CM-Hospitaalplan in detail

CM-Hospitaalplan is een kostendekkende hospitalisatieverzekering die voor terugbetalingen zorgt bij de kosten van je (dag)opname, de voor- en nazorg bij je opname en de ambulante zorg bij bepaalde ernstige ziekten.

Sluit aan bij CM-Hospitaalplan Bereken je premie

Ik ben nog niet aangesloten bij CM-Hospitaalplan

De grootste troeven van de hospitalisatieverzekering van CM zijn de premies die al starten vanaf 4,22 euro per maand, de wachttijd van slechts 3 maanden, de zeer gunstige aansluitingsvoorwaarden voor pasgeborenen en de eenvoudige en snelle aanvraag van terugbetalingen. Bovendien is ook iedereen echt welkom!

Wat is verzekerd binnen CM-Hospitaalplan?

 • CM-Hospitaalplan vergoedt medisch noodzakelijke kosten in de periode van 1 maand voor het begin van je opname tot 3 maanden na het einde van je opname. Dit op voorwaarde dat ook je opname recht geeft op een terugbetaling.
 • De waarborg ambulante kosten ernstige ziekten geldt voor medische kosten die rechtstreeks in verband staan met een ernstige ziekte waarvan de diagnose is bevestigd en die is opgenomen in de algemene voorwaarden van CM-Hospitaalplan.
 • Verder bevat CM-Hospitaalplan een aantal bijzondere waarborgen die een terugbetaling geven bij een aantal specifieke kosten: rooming-in, donoren, vruchtbaarheidsbehandelingen, thuisbevalling, hospitalisaties in een psychiatrisch ziekenhuis, voorafbestaande toestand, borstverkleiningen, zwaarlijvigheid, preventieve borstamputaties, tandzorg en verwijderen van wijsheidstanden.
 • Erelonen voor prestaties die wettelijk mogen worden aangerekend maar waarvoor geen terugbetaling is voorzien door de wettelijke ziekteverzekering worden vergoed tot 200 euro per opname als ze niet vallen onder de algemene uitsluitingen van de verzekering. 

Hoeveel kost mijn CM-Hospitaalplan?

Premies starten al vanaf 4,22 euro per maand en zijn afhankelijk van je leeftijd. In het kalenderjaar van aansluiting hangt je premie af van je leeftijd op de datum van aansluiting. Nadien is je premie afhankelijk van de leeftijd op 31 december van het kalenderjaar voorafgaand aan de premieperiode. Vanaf de vierde aangesloten persoon ten laste is de premie beperkt tot 2,11 euro per maand. 

 Zelf je premie berekenen kan hier. Onderstaande tabel geeft alvast een overzicht van de premies per maand in euro:

Bij aansluiting vóór de 60ste verjaardag
Tot en met 24 jaar 

4,22

Van 25 tot en met 49 jaar 

9,72

Van 50 tot en met 59 jaar 

11,31

Van 60 tot en met 64 jaar 

19,45

Van 65 tot en met 69 jaar

20,70

Vanaf 70 jaar 

30,71

Bij aansluiting na de 60ste verjaardag
Van 60 tot en met 64 jaar 

25,29

Van 65 tot en met 69 jaar

26,89

Vanaf 70 jaar 

36,86

Bij aansluiting na de 66ste verjaardag
Van 66 tot en met 69 jaar 

31,03

Vanaf 70 jaar   

46,09

Wat zijn de beperkingen in de terugbetalingen van deze verzekering?

 • Kamersupplementen voor een verblijf op een eenpersoonskamer worden vergoed tot maximum 55 euro per dag.
 • Ereloonsupplementen - in zoverre ze wettelijk mogen worden aangerekend - worden vergoed tot maximum 100% van het tarief zoals vastgelegd door het RIZIV. Het gedeelte aangerekende supplementen boven dit percentage is ten laste van de verzekerde.
 • Tijdens de eerste drie jaren van de aansluiting worden hospitalisaties ten gevolge van een reeds bestaande aandoening of ziekte als volgt vergoed: 
  • bij keuze voor een gemeenschappelijke kamer of tweepersoonskamer: vergoeding volgens de waarborg ‘ziekenhuisopname’ en ‘voor- en nazorg’
  • bij keuze voor een eenpersoonskamer: vergoeding volgens de waarborg ‘ziekenhuisopname’ en ‘voor- en nazorg’ maar zonder vergoeding voor de ereloon- en kamersupplementen.
 • Ben je al zwanger op het moment dat je aansluit bij CM-Hospitaalplan, dan krijg je bij de keuze voor een eenpersoonskamer geen terugbetaling van de ereloon- en kamersupplementen.
 • Het recht op terugbetaling gaat in na een algemene wachttijd van drie maanden te rekenen vanaf de aansluitingsdatum. Kom je over van een gelijkaardige hospitalisatieverzekering? Dan vermindert de wachttijd met de periode dat je, onmiddellijk voorafgaand aan de overstap, ononderbroken aangesloten was bij die verzekering.
 • Er wordt enkel een franchise toegepast op de terugbetaling voor ereloonsupplementen bij verblijf op een eenpersoonskamer. Een franchise is het deel van de kosten dat CM-verzekeringen niet voor zijn rekening neemt maar dat je uit eigen zak moet betalen.
  • Bij dagopnames bedraagt deze franchise 175 euro per opname. 
  • Bij klassieke hospitalisatie met overnachting bedraagt deze franchise 100 euro per hospitalisatie. 
  • Deze franchises zijn toepasbaar per hospitalisatie met een maximum van 350 euro per kalenderjaar.
  • De franchises worden niet toegepast voor hospitalisaties omwille van een bevalling.

Ben ik verzekerd in het buitenland?

Ja. Er zijn wel twee voorwaarden aan verbonden:

 • De maximale terugbetaling voor alle kosten gemaakt buiten Belgisch grondgebied is 1.000 euro per kalenderjaar en per verzekerde.
 • Geplande hospitalisaties buiten het Belgisch grondgebied, waarvoor geen toestemming werd gegeven door de adviserend arts van het ziekenfonds worden niet vergoed.

 Wat zijn mijn verplichtingen? 

 • Je moet als verzekerde aangesloten zijn en blijven bij CM Vlaanderen voor de aangeboden diensten en voordelen en in orde zijn met de CM-bijdragebetaling. 
 • Je dient de vereiste verzekeringsdocumenten te ondertekenen en de verzekeringspremie te betalen. 
 • Indien je wil aansluiten bij de verzekering, dien je niet alleen jezelf, maar ook alle personen die bij jou ten laste staan voor de wettelijke ziekteverzekering aan te sluiten bij de verzekering.
 • Indien je een aangifte wenst te doen van een schadegeval, dien je alle relevante stukken over het schadegeval over te maken aan de verzekeraar zoals beschreven in de algemene voorwaarden. 

Hoe betaal ik mijn verzekeringspremie?

De premie kan betaald worden via overschrijving per jaar of via domiciliëring. Bij domiciliëring kan je kiezen tussen: jaarlijks, driemaandelijks of maandelijks. De data voor de domiciliëring zijn vooraf bepaald en vallen steeds voor de start van de verzekerde periode.   

Wanneer begint en eindigt de verzekering?

De overeenkomst komt tot stand bij ondertekening door de verzekeringsnemer van de verzekeringsaanvraag en de eerste premiebetaling. De verzekering start op de aanvangsdatum en geldt levenslang, behalve bij opzegging door de verzekeringsnemer, het niet betalen van de premie en in geval van fraude.

Hoe zeg ik mijn verzekeringscontract op? 

De verzekeringsnemer kan de verzekering opzeggen per aangetekende brief, bij deurwaardersexploot of door afgifte van de opzegbrief tegen ontvangstbewijs. 

Heb je een andere vraag over CM-Hospitaalplan?

Neem de pagina met veelgestelde vragen door. Zit je vraag er niet tussen? Contacteer dan CM.

Ik heb multiple sclerose en dus veel medische kosten. Dankzij CM-Hospitaalplan krijg ik het grootste deel van de kosten van mijn ziekte terugbetaald. Dat maakt voor mij op het einde van de maand een groot verschil.

Alina, 46

Ik ben aangesloten bij CM-Hospitaalplan

Ben je al aangesloten bij CM-Hospitaalplan en wil je een terugbetaling aanvragen? Dat kan heel snel en eenvoudig. 

Ik word opgenomen in het ziekenhuis

Voor je ziekenhuisopname

Hoe kan ik hoge ziekenhuisfacturen vermijden bij een geplande ziekenhuisopname?

Kies prijsbewust voor een eenpersoonskamer of een gemeenschappelijke kamer.

Financiële informatie over de verschillende kamertypes vind je op de opnameverklaring. Die krijg je ten laatste bij je opname, maar kun je ook op voorhand opvragen. Als je aangesloten bent bij CM-Hospitaalplan, dan wordt er de eerste drie jaar rekening gehouden met de reeds aanwezige aandoeningen op het moment van aansluiting. Voor deze aandoeningen worden geen kamer- en ereloonsupplementen terugbetaald op een eenpersoonskamer.  Bij een twee- of meerpersoonskamer mogen nooit ereloonsupplementen aangerekend worden.

Vraag je arts om een inschatting van de prijs van de operatie.

De kosten voor medisch materiaal (implantaten of hechtmiddelen) kunnen oplopen. Vraag de arts of hij ereloonsupplementen aanrekent.

Vergelijk ziekenhuistarieven en pas indien mogelijk je ziekenhuiskeuze aan.

Tarieven vergelijken kan met de CM-applicatie ziekenhuistarieven vergelijken.

Vraag naar de tarieven van diverse kosten.

Dat kunnen kosten zijn voor het gebruik van televisie, telefoon, internet of maaltijden voor de begeleidende partner of ouder.

Breng dit zeker mee bij een ziekenhuisopname: 

 • je eID of voor kinderen jonger dan 12: de kids-ID of isi+-kaart
 • enkele gele klevers
 • de contactgegevens van je huisarts
 • een lijstje met de medicatie die je neemt
 • eventueel medische documenten. Bespreek dit met je arts
 • indien van toepassing: de contactgegevens van de diensten of hulpverleners die je nadien thuis helpen met je verzorging

Krijg je een ongeval en ben je privé verzekerd? Zorg dan dat je de naam van de verzekeringsmaatschappij en het nummer van je verzekeringspolis bij de hand hebt.

Krijg je een ongeval en ben je via CM-Hospitaalplan verzekerd? Dan moet je niks doen, behalve je ziekenhuisfactuur indienen van zodra je die ontvangen hebt.

Weet dat CM-Hospitaalplan ook een terugbetaling geeft voor de medische kosten van onderzoeken die rechtstreeks verband houden met je ziekenhuisopname en dit vanaf 1 maand voor en tot 3 maanden na je opname. Let op: dat geldt niet voor alle dagopnames.

 • Alle remgeld en vergoedbare supplementen zoals huisartsbezoeken, geneesmiddelen, voorbereidende afspraken in het ziekenhuis of de praktijk van de specialist, labokosten … worden automatisch terugbetaald. Hier hoef je dus zelf geen actie voor te ondernemen.
 • Voor facturen voor dringend ziekenvervoer (100- of 112-vervoer) gebeurt de terugbetaling niet automatisch. Bezorg CM altijd een bewijs van deze kosten, samen met dit ingevuld formulier.

Tijdens je ziekenhuisopname

Laat volgende documenten in orde maken voor je het ziekenhuis verlaat:

 • Afwezigheidsattest 

  Voor je werkgever, vakbond of school.

 • Aangifte arbeidsongeschiktheid 

  Als je arbeidsongeschikt wordt, moet je de adviserend geneesheer van CM tijdig en op correcte wijze verwittigen. Doe je dat niet, verlies je een deel van je uitkering. Hoe je je arbeidsongeschiktheid in orde maakt, lees je hier.

Na je ziekenhuisopname

Pas na de ontvangst van je ziekenhuisfactuur, kun je je aangifte van hospitalisatie in orde maken.

Weet dat CM-Hospitaalplan ook een terugbetaling geeft voor de kosten van onderzoeken die rechtstreeks verband houden met je ziekenhuisopname en dit tot 3 maanden na je opname. Let op: dit geldt niet voor alle dagopnames.

Alle remgeld en vergoedbare supplementen zoals huisartsbezoeken, geneesmiddelen, opvolgafspraken in het ziekenhuis of de praktijk van de specialist, labokosten … worden automatisch terugbetaald. Hier hoef je dus zelf geen actie voor te ondernemen. Doktersattesten dien je uiteraard wel nog in via de CM-brievenbus.

De dienst CM-verzekeringen verwerkt automatisch al deze gerelateerde kosten op volgende momenten:

 • 4 maanden na je ontslag uit het ziekenhuis
 • 7 maanden na je ontslag uit het ziekenhuis

Voor onderstaande kosten gebeurt de terugbetaling niet automatisch. Bezorg CM altijd een bewijs van deze kosten, samen met dit ingevuld formulier:

 • facturen dringend ziekenvervoer (100- of 112-vervoer)
 • facturen van de erkende hersteloorden Ter Duinen in Nieuwpoort, Hooidonk in Zandhoven en Domaine de Nivezé in Spa
 • resterende medische kosten na terugbetaling door een andere hospitalisatieverzekering.

Je hospitalisatie aangeven

Heb je je ziekenhuisfactuur ontvangen? Neem ze bij de hand en ga van start met de aangifte. Je hebt hiervoor geen scanner of fototoestel nodig, de aangifte gebeurt op basis van het factuurnummer.

Hieronder vind je een video die je stap voor stap toont hoe het werkt. Na de aangifte ontvang je een betalingsoverzicht en de terugbetaling op je rekeningnummer.

Kan je je aangifte niet digitaal bezorgen? Druk dan het aangifteformulier af, vul het in en bezorg het ondertekend samen met je ziekenhuisfactuur per e-mail of via een CM-brievenbus.

Voor onderstaande kosten gebeurt de terugbetaling niet automatisch. Bezorg CM altijd een bewijs van deze kosten, samen met dit ingevuld formulier.

 • facturen dringend ziekenvervoer (100- of 112-vervoer)
 • facturen van de erkende hersteloorden Ter Duinen in Nieuwpoort, Hooidonk in Zandhoven en Domaine de Nivezé in Spa
 • resterende medische kosten na terugbetaling door een andere hospitalisatieverzekering

Ik heb een ernstige ziekte

Voor welke ernstige ziekten is er een terugbetaling?

CM-Hospitaalplan voorziet in terugbetalingen voor de behandeling van onder meer:

 • kwaadaardige tumoren (bijvoorbeeld kanker)
 • kwaadaardige bloedziekten (bv. leukemie, ziekte van Hodgkin)
 • neuromusculaire aandoeningen zoals MS (multiple sclerose) en ALS (amyotrofe lateraalsclerose)
 • ziekte van Parkinson
 • meningitis
 • aids
 • levercirrose als gevolg van hepatitis
 • diabetes type 1
 • nieraandoeningen met noodzaak tot nierdialyse
 • mucoviscidose
 • systeemsclerodermie met orgaanaantasting
 • ziekte van Crohn en colitis ulcerosa

Voor welke kosten is er een terugbetaling?

Naast je opname worden ook onderstaande kosten voor medisch noodzakelijke zorg vergoed als ze rechtstreeks verband houden met de ernstige ziekte.   

Remgeld voor geneeskundige verzorging en behandeling

Dit wordt volledig vergoed.

Ereloonsupplementen

Deze worden vergoed tot 100 % van het vastgelegde tarief. 

Prothesen en orthopedische toestellen

De eerste prothese of het eerste orthopedisch toestel wordt vergoed.

Geneesmiddelen, implantaten, synthesemateriaal, gipsmateriaal, stoma- en incontinentiemateriaal

Dit wordt volledig terugbetaald indien ook de wettelijke ziekteverzekering voor een terugbetaling zorgt.

Huur van medisch noodzakelijke hulpmiddelen

Dit wordt volledig vergoed

Niet-dringend ziekenvervoer

Het persoonlijk aandeel voor niet-dringend ziekenvervoer aangevraagd aan de dienst Mutas in het kader van een oncologische behandeling of nierdialyse wordt vergoed tot maximum 250 euro per kalenderjaar.

Je ernstige ziekte aangeven

Bezorg volgende documenten aan CM per e-mail of via een CM-brievenbus

 • dit formulier ondertekend door jezelf en huisarts/specialist
 • een recent medisch verslag van je specialist, dit kan je huisarts ophalen uit je medisch dossier

Indien nodig zal je na verloop van tijd een verlenging voor deze erkenning moeten aanvragen. CM bezorgt je hiervoor tijdig het gepaste formulier.

Je ontvangt je terugbetaling

Nadat je aanvraag is goedgekeurd, ontvang je automatisch de terugbetaling voor medische kosten die rechtstreeks verband houden met je aandoening. Dit kunnen onder andere huisartsbezoeken, geneesmiddelen, opvolgafspraken in het ziekenhuis of in de praktijk van de specialist, labokosten en meer zijn. 

Je ontvangt de tegemoetkoming driemaandelijks of jaarlijks. De betaalfrequentie is afhankelijk van de hoogte van je tegemoetkoming het jaar voordien. Is deze hoger dan 50 euro, dan ontvang je de tegemoetkoming driemaandelijks. Is deze lager dan 50 euro, dan ontvang je de tegemoetkoming jaarlijks.

Deze kosten dien je handmatig in

Niet alle kosten kunnen automatisch verwerkt worden. Van deze gemaakte kosten moet je een factuur bezorgen:
•    Facturen van erkende hesteloorden Ter Duinen in Nieuwpoort, Hooidonk in Zandhoven en Domaine de Nivezé in Spa
•    Facturen voor de huur van medisch materiaal
•    Facturen dringend ziekenvervoer (100 of 112)
Je dient deze facturen samen met dit formulier in per e-mail of via een CM-brievenbus.

Heb je een andere vraag over CM-Hospitaalplan?

Neem de pagina met veelgestelde vragen door. Zit je vraag er niet tussen? Neem dan contact met ons op. 

Meer weten? Lees er hier alles over:

CM-MediKo Plan

CM-MediKo Plan is een verzekering voor medische kosten die niets met een ziekenhuisopname te maken hebben. Dit kan gaan van een beugel, een bevallingsforfait tot behandelingen bij de kinesist.

 • Tot 75 % van het remgeld van (tand)artsen, specialisten, kinesisten en andere zorgverleners terugbetaald
 • Tot 1.800 euro terugbetaling voor tandzorg
 • Tot 120 euro terugbetaling voor brillenglazen en lenzen
vanaf 12,57 €

CM-Hospitaalfix Extra

Met CM-Hospitaalfix Extra krijg je een extra vergoeding van 25 euro per dag dat je in het ziekenhuis ligt of opgenomen bent. De wachttijd bedraagt slechts 3 maanden en ook de maandelijkse premie houden we bewust zo laag mogelijk.

 • Extra hospitalisatieverzekering
 • CM regelt alles rechtstreeks, je hoeft geen facturen binnen te brengen
 • Vaste vergoeding per dag in het ziekenhuis: 25 euro
vanaf 0,63 €