HomeProfessioneelZorgverlenersKinesitherapeutenVeelgestelde vragen

Betalingen en getuigschriften

Hoe moet het bedrag in het vak K.B op een getuigschrift voor verstrekte hulp ingevuld worden?

Er zijn drie mogelijkheden.

 • Het volledige bedrag: met inbegrip van het remgeld, zodat het ziekenfonds kan nagaan of het te factureren maximumbedrag werd overschreden of niet (zie maximumfactuur MAF, 4e Deel, IV.)
 • Ja: wanneer je het bedrag integraal ontvangen hebt.
 • Neen: wanneer er geen remgeld werd betaald.

Meer info vind je op infobox kinesitherapeuten Riziv

>>Top

Welke financiële consequenties heeft het invullen van het vak KB 15.07.2002 op de getuigschriften voor verstrekte hulp voor mijn patiënt?

 • Als je ‘Ja’ of het totale bedrag’ invult, wordt dit geregistreerd voor:
  • de maximumfactuur;
  • een eventuele hospitalisatieverzekering;
  • het CM-Mediko Plan;
  • het CM-voordeel 'Terugbetaling remgeld voor kinderen jonger dan 6 jaar'. 
 • Als je ‘Neen’ invult en toch remgeld afrekent, wordt dit voor de patiënt niet correct geregistreerd.
>>Top

Hoe kan ik de meest actuele verzekerbaarheidstoestand van mijn patiënt kennen?

Dit kan je online via opvragen via de beveiligde portaalsite van MyCareNet.

Als zorgverlener kan je er inloggen met je elektronische identiteitskaart. Zodra je geïdentificeerd bent als zorgverlener krijg je inzage in de verzekerbaarheidsgegevens van de patiënt voor wie jij geneeskundige verstrekkingen in de derdebetalersregeling wil factureren. 

Enkele softwares hebben deze functie reeds in hun pakket geïntegreerd.

>>Top

Het attesteren van de toeslag (pseudocodes): hoe weet ik of het gaat om een nieuwe behandeling?

Je vraagt het best aan je patiënt of hij reeds bij een andere kinesitherapeut of praktijk in behandeling is.

>>Top

Hoe factureer ik courante en F-acute aandoeningen op basis van de reglementering vanaf 01-06-2021?

Op 01-06-2021 ging er een nieuwe regelgeving in voege met daarbij de integratie van de toeslagen courante en F-acute aandoeningen in de nomenclatuur. De toeslagen bij de eerste 9 (courant) of 20 (F-acuut) zittingen werden afgeschaft. Het bedrag van deze toeslagen werd geïntegreerd in de zittingen. In tegenstelling tot vroeger is het nu niet meer mogelijk om de verhoogde honoraria bij de eerste zittingen niet te attesteren. 

We krijgen dus voortaan een onderscheid qua nomenclatuurnummer en qua bedrag voor:

- courante zittingen

 • aparte codes voor de eerste 9 zittingen van een behandeling;
 • aparte codes voor de 10e t.e.m. 18e zitting van een behandeling (dit zijn de al bestaande codes die vroeger 18 maal geattesteerd mochten worden).

Voorbeeld 1: eerste reeks courante zittingen
Er werden in de eerste 5 maanden van 2021 al 3 courante zittingen 560011, eventueel met toeslagen 562671 geattesteerd. In de nieuwe nomenclatuur is er voor die pathologische situatie dus nog recht op 6 maal prestatiecode 567011, omdat de eerste 3 zittingen nog moeten worden meegeteld. Nadien dient er opnieuw overgeschakeld te worden op prestatiecode 560011, die nog maximaal 9 maal geattesteerd kan worden. 

Voorbeeld 2: courante zittingen 18+
Als er een akkoord wordt gegeven voor 18 bijkomende zittingen, is er vanaf de datum van het akkoord bijkomend recht op 9 maal zitting 567011 (of gelijkaardige nomenclatuur voor andere plaats verstrekking) en daaropvolgend 9 maal zitting 560011 (of gelijkaardige nomenclatuur voor andere plaats verstrekking). Als er een patiënt 18 maal 560011 heeft gekregen in de periode 1 januari t.e.m. 31 mei 2021 en er is een akkoord voor 18 bijkomende zittingen vanaf 12 juni 2021, dan heeft het lid vanaf 12 juni opnieuw recht op 9 maal 567011 en daarop volgend 9 maal 560011. Ter herinnering: nadien kan nog steeds verder gegaan worden met de gekende overschrijdingsnummers (560055 en dergelijke). 

- zittingen F-acuut

 • aparte codes voor de eerste 20 zittingen van een behandeling;
 • aparte codes voor de 21e t.e.m. 60e (of 120e) zitting van een behandeling (dit zijn de reeds bestaande codes die vroeger 60 (of 120) maal geattesteerd mochten worden).

Voorbeeld:
Een patiënt heeft een akkoord F-acuut van 1 mei 2021 t.e.m. 30 april 2022. Er werden in de eerste maand van dit behandelingsjaar reeds 8 zittingen 563010, eventueel met toeslagen 562715 geattesteerd. In de nieuwe nomenclatuur is er dus nog recht op 12 maal prestatiecode 567276, omdat de eerste 8 zittingen nog moeten worden meegeteld. Nadien dient er opnieuw overgeschakeld te worden op prestatiecode 563010, die nog maximaal 40 (of 100) maal geattesteerd kan worden. Ter herinnering: nadien kan nog steeds verder gegaan worden met het gekende overschrijdingsnummer 563054.

>>Top

Hoe factureer ik de intake op basis van de reglementering vanaf 01-06-2021?

Op 01-06-2021 ging er een nieuwe regelgeving in voege met daarbij de schrapping van de pseudocode van de dossieropstart. Deze is vervangen door een nomenclatuurcode voor de intake van de patiënt.

 • Dossieropstart/intake kan slechts 1 maal per kalenderjaar terugbetaald worden los van het aantal pathologische situaties dat kalenderjaar.
 • Dossieropstart/intake kan enkel geattesteerd worden bij de eerste zitting van een behandeling (dit hoeft dus niet noodzakelijk de eerste zitting van het kalenderjaar te zijn). 

Voorbeeld:
Dossieropstart 639855 in combinatie met zitting 560011 (en eventueel toeslag 562671) stemt overeen met prestatiecodes 567033 (intake) en 567011 (zitting) in de nieuwe nomenclatuur. Aangezien prestatiecode 560011 in de nieuwe nomenclatuur verbonden is aan de 10e t.e.m. 18e zitting van een behandeling, kan de intake 567033 enkel in combinatie met prestatiecode 567011 (1e t.e.m. 9e zitting) geattesteerd worden.

>>Top

Hoe attesteer ik toeslagen (pseudocodes) per verstrekking? (prestaties tot en met 31-05-2021)

Voor de reglementering vanaf 01-06-2021, zie 'Hoe factureer ik de intake op basis van de reglementering vanaf 01-06-2021?'

 • Courante behandelingen
  Er kunnen maximaal negen toeslagen geattesteerd worden bij de eerste negen zittingen van de behandeling van een nieuwe pathologische situatie. Sinds 1 januari 2019 is er geen verschil meer in bedrag tussen de eerste vijf en de volgende vier (= zes tot en met negen) toeslagen.
  Er werden nieuwe prestatiecodes ingevoerd voor de eerste negen toeslagen: 
  • Pseudocode: 562671
   Toeslag bij: per verstrekking, de eerste tot en met de negende verstrekking van 560011, 560114, 560210 of 560313. 
  • Pseudocode: 562682
   Toeslag bij: per verstrekking, de eerste tot en met de negende verstrekking van 560501.
   Toeslag bij: per verstrekking, de eerste tot en met de negende verstrekking van 560534-560545. 

Toepassingsregels courante
Voor courante wordt de behandeling op kalenderjaarbasis geteld. Op 1 januari 2019 start men terug op nul met de pseudocodes voor de toeslagen. Er zijn negen toeslagen mogelijk per blok van achttien zittingen. Bij akkoord van de adviserend arts is er bij een bijkomende reeks van achttien zittingen ook een bijkomende reeks van negen toeslagen mogelijk.
De basisverstrekkingen 560501 ('courante' aandoening voor gehospitaliseerde patiënten) en 560545 ('courante' aandoening voor gehospitaliseerde patiënten in een revalidatiecentrum met overeenkomst) kunnen elk worden verhoogd met een toeslag, maximaal negen keer per patiënt en per kalenderjaar; respectievelijk met de pseudocode 562682 voor de code 560501 en de pseudocode 562704 voor de code 560545.

Voorbeelden
Achttien zittingen werden voorgeschreven in 2018 voor de behandeling van een courante pathologie 

 • Situatie 1
  • Negen zittingen uitgevoerd in 2018 -> men kan negen toeslagen attesteren met de pseudocodes van de regelgeving 2018.
  • Negen zittingen uitgevoerd in 2019 -> men kan negen toeslagen attesteren met de pseudocodes van de regelgeving 2019 (maar niet met de pseudocodes die van kracht waren in 2018).
 • Situatie 2
  • Zes zittingen uitgevoerd in 2018 -> men kan zes toeslagen attesteren met de pseudocodes van de regelgeving 2018.
  • Twaalf zittingen uitgevoerd in 2019 -> men kan voor de eerste negen zittingen van 2019 maximaal negen toeslagen attesteren met de pseudocodes van de regelgeving 2019, aangezien de teller terug op nul staat op 1 januari 2019. 
 • F-acuut behandelingen
  Bij kinesitherapie F-acuut kunnen er maximaal twintig toeslagen geattesteerd worden bij de eerste twintig zittingen van de behandeling van een nieuwe F-acuut aandoening
  De prestatiecodes van toepassing voor alle twintig toeslagen zijn: 
  • Toeslag bij: per verstrekking, de eerste tot en met de twintigste verstrekking van 563010, 563113, 563216 of 563312. 
  • Pseudocode: 562730 - 562741 
  Toeslag bij: per verstrekking, de eerste tot en met de twintigste verstrekking van 563570-563581.

  Toepassingsregels F-acuut
  Voor F-acuut loopt de teller gewoon verder, het aantal basisverstrekkingen wordt bekeken per behandeljaar (één jaar van datum tot datum). De toeslagen voor behandelingen uitgevoerd in 2019 volgen dus mee het aantal zittingen sinds het begin van de behandeling. Dit betekent dat de teller verder gaat, zelfs als er geen toeslagen werden aangerekend voor sommige zittingen uitgevoerd in 2018.
  Indien er tijdens hetzelfde behandeljaar een goedkeuring is van de adviserend arts voor een nieuwe pathologie F-acuut, wordt de vorige afgesloten en moet er geen rekening meer worden gehouden met het aantal toeslagen dat binnen de eerste F-acuut werden geattesteerd.

  Voorbeelden
  Behandeling van een pathologie F-acuut die in 2018 begon en wordt verdergezet in 2019 
  • Situatie 1
   • Tien zittingen uitgevoerd in 2018 -> men kan maximaal negen toeslagen attesteren met de pseudocodes van de regelgeving 2018 (dus geen toeslag voor de tiende zitting).
   • Twintig zittingen uitgevoerd in 2019 -> men kan maximaal tien toeslagen attesteren met de tien eerste zittingen van 2019 (pseudocodes van de regelgeving 2019) De teller gaat dus verder, zelfs als er geen toeslagen werden aangerekend voor sommige zittingen uitgevoerd in 2018. 
  • Situatie 2
   • Zes zittingen uitgevoerd in 2018 -> men kan maximaal zes toeslagen attesteren met de pseudocodes van de regelgeving 2018
   • Verderzetten van de behandeling van dezelfde pathologie in 2019 -> de toeslagen mogen geattesteerd worden voor zittingen zeven tot en met twintig (dus maximaal veertien toeslagen) met de pseudocodes van de regelgeving 2019.
>>Top

Hoe attesteer ik de toeslagen op het getuigschrift?

De toeslagen en de verstrekkingen waarop ze betrekking hebben, moeten op hetzelfde getuigschrift geattesteerd worden.

>>Top

Waar vind ik een duidelijk overzicht van de nomenclatuurnummers?

Je vindt het overzicht in de Nomensoft van het Riziv onder artikel 7 van de nomenclatuur of onder ‘honoraria, prijzen en tegemoetkomingen van kinesitherapeuten’ op de Riziv-website.

We bieden je ook dit handig overzicht aan. De tabel is enkel een hulpmiddel en vervangt niet de authentieke teksten. De bron voor deze nomenclatuurcodes is de bijlage bij het koninklijk besluit van 14 september 1984 en de opeenvolgende wijzigingen ervan zoals gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad.

>>Top

Welk nomenclatuurnummer attesteer ik wanneer mijn patiënt verblijft in een ROB of er op kortverblijf is?

Sinds 1 juli 2021 is de regelgeving voor patiënten in een rustoord voor bejaarden gewijzigd. Als een patiënt met een B, C, Cd, D-profiel (ROB, RVT of CVK) in een Vlaamse instelling verblijft, kan de kinesitherapie niet meer via de nomenclatuur art. 7 kinesitherapie aangerekend worden. De financiering van deze prestaties gebeurt door de Vlaamse overheid.

Voor patiënten met een A, O-profiel (ROB of CVK) is aanrekening via de nomenclatuur wel nog mogelijk. In dat geval attesteer je het nomenclatuurnummer voor kinesitherapie in een rustoord voor bejaarden, ongeacht de plaats waar de behandeling wordt verstrekt. Dit wil zeggen dat als een rusthuisbewoner zijn eigen privé-kinesitherapeut buiten het rustoord bezoekt, je als kinesist toch de nomenclatuurnummers voor kinesitherapie in een rustoord voor bejaarden moet attesteren.

>>Top

Wanneer mag ik palliatieve nummers attesteren?

Je mag ze attesteren als je patiënt het palliatief forfait heeft gekregen en de behandeling thuis plaatsvindt.

>>Top