HomeProfessioneelZorgverlenersArtsenGlobaal medisch dossier

Nieuwe reglementering sinds 1 januari 2021

De nieuwe reglementering van het GMD, die inging op 1 januari 2021, houdt enkele veranderingen voor jou in.

Verplicht gebruik van het eGMD

Het gebruik van het eGMD is verplicht sinds 1 januari 2021.

Automatische verlenging

Het GMD wordt automatisch verlengd indien je contact hebt met je patiënt (consultatie of huisbezoek) tijdens het tweede jaar volgend op de verlenging. 

Voorbeeld

  • In 2021 open je een GMD of heb je contact met je patiënt.
  • In februari 2022 wordt het GMD automatisch verlengd omdat je een contact had in het voorgaande jaar. 
  • In februari 2023 wordt het GMD automatisch verlengd zelfs als je geen contact had met je patiënt in 2022.
  • In februari 2024 is geen verlenging mogelijk indien je geen contact had met je patiënt in 2022 en 2023, en ontvang je dus geen betaling GMD.  

Snellere betaling

Indien je aan de voorwaarden voor automatische verlenging voldoet en je GMD-houder bent op 31 december van het jaar dat de betaling voorafgaat, ontvang je de betaling in februari van het volgende jaar. 

Voor nieuwe GMD’s (opening van een GMD voor een patiënt zonder GMD-recht) ontvang je de betaling binnen de dertig dagen. Dit is al het geval indien je het eGMD gebruikt.

Overgangsmaatregelen

  • Er wordt een jaar GMD-recht toegekend aan patiënten van artsen die in januari 2021 niet toetreden tot het eGMD. 
  • Startende huisartsen hebben recht op een praktijktoelage. Meer info op de site van het Riziv

Overname GMD door andere huisarts

  • Als een andere huisarts het GMD overneemt in het openingsjaar, worden de honoraria betaald aan de eerste huisarts. De rechten van de rechthebbende met betrekking tot het GMD worden wel overgedragen aan de tweede huisarts, ook al was het honorarium reeds betaald aan de eerste huisarts. 
  • Als een andere huisarts het GMD overneemt gedurende het verlengingsjaar, worden de honoraria betaald aan de huisarts die erkend is als beheerder van het GMD van de rechthebbende op 31 december van het jaar dat voorafgaat aan het jaar van de verlenging.

Ga ook naar