Pas op voor phishing. CM stuurt je nooit een e-mail met de vraag om je persoonlijke gegevens aan te passen. Hoe herken je een valse e-mail?

Medische dossiers

Als zorgverlener heb je heel wat administratieve taken en dossiers bij te houden.

Zorgverleners

Globaal medisch dossier, elektronisch medisch dossier of Sumehr? Hier vind je een overzicht.

Globaal medisch dossier

Het globaal medisch dossier (GMD) toont de band tussen patiënt en jouw als huisarts en biedt heel wat voordelen voor beiden.

Wat zijn de voordelen?

 • Individuele begeleiding van de patiënt en overleg tussen artsen. 
 • Betere opvolging van inentingen en screenings door de bundeling van alle medische informatie in één dossier (onderzoeken, hospitalisaties, allergieën …).
 • Onmiddellijke besparing voor de patiënt: 
  • betaalt 30 % minder remgeld voor een raadpleging of huisbezoek overdag door de huisarts;
  • betaalt een keer per jaar minder remgeld bij de specialist als hij werd doorverwezen door de huisarts via het verwijsformulier
 • Aanvullende erelonen voor de huisarts. 
 • Meteen en automatisch een geregistreerde therapeutische relatie met de patiënt.

Facturatie 

Je patiënt moet niet betalen voor de opening van een GMD. 

Honorarium aan jou als arts:

 • Nieuw GMD: betaling binnen de 30 dagen;
 • Verlenging GMD: automatische betaling in februari;
  op voorwaarde dat er een contact met de patiënt was in de voorbije twee jaar.

Verhoogd GMD-honorarium

Voor patiënten uit de vastgelegde doelgroep krijg je een verhoogd GMD-honorarium.

Dit gaat over patiënten:

 • tussen 30 en 85 jaar;
 • die in het vorige kalenderjaar het statuut chronische aandoening kregen.

Om welk bedrag gaat het?

Het GMD-bedrag wordt voor deze patiënten verhoogd met 83,33 %. 
Voor 2022 betekent dit een GMD-bedrag van 59,09 euro.

Wat moet je doen?

Niets. Bij de notificatie van een nieuwe GMD-relatie of de automatische verlenging van bestaande GMD-relaties, betaalt CM je automatisch het correcte GMD-tarief uit.

Verlengen

Het GMD wordt  automatisch verlengd in februari als je contact hebt met je patiënt (consultatie of huisbezoek) in de twee jaar voordien. 

Voorbeeld

 • 2021: opening GMD (contact met patiënt)
 • Februari 2022: automatische verlening GMD (want contact in 2021)
 • Februari 2023: automatische verlenging GMD (want contact in 2021)
 • Februari 2024:
  • Als ook contact in 2022 of 2023: automatische verlening GMD
  • Als geen contact meer in 2022 of 2023: geen verlenging (dus ook geen betaling)

Als nieuwe huisarts

Met een kennisgeving kun je op elk moment een GMD overnemen.

Betaling

 • In het openingsjaar:
  De nieuwe huisarts krijgt de GMD-rechten overgedragen. De honoraria worden echter nog betaald aan de eerste huisarts.
 • Tijdens het verlengingsjaar:
  De huisarts die het GMD beheert op 31 december van het jaar vóór het verlengingsjaar krijgt de honoraria.

Elektronisch medisch dossier

Het eGMD is de elektronische versie van het papieren GMD. Sinds 2021 is uitsluitend het gebruik van de elektronische versie mogelijk.

Voor praktische vragen neem je best contact op met je softwareleverancier. Die kan je bijvoorbeeld helpen met vragen over instappen in het systeem of het raadplegen van de GMD-status van je patiënt.
De softwarepakketten goedgekeurd door het Nationaal Intermutualistisch College, vind je op de site van het NIC.

Toepassingen

Nakijken GMD-status van patiënt

Via je eigen software kun je de GMD-status van je patiënt bevragen. Binnen enkele seconden krijg je te zien of je patiënt een GMD heeft en zo ja, bij welke arts. 

Deze toepassing:

 • is enkel mogelijk als er een therapeutische relatie bestaat tussen patiënt en arts (dus ofwel eID-lezing in de voorbije maanden, ofwel GMD-houder zijn);
 • is beschikbaar voor huisartsen, specialisten en tandartsen.

Overzicht van al je patiënten met een GMD

Via je software kun je een overzicht opvragen van alle patiënten met wie je een GMD-relatie hebt. De vraag wordt automatisch naar alle ziekenfondsen verstuurd. Het elektronisch antwoord van elk ziekenfonds bevat al je GMD-patiënten.  

Deze toepassing:

 • is enkel beschikbaar voor huisartsen;
 • is enkel mogelijk via je eigen software. Hiervoor moet geen eID ingelezen worden omdat het om de consultatie van al 'jouw' GMD-patiënten gaat.

Kennisgeving nieuwe GMD-relaties

Als je een GMD-relatie aangaat met een patiënt, geef je dit via je softwarepakket elektronisch door aan CM. Vrijwel meteen zul je de melding ontvangen of het GMD aanvaard werd. Zo ja, volgt de betaling van dit GMD binnen de dertig dagen.

Je ontvangt een elektronisch bericht van CM als een andere arts het GMD van een van je patiënten overneemt.

Het invoeren van een nieuwe GMD-relatie doe je:

 • via het inlezen van de elektronische identiteitskaart (eID of kids-ID) van de patiënt;
 • of manueel bij niet-elektronische kaarten (isi+-kaart of SIS-kaart).

Soms is het niet mogelijk om meteen een eGMD af te sluiten (huisbezoek zonder laptop, consult door patiënt die geen identiteitskaart  bij heeft). Dan kun je dit achteraf doen, binnen de zeven dagen na de prestatie. De invoering gebeurt dan manueel, met de dag van het consult/huisbezoek als referentiedatum.

GMD in je huisartsengroepering

Een huisartsengroepering is een groep van minstens twee erkende huisartsen die:

 • op dezelfde plaats samenwerken (groepspraktijken);
 • of samenwerken op verschillende plaatsen binnen dezelfde huisartsenzone of aan elkaar grenzende huisartsenzones van een huisartsenkring (huisartsennetwerken).

De vereisten voor een huisartsengroepering zijn onder meer dat:

CM baseert zich op de registratie bij het Riziv om te bepalen of een arts al dan niet verbonden is aan een huisartsengroepering. Daarom is het belangrijk om de startformaliteiten van een groepering goed te vervullen en wijzigingen tijdig en correct door te geven.  

GMD-relatie

De GMD-relatie is de een-op-eenrelatie tussen arts en patiënt. Slechts één arts beheert dus het GMD van de patiënt. Alle artsen binnen de groepering hebben wel toegang tot de patiëntendossiers.

Het remgeldvoordeel voor de patiënt geldt voor alle artsen binnen de groepering. Als je niet de GMD-beherende arts bent, maar wel het remgeld factureert moet je dit aangeven.

Andere artsen binnen de groepering kunnen de GMD-relatie overnemen, zonder dat dit gevolgen heeft voor de patiënt. 

Verlenging GMD

Voor de verlenging van het GMD in een huisartsengroepering gelden dezelfde algemene principes. 

Voorbeeld

Huisarts A en huisarts B werken in dezelfde huisartsengroepering.  

Optie 1:

 • 2018: aanmaak GMD bij huisarts A
 • 2020: consultatie bij huisarts B zonder GMD-notificatie
 • 2021 en 2022: automatische verlenging (en betaling) GMD bij huisarts A; zelfs al was de consultatie in 2020 bij huisarts B

Optie 2:

 • 2018: aanmaak GMD bij huisarts A
 • 2020: consultatie bij huisarts B met GMD-notificatie
 • 2021 en 2022: automatische betaling GMD aan huisarts B

Verlaten of veranderen van een huisartsengroepering

Het remgeldvoordeel is verbonden aan de GMD-houdende arts.

 • De GMD-houdende arts blijft bij de huisartsengroepering: het voordeel voor de patiënt geldt bij alle artsen van de groepering. 
 • De GMD-houdende arts verlaat de groepering: hij neemt de GMD-relatie met zijn patiënten mee. 
  • De patiënt heeft  geen recht meer op het remgeldvoordeel bij deze huisartsengroepering. 
  • Tenzij een andere arts van de huisartsengroepering neemt het GMD over door een nieuwe GMD-relatie aan te gaan: het remgeldvoordeel blijft gelden bij de huisartsengroepering.
 • De huisarts is lid van meerdere huisartsgroeperingen: patiënten die een GMD-relatie hebben met die huisarts genieten dan het remgeldvoordeel in al deze groeperingen.

Huisartsen in opleiding (HAIO's)

Huisartsen in opleiding (HAIO's) kunnen een GMD openen met hun eigen Riziv-nummer, op naam van de stagemeester. 
De GMD-relatie blijft echter bestaan tussen de stagemeester en de patiënt

Sumehr

Wat is het?

Sumehr staat voor SUMmarized Electronic Health Record.

Sumehr is een beknopt elektronisch medisch dossier, dat alle essentiële gezondheidsinformatie bevat. Het is als het ware een foto van de gezondheidssituatie van de patiënt op dat moment, waarbij je meteen ziet wat van belang is voor de behandeling. 
De meeste softwarepakketten bezitten de functionaliteit om een sumehr te maken, in te zien en te wijzigen. De lay-out kan verschillen per pakket. 

Wat is het doel?

Meestal maakt de huisarts een sumehr aan. Het dossier dient om medische gegevens uit te wisselen tussen huisartsen, maar ook met geneesheren-specialisten (in een privépraktijk of ziekenhuis). 
Een goed bijgehouden sumehr bevat de meest recente en meest relevante informatie over een patiënt. Een kortstondig griepje van vier jaar geleden hoort bijvoorbeeld niet thuis in een sumehr.

Meer informatie

Met vragen over je softwarepakket, neem je het best rechtstreeks contact op met je softwareleverancier

Veelgestelde vragen

Zo worden je inkomsten correct fiscaal verwerkt. Je kunt ze immers beschouwen als persoonlijke inkomsten (rekening gekoppeld aan Rizivnr.) of als ondernemingsinkomsten (rekening gekoppeld aan KBOnr.).  

 • Raadpleeg de statuspagina van MyCareNet. Je checkt er de technische bereikbaarheid van alle functionaliteiten. 
 • Je kunt de kennisgeving van een eGMD nog tot zeven dagen na de consultatie ingeven.