 6.1 e : taak van algemeen belang
 • Artikel 6.1 f : gerechtvaardigde belangen ( veiligheid,  bescherming)
 • Artikel 6.1 d en artikel 9.2 c: vitale belangen van de betrokkene
 • Artikel 9.2 b :  sociale zekerheids- en sociale beschermingsrecht
 • Artikel 9.2. f : de verwerking is noodzakelijk voor de instelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering
 • Artikel 9.2 g : redenen van zwaarwegend algemeen belang op basis van Belgisch recht
 • Artikel 9.2 h : beoordeling van de werkcapaciteit, gezondheidszorg of sociale zorg, beheer van de gezondheidszorg of diensten voor sociale bescherming
 • Artikel 9.2 i : om redenen van algemeen belang op het gebied van volksgezondheid 
 • Artikel 9.2 j  en artikel 89: archivering, wetenschappelijk of historisch onderzoek of statistieken. 
 • Artikel 87 : nationaal identificatienummer/rijksregisternummer.

Daartoe baseren we ons onder meer op de volgende specifieke wetten en hun uitvoeringsbesluiten:

 • Wet van 8 augustus 1983 tot regeling van een Rijksregister van de natuurlijke personen   en KB van 5 december 1986 over het gebruik ervan in de ziekte- en invaliditeitsverzekerin
 • Wet van 15 januari 1990 over de oprichting van de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid, KB van 4 februari 1997 en andere;
 • Wet van 6 augustus 1990 over de ziekenfondsen en de landsbonden van ziekenfondsen betreffende de verplichte verzekering en de aanvullende verzekering;
 • Wet van 11 april 1995 tot invoering van het Handvest van de sociaal verzekerde;
 • Wet van 22 augustus 2002 over de rechten van de patiënt;
 • Wet van 13 december 2006 houdende diverse bepalingen betreffende de gezondheid;
 • Wet van 21 augustus 2008 over het platform eHealth;
 • Decreet van 9 februari 2018 betreffende het lokaal sociaal beleid;
 • Wet van 30 juli 2018 betreffende de bescherming van natuurlijke personen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens;
 • Ordonnantie van 21 december 2018 betreffende de Brusselse verzekeringsinstellingen in het domein van de gezondheidszorg en e hulp aan personen.

Hoe lang bewaren we jouw gegevens in kader van verplichte verzekering?

RMOB CM Brussel zal uw persoonsgegevens bewaren en gebruiken voor zover dit noodzakelijk is voor de naleving van de wettelijke verplichtingen en binnen het kader van onze activiteiten.  RMOB CM Brussel is voor het bewaren van bepaalde persoonsgegevens  gebonden aan wettelijke bewaartermijnen. Schrijft de wet geen termijn voor, dan kunnen de persoonsgegevens worden bewaard gedurende een termijn die RMOB CM Brussel zelf noodzakelijk acht voor het efficiënt uitvoeren van de verplichte regionale verzekering.

Uitwisseling met andere entiteiten of derden mits je toestemming

In de mate dat je hiervoor je toestemming hebt gegeven wisselt RMOB CM Brussel gegevens uit bijvoorbeeld met CM en MC. Dit om je dossier vlotter te kunnen laten behandelen of voor andere doeleinden waarvoor je je toestemming hebt gegeven (deelneming aan enquêtes, …).

Voor welke doeleinden verwerkt RMOB CM Brussel jouw persoonsgegevens in het kader van de opname van chat- en telefoongesprekken?

RMOB CM Brussel kan in sommige gevallen via haar telefoon of chatgesprekken de informatie beluisteren en opnemen. Dit om onze dienstverlening te verbeteren of in het kader van bewijsvoering bij betwisting. Hierover word je steeds op voorhand geïnformeerd door een  ingesproken boodschap. 

Bewaartermijn:

 • Telefoon: 3 maanden voor opleiding en coaching van de medewerkers  en verbetering van de diensten. 18 maanden in het kader van klachten
 • Chat: 3 maanden voor opleiding en coaching van de medewerkers  en verbetering van de diensten. 24 maanden in het kader van klachten


Voor welke doeleinden verwerkt RMOB CM Brussel jouw persoonsgegevens in het kader van camerabewaking? 

RMOB CM Brussel kan camera’s  gebruiken in en rond de kantoren en gebouwen waar het actief is.

Bewaartermijn:

 • Beeldopnames van bewakingscamera’s in en rond de gebouwen van  RMOB CM Brussel  (aangeduid met een sticker) worden maximaal één maand bewaard. Deze termijn kan verlengd worden wanneer blijkt dat de beelden nuttig kunnen zijn en enige bewijswaarde hebben voor bijvoorbeeld een misdrijf.

Voor welke doeleinden verwerkt RMOB CM Brussel jouw persoonsgegevens in het kader van aanwerving van nieuwe medewerkers? 

Hiervoor is er een aparte privacy policy: www.cm.be/jobs/privacy.

Voor welke doeleinden verwerkt RMOB CM Brussel uw persoonsgegevens met behulp van artificiële intelligentie?

RMOB CM Brussel maakt gebruik van artificiële intelligentie om haar diensten en processen te optimaliseren. SMR MC BRUXELLES gebruikt het bijvoorbeeld voor :

 • gegevensanalyse (bijv. chat);
 • schriftherkenning (getuigschriften, offertes).

Welke persoonsgegevens verwerkt RMOB CM Brussel van jou en hoe?

Categorieën persoonsgegevens

Naargelang de gegevens die je meedeelt en in functie van de verschillende doelstellingen als Landsbond en ziekenfonds, verwerkt RMOB CM Brussel naargelang het type betrokken personen de volgende categorieën:

Gewone persoonsgegevens:

 • identificatiegegevens: naam, voornaam, adres, telefoonnummer, e-mailadres, …
 • elektronische identificatiegegevens: IP-adressen, cookies, verbindingsmomenten …
 • persoonlijke kenmerken: leeftijd, geslacht, geboortedatum, geboorteplaats, burgerlijke staat, nationaliteit
 • samenstelling van het gezin 
 • financiële bijzonderheden : rekeningnummer, betalingen, …
 • lidmaatschappen 
 • beroep en betrekking
 • beeldopnamen: camerabewaking, foto’s, video’s
 • geluidopname: callcenters

Bijzondere persoonsgegevens:

 • Gegevens uit het Rijksregister en het rijksregisternummer van RMOB CM Brussel-leden; naam, voornaam , officiële hoofdverblijfplaats,  geboorte- , overlijdensdatum en plaats, geslacht, burgerlijke staat, nationaliteit, samenstelling van het  gezin;
 • Sociale gegevens: gegevens uit de Kruispuntbank van de sociale zekerheid of die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de sociale zekerheid(pensioen, aansluiting, verzekerbaarheid, RIZIV-nummer van zorgverstrekkers, …);
 • Persoonsgegevens met betrekking tot de gezondheid zijn gegevens waarmee informatie over de gezondheidstoestand van iemand wordt gegeven. Medische verslagen en diagnoses, ziekenhuisgegevens, graad van hulpbehoevendheid, terugbetalingen van gezondheidszorgprestaties, ….
 • In het kader van geschillen zal RMOB CM Brussel ook strafrechtelijke en administratieve veroordelingen en strafbare feiten verwerken:  terugvorderingen  van de gezondheidszorgen en uitkeringen veroorzaakt door een aansprakelijke derde, fraude.
 • Op een indirecte manier kan RMOB CM Brussel in het kader van wetenschappelijk onderzoek uit de gegevens die ze verwerkt  gevoelige gegevens afleiden zoals ras, etnische afkomst, politieke opvattingen,religieuze of  levensbeschouwelijke overtuigingen, seksueel gedrag of seksuele geaardheid.

Van wie of van welke bron krijgt RMOB CM Brussel gegevens over jou?

Het betreffen voornamelijk gegevens die afkomstig zijn:

 • van jezelf, je wettelijke vertegenwoordiger, of iemand  die hiervoor een mandaat of  je akkoord heeft gekregen;
 • van de zorgverleners ( ziekenhuizen, artsen, verpleegkundigen, ..) die je geraadpleegd hebt, onder andere via het derdebetalingsstelsel;
 • van de Kruispuntbank van de sociale zekerheid van instellingen van sociale zekerheid  en van overheidsdiensten ( Federale overheidsdienst Financiën, …); 
 • van de actoren van de geïntegreerde brede opvang (autonome centra voor algemene sociale bijstand, OCMW's);
 • van SMR MC WALLONIE;
 • van MC, CM en LCM (De bij de MC of CM aangesloten leden zijn de facto lid van de SMR MC WALLONIE, de SMR CM Brussel en de Landsbond der Christelijke Mutualiteiten (LCM).); 
 • van CM-Zorgkas.

Welke medewerker verwerkt jouw persoonsgegevens?

Jouw  persoonsgegevens worden zorgvuldig  en vertrouwelijk verwerkt door de bevoegde medewerkers om hun taken uit te voeren in het kader van de omschreven activiteiten. 

De medewerkers zijn hiertoe gebonden door het beroepsgeheim en dienen de discretieplicht na te leven. Dit wordt wettelijk  (Wet op de Kruispuntbank, wet over het Rijksregister, art 458 Strafwetboek, Arbeidswet) en deontologisch opgelegd.

Bovendien vereist RMOB CM Brussel dat haar medewerkers  een geheimhoudingsverklaring ondertekenen.

Geautomatiseerde besluitvorming 

Bepaalde verwerkingen van gegevens gebeuren op een volledig geautomatiseerde manier zonder tussenkomst van een medewerker, maar op basis van de criteria zoals voorzien in het kader van de Brusselse verzekering voor sociale bescherming (bv. prijsbepaling van vergoedingen, betaling van de toelage voor hulp aan bejaarden, enz.)

Aan wie geeft RMOB CM Brussel jouw persoonsgegevens door?

Jouw persoonsgegevens mogen doorgegeven worden aan:

 • Jezelf, jouw wettelijke vertegenwoordiger (bewindvoerder, bemiddelaar, …), jouw vertegenwoordiger (professionele raadsman, advocaat, …) of iemand die hiervoor een mandaat of jouw akkoord heeft gekregen, dit rechtstreeks of door de tussenkomst van de beroepsbeoefenaar in de gezondheidszorg van jouw keuze;
 • Een toegelaten derde (persoon, instelling, overheid) enkel op basis van een  wet, contract, bestaande machtiging van een Sectoraal Comité (Sociale zekerheid, en gezondheid, Rijksregister);
 • Je zorgverleners (ziekenhuizen, artsen, verpleegkundigen, ...): op jouw verzoek of in het kader van onze wettelijke opdrachten (verzekerbaarheid, globaal medisch dossier, derdebetalingstelsel …) via beveiligde kanalen (eHealth platform, MyCarenet, IrisCarenet, WalCarenet, Refac…);
 • CM en MC, voor zover de uitwisseling van gegevens noodzakelijk is om aan wettelijke verplichtingen te voldoen;
 • Indien van toepassing aan de CM-Zorgkas voor de Vlaamse Sociale Bescherming;
 • Indien van toepassing aan de SMR MC WALLONIE, voor de Waalse Sociale Bescherming;
 • Aan instellingen van de sociale zekerheid via het Nationaal Intermutualistisch college (NIC) en de Kruispuntbank van de sociale zekerheid:
  • Rijksdienst voor  de Sociale zekerheid (RSZ), 
  • Rijksdienst voor de sociale verzekeringen der Zelfstandigen (RSVZ),  
  • Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening (RVA), 
  • Rijksinstituut voor Ziekte-en Invaliditeitsverzekering (RIZIV),
  • Rijksdienst voor Jaarlijkse vakantie (RJV),
  • Rijksdienst voor Pensioen, 
  • FEDRIS (Federaal agentschap voor beroepsrisico’s).
   Het Nationaal Intermutualistisch College werkt als een filter zodat derden niet weten bij welk ziekenfonds je aangesloten bent. Voor meer info over de werking van de Kruispuntbank van de sociale zekerheidwat doet de KSZ en hoe doet ze het?
 • Federale openbare diensten, in het bijzonder de FOD Financiën;
 • Voor specifieke taken aangewezen regionale agentschappen, bijvoorbeeld VAZG, AVIQ, Iriscare, DSL, ... ;
 • Onze bedrijfsrevisoren die gehouden zijn door een vertrouwelijkheidsplicht;
 • Tegenpartijen, hun advocaten, gerechtsdeurwaarders, deskundigen en aan Justitie in geval van geschillen;
 • Alle instellingen om je een voordeel toe te kennen op basis van een bevoorrecht statuut (verhoogde tegemoetkoming, …);
 • Je schuldeisers en hun gerechtsdeurwaarders in het kader van een procedure tot uitvoering (beslag, overdracht, ...);
 • Een erfgenaam of een notaris in geval van overlijden indien de persoonsgegevens noodzakelijk zijn voor de vereffening en verdeling van de nalatenschap en voor zover aan de voorwaarden voor deze overdracht is voldaan;
 • Onze verwerkers;
  RMOB CM Brussel doet voornamelijk een beroep op de volgende verwerkers:
  • CM, MC en LCM (Landsbond der Christelijke Mutualiteiten) in het kader van de ondersteuning via hun medewerkers;
  • ICT-verwerkers;
  • Mailingfirma’s;
  • Onze advocaten en gerechtsdeurwaarders, deskundigen;
  • Zorgvuldig geselecteerde leveranciers die uw persoonsgegevens moeten verwerken in het kader en de uitvoering van hun toegewezen taken.

RMOB CM Brussel kan van jou ook gegevens verwerken in volgende gevallen:

Bezoek aan CM- of MC-website: 

 • Bij het invullen van een formulier op de website, worden de meegedeelde gegevens verwerkt afhankelijk van de door de context bepaalde doeleinden waarin deze werden opgevraagd, (bijvoorbeeld een informatieaanvraag, inschrijving voor een activiteit, informatie over vrijwilligerswerk…).
 • Je kunt aanmelden op Mijn CM (of sommige andere CM-applicaties) met je eID via CSAM of Itsme, in dat geval worden er ook persoonsgegevens verwerkt (rijksregisternummer) om je te identificeren, te authentificeren en om jouw gegevens op te halen uit onze systemen. Jouw eID wordt mogelijk ook opgevraagd en uitgelezen (met jouw toestemming) bij een bezoek in één van onze kantoren. 
 • Wat RMOB CM Brussel verwerkt en de gebruiker niet ziet (bijvoorbeeld je IP-adres, het browsertype, besturingssysteem van je computer en het aantal bezoeken en de bezochte pagina's). Meer informatie hierover vind je terug in het Cookiebeleid.

Je wil voor RMOB CM Brussel werken.

Je bent zorgverlener 

 • In dat geval, verwerkt RMOB CM Brussel enkel de persoonsgegevens met betrekking tot jouw activiteiten als zorgverlener en dit in het kader van de hoger beschreven doelstellingen. Wij zijn in het bijzonder gemachtigd om jouw naam en adres te publiceren die/dat we ontvangen van het RIZIV en Iriscare om onze leden te informeren over jouw conventionering. Indien je deze gegevens wenst te verbeteren: www.cm.be/zorgverleners.

Doorgifte van gegevens buiten de Europese Economische Ruimte

Je gegevens kunnen buiten de Europese Economische Ruimte (= Europese Unie + Noorwegen, Liechtenstein en IJsland) worden doorgegeven als dat:

 • voorzien is in het kader van de Brusselse sociale bescherming;
 • nodig is voor de uitvoering van maatregelen die getroffen moeten worden vooraleer het contract af te sluiten en op jouw verzoek;
 • en als je uitdrukkelijk hebt toegestemd.

Hoe worden jouw gegevens beveiligd?

 • We nemen passende maatregelen om de veiligheid, de integriteit en de beschikbaarheid van je gegevens te waarborgen, rekening houdend met de stand van de techniek, de omvang en de context van de verwerkingsdoeleinden en het type persoonsgegevens. 
 • RMOB CM Brussel neemt gepaste fysieke, administratieve, organisatorische en technische veiligheidsmaatregelen om je persoonsgegevens te beschermen tegen verlies, onbevoegde toegang, onbevoegd gebruik en onbevoegde onthulling.
 • RMOB CM Brussel legt haar verwerkers contractueel dezelfde veiligheidsmaatregelen op.

Welke zijn jouw rechten op het vlak van persoonsgegevens?

De betrokken persoon beschikt over bepaalde rechten met betrekking tot zijn persoonsgegevens voor zover deze niet in strijd zijn met de wettelijke verplichtingen waaraan RMOB CM Brussel onderworpen is of de aan RMOB CM Brussel toevertrouwde taken van openbaar belang. 

 • Recht van inzage
  Als betrokkene heb je inzagerecht in de gegevens die op jou betrekking hebben en die door RMOB CM Brussel worden verwerkt. Wanneer je hierom verzoekt, kan er een kopij van jouw persoonsgegevens worden afgeleverd. Je kan een kopij opvragen van je persoonsgegevens voor zover dit geen inbreuk maakt op de rechten en vrijheden van anderen. 
 • Recht op rectificatie of aanpassing van je gegevens
  Je kunt op elk moment verzoeken om onjuiste gegevens te corrigeren of om jouw gegevens te vervolledigen. Voor de aanpassing van jouw gegevens betreffende jouw burgerlijke staat, richt je je in de eerste plaats tot de dienst bevolking van jouw gemeente. RMOB CM Brussel kan echter de gegevens van het nationale register, dat de authentieke bron van sociale zekerheid is, niet wijzigen. Vergeet niet om ons zo snel mogelijk op de hoogte te stellen van elke verandering in jouw situatie. 
 • Je toestemming intrekken
  Als de verwerking van jouw persoonsgegevens gebaseerd is op jouw toestemming, heb je het recht om jouw toestemming op elk gewenst moment in te trekken zonder een reden op te geven. Het intrekken van je toestemming verandert niets aan de geldigheid van de verwerkingen die gebeurd zijn voor die intrekking. 
 • Geautomatiseerde individuele besluitvorming (profilering)
  Je hebt het recht om niet uitsluitend aan een geautomatiseerde besluitvorming, inclusief profilering, te worden onderworpen. Sommige gegevensverwerkingen verlopen immers volledig geautomatiseerd zonder tussenkomst van de medewerker. Als je het niet eens bent met het verloop van een volledig geautomatiseerd proces, kun je RMOB CM Brussel contacteren. Zo kun je toch een tussenkomst van een medewerker van RMOB CM Brussel vragen of laten weten waarom je dit betwist. 
 • Recht van bezwaar
  Ben je het niet eens met de manier waarop RMOB CM Brussel bepaalde gegevens verwerkt? Dan kun je je daartegen verzetten. 
  • Zonder reden, in geval van verzet tegen behandeling voor direct marketing en prospectiedoeleinden; 
  • Als jouw gegevens worden verwerkt in het kader van een taak van algemeen belang, moet je jouw specifieke situatie motiveren. RMOB CM Brussel kan deze gegevens nog steeds verwerken als er legitieme en dwingende redenen zijn voor de verwerking ervan en de behandeling voorrang heeft op jouw belangen of de uitoefening van jouw rechten in een rechtszaak; 
  • Als jouw gegevens worden verwerkt voor wetenschappelijke of historische onderzoeksdoeleinden of voor statistische doeleinden, kun je bezwaar maken om redenen die verband houden met jouw specifieke situatie. Tenzij de verwerking noodzakelijk is om een taak van algemeen belang te vervullen. 
 • Recht op gegevenswissing (recht op vergetelheid)
  Je hebt het recht om jouw persoonsgegevens te wissen indien blijkt dat RMOB CM Brussel deze gegevens onrechtmatig verwerkt: 
  • Als de gegevens niet langer nodig zijn voor de doeleinden van de behandeling; 
  • Als je jouw toestemming hebt ingetrokken en er geen andere wettelijke basis is voor deze behandeling; 
  • Als jouw verzet tegen de verwerking gegrond is; 
  • Als de behandeling illegaal is; 
  • Als het wissen wettelijk is opgelegd; 
  • Als de gegevens betrekking hebben op een kind jonger dan 16 jaar en zijn verzameld via een applicatie of website ("Information Society Service"). 
 • Recht op beperking van de verwerking
  Je kunt het gebruik van jouw persoonsgegevens beperken: 
  • Tot de tijd om de juistheid te controleren van de gegevens die je betwist; 
  • Als je je verzet tegen het illegaal verwijderen van gegevens die door RMOB CM Brussel zijn verwerkt; 
  • Als je je verzet tegen het verwijderen van gegevens die RMOB CM Brussel niet langer nodig heeft, maar die noodzakelijk zijn om een recht voor de rechtbank te vinden, uit te oefenen of te verdedigen; 
  • Tot de tijd om te controleren of de legitieme redenen voor RMOB CM Brussel voorrang hebben op het jouwe in het geval je je verzet tegen de behandeling van deze gegevens door een beroep te doen op jouw specifieke situatie. 

RMOB CM Brussel zal dan de verwerking van dergelijke persoonsgegevens tot hun bewaring moeten beperken. Elke andere verwerking is toegestaan met jouw toestemming, of voor de vaststelling, uitoefening of verdediging van een recht in een gerechtelijke zaak of om een derde partij te beschermen, of om belangrijke redenen van openbaar belang. Indien dit het geval is, zal RMOB CM Brussel je op de hoogte brengen voordat deze beperkende behandeling wordt opgeheven. 

 • Recht op overdraagbaarheid van de gegevens
  Je hebt het recht om de persoonsgegevens die je aan RMOB CM Brussel hebt verstrekt, aan jou of rechtstreeks aan een derde te laten overdragen. Dit kan voor zover dit niet door privacywetgeving of andere wettelijke regels wordt beperkt. Dit recht kan alleen worden uitgeoefend als jouw gegevens uitsluitend verwerkt werden op basis van jouw toestemming of een contract en als deze verwerking gebeurt met behulp van geautomatiseerde processen. Dit betreft dus geen verplichte verzekering of aanvullende verzekering. In geval van mutatie zendt RMOB CM Brussel de wettelijk verplichte informatie door naar de nieuwe verzekeraar.

Hoe kun je je rechten uitoefenen?

Indien je een van bovenstaande privacyrechten wenst uit te oefenen, kun je altijd contact met ons opnemen. 

Wees altijd zo specifiek mogelijk als je je rechten wilt uitoefenen. Enkel op die manier kan RMOB CM Brussel je vraag concreet en correct behandelen. Om zeker te zijn dat de betrokkene zijn eigen privacyrechten wenst uit te oefenen, kan RMOB CM Brussel ter identificatie om een kopij van de identiteitskaart verzoeken.

Hoe kun je contact opnemen of een klacht indienen?

 • Algemeen
  Je kunt voor een vraag, opmerking of aanvraag voor de uitoefening van je rechten altijd contact met ons opnemen: 
 • Data Protection Officer
  Indien je vindt dat bovenstaande kanalen je niet kunnen helpen, dan kun je ook onze Data Protection Officer contacteren. Dit kan zowel: 
  • Schriftelijk: door een brief te sturen t.a.v. de data protection officer naar RMOB CM Brussel, Haachtsesteenweg 579, 1031 Schaarbeek, België. 
  • Per mail: naar [email protected]
 • Gegevensbeschermingsautoriteit
  Je kunt je rechtstreeks tot ons wenden of je kunt contact opnemen met de Gegevensbeschermingsautoriteit.
  Contactgegevens: www.gegevensbeschermingsautoriteit.be/contact, Gegevensbeschermingsautoriteit Drukpersstraat 35, 1000 Brussel.