Pas op voor phishing. CM stuurt je nooit een e-mail met de vraag om je persoonlijke gegevens aan te passen. Hoe herken je een valse e-mail?

Wat te doen bij loopbaanonderbreking voor thuiszorg?

Als je de zorg opneemt voor een (terminaal) ziek persoon, kan je voor een bepaalde tijd volledig of gedeeltelijk stoppen met werken, of vrijgesteld worden van je verplichtingen als werkloze. Er bestaan verschillende vormen van loopbaanonderbreking.

CM - jouw gezondheidsfonds

Zowel werknemers, zelfstandigen als werklozen kunnen een loopbaanonderbreking opnemen.

Medische bijstand (werknemers)

Als je de thuiszorg voor een familielid opneemt, kan je een loopbaanonderbreking nemen. Je ontvangt dan een maandelijkse onderbrekingsuitkering van de RVA.

Er zijn drie mogelijkheden.
•    Je stopt volledig met werken: zowel voor wie voltijds als voor wie deeltijds werkt.
•    Je gaat halftijds werken: je hebt minstens 3/4 van een voltijdse betrekking.
•    Je gaat 4/5 werken: enkel mogelijk voor wie voltijds werkt.

Belangrijk

 • Telt je bedrijf minder dan tien werknemers? Dan heb je de toestemming nodig van je werkgever. Het recht is niet afdwingbaar.
 • Telt je bedrijf minder dan vijftig werknemers? Dan kan de maximumperiode van de loopbaanonderbreking herleid worden tot de helft. De werkgever moet jou schriftelijk inlichten over de organisatorische redenen die een langere loopbaanonderbreking onmogelijk maken.

Wat moet je doen?

Dien een schriftelijke aanvraag in bij je werkgever met de volgende gegevens:

 • de periode van de loopbaanonderbreking;
 • een medisch attest van de behandelende arts met de verklaring dat je ‘bereid bent bijstand te verlenen aan de zwaar zieke persoon’.

Geef de aanvraag persoonlijk aan je werkgever. Hij geeft je een ontvangstbewijs. Of stuur de aanvraag aangetekend op. Werknemers in de privésector kunnen hun aanvraag ook online invullen via www.mysocialsecurity.be.

De loopbaanonderbreking begint ten vroegste een week na de aanvraag. De werkgever kan de aanvang met een week uitstellen omwille van ernstige organisatorische redenen.

Wat zijn de voorwaarden?

 • De zieke persoon is een familielid tot de tweede graad: (schoon)zoon, (schoon)dochter, kleinkind, (schoon)ouder, grootouder, (schoon)broer of (schoon)zus.
 • De zieke persoon hoeft niet bij jou te wonen.

Meer informatie

Neem contact op met de dienst Maatschappelijk Werk.
Bedragen, formulieren en brochures vind je op www.rva.be.

Mantelzorgverlof (werknemers)

Als mantelzorger kan je verlof opnemen voor de thuiszorg voor een familielid. Je ontvangt dan een onderbrekingsuitkering van de RVA.

Hoelang je mantelzorgverlof kan opnemen, hangt af van je situatie:

 • Je stopt volledig met werken: maximum drie maanden per zorgbehoevende persoon. Met een maximum van zes maanden over je volledige loopbaan.
 • Je gaat halftijds of 4/5 werken: maximum zes maanden per zorgbehoevende. Met een maximum van twaalf maanden over je volledige loopbaan.

Wat moet je doen?

 • Vraag de erkenning als mantelzorger met sociaal recht via CM. Het attest blijft één jaar geldig.
 • Vraag het akkoord van je werkgever voor het mantelzorgverlof, minstens zeven dagen op voorhand. Doe de aanvraag persoonlijk - vraag een ontvangstbewijs - of stuur hem aangetekend op. 
 • Vraag de onderbrekingsuitkering aan bij de RVA.

Wat is de voorwaarde?

Je bent erkend als mantelzorger met sociaal recht.

Meer informatie

Neem contact op met de dienst Maatschappelijk Werk.
Bedragen, formulieren en brochures vind je op www.rva.be.

Palliatief verlof (werknemers)

Als werknemer kan je een loopbaanonderbreking nemen om zorg te dragen voor een terminaal zieke persoon. Voor dit palliatief verlof krijg je een onderbrekingsuitkering van de RVA.

Er bestaan twee soorten:

 • Je gaat minder werken. Je vermindert het aantal werkuren met maximaal 50 procent. Deze vorm van palliatief verlof kan alleen als je voltijds werkt.
 • Je stopt volledig met werken: zowel mogelijk voor wie voltijds als voor wie deeltijds werkt.

Wat moet je doen?

Dien een schriftelijke aanvraag in bij je werkgever. Voeg hierbij een medisch attest van de behandelende arts met de verklaring dat je bereid bent palliatieve verzorging te verlenen.

Geef de aanvraag persoonlijk aan je werkgever. Hij geeft je een ontvangstbewijs. Of stuur de aanvraag aangetekend op. Werknemers in de privésector kunnen hun aanvraag ook online invullen via www.mysocialsecurity.be.

Meer informatie

Neem contact op met de dienst Maatschappelijk Werk.
Bedragen, formulieren en brochures vind je op www.rva.be.

Tijdskrediet (werknemers)

Als je je loopbaan tijdelijk gedeeltelijk of volledig wil onderbreken, kan je tijdskrediet opnemen, bijvoorbeeld om zorg te dragen voor zieke familieleden. Tijdens je tijdkrediet kan je een uitkering ontvangen van de RVA.

Er zijn verschillende soorten tijdskrediet:

 • algemeen stelsel zonder motief;
 • algemeen stelsel met motief (bijvoorbeeld 'zorg en opleiding' of 'ziek kind');
 • eindeloopbaan.

De duur en de voorwaarden verschillen per soort tijdskrediet. Meer details vind je op de RVA-website.

Meer informatie

Neem contact op met de dienst Maatschappelijk Werk.
Bedragen, formulieren en brochures vind je op www.rva.be.

Aanmoedigingspremie (werknemers)

Als je een loopbaanonderbreking opneemt voor medische bijstand, palliatief verlof of tijdskrediet, ontvang je van de RVA een uitkering.

Doe je dit om te zorgen voor een vader of moeder ouder dan 70 jaar, een zwaar ziek familielid of een persoon die lijdt aan een ongeneeslijke ziekte, dan vult de Vlaamse Gemeenschap de uitkering onder bepaalde voorwaarden aan met een aanmoedigingspremie zorgkrediet.

Werknemers hebben recht op maximaal twaalf maanden zorgkrediet in de loop van hun volledige beroepsloopbaan. Die periode is:

 • niet proportioneel: je kan gedurende maximaal twaalf maanden een zorgpremie krijgen, ongeacht of je een volledig of halftijds tijdskrediet neemt; 
 • cumulatief: voor het bepalen van de maximumduur van één jaar worden de maanden waarvoor je al een premie zorgkrediet ontvangen hebt effectief (als volledige maanden) meegerekend.

Meer informatie

Op de website van de Vlaamse overheid vind je alle gegevens, aanvraagformulieren en bedragen. Met je elektronische identiteitskaart en kaartlezer kan je de premie online aanvragen.

Voor meer informatie kan je ook terecht:

 • op het gratis telefoonnummer 1700;
 • bij je vakbond.

Mantelzorguitkering (zelfstandigen)

Als zelfstandige kan je je beroepsactiviteit tijdelijk onderbreken om te zorgen voor een ernstig ziek of palliatief familielid. De aanvraag en uitbetaling verlopen via je sociaal verzekeringsfonds.

Wat moet je doen?

 • Vraag een medisch attest aan de behandelende arts. Die bevestigt de ernst van de ziekte of palliatieve toestand van je familielid. 
 • Vraag je uitkering aan bij je sociaal verzekeringsfonds samen met het medisch attest. Doe dit aangetekend of tegen ontvangstbewijs binnen de vier weken na de onderbreking van je activiteit.

Per aanvraag kan je de mantelzorguitkering maximum zes maanden ontvangen. Meerdere aanvragen zijn mogelijk, maar tijdens je volledige loopbaan kan je de uitkering nooit langer dan twaalf maanden krijgen.

Belangrijk: voor het kwartaal volgend op het begin van de onderbreking wordt er vrijstelling van sociale bijdragen toegestaan. Dit kwartaal telt mee voor je pensioenloopbaan.

Wat zijn de voorwaarden?

Je verzorgt:

 • je partner;
 • een bloedverwant tot de tweede graad: (schoon)zoon, (schoon)dochter, kleinkind, (schoon)ouder, grootouder, (schoon)broer of (schoon)zus;
 • een persoon die officieel op jouw adres woont. 

Je kind is:

 • jonger dan 21 jaar en voor minstens 66 % lichamelijk of geestelijk ongeschikt of heeft een aandoening waarvoor minstens vier punten toegekend worden in pijler I van de medisch-sociale schaal;
 • minstens 21 jaar en jonger dan 25, en krijgt een integratietegemoetkoming.

Je bent zelfstandige, helper of meewerkende echtgeno(o)t(e):

 • in hoofdberoep;
 • in bijberoep en je betaalt evenveel sociale bijdragen als een zelfstandige in hoofdberoep;
 • na de pensioenleeftijd en je betaalt evenveel sociale bijdragen als een zelfstandige in hoofdberoep. 

Je betaalde je sociale bijdragen voor de twee kwartalen voor het kwartaal waarin de onderbreking begint.

Je onderbreekt je activiteit minstens 50 % of minstens één maand 100 %.

Meer informatie

Contacteer de Zorglijn of surf naar www.rsvz.be.

Vrijstelling van de arbeidsmarkt (werkloosheid)

Als volledig werkloze mantelzorger moet je tijdelijk niet beschikbaar zijn voor de arbeidsmarkt.

 • Palliatieve zorg: een vrijstelling van 1 maand per zorgbehoevende persoon. De vrijstelling kan nog verlengd worden met 1 maand.
 • Zwaar ziek familielid of gehandicapt kind: een vrijstelling van 3 tot 12 maanden. De vrijstelling kan verschillende keren verlengd worden tot maximum 48 maanden.

Tijdens deze periode ontvang je een dagbedrag van de RVA.

Belangrijk:

 • Maximum één werkloze tegelijkertijd kan vrijgesteld worden om zorg te verlenen aan een persoon.
 • Als de vrijstelling wordt geweigerd, kan je binnen de drie maanden een beroep aantekenen voor de Arbeidsrechtbank.

Wat moet je doen?

 • Dien de aanvraag in bij de RVA via het formulier C90
 • Voeg daarbij een verklaring op eer dat je de mantelzorg effectief zult verlenen.
 • En een (medisch) attest van palliatieve zorg, zware ziekte, of handicap.

Wat zijn de voorwaarden?

 • Je bent volledig werkloos.
 • Je zorgt voor:
  • iemand die palliatieve zorg nodig heeft;
  • een zwaar ziek familielid tot de tweede graad: (schoon)zoon, (schoon)dochter, kleinkind, (schoon)ouder, grootouder, (schoon)broer of (schoon)zus;
  • een gehandicapt kind jonger dan 21 jaar.

Meer informatie

 • Neem contact op met de Hulpkas of met je vakbond.
 • Surf naar www.rva.be.