Palliatief verlof voor zelfstandigen
HomeAlle dossiersThuiszorgVoor een vlot verloopLoopbaanonderbreking

Palliatief verlof voor zelfstandigen


Als zelfstandige kun je loopbaanonderbreking nemen om zorg te dragen voor een terminaal ziek kind of terminaal zieke partner. De aanvraag en uitbetaling verloopt via je sociaal verzekeringsfonds.

Voorwaarden

  • Je verzorgt je partner of kind.
    • Je partner is je echtgeno(o)t(e) of wettelijk samenwonende partner.
    • Je kind verblijft in je gezin en je ontvangt kinderbijslag.
  • Je bent zelfstandige in hoofdberoep of meewerkende echtgeno(o)t(e).
  • Voor het kwartaal waarin je tijdelijk stopte was je al minstens twee kwartalen onderworpen aan het sociaal statuut van de zelfstandige.
  • Je zet je activiteit minimaal vier opeenvolgende weken en maximaal drie opeenvolgende maanden stop.
    Je activiteit mag wel door derder worden verdergezet. Voor het kwartaal volgend op het begin van de onderbreking wordt er vrijstelling van sociale bijdragen toegestaan. Dit kwartaal telt mee in je pensioenloopbaan.

Wat te doen?

Dien een schriftelijke aanvraag in bij je sociaal verzekeringsfonds samen met een medisch attest van de behandelende arts met de vermelding dat je je bereid verklaart palliatieve verzorging te verlenen.

Doe dit aangetekend of tegen ontvangstbewijs binnen de vier weken na de onderbreking van je activiteit.

Meer informatie

Ga ook naar


CM-diensten en -voordelen