Pas op voor phishing. CM stuurt je nooit een e-mail met de vraag om je persoonlijke gegevens aan te passen. Hoe herken je een valse e-mail?

CM-verzekeringen

Kinderen ten laste van een verzekeringsnemer die is aangesloten bij een CM-verzekering zijn vrijgesteld van premiebetaling tot en met het tweede kalenderjaar na het jaar van hun geboorte.

Voordelen: 

  • de geboortedatum geldt als aansluitingsdatum;
  • er is onmiddellijk recht op terugbetaling omdat er geen wachttijd is;
  • de waarborg 'voorafbestaande toestand' is niet van toepassing.

Nee, dit gaat niet. Zowel jij als gerechtigde, als alle personen die voor de wettelijke ziekteverzekering bij jou ten laste staan, moeten aansluiten, tenzij ze aangesloten zijn bij een gelijkaardige verzekering.

Er is een algemene wachttijd van drie maanden die ingaat op de datum van aansluiting. Voor vruchtbaarheidsbehandelingen bedraagt de wachttijd negen maanden.

Tijdens je wachttijd ben je door CM-Hospitaalplan wel al verzekerd voor ziekenhuisopnames bij:

  • een ongeval;
  • een aantal acute infectieziekten zoals bof, hersenvliesontsteking, mazelen, rode hond, roodvonk of waterpokken. 

Kom je over van een gelijkaardige hospitalisatieverzekering? Dan worden de periodes van drie maanden of negen maanden verminderd met de periode dat je, onmiddellijk voorafgaand aan de overstap, ononderbroken aangesloten was bij die verzekering.

Bij overstap van een gelijkaardige hospitalisatieverzekering kan de wachttijd voor vruchtbaarheidsbehandelingen worden ingekort.

Aandoeningen die op het ogenblik van de aansluiting bij CM-Hospitaalplan al bestaan worden niet uitgesloten. 

Ziekenhuisopnames ten gevolge van een voorafbestaande aandoening of ziekte worden tijdens de eerste drie jaar van aansluiting vergoed als volgt: 

  • je kiest voor een gemeenschappelijke kamer of tweepersoonskamer: vergoeding volgens de waarborg ‘ziekenhuisopname’ en ‘voor- en nazorg’; 
  • je kiest voor een eenpersoonskamer: volgens de waarborg ‘ziekenhuisopname’, inclusief 'voor- en nazorg', maar zonder vergoeding voor de ereloon- en kamersupplementen. 

Opnames ten gevolge van een voorafbestaande zwangerschap worden tijdens de eerste negen maanden van aansluiting op dezelfde wijze vergoed. 

Kom je over van een gelijkaardige mutualistische verzekering? Dan worden de hogervermelde periodes van drie jaar en negen maanden verminderd met de periode dat je, onmiddellijk voorafgaand aan de overstap, ononderbroken aangesloten was bij die verzekering.  

Er is geen wachttijd om aan te sluiten bij CM-MediKo Plan als je overstapt vanuit een gelijkaardige verzekering voor ambulante kosten.

Is dit niet het geval, dan zijn volgende wachttijden van toepassing:

  • 3 maanden voor remgeld, reisvaccins en voedings- en dieetadvies
  • 6 maanden voor oogzorg
  • 12 maanden voor tandprothesen en -implantaten, orthodontie en parodontologie, hoorapparaten en bevallingsforfaits.

Nee, iedereen is welkom, ongeacht leeftijd of voorafbestaande aandoening. Je sluit aan zonder voorafgaand medisch onderzoek of medische vragenlijst.

De wachttijd bedraagt drie maanden. 

Kom je over van een gelijkaardige hospitalisatieverzekering? Dan vermindert de wachttijd met de periode dat je, onmiddellijk voorafgaand aan de overstap, ononderbroken aangesloten was bij die verzekering. 

Nee, iedereen is welkom, hoe oud je ook bent of welke medische voorgeschiedenis je ook hebt. Je sluit aan zonder voorafgaand medisch onderzoek of medische vragenlijst.

Betaal je de premie CM-verzekeringen via overschrijving? Dan ontvang je in december een betalingsuitnodiging voor het nieuwe jaar.  

Betaal je de premie CM-verzekeringen via domiciliëring? De premie zal per maand, per kwartaal of per jaar afgehouden. Wens je de betaalmethode te wijzigen? Neem dan contact met ons op. 

De verzekeringspremie moet bij wet betaald zijn vóór de te verzekeren periode. Dit is zo opgenomen in de statuten en is een algemeen verzekeringsprincipe. 

De premie dient betaald te zijn voor de verzekering ingaat.

Is dit de eerste factuur die je ontvangt voor deze verzekering? Dan gaat je eerste betaling altijd via overschrijving om je aansluiting te bevestigen. 

Als je een ingevuld en ondertekend SEPA-mandaat bezorgde aan CM zal je volgende betaling via domiciliëring verlopen. 

De data van domiciliëring zijn voor alle verzekerden dezelfde. Het is dus niet mogelijk om de data van de domiciliëring aan te passen. Je kan wel de frequentie aanpassen: maandelijks, trimestrieel of jaarlijks. Het premiebedrag gaat steeds op het einde van maand voorafgaand aan de aangerekende periode van je rekening. Zo betaal je bijvoorbeeld in december voor de periode januari-maart.

Hier vind je de stappen om je rekeningnummer te wijzigen. 

Bestaat je oude rekeningnummer niet meer en werd de domiciliëring geweigerd? Dan zal je een betaalherinnering ontvangen van CM-verzekeringen.

Via onze website kan je aangeven welke documenten je per post en welke je digitaal wil ontvangen.

Premies starten al vanaf 4,22 euro per maand en zijn afhankelijk van je leeftijd. In het kalenderjaar van aansluiting hangt je premie af van je leeftijd op de datum van aansluiting. Nadien is je premie afhankelijk van de leeftijd op 31 december van het kalenderjaar voorafgaand aan de premieperiode.

Vanaf de vierde aangesloten persoon ten laste is de premie beperkt tot 2,11 euro per maand.

Zelf je premie berekenen kan hier. Onderstaande tabel geeft alvast een overzicht per maand in euro:

Bij aansluiting vóór de 60ste verjaardag
Tot en met 24 jaar 

4,22

Van 25 tot en met 49 jaar 

9,72

Van 50 tot en met 59 jaar 

11,31

Van 60 tot en met 64 jaar 

19,45

Van 65 tot en met 69 jaar

20,70

Vanaf 70 jaar 

30,71

Bij aansluiting na de 60ste verjaardag
Van 60 tot en met 64 jaar 

25,29

Van 65 tot en met 69 jaar

26,89

Vanaf 70 jaar 

36,86

Bij aansluiting na de 66ste verjaardag
Van 66 tot en met 69 jaar 

31,03

Vanaf 70 jaar   

46,09

Premies starten al vanaf 12,57 euro per maand en zijn afhankelijk van je leeftijd. In het kalenderjaar van aansluiting hangt je premie af van je leeftijd op de datum van aansluiting. Nadien is je premie afhankelijk van de leeftijd op 31 december van het kalenderjaar voorafgaand aan de premieperiode. Vanaf de 4e aangesloten persoon ten laste is de premie beperkt tot maximum 8,90 euro.

Zelf je premie berekenen kan hier. Onderstaande tabel geeft alvast een overzicht van de premies per maand in euro

Bij aansluiting vóór de 60ste verjaardag
0-9 jaar

12,57

10-19 jaar

16,84

20-34 jaar

17,69

35-49 jaar

21,80

50-64 jaar

23,41

65-74 jaar

26,62

Vanaf 75 jaar

29,24

Bij aansluiting na de 60ste verjaardag
60-64 jaar

28,08

65-74 jaar

31,95

Vanaf 75 jaar

35,09

Bij aansluiting na de 66ste verjaardag
66-74 jaar

34,61

Vanaf 75 jaar

38,01

Bij aansluiting na de 70ste verjaardag
70-74 jaar

39,93

Vanaf 75 jaar

43,87

Premies starten al vanaf 0,23 euro per maand en zijn afhankelijk van je leeftijd. In het kalenderjaar van aansluiting hangt je premie af van je leeftijd op de datum van aansluiting. Nadien is je premie afhankelijk van de leeftijd op 31 december van het kalenderjaar voorafgaand aan de premieperiode. Vanaf de vierde aangesloten persoon ten laste is er geen premie verschuldigd.

Zelf je premie berekenen kan hier. Onderstaande tabel geeft alvast een overzicht van de premies per maand in euro. 

Bij aansluiting vóór je 60ste verjaardag
Tot en met 17 jaar 

0,63

Van 18 tot en met 24 jaar 

0,84

Van 25 tot en met 59 jaar 

5,32

Van 60 tot en met 64 jaar 

6,60

Van 65 tot en met 69 jaar  

13,68

Van 70 tot en met 74 jaar  

14,25

Vanaf 75 jaar

19,67

Bij aansluiting na je 60ste verjaardag
Van 60 tot en met 64 jaar 

7,90

Van 65 tot en met 69 jaar

16,41

Van 70 tot en met 74 jaar

17,09

Vanaf 75 jaar 

23,61

Bij aansluiting na je 66ste verjaardag
Van 66 tot en met 69 jaar 

20,51

Van 70 tot en met 74 jaar 

21,37

Vanaf 75 jaar   

29,50

Bij aansluiting na je 76ste verjaardag
Vanaf 76 jaar

37,37

Neen, je hoeft je opname niet op voorhand aan de verzekeringen van CM te melden.

Nee, wie aangesloten is bij CM-Hospitaalplan ontvangt hiervoor geen kaartje. Je hoeft dus ook niets mee te nemen, af te geven of te vermelden in het ziekenhuis.

Je kan je ziekenhuis vrij kiezen, behalve als je bij een spoedgeval door de 112 wordt vervoerd. 

Als je arts aan een ziekenhuis verbonden is, wordt je keuzevrijheid eveneens beperkt. In principe neemt je arts contact op met het ziekenhuis om de opname vast te leggen en de nodige schikkingen te treffen op medisch vlak (bv. reservatie van operatiezaal). 

Ziekenhuistarieven vergelijken kan je met de applicatie ‘Ziekenhuistarieven vergelijken’.

Een ziekenhuis is een instelling die wettelijk is erkend en waar gebruik wordt gemaakt van wetenschappelijk beproefde diagnostische en therapeutische middelen.

Volgende instellingen worden niet als ziekenhuis beschouwd:

  • medisch-pedagogische instellingen
  • rust- en verzorgingshuizen, rusthuizen voor bejaarden en ziekenhuizen en gedeelten van ziekenhuizen die een bijzondere erkenning als RVT hebben
  • instellingen voor thermale kuren
  • revalidatiecentra
  • sanatoria en preventoria
  • psychiatrische verzorgingstehuizen
  • privépraktijken niet erkend als algemeen ziekenhuis

Op de opnameverklaring maak je een aantal keuzes die een belangrijke invloed hebben op het uiteindelijke kostenplaatje. Het document is geen bestek, het ziekenhuis kan niet alle kosten op voorhand voorspellen. Maar het is wel bindend. Lees de opnameverklaring dus grondig na voor je haar ondertekent en bewaar je exemplaar zorgvuldig.

CM-Hospitaalplan vergoedt kosten buiten België tot 1.000 euro per kalenderjaar en per verzekerde. Als CM-lid geniet je ook van reisbijstand in het buitenland.

Er is geen terugbetaling voor geplande hospitalisaties buiten Belgisch grondgebied, waarvoor geen toestemming werd gegeven door de adviserend arts van CM.

In principe beslist je arts over de duur van je verblijf. Maar je hebt als patiënt het recht om het ziekenhuis te verlaten wanneer je wilt. 

Gebeurt dat tegen het advies van de arts in, dan moet je een document ondertekenen waarin je verklaart dat je vertrekt op eigen risico. De arts wijst dan alle verantwoordelijkheid af voor de gevolgen van je vertrek.

Ja, het ziekenhuis mag een voorschot vragen. Het bedrag hangt af van je kamertype en wordt vermeld op de opnameverklaring. Na zeven dagen kan het ziekenhuis je een nieuw voorschot vragen. Het bedrag kan hoger zijn als je niet in orde bent met de ziekteverzekering. 

Een ziekenhuis mag je geen opname weigeren (in een gemeenschappelijke kamer), zelfs als je het voorschot niet kunt betalen.

Je vindt het begrippenoverzicht hier.

De maximale terugbetaling bedraagt 22.000 euro per aangeslotene per kalenderjaar voor zowel ziekenhuisopnames als voor- en nabehandeling.

De terugbetaling voor een opname in een psychiatrisch ziekenhuis is altijd beperkt tot 1.250 euro per verzekerde en per kalenderjaar. 

Voor een opname in een psychiatrische afdeling van een algemeen ziekenhuis (PAAZ) geldt de beperking van 1.250 euro niet. De opname en de kosten van de voor- en nazorg worden onbeperkt vergoed:

  • kinderneuropsychiatrie (K, dienstcode 340);
  • dagverpleging in een K-dienst (K1, dienstcode 350);
  • nachtverpleging in een K-dienst (K2, dienstcode 360);
  • dienst voor neuropsychiatrie (A, dienstcode 370);
  • dagverpleging in een A-dienst (A1, dienstcode 380);
  • nachtverpleging in een A-dienst (A2, dienstcode 390);
  • psychiatrische dienst (T, dienstcode 410);
  • dagverpleging in een T-dienst (T1, dienstcode 420);
  • nachtverpleging in een T-dienst (T2, dienstcode 430);
  • dienst intensieve behandeling psychiatrische patiënten (IB, dienstcode 480);
  • dienst psychogeriatrische aandoeningen (S6, dienstcode 660).

Het dagtarief voor je herstelverblijf in Ter Duinen (Nieuwpoort), Hooidonk (Zandhoven) en Nivezé (Spa) wordt voor de helft terugbetaald voor maximaal dertig dagen per kalenderjaar. Bezorg CM altijd een bewijs van deze kosten, samen met dit ingevuld formulier.

Sinds 1 januari 2023 worden kosten voor opvang en verzorging in een kortverblijf vergoed aan 50 % van het werkelijk betaald bedrag, na eventuele terugbetaling vanuit de aanvullende CM-diensten en -voordelen, met een maximum van 15 euro per kortverblijfdag met overnachting, voor maximaal 28 kortverblijfdagen met overnachting per kalenderjaar. Dit enkel in het kader van de voor- en nazorgperiode bij een opname.

Heb je je ziekenhuisfactuur ontvangen? Neem ze bij de hand en ga van start met de aangifte. Je hebt hiervoor geen scanner of fototoestel nodig, de aangifte gebeurt op basis van het factuurnummer. 

Hier vind je een video die je stap voor stap toont hoe het werkt. Na de aangifte ontvang je een betalingsoverzicht en de terugbetaling op je rekeningnummer.   

 Kan je je aangifte niet digitaal bezorgen? Druk dan het aangifteformulier af, vul het in en bezorg het ondertekend samen met je ziekenhuisfactuur per e-mail of via een CM-brievenbus.   

Voor onderstaande kosten gebeurt de terugbetaling niet automatisch. Bezorg CM altijd een bewijs van deze kosten, samen met dit ingevuld formulier.  

  • facturen dringend ziekenvervoer (100- of 112-vervoer)
  • facturen van de erkende hersteloorden Ter Duinen in Nieuwpoort, Hooidonk in Zandhoven en Domaine de Nivezé in Spa
  • resterende medische kosten na terugbetaling door een andere hospitalisatieverzekering

Weet dat CM-Hospitaalplan ook een terugbetaling geeft voor de kosten van onderzoeken die rechtstreeks verband houden met je ziekenhuisopname en dit 1 maand voor tot 3 maanden na je opname. Let op: dit geldt niet voor alle dagopnames. 

Alle remgeld en vergoedbare supplementen zoals huisartsbezoeken, geneesmiddelen, opvolgafspraken in het ziekenhuis of de praktijk van de specialist, labokosten … worden automatisch terugbetaald. Hier hoef je dus zelf geen actie voor te ondernemen. Doktersattesten dien je uiteraard wel nog in via de CM-brievenbus. 

De dienst CM-verzekeringen verwerkt automatisch al deze gerelateerde kosten op volgende momenten:  

  • 4 maanden na je ontslag uit het ziekenhuis
  • 7 maanden na je ontslag uit het ziekenhuis

Je krijgt een terugbetaling in de kosten van je opname (volgens de waarborg hospitalisatie). Je krijgt geen terugbetaling van kosten tijdens de voor- en nabehandeling (1 maand voor tot 3 maanden na de opname).

Je krijgt een terugbetaling in de kosten van je opname (volgens de waarborg hospitalisatie). Je krijgt geen terugbetaling van kosten tijdens de voor- en nabehandeling (1 maand voor tot 3 maanden na de opname). 

  • Het remgeld en het forfait voor je geneesmiddelen worden volledig vergoed, ongeacht je kamerkeuze.
  • Het kamersupplement voor je eenpersoonskamer wordt vergoed tot 55 euro per dag. 

  • De kosten voor de overnachting van één persoon in de ziekenhuiskamer van een aangeslotene worden terugbetaald tot 35 euro per dag.
  • De verblijfskosten verbonden aan het donorschap dat voor de behandeling van de aangeslotene medisch vereist is, worden volledig terugbetaald

  • Vruchtbaarheidsbehandelingen
    Dit zowel voor de (dag)opname als de voor- en nabehandeling (vanaf 1 maand voor tot 3 maanden na de ingreep). De totale terugbetaling is beperkt tot 1.000 euro per verzekerde, ongeacht het aantal vruchtbaarheidsbehandelingen.
     
  • Borstverkleiningen
    Tijdens de eerste drie jaar van je aansluiting bij CM-Hospitaalplan worden de kosten vergoed zoals een voorafbestaande toestand. Nadien worden ze vergoed volgens de terugbetalingen voor ziekenhuisopname en de voor- en nabehandeling. De totale terugbetaling is steeds beperkt tot 1.000 euro per verzekerde.
     
  • Ingrepen om zwaarlijvigheid te behandelen (bijvoorbeeld liposuctie, gastric banding enzovoort)
    Tijdens de eerste drie jaar van je aansluiting bij CM-Hospitaalplan worden de kosten vergoed zoals een voorafbestaande toestand. Nadien worden ze vergoed volgens de terugbetalingen voor ziekenhuisopname en de voor- en nabehandeling. De totale terugbetaling is steeds beperkt tot 1.250 euro per verzekerde. 

CM-Hospitaalplan vergoedt onderstaande kosten die rechtstreeks verband houden met je thuisbevalling en die zich voordoen vanaf 1 maand voor de bevalling tot 3 maanden erna: 

  • remgeld voor geneeskundige verzorging en behandeling; 
  • ereloonsupplementen (tot 100 % van het vastgelegde tarief); 
  • terugbetaalbare geneesmiddelen. 

Voor de kosten voor medisch-technische hulpmiddelen wordt een forfait van 100 euro toegekend.

Wil je je ziekenhuisfactuur voor een borstreconstructie beperken, kies dan voor een ziekenhuis dat een overeenkomst heeft ondertekend met het Riziv

In deze ziekenhuizen zijn dure (esthetische) supplementen verboden voor een borstreconstructie met eigen weefsel op een tweepersoonskamer. Op een eenpersoonskamer is de aanrekening van supplementen beperkt. 

Deze supplementen worden vergoed vanuit CM-Hospitaalplan volgens de bepalingen van de algemene voorwaarden. 

  • Geneesmiddelen – waarvoor ook een terugbetaling is vanuit de verplichte ziekteverzekering -  worden volledig vergoed vanaf 1 maand voor tot 3 maanden na de ziekenhuisopname.
  • Niet-terugbetaalbare geneesmiddelen worden niet terugbetaald door CM-Hospitaalplan in de periode vanaf 1 maand voor tot 3 maanden na de ziekenhuisopname.

Gipsmateriaal – waarvoor ook een terugbetaling is vanuit de verplichte ziekteverzekering - wordt volledig vergoed. 

De eerste terugbetaalbare prothese of het eerste terugbetaalbare orthopedische toestel op doktersvoorschrift wordt volledig vergoed. 

Ook de eerste prothese of het eerste orthopedisch toestel wordt vergoed tot 3 maanden na de ziekenhuisopname indien niet geplaatst tijdens de opname zelf.

  • Implantaten – waarvoor ook een terugbetaling is vanuit de verplichte ziekteverzekering - worden volledig vergoed vanaf 1 maand voor tot 3 maanden na de ziekenhuisopname.
  • Niet-terugbetaalbare implantaten en parafarmaceutische producten (bv. steunkousen, halskragen) worden volledig vergoed tot 2.500 euro per hospitalisatie indien ze wettelijk mogen worden aangerekend en dit voor de periode vanaf 1 maand voor tot 3 maanden na de ziekenhuisopname.

Enkel de kosten die te maken hebben met je (dag)opname voor tandzorg en het verwijderen van wijsheidstanden worden terugbetaald. De kosten tijdens de voor- en nabehandeling vallen hier niet onder.

Bij ziekenhuisopname door een ernstige ziekte of ongeval waarvoor tandzorg vereist is, worden ook de voor- en nazorg terugbetaald.

Voor tandimplantaten is er op enkele uitzonderingen na geen terugbetaling.

Ja, deze kosten worden volledig vergoed, vanaf 1 maand voor de opname tot 3 maanden na de ziekenhuisopname.

Ereloonsupplementen worden vergoed tot 100 % van het vastgelegde tarief, ongeacht de kamerkeuze. Ook ereloonsupplementen vanaf 1 maand voor de ziekenhuisopname tot 3 maanden na de opname worden tot 100 % van het vastgelegde tarief terugbetaald.

De franchise, die enkel wordt toegepast op de terugbetaling voor ereloonsupplementen bij opnames in een eenpersoonskamer, bedraagt:

  • 0 euro bij een ziekenhuisopname voor een bevalling;
  • 100 euro per ziekenhuisopname bij een klassieke opname met overnachting;
  • 175 euro per ziekenhuisopname bij een dagopname.

Deze franchises zijn toepasbaar per ziekenhuisopname met een maximum van 350 euro per kalenderjaar.

Erelonen voor prestaties die wettelijk mogen worden aangerekend maar die de wettelijke ziekteverzekering niet terugbetaalt, worden vergoed tot 200 euro per ziekenhuisopname indien ze niet vallen onder de uitsluitingen van de verzekering. 

  • kwaadaardige tumoren (bijvoorbeeld kanker); 
  • kwaadaardige bloedziekten (bijvoorbeeld leukemie, ziekte van Hodgkin); 
  • neuromusculaire aandoeningen zoals MS (multiple sclerose) en ALS (amyotrofe lateraalsclerose; 
  • ziekte van Parkinson; 
  • meningitis; 
  • aids; 
  • levercirrose als gevolg van hepatitis; 
  • diabetes type 1; 
  • nieraandoeningen met noodzaak tot nierdialyse; 
  • mucoviscidose; 
  • systeemsclerodermie met orgaanaantasting; 
  • ziekte van Crohn en colitis ulcerosa.

Ja, ereloonsupplementen worden bij de erkenning van ernstige ziekte vergoed tot 100 % van het vastgelegde tarief. Ook het remgeld voor geneeskundige verzorging en behandeling wordt in die gevallen volledig terugbetaald.

Geneesmiddelen, implantaten, synthesemateriaal, gipsmateriaal, stoma- en incontinentiemateriaal worden volledig terugbetaald indien ook de ziekteverzekering hierin terugbetaalt.

De huur van medisch noodzakelijke hulpmiddelen wordt in die gevallen volledig vergoed. Bezorg CM altijd een bewijs van deze kosten, samen met dit ingevuld formulier.

1. Bezorg CM 

  • dit formulier ondertekend door jezelf en huisarts/specialist
  • een recent medisch verslag van je specialist, dit kan je huisarts ophalen uit je medisch dossier

Documenten aan CM bezorgen kan via [email protected] of via een CM-brievenbus. Indien nodig zal je na verloop van tijd een verlenging voor deze erkenning moeten aanvragen. CM bezorgt je hiervoor tijdig het gepaste formulier.

2. Je ontvangt je terugbetaling

Nadat je aanvraag is goedgekeurd, ontvang je automatisch de terugbetaling voor ambulante kosten die rechtstreeks verband houden met je aandoening. Dit kunnen onder andere huisartsbezoeken, geneesmiddelen, opvolgafspraken in het ziekenhuis of in de praktijk van de specialist, labokasten en meer zijn. 

Je ontvangt de terugbetaling om de 3 of 12 maanden.

3. Andere kosten dien je handmatig in

Kosten die niet automatisch kunnen worden verwerkt, dien je handmatig in via [email protected] of via een CM-brievenbus.

Je vult hiervoor het formulier 'aanvraag niet-automatische terugbetaling bij ambulante kosten' in.

Je voegt een bewijs van de gemaakte kosten toe:

  • facturen van erkende hersteloorden Ter Duinen in Nieuwpoort, Hooidonk in Zandhoven en Domaine de Nivezé in Spa
  • facturen voor de huur van medisch materiaal
  • facturen dringend ziekenvervoer (100- of 112-vervoer)

Voor onderstaande kosten gebeurt de terugbetaling niet automatisch. Bezorg CM altijd een bewijs van deze kosten, samen met dit ingevuld formulier.  

  • facturen dringend ziekenvervoer (100- of 112-vervoer)
  • facturen van de erkende hersteloorden Ter Duinen in Nieuwpoort, Hooidonk in Zandhoven en Domaine de Nivezé in Spa
  • resterende medische kosten na terugbetaling door een andere hospitalisatieverzekering

  • Kosten voor onderstaande prestaties en hun gevolgen en verwikkelingen: 
    • (louter) esthetische zorg of behandeling, verjongingskuren of zorg met esthetisch oogmerk;
    • preventieve opsporingsonderzoeken;
    • kuurbehandelingen (bv. thermalisme, thalassotherapie, hygiënodieetkuur);
    • borstvergrotingen; 
    • behandelingen en geneesmiddelen waarvan het nut niet wetenschappelijk is bewezen;
    • tandprothesen en tandimplantaten;
    • prestaties die niet noodzakelijk zijn voor het herstel van de gezondheid; 
    • kosten door de beoefening van gevaarlijke sporten en eender welke sport als beroepsactiviteit, trainingen inbegrepen;
    • kosten voor doelbewuste medische behandelingen in het buitenland zonder toestemming van de adviserend geneesheer. 
  • Kosten ten gevolge van:
    • oorlogen of rampen;
    • onlusten, oproer, collectief geweld;
    • opzettelijke of roekeloze daden, weddenschappen of uitdagingen;
    • misdaad;
    • dronkenschap of alcoholintoxicatie, gebruik van verdovende middelen;
    • feiten veroorzaakt door radioactieve, giftige of explosieve stoffen. 
  • Kosten die wettelijk niet aangerekend mogen worden. 

We spreken van een medisch ongeval wanneer je abnormale schade ondervindt bij een medische behandeling, een ziekenhuisopname of een medisch onderzoek. Je kan hiervoor een schadevergoeding krijgen. Met een klacht over een medisch ongeval kan je terecht bij de dienst Bijstand aan leden van CM.

Het persoonlijk aandeel voor niet-dringend ziekenvervoer aangevraagd aan de dienst Mutas in het kader van een oncologische behandeling of nierdialyse wordt vergoed tot maximum 250 euro per kalenderjaar. Je hoeft hiervoor zelf geen facturen te bezorgen, de terugbetaling verloopt automatisch. Je hebt wel een erkenning van ernstige ziekte nodig om deze terugbetaling te kunnen krijgen.

De kamerkeuze speelt een belangrijke factor in de kostprijs van je hospitalisatie: 

  • In een twee- of meerpersoonskamer mogen geen kamersupplementen en ereloonsupplementen worden aangerekend.  
  • In een eenpersoonskamer zijn kamer- en ereloonsupplementen wel toegelaten.  

Kies je toch voor een eenpersoonskamer, dan is de terugbetaling vanuit CM-Hospitaalplan begrensd:

  • Kamersupplementen worden tot 55 euro per dag terugbetaald. 
  • Ereloonsupplementen worden vergoed tot 100 % van het wettelijk tarief. Deze supplementen kunnen bij sommige ziekenhuizen hoog oplopen. Vraag dit best op voorhand na bij het ziekenhuis.  
  • Bijkomend wordt er een franchise toegepast bij verblijf op een eenpersoonskamer. De franchise is 175 euro bij een daghospitalisatie en 100 euro bij een hospitalisatie met een overnachting. Bij een bevalling wordt geen franchise toegepast.

Belangrijk: tijdens de eerste drie jaar van de aansluiting is er voor hospitalisaties ten gevolge van een voorafbestaande aandoening of ziekte geen terugbetaling van kamer- en ereloonsupplementen op een eenpersoonskamer. De opname wordt vergoed zoals een hospitalisatie in een twee- of meerpersoonskamer. Bij een zwangerschap geldt dit voor de eerste negen maanden van aansluiting.

Nee, dat is niet nodig. Het volstaat het desbetreffende document te bezorgen aan CM via de Mijn CM-app of via een CM-brievenbus. 

CM en CM-MediKo Plan werken samen en zorgen vervolgens voor de terugbetaling(en) waarop je recht hebt. Als er alsnog een document zou ontbreken, nemen we contact met jou op.

Bezorg CM een gedetailleerde afrekenstaat waaruit het remgeld per verstrekking kan worden afgeleid. De terugbetaling wordt op je rekening overgeschreven.

Bezorg CM het geboorteattest van je gemeente of stad. Het bevallingsforfait krijg je als moeder automatisch samen met het geboortegeschenk dat je via het CM-voordeel ‘Geboorte’ kiest.

De terugbetaling volgt steeds binnen de drie weken na verwerking van de bewijsstukken door CM.

  1. Bezorg CM de gedetailleerde factuur van de opticien.
  2. Indien er recht is op een wettelijke tussenkomst, dan is ook het getuigschrift voor verstrekte hulp of van aflevering nodig. Bezorg CM het getuigschrift voor verstrekte hulp of van aflevering, samen met het voorschrift.
  3. Je ontvangt de terugbetaling binnen de drie weken na verwerking van de bewijsstukken door CM en dit rechtstreeks op je rekening.

Indien je enkel het persoonlijk aandeel (remgeld en eventueel supplement) aan de oogarts betaalt, is de terugbetaling afhankelijk van het tijdstip waarop CM de getuigschriften van de oogarts ontvangt. Hierdoor kan de termijn van drie weken overschreden worden.

Bezorg CM de gedetailleerde factuur of vul het aanvraagformulier in.
Onderteken het en laat het ook ondertekenen door je arts of andere zorgverstrekker.

Als er recht is op een wettelijke tussenkomst, dan is ook het getuigschrift voor verstrekte hulp of van aflevering nodig.

Je ontvangt de terugbetaling rechtstreeks op je rekening.

Het exacte moment is moeilijk aan te geven, maar van zodra we alle documenten ontvangen hebben, volgt de terugbetaling zo snel mogelijk. 

  1. Je betaalt enkel je persoonlijk aandeel bij de audicien.
  2. Je audicien bezorgt het getuigschrift van aflevering aan CM.
  3. Je ontvangt de terugbetaling rechtstreeks op je rekening.
  4. Je mag ook de gedetailleerde factuur, waaruit blijkt dat je enkel het persoonlijk aandeel betaalde, bezorgen aan CM.

Als je het volledige bedrag aan de audicien betaalde dan ontvang je een getuigschrift van aflevering. Dien dit in bij CM om de terugbetaling te ontvangen.

Normaal gesproken volgt de terugbetaling steeds binnen de drie weken na verwerking van de bewijsstukken door CM.

Omdat je bij veel audiciens enkel het persoonlijk aandeel (remgeld en eventueel supplement) betaalt, is de terugbetaling afhankelijk van het tijdstip waarop CM de getuigschriften ontvangt. Hierdoor kan de termijn van drie weken overschreden worden. De terugbetaling duurt nooit langer dan drie maanden.

Bezorg dit dan zelf aan CM.

  • Bezorg het getuigschrift voor verstrekte hulp aan CM
    Het getuigschrift voor verstrekte hulp is het briefje dat je na afloop van je consultatie bij je arts of zorgverlener ontvangt. Je bezorgt het aan CM via een van de CM-brievenbussen. Een envelop is niet nodig. Soms bezorgt je arts of zorgverstrekker het getuigschrift rechtstreeks (elektronisch) aan CM. Dan hoef je niets te doen.
     
  • Je ontvangt de terugbetaling rechtstreeks op je rekening.
    De terugbetaling gebeurt automatisch en viermaal per jaar op vaste tijdstippen.
Periode van binnenbrengen getuigschrift   Datum van terugbetaling
1 januari tot en met 31 maart midden juni
1 april tot en met 30 junieind augustus
1 juli tot en met 30 septembereind november
1 oktober tot en met 31 december   eind februari jaar erop

 

Bezorg CM een van volgende documenten:

  • het BVAC-attest van de apotheker
  • de gedetailleerde factuur van het ziekenhuis of vaccinatiecentrum
  • het aanvraagformulier, ingevuld en ondertekend door jezelf en de zorgverlener.

De terugbetaling volgt steeds binnen de drie weken na verwerking van de bewijsstukken door CM.

Indien je enkel het persoonlijk aandeel (remgeld en eventueel supplement) aan de zorgverstrekker betaalt, is de terugbetaling afhankelijk van het tijdstip waarop CM de getuigschriften van diezelfde zorgverstrekker ontvangt. Hierdoor kan de termijn van drie weken overschreden worden.

Orthodontie

Laat je tandarts het ‘harmonisatiedocument’ of ‘bewijsstuk voor uitgevoerde behandeling(en)’ invullen. Het RIZIV stelt dit document ter beschikking.

Bezorg het ingevulde bewijsstuk aan CM via de Mijn CM-app of een CM-brievenbus. Een envelop is niet nodig.

Voor orthodontische behandelingen zonder recht op terugbetaling vanuit de ziekteverzekering is een behandelingsplan nodig. Dit plan omvat:

  • De diagnose
  • De omschrijving van het behandelingsplan
  • De te plaatsen apparatuur
  • De opmaakdatum

Laat de orthodontist een behandelingsplan opstellen en bezorg het aan CM, ten laatste samen met de eerste aanvraag voor een terugbetaling door CM-MediKo Plan.

Je ontvangt de terugbetaling rechtstreeks op je rekening.

Voor behandelingen met terugbetaling door de ziekteverzekering, wordt het remgeld op de RIZIV-prestaties vergoed binnen de waarborg remgeld. Heb je een getuigschrift voor verstrekte hulp gekregen? Bezorg dat aan CM via een CM-brievenbus. Je orthodontist kan ook rechtstreeks met CM afrekenen. In beide gevallen wordt de terugbetaling van het remgeld op je rekening gestort. Dit gebeurt per kwartaal.

Parodontologie

Laat je tandarts het ‘harmonisatiedocument’ of ‘bewijsstuk voor uitgevoerde behandeling(en)’ invullen. Het RIZIV stelt dit document ter beschikking.

Bezorg het ingevulde bewijsstuk aan CM via de Mijn CM-app of een CM-brievenbus. Een envelop is niet nodig.

Je ontvangt de terugbetaling rechtstreeks op je rekening.

Als er recht is op terugbetaling door de ziekteverzekering, dan is ook het getuigschrift voor verstrekte hulp nodig. Bezorg dat aan CM via een CM-brievenbus. Je tandarts of parodontoloog kan ook rechtstreeks met CM afrekenen. In beide gevallen wordt de terugbetaling op je rekening gestort.

Tandprothesen en -implantaten

Laat je tandarts het ‘harmonisatiedocument’ of ‘bewijsstuk voor uitgevoerde behandeling(en)’ invullen. Het RIZIV stelt dit document ter beschikking.

Bezorg het ingevulde bewijsstuk aan CM via de Mijn CM-app of een CM-brievenbus. Een envelop is niet nodig.

Je ontvangt de terugbetaling rechtstreeks op je rekening.

Voor tandprothesen en -implantaten met recht op terugbetaling door de ziekteverzekering is ook het getuigschrift voor verstrekte hulp nodig. Bezorg dat aan CM via een CM-brievenbus. Je tandarts kan ook rechtstreeks met CM afrekenen. In beide gevallen wordt de terugbetaling op je rekening gestort.

De terugbetaling volgt steeds binnen de drie weken na verwerking van de bewijsstukken door CM.

Als je enkel het persoonlijk aandeel (remgeld en eventueel supplement) betaalt aan de zorgverlener, is de terugbetaling afhankelijk van het tijdstip waarop CM de getuigschriften ontvangt van de zorgverlener. Hierdoor kan de termijn van drie weken overschreden worden.

Bezorg CM een van de volgende documenten:

  • de gedetailleerde factuur
  • het aanvraagformulier (ingevuld en ondertekend door jou en de zorgverlener)

Kreeg je een getuigschrift voor verstrekte hulp? Bezorg dit via de CM-brievenbus.

De terugbetaling volgt steeds binnen de drie weken na verwerking van de bewijsstukken door CM.

Indien je enkel het persoonlijk aandeel (remgeld en eventueel supplement) aan de diëtist of andere zorgverstrekker betaalt, is de terugbetaling afhankelijk van het tijdstip waarop CM de getuigschriften van diezelfde zorgverstrekker ontvangt. Hierdoor kan de termijn van drie weken overschreden worden.

Ja, wie zowel CM-Hospitaalplan als CM-MediKo plan heeft, geniet van 5 % korting op de premie voor CM-Hospitaalplan. Je hoeft hiervoor niets te doen, deze wordt automatisch verrekend.

Je hoeft niets zelf te doen, de betaling gebeurt automatisch. CM krijgt een signaal van het ziekenhuis zodra je er ontslagen wordt. Op basis van dit signaal wordt de terugbetaling overgeschreven op je rekening.

Uiteraard, de terugbetaling bedraagt 25 euro bij dagopname.

Zeker, CM-Hospitaalfix Extra is ideaal als aanvulling op CM-Hospitaalplan of elke andere hospitalisatieverzekering.

Een verpleegdag is elke door het ziekenhuis aangerekende opnamedag met overnachting. 

Een verpleegdag is ook één bijkomende opnamedag indien de ziekenhuisopname begon voor 12 uur en het ontslag viel na 14 uur.