HomeProfessioneelZorgverlenersVerpleegkundigenWijzigingen reglementering1 juli 2014

Betwisting van de beslissing

Binnen de tien kalenderdagen na ontvangst van het elektronisch MyCareNet-bericht kan je de beslissing betwisten. Hiertoe zend je een aangetekend schrijven met je argumentatie en de bewijsstukken ter staving van je scores naar het ziekenfonds. 

Het ziekenfonds aanvaardt of verwerpt je betwisting binnen de 25 kalenderdagen, te rekenen vanaf de elfde dag na het MyCareNet-bericht. 

Nieuwe facturaties voor de betrokken patiënt stel je uit tot de definitieve beslissing wordt bekendgemaakt. 

De betwisting wordt aanvaard

  • Het ziekenfonds stuurt een elektronisch MyCareNet-bericht met de nieuwe scores. Dit zijn in principe dezelfde scores van je oorspronkelijke aanvraag of kennisgeving (Zone 309 van bericht 410908 = 04, = bericht ten gevolge van een herziening van de beslissing van de adviserend arts).
    Met vragen waar je het bericht kan terugvinden in je softwarepakket, kan je terecht bij je softwareleverancier
  • Je kan verder factureren volgens de oorspronkelijk aanvraag. De oorspronkelijke geldigheidsduur blijft behouden en bij afloop ervan kun je een verlening aanvragen. Als dit gebeurt binnen de zes maanden na het controlebezoek moet dezelfde score worden gebruikt. Wil je toch een hogere score indienen, moet de aanvraag gebaseerd zijn op een nieuwe medische indicatie, gestaafd door een getuigschrift van de behandelend geneesheer. 

De betwisting wordt niet aanvaard

  • Het ziekenfonds meldt zijn beslissing per aangetekend schrijven. Ze kan door jou nog worden betwist via de gebruikelijke beroepsprocedures. 

Veelgestelde vragen