HomeOver CM

Oproep kandidatuurstelling mutualistische verkiezingen 2022

Staan gezondheid, welzijn en zorg hoog op jouw lijstje? Mooi, want CM zoekt mensen die mee willen denken en beslissen over de rol van CM Gezondheidsfonds.

In de algemene vergadering beslissen CM-leden mee over wat CM doet. 174 bestuursvrijwilligers waken over de financiële resultaten, de inhoudelijke realisaties en meer. Ze houden de vinger aan de pols, inspireren en beslissen mee over het beleid.

Kortom: de algemene vergadering is de plek bij uitstek waar vrijwilligers mee debatteren en beslissen over de werking van CM.

Wil jij je hiervoor kandidaat stellen?

Verkiezingsvoorwaarden

 • Op het moment van de oproep ben je sinds ten minste 2 jaar aangesloten bij een van de Vlaamse CM-ziekenfondsen (als lid of als persoon ten laste van een lid).
 • Je bent meerderjarig of ontvoogd en van goed zedelijk gedrag.
 • Je bent in orde met de betaling van je ziekenfondsbijdragen of als je persoon ten laste bent, is het lid van wie je persoon ten laste bent in regel met de betaling van de ziekenfondsbijdragen. 
 • Je bent geen personeelslid van een van de Vlaamse ziekenfondsen of er ontslagen om een andere reden dan ontslag in kader van het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag of om economische redenen. 
 • Je ondertekent een engagementsverklaring ten aanzien van CM Vlaanderen.
 • Je kunt slechts kandidaat zijn in de kiesomschrijving waar je stemgerechtigd bent (= kiesomschrijving waar je je wettelijke woonplaats hebt).

Procedure

Stel je kandidaat tegen uiterlijk 30 november 2021 via een aangetekend schrijven aan:

De heer Guido Helsen
Voorzitter ziekenfonds CM Vlaanderen
Haachtsesteenweg 579
1031 Brussel 

Vermeld in je brief: 

 • je naam,
 • je adres
 • je geboortedatum
 • de datum van aansluiting bij het ziekenfonds,
 • en de kiesomschrijving waarvoor je kandidaat wil zijn (= kiesomschrijving waar je je wettelijke woonplaats hebt).

De poststempel geldt als bewijs. Je kunt je brief ook afgeven in het hoofdkantoor van CM Vlaanderen, Haachtsesteenweg 579, 1030 Brussel en ontvangt dan een afgiftebewijs.

Zijn er niet meer kandidaten dan mandaten, dan ben je automatisch verkozen en word je automatisch lid van de algemene vergadering.

Zijn er wel verkiezingen, dan krijgen alle meerderjarige CM-leden een stembrief. Zij kunnen deze van 21 tot 31 maart 2022 ingevuld aan ons terugbezorgen of in die periode elektronisch hun stem uitbrengen. Uiterlijk op 30 juni 2022 zal de nieuwe algemene vergadering voor het eerst samenkomen.

Dit bericht geldt als oproep tot kandidatuurstelling.

Download