CM-verzekeringen

Zeker, CM-Hospitaalfix Extra is ideaal als aanvulling op CM-Hospitaalplan of elke andere hospitalisatieverzekering.

Betaal je de premie CM-verzekeringen per overschrijving? Dan ontvang je in december een betalingsuitnodiging voor het nieuwe jaar.  

Betaal je de premie CM-verzekeringen per domiciliëring? De premie zal per maand, per kwartaal of per jaar afgehouden worden door het nummer BE02 0688 9385 6340. Wens je de betaalmethode te wijzigen? Neem dan contact op via 078 151 151.

Niet. De betaling gebeurt automatisch. CM krijgt een signaal van het ziekenhuis zodra je er ontslagen wordt. Op basis van dit signaal wordt de terugbetaling overgeschreven op je rekening. 

De wachttijd bedraagt drie maanden. 

Kom je over van een gelijkaardige hospitalisatieverzekering? Dan vermindert de wachttijd met de periode dat je, onmiddellijk voorafgaand aan de overstap, ononderbroken aangesloten was bij die verzekering. 

Kinderen die ten laste staan van een gerechtigde die is aangesloten bij CM-Hospitaalfix Extra zijn tot en met het tweede kalenderjaar na hun geboortejaar vrijgesteld van premiebetaling. 

Vanaf de vierde aangesloten persoon ten laste is de aansluiting gratis.

Premies starten al vanaf 0,23 euro per maand en zijn afhankelijk van je leeftijd. In het kalenderjaar van aansluiting hangt je premie af van je leeftijd op de datum van aansluiting. Nadien is je premie afhankelijk van de leeftijd op 31 december van het kalenderjaar voorafgaand aan de premieperiode. 

Zelf je premie berekenen kan hier. Onderstaande tabel geeft alvast een indicatie. 

 

Maandpremie 

CM-Hospitaalfix Extra

Bij aansluiting vóór je 60ste verjaardag
Tot en met 17 jaar 

0,63

Van 18 tot en met 24 jaar 

0,84

Van 25 tot en met 59 jaar 

5,32

Van 60 tot en met 64 jaar 

6,60

Van 65 tot en met 69 jaar  

13,68

Van 70 tot en met 74 jaar  

14,25

Vanaf 75 jaar

19,67

Bij aansluiting na je 60ste verjaardag
Van 60 tot en met 64 jaar 

7,90

Van 65 tot en met 69 jaar

16,41

Van 70 tot en met 74 jaar

17,09

Vanaf 75 jaar 

23,61

Bij aansluiting na je 66ste verjaardag
Van 66 tot en met 69 jaar 

20,51

Van 70 tot en met 74 jaar 

21,37

Vanaf 75 jaar   

29,50

Bij aansluiting na je 76ste verjaardag
Vanaf 76 jaar

37,37

Hier vind je de stappen om je rekeningnummer te wijzigen. 

Bestaat je oude rekeningnummer niet meer en werd de domiciliëring geweigerd? Dan zul je een betaalherinnering ontvangen van CM-verzekeringen.

Op www.cm.be/selfservice.be kan je aangeven welke documenten je per post en welke je digitaal wil ontvangen.

Is dit de eerste factuur die je ontvangt voor deze verzekering? Dan gaat je eerste betaling altijd via overschrijving om je aansluiting te bevestigen. 

Als je een ingevuld en ondertekend SEPA-mandaat bezorgde aan CM zal je volgende betaling via domiciliëring verlopen. 

De data van domiciliëring zijn voor alle verzekerden dezelfde. Het is dus niet mogelijk om de data van de domiciliëring aan te passen.

De verzekeringspremie moet bij wet betaald zijn vóór de te verzekeren periode. Dit is zo opgenomen in de statuten en is een algemeen verzekeringsprincipe. 

De premie dient betaald te zijn voor de verzekering ingaat.

Een verpleegdag is elke door het ziekenhuis aangerekende opnamedag met overnachting. 

Een verpleegdag is ook één bijkomende opnamedag indien de ziekenhuisopname begon voor 12 uur en het ontslag viel na 14 uur.

Nee, iedereen is welkom, ongeacht leeftijd of voorafbestaande toestand. Je sluit aan zonder voorafgaand medisch onderzoek of medische vragenlijst.

Je kan je ziekenhuis vrij kiezen, behalve als je bij een spoedgeval door de 112 wordt vervoerd. 

Als je arts aan een ziekenhuis verbonden is, wordt je keuzevrijheid eveneens beperkt. In principe neemt je arts contact op met het ziekenhuis om de opname vast te leggen en de nodige schikkingen te treffen op medisch vlak (bv. reservatie van operatiezaal). 

Ziekenhuistarieven vergelijken kan je met de applicatie ‘Ziekenhuistarieven vergelijken’.

In principe beslist je arts over de duur van je verblijf. Maar je hebt als patiënt het recht om het ziekenhuis te verlaten wanneer je wilt. 

Gebeurt dat tegen het advies van de arts in, dan moet je een document ondertekenen waarin je verklaart dat je vertrekt op eigen risico. De arts wijst dan alle verantwoordelijkheid af voor de gevolgen van je vertrek.

We spreken van een medisch ongeval wanneer je abnormale schade ondervindt bij een medische behandeling, een ziekenhuisopname of een medisch onderzoek. Je kan hiervoor een schadevergoeding krijgen. Met een klacht over een medisch ongeval kan je terecht bij de dienst Bijstand aan leden van CM.

Een ziekenhuis is een instelling die wettelijk is erkend en waar gebruik wordt gemaakt van wetenschappelijk beproefde diagnostische en therapeutische middelen.

Volgende instellingen worden niet als ziekenhuis beschouwd:

 • medisch-pedagogische instellingen;
 • rust- en verzorgingshuizen, rusthuizen voor bejaarden en ziekenhuizen en gedeelten van ziekenhuizen die een bijzondere erkenning als RVT hebben;
 • instellingen voor thermale kuren;
 • revalidatiecentra;
 • sanatoria en preventoria;
 • psychiatrische verzorgingstehuizen;
 • privépraktijken niet erkend als algemeen ziekenhuis.

 • kwaadaardige tumoren (bijvoorbeeld kanker); 
 • kwaadaardige bloedziekten (bijvoorbeeld leukemie, ziekte van Hodgkin); 
 • neuromusculaire aandoeningen zoals MS (multiple sclerose) en ALS (amyotrofe lateraalsclerose; 
 • ziekte van Parkinson; 
 • meningitis; 
 • aids; 
 • levercirrose als gevolg van hepatitis; 
 • diabetes type 1; 
 • nieraandoeningen met noodzaak tot nierdialyse; 
 • mucoviscidose; 
 • systeemsclerodermie met orgaanaantasting; 
 • ziekte van Crohn en colitis ulcerosa.

 

Premies starten al vanaf 4,22 euro per maand en zijn afhankelijk van je leeftijd. In het kalenderjaar van aansluiting hangt je premie af van je leeftijd op de datum van aansluiting. Nadien is je premie afhankelijk van de leeftijd op 31 december van het kalenderjaar voorafgaand aan de premieperiode.

Vanaf de vierde aangesloten persoon ten laste is de premie beperkt tot 2,11 euro per maand.

Zelf je premie berekenen kan hier. Onderstaande tabel geeft alvast een indicatie:

Bij aansluiting vóór de 60ste verjaardag
Tot en met 24 jaar 

4,22

Van 25 tot en met 49 jaar 

9,72

Van 50 tot en met 59 jaar 

11,31

Van 60 tot en met 64 jaar 

19,45

Van 65 tot en met 69 jaar

20,70

Vanaf 70 jaar 

30,71

Bij aansluiting na de 60ste verjaardag
Van 60 tot en met 64 jaar 

25,29

Van 65 tot en met 69 jaar

26,89

Vanaf 70 jaar 

36,86

Bij aansluiting na de 66ste verjaardag
Van 66 tot en met 69 jaar 

31,03

Vanaf 70 jaar   

46,09

De data van domiciliëring zijn voor alle verzekerden dezelfde. Het is dus niet mogelijk om de data van de domiciliëring aan te passen.

Kinderen die ten laste staan van een gerechtigde die is aangesloten bij CM-Hospitaalplan, zijn tot en met het tweede kalenderjaar na hun geboortejaar gratis aangesloten. 

Vanaf de vierde aangesloten persoon ten laste is de premie beperkt tot 2,11 euro per maand.

Hier vind je de stappen om je rekeningnummer te wijzigen. Bestaat je oude rekeningnummer niet meer en werd de domiciliëring geweigerd? Dan zul je een betaalherinnering ontvangen van CM-verzekeringen.

Betaal je de premie CM-verzekeringen per overschrijving? Dan ontvang je in december een betalingsuitnodiging voor het nieuwe jaar.  

Betaal je de premie CM-verzekeringen per domiciliëring? De premie zal per maand, per kwartaal of per jaar afgehouden worden door het nummer BE02 0688 9385 6340. 

Wens je de betaalmethode te wijzigen? Neem dan contact op via 078 151 151.

Is dit de eerste factuur die je ontvangt voor deze verzekering? Dan gaat je eerste betaling altijd via overschrijving om je aansluiting te bevestigen. 

Als je een ingevuld en ondertekend SEPA-mandaat bezorgde aan CM zal je volgende betaling via domiciliëring verlopen. 

Er is een algemene wachttijd van drie maanden die ingaat op de datum van aansluiting. Voor vruchtbaarheidsbehandelingen bedraagt de wachttijd negen maanden.

Tijdens je wachttijd ben je door CM-Hospitaalplan wel al verzekerd voor ziekenhuisopnames bij:

 • een ongeval;
 • een aantal acute infectieziekten zoals bof, hersenvliesontsteking, mazelen, rode hond, roodvonk of waterpokken. 

Kom je over van een gelijkaardige hospitalisatieverzekering? Dan worden de periodes van drie maanden of negen maanden verminderd met de periode dat je, onmiddellijk voorafgaand aan de overstap, ononderbroken aangesloten was bij die verzekering.

Bij overstap van een gelijkaardige hospitalisatieverzekering kan de wachttijd voor vruchtbaarheidsbehandelingen worden ingekort.

Op www.cm.be/selfservice.be kun je aangeven welke documenten je per post en welke je digitaal wilt ontvangen.

Nee, wie aangesloten is bij CM-Hospitaalplan ontvangt hiervoor geen kaartje. Je hoeft dus ook niets mee te nemen, af te geven of te vermelden in het ziekenhuis. Alles gebeurt automatisch. Voor sommige andere hospitaalverzekeringen heb je wel een document nodig.

Aandoeningen die op het ogenblik van de aansluiting bij CM-Hospitaalplan al bestaan worden niet uitgesloten. 

Ziekenhuisopnames ten gevolge van een voorafbestaande aandoening of ziekte worden tijdens de eerste drie jaar van aansluiting vergoed als volgt: 

 • je kiest voor een gemeenschappelijke kamer of tweepersoonskamer: volgens de waarborg ‘ziekenhuisopname’, inclusief 'voor- en nazorg'; 
 • je kiest voor een eenpersoonskamer: volgens de waarborg ‘ziekenhuisopname’, inclusief 'voor- en nazorg', maar zonder vergoeding voor de ereloon- en kamersupplementen. 

Opnames ten gevolge van een voorafbestaande zwangerschap worden tijdens de eerste negen maanden van aansluiting op dezelfde wijze vergoed. 

Kom je over van een gelijkaardige mutualistische verzekering? Dan worden de hogervermelde periodes van drie jaar en negen maanden verminderd met de periode dat je, onmiddellijk voorafgaand aan de overstap, ononderbroken aangesloten was bij die verzekering.  

Pasgeborenen genieten zeer gunstige voorwaarden als ze ten laste komen van een gerechtigde die bij CM-Hospitaalplan is aangesloten. 

Voordelen: 

 • de geboortedatum geldt als aansluitingsdatum;
 • er is onmiddellijk recht op terugbetaling omdat er geen wachttijd is;
 • de waarborg 'voorafbestaande toestand' is niet van toepassing.

Op de opnameverklaring maak je een aantal keuzes die een belangrijke invloed hebben op het uiteindelijke kostenplaatje. Het document is geen bestek, het ziekenhuis kan niet alle kosten op voorhand voorspellen. Maar het is wel bindend. Lees de opnameverklaring dus grondig na voor je haar ondertekent en bewaar je exemplaar zorgvuldig.

Je verzekeringspremie moet bij wet betaald zijn vóór de te verzekeren periode. Dit is zo opgenomen in de statuten en is een algemeen verzekeringsprincipe. 

De premie dient betaald te zijn voor de verzekering ingaat.  

Je vindt het begrippenoverzicht hier.

Sinds 1 januari 2023 worden kosten voor opvang en verzorging in een kortverblijf vergoed aan 50 % van het werkelijk betaalde bedrag met een maximum van 15 euro per kortverblijfdag met overnachting, voor maximaal 28 kortverblijfdagen met overnachting per kalenderjaar.

 • Het remgeld en het forfait voor je geneesmiddelen worden volledig vergoed, ongeacht je kamerkeuze.
 • Het kamersupplement voor je eenpersoonskamer wordt vergoed tot 55 euro per dag. 

 • De kosten voor de overnachting van één persoon in de ziekenhuiskamer van een aangeslotene worden terugbetaald tot 35 euro per dag.
 • De verblijfskosten verbonden aan het donorschap dat voor de behandeling van de aangeslotene medisch vereist is, worden volledig terugbetaald

De terugbetaling voor een opname in een psychiatrisch ziekenhuis is altijd beperkt tot 1.250 euro per verzekerde en per kalenderjaar. 

Voor een opname in een psychiatrische afdeling van een algemeen ziekenhuis (PAAZ) geldt de beperking van 1.250 euro niet. De opname en de kosten van de voor- en nazorg worden onbeperkt vergoed:

 • kinderneuropsychiatrie (K, dienstcode 340);
 • dagverpleging in een K-dienst (K1, dienstcode 350);
 • nachtverpleging in een K-dienst (K2, dienstcode 360);
 • dienst voor neuropsychiatrie (A, dienstcode 370);
 • dagverpleging in een A-dienst (A1, dienstcode 380);
 • nachtverpleging in een A-dienst (A2, dienstcode 390);
 • psychiatrische dienst (T, dienstcode 410);
 • dagverpleging in een T-dienst (T1, dienstcode 420);
 • nachtverpleging in een T-dienst (T2, dienstcode 430);
 • dienst intensieve behandeling psychiatrische patiënten (IB, dienstcode 480);
 • dienst psychogeriatrische aandoeningen (S6, dienstcode 660).

CM-Hospitaalplan vergoedt kosten buiten België tot 1.000 euro per kalenderjaar en per aangeslotene. Als CM-lid geniet je ook van reisbijstand in het buitenland.

Ja, het ziekenhuis mag een voorschot vragen. Het bedrag hangt af van je kamertype en wordt vermeld op de opnameverklaring. Na zeven dagen kan het ziekenhuis je een nieuw voorschot vragen. Het bedrag kan hoger zijn als je niet in orde bent met de ziekteverzekering. 

Een ziekenhuis mag je geen opname weigeren (in een gemeenschappelijke kamer), zelfs als je het voorschot niet kunt betalen.

De maximale terugbetaling bedraagt 22.000 euro per aangeslotene per kalenderjaar voor zowel ziekenhuisopnames als voor- en nabehandeling.

Ja, de terugbetaling van kosten tijdens de voor- en nabehandeling (1 maand voor tot 3 maanden na de opname) geldt niet voor:

 • opnames voor tandzorg en het verwijderen van wijsheidstanden;
 • dagopnames zoals forfait chronische pijn;
 • dagopnames voor manipulatie poortkatheter;
 • dagopnames voor oncologische basiszorg.

 • Kosten voor onderstaande prestaties en hun gevolgen en verwikkelingen: 
  • (louter) esthetische zorg of behandeling, verjongingskuren of zorg met esthetisch oogmerk;
  • preventieve opsporingsonderzoeken;
  • kuurbehandelingen (bv. thermalisme, thalassotherapie, hygiënodieetkuur);
  • borstvergrotingen; 
  • behandelingen en geneesmiddelen waarvan het nut niet wetenschappelijk is bewezen;
  • tandprothesen en tandimplantaten;
  • prestaties die niet noodzakelijk zijn voor het herstel van de gezondheid; 
  • kosten door de beoefening van gevaarlijke sporten en eender welke sport als beroepsactiviteit, trainingen inbegrepen;
  • kosten voor doelbewuste medische behandelingen in het buitenland zonder toestemming van de adviserend geneesheer. 
 • Kosten ten gevolge van:
  • oorlogen of rampen;
  • onlusten, oproer, collectief geweld;
  • opzettelijke of roekeloze daden, weddenschappen of uitdagingen;
  • misdaad;
  • dronkenschap of alcoholintoxicatie, gebruik van verdovende middelen;
  • feiten veroorzaakt door radioactieve, giftige of explosieve stoffen. 
 • Kosten die wettelijk niet aangerekend mogen worden. 

 • Vruchtbaarheidsbehandelingen
  Dit zowel voor de (dag)opname als de voor- en nabehandeling (vanaf 1 maand voor tot 3 maanden na de ingreep). De totale terugbetaling is beperkt tot 1.000 euro per aangeslotene, ongeacht het aantal vruchtbaarheidsbehandelingen.
   
 • Borstverkleiningen
  Tijdens de eerste drie jaar van je aansluiting bij CM-Hospitaalplan worden de kosten vergoed zoals een voorafbestaande toestand. Nadien worden ze vergoed volgens de terugbetalingen voor ziekenhuisopname en de voor- en nabehandeling. De totale terugbetaling is steeds beperkt tot 1.000 euro per aangeslotene.
   
 • Ingrepen om zwaarlijvigheid te behandelen (bv. liposuctie, gastric banding enzovoort)
  Tijdens de eerste drie jaar van je aansluiting bij CM-Hospitaalplan worden de kosten vergoed zoals een voorafbestaande toestand. Nadien worden ze vergoed volgens de terugbetalingen voor ziekenhuisopname en de voor- en nabehandeling. De totale terugbetaling is steeds beperkt tot 1.250 euro per aangeslotene. 

Enkel de kosten die te maken hebben met je (dag)opname voor tandzorg en het verwijderen van wijsheidstanden worden terugbetaald. De kosten tijdens de voor- en nabehandeling vallen hier niet onder.

Bij ziekenhuisopname door een ernstige ziekte of ongeval waarvoor tandzorg vereist is, worden ook de voor- en nazorg terugbetaald.

Voor tandimplantaten is er op enkele uitzonderingen na geen terugbetaling.

CM-Hospitaalplan vergoedt onderstaande kosten die rechtstreeks verband houden met je thuisbevalling en die zich voordoen vanaf 1 maand voor de bevalling tot 3 maanden erna: 

 • remgeld voor geneeskundige verzorging en behandeling; 
 • ereloonsupplementen (tot 100 % van het vastgelegde tarief); 
 • terugbetaalbare geneesmiddelen. 

Voor de kosten voor medisch-technische hulpmiddelen wordt een forfait van 100 euro toegekend.

Mensen met een voorafbestaande aandoening worden niet uitgesloten bij CM-Hospitaalplan. 

Er worden echter geen kamer- en ereloonsupplementen uitbetaald als:

 • je wordt opgenomen in een eenpersoonskamer tegen gevolge van een voorafbestaande aandoening;
 • en dit binnen de eerste 3 jaar van je aansluiting bij CM-Hospitaalplan.

Wil je je ziekenhuisfactuur voor een borstreconstructie beperken, kies dan voor een ziekenhuis dat een overeenkomst heeft ondertekend met het Riziv

In deze ziekenhuizen zijn dure (esthetische) supplementen verboden voor een borstreconstructie met eigen weefsel op een tweepersoonskamer. Op een eenpersoonskamer is de aanrekening van supplementen beperkt. 

Deze supplementen worden vergoed vanuit CM-Hospitaalplan volgens de bepalingen van de algemene voorwaarden. 

Ja, deze kosten worden volledig vergoed, vanaf 1 maand voor de opname tot 3 maanden na de ziekenhuisopname.

Ereloonsupplementen worden vergoed tot 100 % van het vastgelegde tarief, ongeacht de kamerkeuze. Ook ereloonsupplementen vanaf 1 maand voor de ziekenhuisopname tot 3 maanden na de opname worden tot 100 % van het vastgelegde tarief terugbetaald.

De franchise, die enkel wordt toegepast op de terugbetaling voor ereloonsupplementen bij opnames in een eenpersoonskamer, bedraagt:

 • 0 euro bij een ziekenhuisopname voor een bevalling;
 • 100 euro per ziekenhuisopname bij een klassieke opname met overnachting;
 • 175 euro per ziekenhuisopname bij een dagopname.

Deze franchises zijn toepasbaar per ziekenhuisopname met een maximum van 350 euro per kalenderjaar.

Honoraria voor prestaties die wettelijk mogen worden aangerekend maar die de ziekteverzekering niet terugbetaalt, worden vergoed tot 200 euro per ziekenhuisopname indien ze niet vallen onder de uitsluitingen van de verzekering. 

Ja, ereloonsupplementen worden bij de erkenning van ernstige ziekte vergoed tot 100 % van het vastgelegde tarief. Ook het remgeld voor geneeskundige verzorging en behandeling wordt in die gevallen volledig terugbetaald.

De eerste terugbetaalbare prothese of het eerste terugbetaalbare orthopedische toestel op doktersvoorschrift wordt volledig vergoed. 

Ook de eerste prothese of het eerste orthopedisch toestel wordt vergoed tot 3 maanden na de ziekenhuisopname indien niet geplaatst tijdens de opname zelf.

 • Terugbetaalbare implantaten worden volledig vergoed vanaf 1 maand voor tot 3 maanden na de ziekenhuisopname.
 • Niet-terugbetaalbare implantaten en parafarmaceutische producten (bv. steunkousen, halskragen) worden volledig vergoed tot 2.500 euro per hospitalisatie indien ze wettelijk mogen worden aangerekend en dit voor de periode vanaf 1 maand voor tot 3 maanden na de ziekenhuisopname.

 • Terugbetaalbare geneesmiddelen worden volledig vergoed vanaf 1 maand voor tot 3 maanden na de ziekenhuisopname.
 • Niet-terugbetaalbare geneesmiddelen worden niet terugbetaald door CM-Hospitaalplan in de periode vanaf 1 maand voor tot 3 maanden na de ziekenhuisopname.

Terugbetaalbaar medisch materiaal wordt vergoed tot 1.000 euro per opname. Als de kosten hoger oplopen is er een bijkomende terugbetaling vanuit het pakket CM-diensten en -voordelen.

Terugbetaalbaar gipsmateriaal wordt volledig vergoed. 

Geneesmiddelen, implantaten, synthesemateriaal, gipsmateriaal, stoma- en incontinentiemateriaal worden volledig terugbetaald indien ook de ziekteverzekering hierin terugbetaalt.

Het persoonlijk aandeel voor niet-dringend ziekenvervoer aangevraagd aan de dienst Mutas in het kader van een oncologische behandeling of nierdialyse wordt vergoed tot maximum 250 euro per kalenderjaar. Je hebt dus een erkenning van ernstige ziekte nodig.

De kamerkeuze speelt een belangrijke factor in de kostprijs van je hospitalisatie: 

 • In een twee- of meerpersoonskamer mogen geen kamersupplementen en ereloonsupplementen worden aangerekend.  
 • In een eenpersoonskamer zijn kamer- en ereloonsupplementen wel toegelaten.  

Kiest je toch voor een eenpersoonskamer, dan is de terugbetaling vanuit CM-Hospitaalplan begrensd:

 • Kamersupplementen worden tot 55 euro per dag terugbetaald. 
 • Ereloonsupplementen worden vergoed tot 100 % van het wettelijk tarief. Deze supplementen kunnen bij sommige ziekenhuizen hoog oplopen. Vraag dit best op voorhand na bij het ziekenhuis.  
 • Bijkomend wordt er een franchise toegepast bij verblijf op een eenpersoonskamer. De franchise is 175 euro bij een daghospitalisatie en 100 euro bij een hospitalisatie met een overnachting. Bij een bevalling wordt geen franchise toegepast.

Belangrijk: tijdens de eerste drie jaar van de aansluiting is er voor hospitalisaties ten gevolge van een voorafbestaande aandoening of ziekte geen terugbetaling van kamer- en ereloonsupplementen op een éénpersoonskamer. De opname wordt vergoed zoals een hospitalisatie in een twee- of meerpersoonskamer. Bij een zwangerschap geldt dit voor de eerste negen maanden van aansluiting.

Bezorg CM het geboorteattest van de gemeente of stad.

Bezorg CM de gedetailleerde factuur en het getuigschrift van verstrekte hulp of van aflevering, samen met het voorschrift.

 • Je betaalt enkel je persoonlijk aandeel bij de audicien.
 • Je audicien bezorgt het getuigschrift van aflevering aan CM.
 • CM betaalt de terugbetaling vanuit CM-MediKo Plan.

 • Bezorg CM de gedetailleerde factuur of het aanvraagformulier.
  Vul het in, onderteken het en laat het ook ondertekenen door je arts of andere zorgverlener.
 • Bezorg CM het getuigschrift voor verstrekte hulp of van aflevering

Bezorg CM een van volgende documenten:

 • het BVAC-attest van de apotheker;
 • de gedetailleerde factuur van het ziekenhuis of vaccinatiecentrum;
 • het aanvraagformulier, ingevuld en ondertekend door jezelf en de zorgverlener.

 • Bezorg het getuigschrift voor verstrekte hulp aan CM
  Het getuigschrift voor verstrekte hulp is het briefje dat je na afloop van je consultatie bij je arts of zorgverlener ontvangt. Je bezorgt het aan CM via een van de CM-brievenbussen. Een envelop is niet nodig. Soms bezorgt je arts of zorgverstrekker het getuigschrift rechtstreeks (elektronisch) aan CM. Dan hoef je niets te doen.
   
 • Je ontvangt de terugbetaling rechtstreeks op je rekening.
  De terugbetaling gebeurt automatisch en viermaal per jaar op vaste tijdstippen.

 • Laat je arts een bewijsstuk voor terugbetaling invullen
  Het Riziv stelt hiervoor dit document ter beschikking.
   
 • Bezorg het ingevulde bewijsstuk voor terugbetaling aan CM
  Het getuigschrift voor verstrekte hulp is het briefje dat je na afloop van je consultatie bij je arts of zorgverlener ontvangt. Je gebruikt hiervoor een van de CM-brievenbussen. Een envelop is niet nodig.
   
 • Bezorg CM het getuigschrift voor verstrekte hulp
  Ook hiervoor gebruik je een van de CM-brievenbussen. Een envelop is niet nodig.
   
 • Orthodontie: laat de arts een behandelingsplan opstellen
  Dit is verplicht voor orthodontische behandelingen zonder recht op terugbetaling vanuit de ziekteverzekering. Dit plan omvat:
  • de diagnose;
  • de omschrijving van het behandelingsplan;
  • de te plaatsen apparatuur;
  • de opmaakdatum.
    
 • Orthodontie: bezorg het behandelingsplan aan CM
  Doe dit bij de eerste aanvraag voor een terugbetaling vanuit CM-MediKo Plan.
   
 • Je ontvangt de terugbetaling rechtstreeks op je rekening

Bezorg CM een van de volgende documenten:

 • de detailfactuur;
 • het aanvraagformulier (ingevuld en ondertekend door jou en de zorgverlener), samen met het getuigschrift voor verstrekte hulp.

Ja, je kan de gedetailleerde factuur met vermelding van de terugbetaling vanuit de ziekteverzekering en je persoonlijk aandeel (remgeld en supplement) ook zelf aan CM bezorgen.

Normaal gesproken volgt de terugbetaling steeds binnen de drie weken na verwerking van de bewijsstukken door CM.

Omdat je bij veel audiciens enkel het persoonlijk aandeel (remgeld en eventueel supplement) betaalt, is de terugbetaling afhankelijk van het tijdstip waarop CM de getuigschriften ontvangt. Hierdoor kan de termijn van drie weken overschreden worden. De terugbetaling duurt nooit langer dan drie maanden.

De terugbetaling volgt steeds binnen de drie weken na verwerking van de bewijsstukken door CM.

Indien je enkel het persoonlijk aandeel (remgeld en eventueel supplement) aan de oogarts betaalt, is de terugbetaling afhankelijk van het tijdstip waarop CM de getuigschriften van diezelfde oogarts ontvangt. Hierdoor kan de termijn van drie weken overschreden worden.

De terugbetaling volgt steeds binnen de drie weken na verwerking van de bewijsstukken door CM.

Indien je enkel het persoonlijk aandeel (remgeld en eventueel supplement) aan de zorgverstrekker betaalt, is de terugbetaling afhankelijk van het tijdstip waarop CM de getuigschriften van diezelfde zorgverstrekker ontvangt. Hierdoor kan de termijn van drie weken overschreden worden.

De terugbetaling gebeurt viermaal per jaar en dit volgens een vast schema:

Periode van binnenbrengen getuigschrift   Datum van terugbetaling
1 januari tot en met 31 maart midden juni
1 april tot en met 30 junieind augustus
1 juli tot en met 30 septembereind november
1 oktober tot en met 31 december   eind februari jaar erop

De terugbetaling volgt steeds binnen de drie weken na verwerking van de bewijsstukken door CM.

Als je enkel het persoonlijk aandeel (remgeld en eventueel supplement) betaalt aan de zorgverlener, is de terugbetaling afhankelijk van het tijdstip waarop CM de getuigschriften ontvangt van de zorgverlener. Hierdoor kan de termijn van drie weken overschreden worden.

De terugbetaling volgt steeds binnen de drie weken na verwerking van de bewijsstukken door CM.

Indien je enkel het persoonlijk aandeel (remgeld en eventueel supplement) aan de diëtist of andere zorgverstrekker betaalt, is de terugbetaling afhankelijk van het tijdstip waarop CM de getuigschriften van diezelfde zorgverstrekker ontvangt. Hierdoor kan de termijn van drie weken overschreden worden.

De terugbetaling volgt steeds binnen de drie weken na verwerking van de bewijsstukken door CM.

Bezorg dit dan zelf aan CM.

Bezorg CM een gedetailleerde afrekenstaat waaruit het remgeld per verstrekking kan worden afgeleid. Het remgeld wordt op je rekening overgeschreven.

Premies starten al vanaf 12,57 euro per maand en zijn afhankelijk van je leeftijd. Wil je aansluiten? Dan moeten alle personen die voor de ziekteverzekering bij jou ten laste staan, ook aansluiten.

Zelf je premie berekenen kan hier. Onderstaande tabel geeft alvast een indicatie:

Bij aansluiting vóór de 60ste verjaardag
Pasgeborenen

-

0-2 jaar

-

0-9 jaar

12,57

10-19 jaar

16,84

20-34 jaar

17,69

35-49 jaar

21,80

50-64 jaar

23,41

65-74 jaar

26,62

Vanaf 75 jaar

29,24

Bij aansluiting na de 60ste verjaardag
60-64 jaar

28,08

65-74 jaar

31,95

Vanaf 75 jaar

35,09

Bij aansluiting na de 66ste verjaardag
66-74 jaar

34,61

Vanaf 75 jaar

38,01

Bij aansluiting na de 70ste verjaardag
70-74 jaar

39,91

Vanaf 75 jaar

43,87

Nee, dit gaat niet. Zowel jij als gerechtigde, als alle personen die voor de ziekteverzekering bij jou ten laste staan, moeten aansluiten.

Kinderen zijn tot en met het tweede kalenderjaar na hun geboortejaar vrijgesteld van premiebetaling. Vanaf dan tot hun 9de levensjaar betaal je voor kinderen een premie van 12,57 euro per maand. 

Als je meer dan drie personen ten laste hebt, wordt de premie vanaf de vierde aangesloten persoon ten laste gehalveerd.

Betaal je de premie CM-verzekeringen per overschrijving? Dan ontvang je in december een betalingsuitnodiging voor het nieuwe jaar.  

Betaal je de premie CM-verzekeringen per domiciliëring? De premie zal per maand, per kwartaal of per jaar afgehouden worden door het nummer BE02 0688 9385 6340. 

Wens je de betaalmethode te wijzigen? Neem dan contact op via 078 151 151.

Ja, wie zowel CM-Hospitaalplan als CM-MediKo plan heeft, geniet van 5 % korting op de premie voor CM-Hospitaalplan. Je hoeft hiervoor niets te doen, deze wordt automatisch verrekend.

Er is geen wachttijd om aan te sluiten bij CM-MediKo als je overstapt vanuit een gelijkaardige verzekering voor ambulante kosten.

Is dit niet het geval, dan zijn volgende wachttijden van toepassing:

 • 3 maanden voor remgeld, vaccinaties en voedings- en dieetadvies;
 • 6 maanden voor oogzorg;
 • 12 maanden voor tandzorg, hoorapparaten en bevallingsforfaits.

Nee, iedereen is welkom, ongeacht leeftijd of voorafbestaande toestand. Je sluit aan zonder voorafgaand medisch onderzoek of medische vragenlijst.

Kinderen ten laste van een verzekeringsnemer die is aangesloten bij CM-MediKo Plan zijn vrijgesteld van premiebetaling tot en met het tweede kalenderjaar na het jaar van hun geboorte.

De verzekeringspremie moet bij wet betaald zijn vóór de te verzekeren periode. Dit is zo opgenomen in de statuten en is een algemeen verzekeringsprincipe. De premie dient dus ook betaald te zijn voor de verzekering ingaat.

De data van domiciliëring zijn voor alle verzekerden dezelfde. Het is dus niet mogelijk om deze data aan te passen.

Is dit de eerste factuur die je ontvangt voor deze verzekering? Dan gaat je eerste betaling altijd via overschrijving om je aansluiting te bevestigen. 

Als je een ingevuld en ondertekend SEPA-mandaat bezorgde aan CM, zal je volgende betaling via domiciliëring verlopen.

Op www.cm.be/selfservice.be kun je aangeven welke documenten je per post en welke je digitaal wilt ontvangen.

Hier vind je de stappen om je rekeningnummer te wijzigen. Bestaat je oude rekeningnummer niet meer en werd de domiciliëring geweigerd? Dan zul je een betaalherinnering ontvangen van CM-verzekeringen.